!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

big kidZ pt16

نویسنده :AYNAZ K.T.H(V.F.S.S)
تاریخ:دوشنبه 30 شهریور 1394-02:15 ق.ظ

جونگ کوک :
رو تخت نشسته بودم و کتابم جلوم باز بود.میخواستم بخونم اما حواسم جمع نمیشد.دو تا از هم اتاقیام رو تخت جلویب نشسته بودن دیوونه بازی درمیاوردن و سلفی میگرفتن.نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم رو درس متمرکز بشم.سرمو بادوتا دستم گرفتم و زوم کردم رو کلمه ها.که یه دفعه چن نفر وارد شدن.منم که انگار منتظر بهونه برا ول کردن درس بودم از رو تخت بلند شدم.آقای چان،جیمین و یه پسر دیگه.صورت جیمین پر از خراش و کنار ابروش کمی کبودی دیده می شد کمتر آستین بلند میپوشید اما این حتی از زیر اون آستین بلندش باندپیچی دور دسش مشخص بود.اون چش شده؟اینجا چیکار میکنه؟که طولی نکشید که مدیر خوابگاه به زبون اومد:"بچه ها ایشون کیم تائه هیونگ هم اتاقی جدیدتونه.آقای کیم شما اینجا با 4 نفر دیگه قراره یه اتاقو اداره کنین پس بهتره که مقرراتو به خوبی انجام بدین."تائه سرشو به علامت تایید تکون داد و آقای چان از اتاق بیرون رفت.رفتم طرفشونو به جیمین گفتم:"هی پسر چه بلایی سر خودت آوردی؟ چن بار بگم برو یه چشم پزشک ببینتت حتما خودتو زوی به درو دیوار باز..."جیمین بدون اینکه حتی لبخندی بزنه رو به پسر تازه وارد گفت:"تائه این جونگ کوکه یه بچه ننه که جز ترم اولیاس.خب دیگه من برم اونور.حواست به تائه باشه فعلا.

"سریع پرسیدم:"اونور؟ کدوم ور؟"درحالیکه دستگیره درو گرفته بود گفت:"ها راسی یادم رفت بگم منم اینجا یه اتاق گرفتم.""چیم چیم؟تو اتاق گرفتی تو خوابگاه؟""نه دارم ادای کسایی رو درمیارم که اتاق گرفتن.خوب میشی کوچولو."بعدم دستی واسه تائه هیونگ تکون داد و رفت بیرون.تائه هم دستی تکون داد.دستمو به طرفش دراز کردم و گفتم:"خوشبتم تائه هیونگ من جئون جونگ کوک هستم."به سردی دستمو گرفت:"منم!ما قراره هم اتاقی باشیم؟""آره،این طور که معلومه.میتونی بیای تخت بالای تخت من."اما تائه هیونگ به طرف تخت دم در رفت و گفت:"این جا رو ترجیح میدم.""اون تخت شکسته.هر طور مایلی."و زیرپوستی خندیدم.تائه به طرف تخت بالایی رفت."اهل سئول نیستی تائه هیونگ؟""به نظرت اگه اهل سئول بودم الان اینجا بودم یا تو خونم تی وی میدیدم؟""من از کجا بدونم تو خونت چیکار میکنی.از کجا اومدی؟""یانگجو.خودت چی؟""بوسان."و دوباره رو تخت نشستم و سعی کردم بخونم.اما به این فک میکردم که چقد تائه هیونگ خشکه.بعد به خودم نهیب زدم"فقط به خاطر اینه که روز اولشه."باید درسمو میخوندم.فردا امتحان سختی دارم.استاده گفت اگه نمره قبولی این امتحانونیارید باید درس منو حذف کنین.دلم نمیخواس همین ترم اولی گند بزنم.صدای این دوتا دیوونه منگل نمیذاشتن حواسمو جمه کنم.پاشدم رفتم تو حیاط.هنوز یه صفحه کامل نخونده بودم که سرو کله تائه پیدا شد.یه چرخی توی حیاط خوابگاه زد و اومد کنارم نشست نگاهی بهم انداخت و گفت:"چن سالته؟""18""نخوندی؟"...زیر چشمی نگاش کردم و گفتم:"اگه شماها بذارین خواهم خواند:|"کتابمو ورداشت انداخت رو زمین:"یاااااا!چیکار میکنی روانی؟امتحان دارمااا!!!"

"نگران نباش.امشب حالم خوش نیس.ماهم که قراره هم اتاقی باشیم.گفتم بیام یه خرده حرف بزنیم.""درمورد چی؟""مثلا درمورد تو و جیمین.دوستین باهم؟"فهمیدم از قصد اومده منو گرفته به حرف.میخواد از زیر زبون من چه حرفی بکشه؟ اصلا به چه دردش میخوره؟ اصلا چرا راجع به اون...؟ تائه زد به پام."آره یه چن وقتی میشه.چرا میپرسی؟""باهم چطورین؟"فک میکردم نباید تو اولین روز آشنایی جیمینو خراب کنم پیشش."خوبیم.ولی خب چون اون یه ترم بالاتر از منه خیلی همو نمی بینیم.""یونگی چطور؟"باشنیدن اسمش یاد کارم تو باشگاه افتادم.هنوز بلایی سرم نیاورده بود واین ترسش بیشتر بود.ناخودآگاه ترسیده بودم."یو...یونگی؟یونگی چی؟""میگم رابطه ات با یونگی چطوره؟""من با اون ارتباطی ندارم.ترم 3ئه.من با قلدرای کالج نمی پرم.""قلدرا؟؟منظورت چیه؟""منظورم دقیقا اینه که یونگی و جیهوپ به همه زور میگن و هرغلطی دلشون بخواد تو کالج میکنن.متوجهی که؟""جیهوپ دیگه کیه؟""اون سردسشونه.""وایسا ببینم ینی کسی نیس که جلوی اینا رو بگیره؟همه ازشون میترسن؟""اکثریت ترجیح میدن برخوردی با این دو تا و دارو دسشون نداشته باشن اوناییم که بخوان 
باهاشون مقابله کنن سرنوشت بدی منتظرشونه.از اینا هیچی بعید نی...""مثلا آش و لاش کردن مردم تو جاهای خلوتم از کاراشونه...؟!""اون از مهمول ترین کاراشونه اونقد..."که یه دفعه صدای دادو بیدادی شنیدم و حرفم ناخودآگاه قطع شد.منو تائه نگاهی بهم انداختیم.

صدا از یکی از اتاقای نزدیک میومد که پنجره اش به حیاط باز می شد.هردو بلند شدیم و به طرف ساختمون دویدیم.وقتی فهمیدم صدا از کدوم اتاقه تائه یه لحظه خشکش زد و بعدم محکم درو باز کرد.رفتم داخل.چیزیو که می دیدم باورم نمی شد.جیمین و...یونگی؟درحالیکه هر دوشون یقه هم دیگه رو گرفته بودن سرشونو به طرف ما چرخوندن.جرات نمیکردم به یونگی نزدیک شم.تائه به طرفش رفت و سعی کرد جلوشو بگیره.منم رفتم طرف جیمین.مهار کردن اون آسون تر بود. کم کم آتیشون خوابید و آروم گرفتن.تائه با عصبانیت به یونگی زل زد و گفت:"اگه این حرکات مسخرتو همین جا تموم نکنی خودم وارد میشم و یه جوری تمومش میکنم که شاید نپسندی."یونگی پوزخندی زد و گفت:"حرکات من به خودم مربوطه جوجه فسقلی."با چه اعتماد به نفسی اینو میگف؟حتی تو یه نگاهم معلوم بود که تائه خیلی ازش بلند تره.حتی هیکلشم قابل مقایسه نبود.تائه یکم تن صداشو پایین تر آورد و موذیانه گفت:"این مسئله از هیچ کس مخفی نمی مونه.همه میفمن که با جیمین چیکار کردی..."چی؟ تائه چی داره میگه؟ اون چی میدونه که من ازش خبرندارم؟ اون که...یونگی خودشو رو تخت انداخت و چشاشو بست."گم شو بیرون حوصله چرت و پرتاتو ندارم."تائه از جاش بلند شد و بلند گفت:"فکر آسیب رسوندن به منو دوستامو از اون کله پوکت بکن بیرون آقای مین یونگی."تمام مدت من و جیمین ساکت بودیم.جیمین اونقد بی حوصله به نظر میومد که حتی حال جواب دادنم نداشت.نمیتونستم بفهمم چی باعث شده که با یونگی هم اتاق شه...با همچی موجود وحشی ای!نگاش کردم.چشاشو بسته بود اما کاملا مشخص بود بیداره.حتما باز داشت نقشه می کشید.نگامو رو جیمین زوم کردم.کبودی کنار ابروش منو یاد حرف تائه انداخت...پس...پس کار یونگی بوده...دلم میخواس شیرجه بزنم رو اون هیکل ریزه اش و تامیخوره بزنمش.اما بیشتر شبیه یه جوک بود برام.دسموروشونه جیمین زدم و رفتم بیرون.حتی سرشم برنگردوند.احساس میکردم خیلی اضافیم.به طرف حیاط رفتم.تازه یادم اومده بود که فردا امتحان دارم!***

رو آخرین صندلی نشستم.یهو گوشیم زنگ خورد.سریع جواب دادم:"بله؟""سلام کوک!"چقد صداش آشناس"یااا تائه هیونگ تویی؟""آره خره.هنزفریتو بزن تو گوشت.""چرا؟""کاری که میگم بکن.برگه امتحانو که دادن سوالا رو بخون برام."یه دفعه احساس کردم از خوشحالی دارم میمیرم.آخه برا این امتحان هیچی نخونده بودم.تهدید استاده هم..."باز بهت زنگ میزنم فقط ضایع بازی در نیار."دلم میخواس بلند بگم"تائه خیلی ماهی!"ولی خب قطع کرده بود.برگه رو گذاشت جلوم استاده.به نگاه بهم انداخت.انگار مشکوک شده بود.پیروزمندانه لبخند زدم و خودکارو دسم گرفتم.از جلوم که رفت هنزفریو چپوندم تو گوشم.همون طور که انتظار داشتم تائه زنگ زد.میکروفونو گرفتم جلو دهنم و بی مقدمه شروع کردم به خوندن."کوکی میدونستی خیلی خری؟""هییی چی میگی بیشعور زود باش وق ندارم.""خب ابله بگو کجای کتابته."دلم میخواس داد بزنم.به ذهنم فشار آوردم تا یادم بیاد کدوم قسمته."اووی زود باش."همچنان فک میکردم."پولشو ازت میگیرم کوک."اومدم جوابشو بدم که سایه ای رو روی برگه ام دیدم.دلم ریخت...با وحشت سرمو بالا آوردم..."ا..استاد..."نوع مطلب : big kidZ 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://buymure.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 03:56 ق.ظ

Regards. An abundance of knowledge!

ou acheter du cialis pas cher tadalafil 5mg cialis 20mg price cialis best how do cialis pills work cialis qualitat cialis for sale south africa calis cialis patentablauf in deutschland cialis kaufen bankberweisung
Cialis canada
یکشنبه 2 تیر 1398 12:03 ب.ظ

Cheers, Quite a lot of info.

cialis price in bangalore cialis generika in deutschland kaufen best generic drugs cialis female cialis no prescription best generic drugs cialis cialis daily new zealand cialis 20 mg cut in half cialis arginine interactio recommended site cialis kanada we like it cialis price
generic cialis discount
شنبه 1 تیر 1398 09:21 ب.ظ

Thanks! Excellent stuff!
cialis 5 mg funziona buy cialis online buy cialis online legal cialis 5 mg buy viagra cialis levitra the best choice cialis woman how much does a cialis cost cialis prezzo in linea basso cialis patentablauf in deutschland cuanto cuesta cialis yaho
buy cialis canada pharmacy
شنبه 1 تیر 1398 04:27 ق.ظ

You made your point very effectively!.
we like it cialis price cialis generic availability enter site very cheap cialis tadalafil 5mg prix de cialis cialis tablets australia low cost cialis 20mg cialis 100mg suppliers cialis prezzo di mercato weblink price cialis
enter site very cheap cialis
جمعه 31 خرداد 1398 12:38 ب.ظ

You actually expressed this adequately!
cialis 5 mg schweiz cialis coupon cialis side effects dangers buying cialis overnight cialis mit grapefruitsaft only best offers 100mg cialis can i take cialis and ecstasy cialis for bph costo in farmacia cialis price cialis wal mart pharmacy
Generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:53 ب.ظ

Valuable posts. Many thanks!
cialis rckenschmerzen prix de cialis legalidad de comprar cialis low cost cialis 20mg cialis bula we like it safe cheap cialis generic cialis cialis para que sirve costo in farmacia cialis discount cialis
http://fitcaiprim.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:26 ق.ظ

You actually suggested it exceptionally well.
buying cialis overnight cialis free trial usa cialis online free cialis click here take cialis tadalafil tablets cialis 10 doctissimo cialis generic cialis pills cialis professional from usa
http://scaneger.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:47 ق.ظ

Reliable knowledge. Appreciate it.
cialis 200 dollar savings card cialis 20 mg cut in half cialis from canada cialis wir preise cialis tablets for sale cialis reviews overnight cialis tadalafil cialis pills price each deutschland cialis online price cialis best
Cialis canada
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:31 ق.ظ

Incredible lots of superb knowledge!
tadalafil generic acquisto online cialis click here take cialis cialis cipla best buy where to buy cialis in ontario cialis cipla best buy comprar cialis 10 espa241a achat cialis en europe cialis kamagra levitra cialis 5 mg
Cialis canada
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:12 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
buy cialis online cialis baratos compran uk how to purchase cialis on line purchasing cialis on the internet cialis generico postepay comprar cialis 10 espa241a canada discount drugs cialis cialis generico in farmacia discount cialis viagra or cialis
Cialis 20 mg
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:30 ق.ظ

Cheers! Helpful information.
i recommend cialis generico click here to buy cialis cialis great britain order a sample of cialis generic cialis review uk sublingual cialis online where cheapest cialis ou trouver cialis sur le net cialis from canada chinese cialis 50 mg
free samples of cialis
شنبه 25 خرداد 1398 10:21 ق.ظ

Excellent forum posts. With thanks!
cialis online napol cialis with 2 days delivery cialis 20 mg cost cost of cialis per pill cialis 50 mg soft tab cialis without a doctor's prescription deutschland cialis online compare prices cialis uk cialis pills in singapore cialis arginine interactio
Cialis canada
جمعه 24 خرداد 1398 05:58 ق.ظ

You actually revealed this fantastically.
cialis 5 mg schweiz cialis generic availability cialis kaufen does cialis cause gout recommended site cialis kanada where cheapest cialis how much does a cialis cost cialis 20mg miglior cialis generico recommended site cialis kanada
http://realamu.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:52 ب.ظ

Thanks. Ample information!

prices on cialis 10 mg cheap cialis cialis generico postepay achat cialis en suisse cialis 100 mg 30 tablet cialis coupon cialis daily dose generic only best offers 100mg cialis generic cialis pro cialis diario compra
http://tuabyde.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:12 ق.ظ

You definitely made the point.
cialis generic acquisto online cialis cialis billig cialis 20mg prix en pharmacie cialis herbs tadalafil cialis generic availability free cialis interactions for cialis precios cialis peru
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:06 ق.ظ

Whoa a good deal of helpful info.
cialis 5 mg scheda tecnica cialis with 2 days delivery we like it safe cheap cialis enter site 20 mg cialis cost brand cialis nl cialis billig cialis side effects dangers cialis lowest price buying cialis on internet we use it cialis online store
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 02:00 ق.ظ

Cheers! Lots of postings!

click here to buy cialis cialis canadian drugs cialis generique 5 mg cialis canada on line acquisto online cialis cialis professional from usa cialis manufacturer coupon cialis 20mg prix en pharmacie calis fast cialis online
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 08:01 ب.ظ

Superb postings. Kudos!
precios cialis peru cialis rezeptfrei cialis herbs enter site natural cialis discount cialis cialis super acti buy cialis online legal cialis pills price each try it no rx cialis cialis 5 mg
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:33 ب.ظ

You have made the point.
rezeptfrei cialis apotheke cialis sale online tadalafil tablets generic cialis levitra precios de cialis generico tadalafil cialis efficacit we recommend cheapest cialis only best offers cialis use brand cialis nl
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:02 ق.ظ

Well expressed certainly. !
we recommend cheapest cialis cialis pas cher paris viagra or cialis cialis for bph we choice cialis pfizer india how does cialis work cialis pas cher paris low dose cialis blood pressure cialis tablets cuanto cuesta cialis yaho
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:25 ق.ظ

Very good information. With thanks!
cialis manufacturer coupon miglior cialis generico cialis italia gratis does cialis cause gout cialis rckenschmerzen buying cialis in colombia cialis australia org cialis ahumada cialis for bph click here to buy cialis
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:52 ب.ظ

Cheers. A lot of forum posts!

viagra vs cialis cialis 100 mg 30 tablet brand cialis nl cialis online nederland cialis generique 5 mg how does cialis work cialis australian price cialis rezeptfrei sterreich cialis name brand cheap can i take cialis and ecstasy
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 12:01 ب.ظ

You explained it fantastically!
cialis for sale south africa wow cialis tadalafil 100mg cialis 5mg prix does cialis cause gout buying cialis overnight only here cialis pills generico cialis mexico overnight cialis tadalafil cialis daily reviews sialis
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:20 ق.ظ

Many thanks, Awesome stuff!
cialis uk next day dose size of cialis cialis sicuro in linea cialis 50 mg soft tab cialis pills boards cialis soft tabs for sale buying cialis overnight only best offers cialis use cuanto cuesta cialis yaho we like it cialis price
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 11:48 ب.ظ

Regards, Very good stuff.
we choice free trial of cialis cialis 100 mg 30 tablet warnings for cialis cialis canada get cheap cialis acquistare cialis internet cialis canada on line cialis 30 day trial coupon cialis tablets for sale cialis australian price
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 10:48 ق.ظ

Whoa lots of excellent data!
link for you cialis price brand cialis generic click here cialis daily uk cialis 5 mg schweiz enter site 20 mg cialis cost cialis online deutschland we like it cialis price cialis prices in england only best offers cialis use ou trouver cialis sur le net
buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:00 ق.ظ

You revealed that superbly!
look here cialis cheap canada cialis rezeptfrei sterreich generic cialis with dapoxetine cialis 5mg prix cialis name brand cheap cialis lilly tadalafi cialis dosage amounts generic cialis at the pharmacy cialis generico online cialis online
buy cialis without a doctor's prescription
شنبه 10 آذر 1397 10:42 ق.ظ

Thank you. Great stuff!
american pharmacy cialis cialis daily reviews cialis tablets for sale generic cialis tadalafil cialis great britain rezeptfrei cialis apotheke cialis manufacturer coupon side effects for cialis cialis dosage amounts 200 cialis coupon
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 11:25 ب.ظ

Kudos, Wonderful stuff!
look here cialis order on line click here cialis daily uk miglior cialis generico generic cialis 20mg tablets cialis 5 effetti collaterali legalidad de comprar cialis tadalafilo link for you cialis price only now cialis 20 mg canadian discount cialis
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 11:28 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
prices on cialis 10 mg enter site 20 mg cialis cost safe dosage for cialis prix de cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis en 24 hora cialis sicuro in linea buy online cialis 5mg usa cialis online cialis 20 mg cost
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic