تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - big kidZ pt22

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

big kidZ pt22

نویسنده :AYNAZ K.T.H(V.F.S.S)
تاریخ:جمعه 17 مهر 1394-02:07 ق.ظ

اینم اپ امروز این فیک بپرید ادامههههههههههههههه...
fexv_812712710_73422.jpg


تائه هیونگ :
انقد بی حال بودم که حتی نمیتونسم سر پا وایسم.کشون کشون تا در پشتی کالج آوردنم.به قدری خلوت و ساکت بود که شک میکردم اینجا همون کالج معروف چونبوک باشه.اینم شانس منه دیگه...درست دم در پرتم کردن رو زمین.حتی رمق نداشتم که خودمو تکون بدم.نفسم به سختی بالا میومد و حس میکردم هر لحظه امکان داره از هوش برم.چهره هاشون از جلوی چشمم نمیرف.یونگی که بیرحم تر از همشون به جونم افتاده بود و تنها کسی که یادم نمیاد ازش کتک خورده باشم همون سر دستشون بود که حتی یه توگوشیم حاضر نشد بهم بزنه.بهش نمیومد اهل گذشت باشه اما اون مکثای طولانی علتش چی بود؟...حالت چهرش عادی بنظر نمیرسید.با این حال اون رئیسشون بود.اگه راضی نبود میتونس دستور بده کاری نکنن ولی انگار بدشم نمیومد.به ذهنم فشار آوردم تا اسمیو که کوکی گفته بود به خاطر بیارم.هوپ...جیهوپ...پس سردسته قلدرا این بود؟این که فقط مثه یه مجسمه بهم زل زده بود چطور میتونس...درد سینم باعث شد از فکر بیام بیرون.سعی کردم آهنگ موردعلاقمو زیر لب بخونم تا دردو فراموش کنم.همونطور که لنگ میزدم از در کالج دور شدم.وارد خیابون شدم.باید میرفتم خوابگاه.فقط ۲خیابون با کالج فاصله داره اما حالا که حتی نمیتونم درست راه برم انگار کیلومترها ازم دوره.دسمو رو شکمم فشار میدادم بلکه دردش ساکت شه اما هرچقد تلاش میکردم بی فایده بود.تمام بدنم درد میکرد.خیسی خونو دور لبم حس میکردم.سرم گیج میرفت و یه لحظه حس کردم دیگه نمیتونم رو پاهام بند شم.


کف خیابون افتادم و کم کم عده ای دورم جمع شدن."خوبی جوون؟کمک میخوای؟" "زنگ بزنین اورژانس" "بهتره ببریمش بیمارستان" آروم گفتم:"باید برم...خوابگاهم..." صدای مرد مسنیو شنیدم که گفت:"خوابگاه کالج چونبوک؟" سرمو به علامت تأیید تکون دادم.همون لحظه احساس کردم دستی منو بلند کرد.چشامو بازکردم "کجا میبریم؟" مرده چهره مهربونی داش.لبخندی زد و گفت:"پسرجون مگه نگفتی میری‌ خوابگاه؟" فقط لبخند زدم و اجازه دادم منو بذاره تو ماشینش.صدای روشن شدن ماشینو که شنیدم،سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم. "دعوا کردی؟" چیزی نگفتم.نمیتونسم زیاد حرف بزنم و یادآوریش حالمو بدتر میکرد.اما دلم میخواس بگم که من فقط قربانی یه سوءتفاهم مسخره بودم.با این حال ساکت موندم.چند لحظه بعد ماشینو کنار خیابون نگه داشت و گفت:"اینم خوابگاهت.میتونی پیاده شی یا کمکت کنم؟" به خودم فشارآوردم تا بتونم ازش تشکر کنم.خداحافظی کردم و نگاهی به ساختمون خوابگاه انداختم.***


در اتاقو که بازکردم جیرجیری کرد و اول از همه تختای خالی نمایان شد.رفتم داخل.جونگ کوک رو تخت خودش که کنار دیوار بود دراز کشیده بود.مگه نباید الان سر کلاسش باشه؟...کنترل ناله هام دسم نبود.سعی کردم خودمو به دیوار برسونم و دسمو بهش بگیرم.صدای وحشتزده کوکیو میشنیدم اما نمیتونسم جواب بدم.بالأخره سرگیجه بهم غلبه کرد و پخش زمین شدم.دیگه چیزی نفهمیدم...***


"آره...فک میکنم بهتر باشه...حالا تو بیا...خیله خب بای..." آروم پلکامو از هم بازکردم و دسمو به طرف لبه تخت بردم تا خودمو بالا بکشم.زیر لب ناله میکردم.کوکی با شنیدن صدام به طرفم برگشت.لبخند ملیحی میزد


-بهتری؟


-آآااه...فک نمیکنم...


و چشامو رو هم گذاشتم. با احساس دستای گرمش که دور دست سردم حلقه میشد دوباره چشممو بازکردم.اشک تو چشاش حلقه زده بود اما سعی میکرد خودشو قوی نشون بده.آروم دسمو نوازش کرد و گفت:"چه اتفاقی افتاد تائه؟" با به یاد آوردنش تموم تنم تیرکشید.


-اون...اون یونگی عوضی...


-چیییی؟بازم اون؟؟آخه چرا...؟


-فک میکردن من...وسایلشونو خراب کردم.آخه...آخه همه لباسا و توپاشون و حتی کمدشون...وسط باشگاه افتاده بود...


کوکی ساکت شده بود.حالا به جای اشک میتونسم وحشتو تو چشماش ببینم.با نگاه عجیبی بهم زل زده بود. "چی شده؟...صورتم..چیزیشه؟" یه دفه چشماشو بست و پلکاشو محکم به هم فشار داد.انگار داشت خودشو جای من میذاشت و اون دردو تحمل میکرد.لبشو گاز گرفت و درحالیکه دستمو محکمتر میفشرد زمزمه کرد:"متأسفم..." "تو؟تو واسه چی باید...متأسف باشی؟" سرشو بالا آورد و انگار که دنبال کلمه برا حرفش میگشت یواش گفت:"خب...واسه...واسه اینکه اونجا نبودم تا کمکت کنم..." بنظرم دیوونه شده.این دیگه چه حرفیه؟


دستشو بالاتر آورد و صورت زخمیمو نوازش کرد. "


فقط...فقط زود خوب شو!!" لباشو به گونه ام نزدیک کرد که یهو در باز شد.کوکی سریع عقب رفت و همین تا جیمینو دید به طرفش رفت.جیمین ولی بدون توجه به کوکی صاف اومد سرتختم. "خدای من...چت شده تائه؟!وااییی...صورتشو ببین.." لبخند زدم و آروم گفتم‌:"خوبم!" "خوب؟خوب چیه؟رنگت شده مثه گچ دیوار.نا نداری حرف بزنی.باید بریم بیمارستان." کوکی جلو اومد:"جیمین! دکتر گف لزومی نداره ببریمش جای دیگه.گف اگه استراحت کنه سریع..." "اه حرف نزن.مگه صورتشو نمیبینی؟اگه عفونت کنه چی؟" "هی!تو چرا فک میکنی بیشتر از من نگرانشی؟" جیمین تو چشای کوکی زل زد و گفت:"چون دوسش دارم میفهمی؟" باتعجب بهشون نگاه میکردم.کوکی بعد از یه مکث نسبتا بلند گفت:"خب منم دوسش دارم و نگرانشم.منم میخام زود خوب شه.اون موقه که با اون وضع..." "بس کنیید دیگهه" هردوشون به طرفم برگشتن.جیمین گوشیشو از جیبش درآورد.سریع گفتم:"به کی زنگ میزنی؟" "به جین! باید یه نگاه بهت بندازه." "خل شدی؟اون یه جراح مغزواعصابه.نمیاد کار یه دکتر عمومیو انجام بده" "جین دوست منه و بخاطر منم که شده میاد" "لازم نیس دکتر دیگه ای خبر کنید" همه سرامون به سمت دکتر بهداری برگشت.ولی جیمین گوشیو به طرف گوشش برد.انگار اصلا حرف دکترو نشنید. "الو؟..خوبم رفیق...باید بیای خوابگاه.جین!...تائه هیونگ حالش خوب نیس..چرا!بهداری داره..ولی...ینی نمیای؟..زیاد طول نمیکشه...فقط..خیله خب..." و گوشیو قطع کرد و نفسشو به شدت بیرون داد."نوبت شیفتش بود.."


کوکی درحالیکه به من اشاره میکرد روبه دکتر بهداری گفت"امشب میتونه بیاد خوابگاه؟" دکتر بهم نزدیک شد و نگاهی به سرمم انداخت."خب...نه...بهتره همینجا بمونه.اگه نگرانشید میتونید هرساعت بهش سر بزنید." "من پیشش میمونم"کوکی با قاطعیت به دکتر زل زده بود.جیمین روبروش وایساد و گفت"اگه قرار باشه کسی بمونه اون منم نه تو" میخاسم سرشون داد بزنم که دکتر مجال حرف زدن نداد و محکم گفت:"انقد بالای سرش بحث نکنین.برید بیرون" هیچکدوم حرکتی نکردن.ثانیه ها طی میشد و کوکی و جیمین با سماجت روبروی هم وایساده بودن و تکون نمیخوردن.دکتر که دید حرفش کارساز نبود گفت:"اصلا بگید یکی از هم اتاقیاش بیاد" چشمای کوکی به وضوح برق زد."من!من هم اتاقیشم!!‌من پیشش میمونم" جیمین لباشو جمع کرده بود و باخشم به کوکی نگاه میکرد.چی باعث میشد انقد حرص بخوره؟ینی انقد براش مهم بودم؟...دکتر که خیال کرده بود میتونه با اون حرف،اینا رو از سرخودش واکنه ناامیدانه پفی کرد و درحالیکه به سمت در میرفت گفت"وقتی برگشتم فقط یه نفر اینجا باشه" جیمین بالاخره نگاهشو از کوکی گرفت و نزدیکم شد.'باز بهت سر میزنم تائه!" بعد لبخندی زد و جلوی چشمای متعجب من و کوکی لباشو رو لبام گذاشت و بوسید.کمی بعد جداشد و دست تکون داد و رفت. کوکی که با نگاهش جیمینو دنبال میکرد آروم زمزمه کرد:"اون...چیکار..کرد؟..."

----------------------------------------------------------

کامنت یادتون نرررررررهنوع مطلب : big kidZ 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://dafcaupo.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 03:55 ق.ظ

You actually explained that adequately.
we choice free trial of cialis generic cialis bulk cialis canadian cialis low cost cialis 20mg cialis super kamagra acquisto online cialis cialis prices in england cialis 100 mg 30 tablet cialis kaufen bankberweisung
http://gemenmudd.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 12:01 ب.ظ

Superb facts, Thank you!
cialis generique cialis uk next day cialis 10 doctissimo cialis online nederland cialis sale online we like it cialis soft gel cialis generico in farmacia prix de cialis buy online cialis 5mg venta de cialis canada
Cialis canada
شنبه 1 تیر 1398 09:19 ب.ظ

You suggested this perfectly!
prix cialis once a da weblink price cialis cuanto cuesta cialis yaho acquisto online cialis bulk cialis low cost cialis 20mg cialis qualitat dosagem ideal cialis cialis online holland where do you buy cialis
Cialis pills
شنبه 1 تیر 1398 04:25 ق.ظ

Thanks. I value this!
cialis pas cher paris cialis generic tadalafil buy cialis 5mg billiger price cialis best wow look it cialis mexico cialis generico en mexico viagra vs cialis enter site 20 mg cialis cost costo in farmacia cialis venta de cialis canada
Buy generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 12:36 ب.ظ

Awesome tips. With thanks!
viagra vs cialis vs levitra cialis 100mg suppliers tesco price cialis cialis bula female cialis no prescription callus cialis uk next day miglior cialis generico estudios de cialis genricos cialis per paypa
http://folktutough.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:51 ب.ظ

Thanks, Terrific information!
cialis therapie cialis purchasing cialis 5 mg scheda tecnica 40 mg cialis what if i take cilas fast cialis online cialis tablets australia we recommend cialis best buy sublingual cialis online callus
Buy generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:24 ق.ظ

Really plenty of awesome material!
low dose cialis blood pressure cialis et insomni rx cialis para comprar achat cialis en europe we choice free trial of cialis buy cheap cialis in uk try it no rx cialis cialis professional yohimbe cialis uk next day cialis pas cher paris
i recommend cialis generico
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:44 ق.ظ

Thanks, Quite a lot of advice!

cialis super kamagra cialis diario compra estudios de cialis genricos cialis diario compra acheter du cialis a geneve generic cialis 20mg tablets viagra vs cialis vs levitra cialis lilly tadalafi can i take cialis and ecstasy cialis prezzo al pubblico
Cialis canada
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:28 ق.ظ

Effectively expressed without a doubt. .
american pharmacy cialis how do cialis pills work cialis cost cialis online where cheapest cialis overnight cialis tadalafil cialis generika in deutschland kaufen prezzo cialis a buon mercato only now cialis 20 mg sialis
cheap viagra cialis uk
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:09 ب.ظ

You stated it effectively!
cialis 5 mg cialis uk next day opinioni cialis generico cialis uk next day look here cialis order on line tadalafil generic india cialis 100mg cost pastillas cialis y alcoho cialis prezzo in linea basso cialis lilly tadalafi
http://zugsdety.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:28 ق.ظ

You explained this very well.
click now buy cialis brand are there generic cialis cialis therapie comprar cialis navarr viagra or cialis we like it cialis soft gel venta de cialis canada cilas purchase once a day cialis cialis authentique suisse
http://trudearem.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:19 ق.ظ

Really loads of fantastic data!
cialis online enter site 20 mg cialis cost cialis online deutschland cialis generique 5 mg cialis 20mg cialis rezeptfrei cialis for sale cialis cipla best buy cialis official site wow cialis tadalafil 100mg
cialis without a doctors prescription
جمعه 24 خرداد 1398 05:56 ق.ظ

Regards, I value it.
cialis super kamagra generic cialis soft gels tarif cialis france look here cialis cheap canada cialis en 24 hora price cialis best look here cialis cheap canada buying brand cialis online walgreens price for cialis cialis 20 mg best price
cialis time to take effect
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:50 ب.ظ

Superb tips. Cheers.
generic cialis 20mg uk cialis kaufen bankberweisung click now buy cialis brand we choice cialis pfizer india how much does a cialis cost brand cialis nl dosagem ideal cialis cialis pas cher paris cialis cuantos mg hay cialis generika in deutschland kaufen
Buy cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:10 ق.ظ

Well spoken indeed. .
cialis preise schweiz venta cialis en espaa can i take cialis and ecstasy cialis for bph we like it cialis price viagra vs cialis vs levitra only now cialis 20 mg dose size of cialis cialis authentique suisse tadalafil tablets
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:02 ق.ظ

Kudos, I like this.
cheap cialis fast cialis online cialis generisches kanada walgreens price for cialis cialis sans ordonnance india cialis 100mg cost costo in farmacia cialis preis cialis 20mg schweiz india cialis 100mg cost generic cialis soft gels
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:56 ق.ظ

You actually said that well.
generic cialis at walmart cialis name brand cheap deutschland cialis online cialis 5 mg schweiz il cialis quanto costa il cialis quanto costa cialis 10 doctissimo cialis dose 30mg canadian cialis cialis generic tadalafil buy
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 07:57 ب.ظ

Valuable info. Regards.
how does cialis work canadian drugs generic cialis buy cialis online cialis prezzo di mercato cialis with 2 days delivery cialis 05 only here cialis pills only now cialis 20 mg side effects of cialis we choice cialis uk
Betiya
سه شنبه 14 اسفند 1397 05:26 ب.ظ
میشه رمز و بهم بدید
Betiya
سه شنبه 14 اسفند 1397 05:24 ب.ظ
buy cialis pills online
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:31 ب.ظ

Very well spoken genuinely! .
cialis en mexico precio cialis 30 day sample cialis para que sirve buying brand cialis online achat cialis en suisse trusted tabled cialis softabs prescription doctor cialis buy cialis sample pack prices for cialis 50mg safe dosage for cialis
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:59 ق.ظ

With thanks! I enjoy this!
cialis bula tarif cialis france online prescriptions cialis generic cialis with dapoxetine cialis free trial generic cialis at the pharmacy generic for cialis cialis cost cialis pills cialis 100 mg 30 tablet
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:23 ق.ظ

You've made the point!
free cialis online cialis cialis flussig cialis en 24 hora cialis prezzo al pubblico cialis 5mg viagra vs cialis vs levitra cialis 30 day sample cialis qualitat achat cialis en suisse
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:50 ب.ظ

Kudos! Plenty of information!

we recommend cialis info cialis uk cialis great britain generic cialis we recommend cialis best buy opinioni cialis generico acheter cialis meilleur pri cialis dosage recommendations buy cialis cialis tadalafil online
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:59 ق.ظ

You actually mentioned that adequately!
cialis coupon cialis bula click here to buy cialis canada discount drugs cialis rx cialis para comprar cialis flussig cialis en 24 hora cialis rezeptfrei cialis diario compra cialis prices
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 11:18 ب.ظ

You reported it well!
cialis 5mg prix cialis 5 effetti collaterali cialis 10mg prix pharmaci cialis daily new zealand generic cialis 20mg uk cialis daily new zealand buy brand cialis cheap generic cialis pill online cialis dose 30mg overnight cialis tadalafil
buy cialis without a doctor's prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 10:25 ق.ظ

You actually mentioned that effectively.
cialis side effects dangers tadalafil 20mg tesco price cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis prezzo in linea basso cialis farmacias guadalajara click now buy cialis brand low dose cialis blood pressure buying brand cialis online enter site 20 mg cialis cost
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 10:46 ب.ظ

Really a good deal of helpful knowledge!
we like it cialis price cialis 20 mg best price cialis 20 mg effectiveness we choice cialis pfizer india order cialis from india venta cialis en espaa precios cialis peru buy cialis sample pack online prescriptions cialis cialis 30 day sample
buy tadalafil
شنبه 10 آذر 1397 10:58 ب.ظ

You actually expressed this well!
cialis dosage cialis prezzo in linea basso cialis online nederland brand cialis nl cialis online nederland cialis purchasing cialis pas cher paris cialis savings card cialis online cialis generika
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 09:40 ق.ظ

Wonderful information. Thank you.
cialis professional from usa cialis generique 5 mg wow look it cialis mexico generic cialis pill online best generic drugs cialis cialis generique cialis vs viagra cost of cialis cvs canadian drugs generic cialis cialis professional from usa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30