!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

Love & Punishment pt2

نویسنده :AYNAZ K.T.H(V.F.S.S)
تاریخ:جمعه 7 خرداد 1395-02:37 ب.ظپیام نویسنده:

سلوووووووووم

من اومدم با قسمت دوم عشق و جزا

کوکی وارد میشود!

دیگه چیزی نمیگم خودتون برید ادامه بخونید.
سانی:
بالاخره اتوبوس حرکت کرد.باورم نمیشد که کنارش نشستم! کنار عشقم.چشاشو بسته بود و سرشو به صندلی تکیه داده بود.متل اینکه حواسم نبود و بیست
دقیقه بود داشتم نگاش میکردم.چونکه برگشت و بهم نگاه کردو گفت:– آآآآآم…….میگم ا سانی میشه اینجوری نگاه نکنی؟آخه معذب میشم.
– وای ببخشید.اصلا حواسم نبود.معذرت میخوام.اخه تو خیلی خوشگلی.و سرمو انداختم پایین.مطمئن بودم دماغم قرمز شده.هروقت خجالت میکشم یا
عصبانی میشم دماغم قرمز میشه به جای لپام.
-اشکالی نداره.میدونی تو صورت قشنگی داری.سرماخوردی؟!
داشتم از ذوق غش میکردم.– نه سرما نخوردم.من هروقت عصبانی یا خجالت زده میشم دماغم قرمز میشه.
– اها ترسیدم .فکر سرماخوردی.
-ااام میگم یونا تو تا حالا…..
اما تا خواستم حرفمو تموم کنم اتوبوس با شدت زیادی وایساد.انقدر شدتش زیاد بود که یونا که میخواست بلند شه تا لباسشو درست کنه پرت شد تو
بقلم.فاصله صورتامون خیلی کم بود و قلب من به طرز وحشتناکی میزد .انقدی که گفتم الانه که قلبم وایسه.یونا خودشو جمع و جور کرد و از رو من بلند
شد.– آآآآآآآآ…..معذرت میخوام سانی.تعادلمو از دست دادم.
–  اش…..اشکالی نداره.
میدونم دماغم در حد مرگ قرمز شده…….
چن:
داشتم با شیومین حرف میزدم که اتوبوس با شدت زیادی ایستاد.من که صندلی جلو بودم با شکم محکم رفتم تو میله ی جلوم.دلم درد میکرد.بلند شدم و رفتم
بیرون تا ببینم چه اتفاقی افتاده.وقتی رفتم بیرون با صحنه ی عجیبی رو بهرو شدم.پسری با صورت زیبا و بانمک رو زمین افتاده بود.فهمیدم برخورد
خفیفی با اتوبوس داشته و خوشبختانه اتوبوس زود ترمز کرده و فشار ضربه روکم کرده.با کمک چند تا از بچه ها بردیمش داخل و صندلی های عقبو خالی
کردیم تا اونجا بزاریمش.هنوز تو نخ چهره ی بی عیب و نقصش بودم که متوجه شدم صورتش به طرز غیر عادی سفیده.جوری نبود که انگار به خاطر رنگ
پریدگیه.خیلی عجیب بود.بیخیال این موضوع شدم و برای بیدار کردنش یه ذره اب ریختم رو صورتش اما به هوش نیومد.همونجا نشستم و منتظر شدم تا بیدار
شه.به صورتش خیره شدم.انقد صورت زیبا و بانمکی داشت که دلم نمیومد ازش چشم بردارم.متوجه شدم که قلبم به طور عجیبی میزنه و با خودم گفتم که چرا
قلبم داره انقد تند میزنه؟!دلیلشو فهمیدم و رومو از اون پسر گرفتم.سرموبه صندلی تکیه دادم.داشتم به اون پسر فکر میکردم که تکونای آروم اتوبوس
باعث به خواب عمیقی فرو برم……..
سوهو:
با تکون خیلی شدیدی که خوردم بیدار شدم.به اطرافم نگاه کردم.همه شوکه شده بودن.به لی نگاه کردم که شوک زده به من نگاه میکرد.بعدش بلافاصله بلند شد
و به بیرون اتوبوس رفت تا ببینه چه خبره.منم باهاش رفتم.بیرون از اتوبوس چن و چند تا از بچه ها رو دیدم که بالای سر پسر سفید رو و خیلی زیبایی
نشسته بود.نزدیک رفتیم و با کمک لی و شیومین و چن اون پسرو داخل اتوبوس بردیم و روی صندلی های عقب گذاشتیم.چن همونطور که به پسر خیره شده بود
گفت:((شما برید.من مواظبشم))ماهم رفتیم نشستیم.لی به طرز نامحسوسی طوری که کسی نبینه جلو اومد و شروع کرد به بوسیدن من.لب پایینمو تو دهنش گرفت
و مک محکمی بهش زد.دهنمو باز کردم و بهش اجازه دادم زبونشو وارد دهنمکنه.بالاخره بعد از 10 دقیقه هر دو نفس کم اوردیم و عقب کشیدیم.بدجور نفس
نفس میزدم.لی خنده ی کوتاهی کرد که باعث شد چالی روی لپش بیفته و قلب منو بلرزونه……
چن:
چشامو باز کردم و دیدم که بیدار شده و با وحشت داره دور و برشو نگاه میکنه.از حالتش هم خندم گرفت و هم تپش قلب.
– هی اروم باش.چرا ترسیدی؟مگه ادم خوار دیدی؟!
– نزدیک نیا.خواهش میکنم به من دست نزن.من اصلا اندامم خوب نیست.بدرد این کارا نمیخورم.خواهش میکنم ولم کن.
چشام اندازه در قابلمه شده بود!این پسره فکر کرده من میخوام بهش ت.ج.ا.و.ز کنم؟! عجب منحرفیه این!البته با قیافه و شکلی که داشت بعیدنبود بخوام بهش تجاوز کنم!
– هی هی هی اروم باش.من با تو هیچ کاری ندارم.تو به اتوبوس ما برخورد کردی و غش کردی.ما هم اوردیمت داخل تا به هوش بیای.حالا فهمیدی برا چی
اینجایی؟!   با شک نگام میکرد اما معلوم بود قانع شده. نفسی از سر راحتی کشید. لبخندی زد که باعث شد بازم قلبم به تپش در بیاد.نمیدونم چم شده بود.دستشو آورد جلو.– من کوک……ببخشید.من جانگ کوکم.میتونی کوکی صدام کنی.
منم دستمو بردم جلو و باهاش دست دادم.– منم چنم.از آشناییت خوشبختم.خوب کوکی چیشد که جلوی اتوبوس ما سبز شدی؟
با گفتن این حرف سرشو پایین انداخت و روشو اونور کرد.بعد از مدتی متوجه شدم شونه هاش داره میلرزه.برگردوندمش سمت خودم و به چشای خیسش نگاه
کردم.قلبم درد گرفت. تحمل گریشو نداشتم.بی توجه به این وضع عجیبی که پیدا کرده بودم رفتم جلو و تو اغوشم کشیدمش.اشکاش لباسمو خیس میکرد اما اصلا
واسم مهم تبود.تنها چیزی که مهم بود اون بود.بعد از مدتی به خودش اومد واز بقلم بیرون اومد.– مم…ممنونم.
– این چه حرفیه!خواهش میکنم.واسه خوب بودنت هر کاری لازم باشه میکنم.
لبخندی زد که باعث شد دوباره قلبم به تپش در بیاد.بعد از مدتی متوجه شدم با اینکه بیدار شده اما صورتش به همون اندازه ی اول سفید بود.
– میتونم به سوال بپرسم؟ – حتما.بپرس. – چرا تو صورتت انقد سفیده؟
معلوم بود هل شده چون تعادلشو از دست داد و وقتی اتوبوس داشت از روی یه مانع دیگه رد میشد افتاد روی من.دقیقا تو بقلم بود.چشاش برق میزد.شایدم
من اشتباه میکردم.
– ام م چیزه…….بخاطر….بخاطر اینکه من کرم ضد افتاب میزنم و این کرم
صورتمو زیادی سفید میکنه.(We are khar)زیاد از جوابش مطمئن نبودم اما اهمیت ندادم.لبخندی زدم و بقیه ی راه تا اردو در سکوت گذشت.من عاشق شده بودم بی خبر از اتفاقات شومی که درانتظارمونه……..
بکهیون:
به قیافه ی ته یون خیره شده بودم و میخندیدم.سرشو به صندلیه جلویی که تیتی (تیفانی) و چانی نشسته بودن تکیه داده بود و دهنش به طرز خنده داری کج
شده بود.موبایلمو در اوردم و یه عکس ازش گرفتم.به چانی اس دادم که برگردنو به ته یون نگاه کردن.تا چشمشون به ته یون افتاد از خنده ترکیدن.ته یون
سریع از ترس بلند شد و به اون دوتا که مثل روانیا میخندیدن نگاه میکرد.روشو طرف من کرد و با چشماش ازم خواست که بگم چی شده.گوشیم رو
دراوردم و عکسشو نشونش دادم.با چشمایی که اندازه قابلمه شده بود به عکسش خیره شد اما بعد از چند ثانیه که انگار ویندوزش بالا اومده باشه اونم از
خنده پوکید و حالا هممون عین دیوونه ها میخندیدیم و از خنده صندلیا رو گاز میگرفتیم……….
ونا:
تو راه بودیم.سانی خوابش برده بود و سرش روی شونه های من بود.سعی کردم با موبایلم عکسی از این حالتش بگیرم طوری که بیدار نشه.بالاخره موفق شدم.به
عکسی که ازش گرفته بودم نگاه کردم.توی خواب خیلی بانمک و خواستنی میشد.باورم نمیشد عاشقش شدم.حتی باورم نمیشد اون پیشم خوابیده! اه!خیلی احمقم!اون مطمئنا هیچ وقت عاشقم نمیشه.اون عاشق چنه.دیدم قبل از اینکه بیایم بهمون نگاه میکرد و اخم کرده بود.به چن حسادت
میکردم.نمیتونستم تحمل کنم سانی اونو دوس داشته باشه.تصمیممو گرفته بودم.برای بدست اوردن سانی هرکاری میکردم.از جام بلند شدم.با اینکه
اتوبوس تکونای شدیدی میخورد اما سعی کردم تعادلمو حفظ کنم.بیشتر بچه ها خوابیده بودن.فکر کنم این اردو بهونه ی خوبی بود که دیگه شیش صبح بیدار
نشن!به سمت صندلی های جلو رفتم اما چن اونجا نبود.شیومین بود که تنها نشسته بود و داشت با موبایلش بازی میکرد.بچه! قیافشم این موضوع رو ثابت
میکرد که بچس!
– هی شیو تو ……..میدونی چن کجاس؟
جوابمو نداد.حتی نگاهمم نکرد.عجب آدمیه!رفتم جلو و یکی زدم پس کلش!کلاه سوییشرتش افتاد.برگشت و نگاهم کرد.فهمیدم هندزفری تو گوششه.خجالت زده بهش
نگاه کردم.لباشو جمع کرده بود و قیافه ی بانمکی پیدا کرده بود.سرمو پایین انداختمو پرسیدم
-اممممم…..چیزه……شیومین……تو چن رو ندیدی؟ خیلی مشکوک نگاهم میکرد.داشتم از خجالت اب میشدم. -چرا.عقب نشسته پیش اون پسر سفیده.
– ممنون. و رفتم.وقتی رسیدم ته چن رو دیدم که سرشو به صندلی تکیه داده و هندزفری تو گوششه.چرا بچه های این مدرسه اینقد کاراشون مثل همه؟!برا همینه انقد
عاشق اینجام!رفتم و کنارش نشستم.به اون پسر سفید کردم.اونم هندزفری تو گوشش بود اما هم زمان کتابم میخوند.
چن که متوجه نشستنم شده بود چشاشو باز کرد و به من نگاه کرد.تعجب کرده بود.هندزفریشو دراورد.
– آ…..یونا.سلام.تو اینجا چکار میکنی؟راستش اومدم درباره ی یه موضوعیباهات صحبت کنم.
– چه موضوعی؟– من …….من……..من از سانی خوشم میاد.
در کمال تعجب اصلا تعجب نکرد! اصولا الان باید میگفت ((چی؟! تو از همجنسخودت خوشت میاد؟!خاک تو سرم!))اما همچین چیزی نگفت.
به جاش گفت:– خوش اومدی به جمع ما بعدش به لی و سوهو و چند تا از بچه های دیگه اشاره کرد که هر کدوم مشغول یه کاری بودن.دهنم باز مونده بود.چطور این همه ادم باهم بودن و من خبر نداشتم؟! – تازه بیشتر از اینم هستن منتها تو کلاسای دیگن.
-واو!اصلا فکرشم نمیکردم !اما راستش من واسه یه چیز دیگه اومدم.من......– میدونم.میخوای بگی دیگه به سانی نزدیک نشم و باهاش گرم نگیرم.اره؟
دهنم بازتر شد.الان فکم میفتاد زمین!به خودم اومدم.دهنمو بستم و یه لبخند مکش مرگ ما زدم.– ممنون که درکم میکنی.فکر نمیکردم تو و دوستات انقد خوب باشید.بازم ممنون.بعد رفتم جلو و بقلش کردم.حس خوبی نسبت بهش داشتم.به نظر میرسید مهربون باشه.حداقل قیافش که اینجوری نشون میداد! رفتم و سرجام نشستم.سانی بیدار
شده بود.با تعجب به من نگاه کرد. – کجا رفته بودی؟– هیچی .یه کاری داشتم.انجامش دادم اومدم.  سرشو تکون داد.سعی کردم سر صحبت رو باهاش باز کنم.
– سانی تو گروه اکسو رو میشناسی؟یه دفه برگشت سمته من.چشاش برق میزد.معلوم بود خوشحال شده.– اره!تو چی میشناسی؟!-معلومه! کیه که نشناسه!من طرفدار پروپاقرصشونم.– منم همینطور.مکنه ی گروهشون سهون خیلی خوشتیپه!– اره ولی به نظر من لوهان خوشگلتره.– اون که اره.اون اصن بحثش جداس…………..(و این گفتگو ادامه دارد)
شیومین:
داشتم بازی میکردم.که احساس کردم اتوبوس ایستاد.هندزفری درآوردم.فهمیدم رسیدیم چون راننده گفت:(( بیدار شید تنبلا!بساطتونو جمع کنید .وقتی رفتین
تو خوابگاهاتون میتونید دوباره بکپید!))همه وسایلاشونو جمع کردن.منم هندزفریمو جمع کردم.کوله ی خودمو چن روگذاشتم رو دوشم و ساکه خودمو چن رو برداشتم.فکر کنم نزدیک بود از وسط دونصف شم!رفتم عقب اتوبوس .چن داشت به اون پسر کمک میکرد بلند شه.معلوم بود پاش درد میکنه.رفتم طرف چن و ساک و کولشو انداختم تو بقلش.– بگیر که نزدیک بود از وسط دو نصف شم!
خندید و ساکشو برداشت و کولشو رو شونش انداخت.بعدش با هم دیگه رفتیم بیرون. اکیپمون که شامل لی.سوهو.خودم.چن.تیفانی.چانی.بکی.ته یون.دی او و
سانی و یونا که تازه به ما ملحق شده بودن بیرون منتظرمون بودن.خندمگرفت.چقد ادم علافمون بودن.خوشم میومد کسی رو منتظر بزارم.کلاسش بالا
بود!رفتیم طرفشون.جای قشنگی بود.رفتیم طرف جایی که سرپرستای خوابگاهبودن.همونجا وایسادیم.منو چن جلو وایساده بودیم.دستم داشت میشکست.ساکمو
زمین گذاشتم.بالاخره سرپرستا اومدن.بچه ها میگفتن مردن اما اینی که من دیدم اصلا شبیه مردا نبود.خیلی خوشگل بود.دوتا مرد دیگه کنارش وایساده
بودن. یکیشون یه پسر خیلی خوشگل و چهارشونه بود.لبای تقریبا بزرگی داشت.یاد دی او افتادم.خخخخخ! لب قلبی! چقد هم به هم میان! خخخخخ! به اون
یکی نگاه کردم.اون…….اون…….او مای گاد! عجب تیکه ای بود! صورت خوشفرمی داشت.خط چشمی که زده بود چشاشو بیشتر به رخ میکشید.انقد بهش خیره شدم که
خودش برگشت و یه چیزی بهم گفت اما نمیدونم چرا نشنیدم.صدایی شنیدم. تاپ تاپ تاپ تاپ!سرمو پایین بردم و به قلبم نگاه کردم.بدجور میتپید.نمیتونستم
نفس بکشم.تقلا میکردم واسه یه ذره اکسیژن اما انگار نمیشد.نمیتونستم روپام وایسمو افتادم.همون پسر سریع اومد جلو و منو بین زمین و هوا
گرفت.نشست رو زمین و سرمو توی دستاش گرفت.دستشو بلند کرد و سیلی محکمی بهم زد.یه دفه احساس کردم هوا وارد شش هام شده.مثه دیوونه ها نفس
میکشیدم.جوری که انگار میخواستم تموم هوای اونجارو بگیرم.اون پسر بلند شد و دستمو گرفت و کمکم کرد تا بلند شم.سرمو پایین گرفتم و ازش تشکر
کردم.نمیدونم چم شده بود……….
فرشته ی نجات شیومین! :
جلوشون وایساده بودم.یهو متوجه یکی از دانش آموزا شدم که بهم خیره شده بود.موهای رنگ کرده نارنجی داشت.چه جالب موهاش رنگ موهای خودم بود! صورت
بشدت بچگونه و بانمکی داشت.انقد که دوس داشتی همونجا بخوریش تا تموم شه!دیدم مدت زیادیه بهم خیره شده.گفتم:– چرا اینجوری نگام میکنی؟!اما انگار نمیشنید.یه دفه سرشو پایین برد و به قلبش نگاه کرد.به طرزعجیبی نفس میکشید انگار که نمیتونه نفس بکشه.دیدم پاهاش شل شده.نمیدونم چرا اما انگار یه چیزی منو وادار کرد که برم جلو و بگیرمش.نشستم و سرشو بین دستام گرفتم.ترسیده بودم.میترسیدم خفه شه! نزدیک بود گریم بگیره.یهدفه دستمو بردم بالا و با سرعت زدم تو صورتش! نفس بلندی کشید.با سرعتزیادی نفس میکشید.بلند شدم و اونم با خودم بلند کردم.نگاهم به گردنشکشیده شد.سفید بود.خیره شدم.بدجور تحریکم کرده بود.صداشو شنیدم.داشت
معذرت خواهی میکرد.گفتم:((اشکالی نداره.))و لبخندی زدم.سعی کردم به اونگردن و پوست سفید توجه نکنم.لوهان شروع کرد به توضیح دادن و معرفی کردن
ما.– سلام بچه ها.به اردوگاه عقاب سیاه خوش اومدید.شما باید صبح ساعت هشت بیدار باشید و شبم ساعت یازده میخوابید. صبحونه ساعت هشت و نیم سرو
میشه.ناهار ساعت یک و شام ساعت هشت.اتاقاتون پنج نفرس و خوابگاه پسرا ازدخترا جداس.
اه و اوه همه بلند شد. تیفانی و ته یون عصبانی بودن و چانیول و بکی سعی در اروم کردن اونا داشتن.صحنه خنده داری بود.قیافه هاشون جوری بود که
انگار میخواستن اون یارو لوهانو خفه کنن.لوهان داد زد:– هی ساکت باشید! همه که هست.حالا هم اتاقا و هم اتاقیا رو میخونم.کلاس 3بی.چانیول.بکهیون.شیومین.چن و دی او تو اتاق شماره یک  ته یون. تیفانی. سوجونگ.سانی و یونا تو اتاق شماره دو   سوهو.لی.جیمین.جکسون.مارک.رن تو اتاق شماره سه……
همینجور که داشت اتاقا رو میگفت من همش چشمم به اون پسر بود.همهمه زیاد بود اما لوهان به قدری صداش بلند بود که فقط کمی از اون همهمه ها شنیده
میشد.اون پسر مو نارنجی چشمش به من افتاد.بهش اشاره کردم بیاد جلو.اومد پیشم – اسمت چیه؟– شیومین– سال چندمی؟– سال اخریم. لبخندی زدم.پس فاصله ی سنی زیادی نداشتیم.از فکر خودم خندم گرفت.چرا واسم فاصله سنی مهم بود؟! سرمو تکون دادم و بهش اشاره گفتم برگرده سر جاش……..
نظرااات چون پارت بعدی رمزیههه
چ زود به پارتای رمزی رسیدیم نه؟


نوع مطلب : Love & Punishment 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
ew7p2tf
یکشنبه 3 شهریور 1398 03:22 ب.ظ
d10a4uw sildenafil citrate tablets <a href="http://sildenapharmacy.com/">viagra</a> generic sildenafil citrate [url=http://sildenapharmacy.com/]Sildenafil[/url]
Hemorrhoids Heavy Lifting
سه شنبه 29 مرداد 1398 09:29 ب.ظ
Hello there, just became aware of your blog through Google, and found
that it is really informative. I am going to watch out for brussels.
I will appreciate if you continue this in future.
A lot of people will be benefited from your writing.
Cheers!
علیرضا
چهارشنبه 23 مرداد 1398 04:22 ب.ظ
ببخشید میشه بهم رمز بدین چون کنجکاوم ادامه متنو بخونم
علیرضا
چهارشنبه 23 مرداد 1398 04:19 ب.ظ
خیلی قشنگ بود اصلا عالی بود
https://areyouagoodneighbor.org/tablet-in-place-of-might-while-they-toil/
پنجشنبه 27 تیر 1398 02:02 ب.ظ
Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
I'm getting tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at
alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.
Buy cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 12:42 ق.ظ

Truly tons of helpful material.
cialis sale online free cialis canadian drugs generic cialis generic cialis at the pharmacy cost of cialis per pill cialis online holland buy cialis cheap 10 mg order generic cialis online cialis 30 day sample get cheap cialis
http://stealcitqui.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:09 ق.ظ

Whoa a good deal of awesome information.
canadian discount cialis cialis baratos compran uk look here cialis order on line cialis 5mg prix american pharmacy cialis side effects for cialis precios de cialis generico cialis dose 30mg 5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg buy
http://kuthoughbu.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:22 ب.ظ

You made your position extremely effectively!!
does cialis cause gout what is cialis tadalafil generic cialis lilly tadalafi cheap cialis cialis patent expiration cialis in sconto order a sample of cialis cialis venta a domicilio tadalafil 20 mg
buy cialis 5mg online
شنبه 1 تیر 1398 01:26 ق.ظ

Thank you, I like it!
cialis purchasing side effects for cialis cialis pills achat cialis en itali cialis tablets cialis 5 mg para diabeticos cialis mit grapefruitsaft cialis coupon rezeptfrei cialis apotheke cialis coupons
http://guetrimcyp.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:12 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis 5 mg cialis rezeptfrei safe dosage for cialis enter site natural cialis trusted tabled cialis softabs we recommend cialis info cialis without a doctor's prescription look here cialis order on line weblink price cialis cialis kaufen
http://snehanblac.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:35 ب.ظ

Whoa many of amazing data!
cialis lilly tadalafi cialis 5 mg effetti collateral acheter cialis meilleur pri canadian discount cialis costo in farmacia cialis cialis generika in deutschland kaufen 5 mg cialis pharmacie en ligne click here cialis daily uk try it no rx cialis we like it cialis price
Mery
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:01 ق.ظ
سلام عجقم پارت بعدی میسه لمز بیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ میسی عزیز دلم
http://candkahou.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:13 ب.ظ

Regards, Very good stuff!
achat cialis en suisse cialis online nederland buying brand cialis online 200 cialis coupon cialis 5 mg scheda tecnica enter site very cheap cialis buy cialis online cialis canada on line i recommend cialis generico cialis generique
http://dsomunen.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:49 ق.ظ

Amazing info. Thanks!
cialis 20mg prix en pharmacie cialis online deutschland click here cialis daily uk cialis italia gratis rezeptfrei cialis apotheke cialis 20 mg best price how do cialis pills work cialis qualitat cialis prices cialis 20 mg
Cialis pills
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:12 ق.ظ

Fine material. Thank you!
online prescriptions cialis cilas tesco price cialis interactions for cialis cialis reviews we like it cialis price prix cialis once a da cialis 5 mg buy venta de cialis canada click now buy cialis brand
cialis back pain
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:18 ب.ظ

You actually expressed it effectively!
dosagem ideal cialis opinioni cialis generico cialis qualitat cialis online deutschland cialis australian price tadalafil 10 mg cialis patentablauf in deutschland american pharmacy cialis cialis online holland cialis generico online
Cialis pills
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:35 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis professional yohimbe cialis coupon we choice cialis pfizer india buy cialis online ou acheter du cialis pas cher try it no rx cialis cialis therapie buy cialis online nz cialis soft tabs for sale cialis generico online
Buy cialis
شنبه 25 خرداد 1398 09:56 ب.ظ

You've made your stand pretty well!!
tadalafil generic we choice free trial of cialis acheter cialis meilleur pri cialis 5 mg para diabeticos cialis ahumada buy cialis how do cialis pills work where do you buy cialis legalidad de comprar cialis get cheap cialis
cialis from usa
شنبه 25 خرداد 1398 07:55 ق.ظ

You expressed it wonderfully!
the best choice cialis woman cialis per paypa cialis lilly tadalafi cialis generico lilly how much does a cialis cost generic cialis review uk we use it 50 mg cialis dose cialis uk next day cheap cialis generic cialis levitra
http://gyfacvi.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:48 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
buying cialis in colombia buying cialis overnight acheter du cialis a geneve buy cialis online legal cialis en mexico precio tadalafil 20 mg cialis generico online prices on cialis 10 mg look here cialis order on line american pharmacy cialis
http://elimri.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 03:08 ق.ظ

Useful posts. Kudos!
no prescription cialis cheap cialis dosage recommendations cialis generico click now cialis from canada cialis from canada cialis vs viagra we recommend cheapest cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis generic we use it cialis online store
http://littcomneu.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:15 ب.ظ

Superb stuff. Appreciate it.
callus can i take cialis and ecstasy cialis without a doctor's prescription cialis kaufen wo free generic cialis cialis great britain cialis rezeptfrei cialis preise schweiz link for you cialis price cialis herbs
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:47 ق.ظ

Wonderful write ups. Thanks a lot!
cialis pills boards cialis prices in england canada discount drugs cialis cialis with 2 days delivery when will generic cialis be available cialis 5 mg para diabeticos cialis pills boards cialis daily dose generic cialis en 24 hora cialis online napol
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 08:09 ب.ظ

Cheers. Ample content!

cialis kaufen bankberweisung cialis 20 mg effectiveness il cialis quanto costa we recommend cialis best buy cialis 100 mg 30 tablet cialis pills in singapore cialis dose 30mg cialis dosage recommendations look here cialis order on line we recommend cialis info
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 02:42 ب.ظ

You mentioned it well.
cialis generico venta de cialis canada cialis cost cialis rckenschmerzen cialis tadalafil weblink price cialis cialis kamagra levitra cialis bula prices for cialis 50mg bulk cialis
http://ukcanadianpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 09:13 ق.ظ

You actually reported that effectively.
canadian pharmacies without an rx canadian prescriptions online serc 24 mg canadian government approved pharmacies canadian online pharmacies legal northwest pharmacies in canada canadianpharmacyusa24h is it legal buy vistagra usa canadian pharmaceuticals companies best canadian mail order pharmacies prescriptions from canada without
buy tadalafil no prescription
جمعه 16 آذر 1397 01:02 ب.ظ

Very good forum posts. Thanks!
cialis 05 side effects for cialis cialis venta a domicilio cialis online deutschland cialis pills in singapore click here to buy cialis buy cialis online legal cialis name brand cheap cialis 10mg prix pharmaci usa cialis online
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:51 ب.ظ

With thanks. I appreciate it.
buy cialis cheap 10 mg cialis 5mg billiger canada discount drugs cialis effetti del cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis y deporte cialis in sconto where to buy cialis in ontario cialis 20 mg effectiveness side effects of cialis
buy cialis cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:10 ب.ظ

Awesome write ups. Many thanks!
cilas venta cialis en espaa we like it cialis soft gel tadalafil 20mg cialis usa cost buy original cialis side effects of cialis order cialis from india 5 mg cialis coupon printable we like it safe cheap cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:13 ق.ظ

You actually expressed that fantastically!
tadalafil 20mg cialis soft tabs for sale cialis tablets cialis kaufen wo cialis generisches kanada we choice cialis uk cialis dosage recommendations cialis for sale in europa prices on cialis 10 mg when will generic cialis be available
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic