تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - Hold Me Tight - 14

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

Hold Me Tight - 14

نویسنده :Arezoo_cute
تاریخ:چهارشنبه 2 تیر 1395-07:32 ب.ظ

سلام 
ببخشید .. باید این قسمت رو دیروز میزاشتم 

ممنونم از کسایی که نظر میدن :)قسمت 14 :

جین و وی به ناچار بخاطر کم آوردن اکسیژن بوسه رو قطع کردن.
جین وی رو در آغوشش کشید.
جین : نمی دونستم با تو بودن انقد حسه خوبیه...تازه الان معنای کارای جیمینو فهمم
جین خندید : فکر میکردم اون دیوونه س...ولی من دارم ازش جلو میزنم
وی دستش رو دور جین حلقه کرد : تو توی همه چیز بهترینی
جین : یااا...الان تعریف كردی مثلا؟؟
وی لبخند زد و بعد با ناراحتی گفت : جین...
جین : جونم؟
وی : چیکار كنم كه لیاقت تو رو داشته باشم؟
ابروهای جین درهم رفت.
وی رو از آغوشش بیرون کشید و به چشمهاش نگاه کرد : منظورت چیه؟
وی توانایی نگاه کردن تو چشمهاش و گفتن این حرفارو نداشت : تو از یه خانواده ی خیلی متشخصی...دکتر هستی...درباره ی قیافه ت هم حرفی نیس...خیلی از دخترای پولدار تو رو میخوان...اونوقت من هیچی ندارم...هر چیزی هم دارم از تو دارم...بدتر از همه اینه كه من یه پسرم...من باعث میشم تو پیش مامان و بابات خجالت بکشی
جین چونه ی وی رو گرفت و با ابروهای گره خورده بهش نگاه کرد : ببین...درسته كه چشم خیلی از دخترای پولدار بدنبالمه...ولی میدونی چی مهمه؟ .. این كه من فقط تو رو میخوام...نگران اینم نباش كه پیش مامان و بابام خجالت بکشم..اونا اونطوری نیستن...فکر میکنی من دنبال پول و قدرتم؟ ... نه عزیزم...من عشق و آرامش میخوام...واقعا با این طرز تفکرت ناامیدم کردی
و چونه ی وی رو ول کرد و به طرف راه پله رفت.
وی از حرفهایی كه زده بود خیلی ناراحت بود و حس گناه میکرد.
جین به طبقه ی دوم رسید و سریع مشغول نوشیدن یه نوشیدنی شد. 
ناگهان وی از پشت دستاشو دور بدن جین حلقه کرد.
جین لبخند زد ولی ترجیح داد یکم وی رو اذیت كنه.
وی : منو ببخش جین...اشتباه کردم...تو خیلی خوبی...اصلا به چیزایی كه من گفتم فکرم نمیکنی
با بغض ادامه داد : من نباید بدون فکر اون حرفارو میزدم...جین...منو ببخش...خواهش میکنم
جین لبش رو گاز گرفت تا برنگرده و این موجود بانمک رو نخوره.
وی : همین یه بار منو ببخش...نمی تونم قهرتو تحمل كنم
جین بدون اینكه حلقه ی دست وی رو باز كنه به طرفش برگشت و بهش لبخند زد.
وی دستاشو باز کرد و از خجالت سرشو پایین گرفت.
جین : همینطوری كه نمیشه ببخشمت
وی سرش رو بالا گرفت و با حالت سوالی به جین نگاه کرد.
جین دوتا گوش وی رو گرفت : اینو آویزون گوشت کن...ما هر دومون لیاقت همدیگه رو داریم...من بخاطر پول و موقعیت شغلی از تو سرتر نیستم...میتونی بهم قول بدی اینارو یادت بمونه؟
وی سرش رو به نشونه ی مثبت تکون داد.
جین از این همه سادگی خنده ش گرفت.
دستاشو از روی گوشهای وی برداشت و روی شونه هاش گذاشت.
وی : پس منو. .. بخشیدی؟
جین ، وی رو توی آغوشش کشید : مگه من دلم میاد تو رو نبخشم آخه... 
وی از خوشحالی لبخند زد : بریم به جونگ کوک بگیم؟ ... اون حتما خوشحال میشه
جین موهای وی رو نوازش میکرد : آره ... کلی هم مسخرمون میکنه
وی خندید و دستاشو دور بدن جین حلقه کرد.
بعد از مدتی جین ، وی رو از بغلش بیرون آورد و به طرف لبهاش منحرف شد و اونارو بوسید.
........
جونگ کوک و جیمین تا زمانی كه موزیک قطع شد مشغول رقص بودن.
جونگ کوک : اوووف...پام درد گرفت از بس بالا پایین پریدم...ولی خیلی باحال بود
جیمین : اگه پات درد میکنه میخوای از اینجا تا خونه کولت كنم؟
جونگ کوک : مگه فلج شدم كه کولم کنی...بعدشم. .مگه من قراره بیام خونه ی تو؟؟؟
جیمین : نه پس...میمونی خونه ی جین
جونگ کوک : آره..خونه ی جین خیلی خوش میگذره...اونجا راحت ترم
جیمین : واقعا؟ .. پس باید به جین بگم خودش با لقد بیرونت كنه؟
جونگ کوک با نگاهش دنبال جین می گشت : صب کن پیداش كنم میریم ازش میپرسیم منو بیرون میکنه یا نه
ناگهان چشمش به گوشه ای افتاد كه وی و جین درحال بوسیدن هم بودن.
جونگ کوک اول تعجب کرد و چند بار پلک هاشو بهم زد تا مطمئن شه درست می بینه.
بعد یه لبخند رو لبش نشست و دست جیمین رو تکون داد.
جونگ کوک : جیمین!! ...اونجارو داشته باش
جیمین به جایی كه جونگ کوک گفته بود نگاه کرد و خندش گرفت : پس بهش اعتراف کرد
جونگ کوک به جیمین نگاه کرد : هی..تو از کجا میدونستی؟
جیمین : من و جین دوستای صمیمی هستیماااا
جونگ کوک دست جیمین رو گرفت و اونو با خودش کشید : بیا بریم خلوتشونو بهم بزنیم
جیمین و جونگ کوک به جین و وی رسیدن.
جیمین سوت بلبلی و جونگ کوک دست میزد.
جین و وی از هم جدا شدن و با تعجب به اون دوتا خیره شدن.
وی از خجالت سرخ شد و سریع از جین فاصله گرفت.
جین ولی نیشخند زد : شما اینجا چیکار دارین؟
جیمین : اومده بودم ازت بخوام کوکی رو از خونه بندازی بیرون...ولی حالا دیگه نیازی به این کار نیس...با این چیزی كه الان دیدم کوکی اگرم بخواد هم امشب نمی تونه بیاد خونه ت
وی از خجالت سرش رو پایین گرفت و سعی کرد بیشتر از جین فاصله بگیره.
ولی جین دستشو دور شونه ی وی انداخت و اونو تو بغلش انداخت : آره...امشب من و عشقم میخوایم تنها باشیم
وی : اینطوری نگو...
جونگ کوک خنده ش گرفت : نگران نباش وی...امشب وضع من بدتر از توئه
صورتش رو به گوش وی نزدیک کرد و گفت : مطمئنم جین به اندازه ی جیمین وحشی نیس
وی از خجالت سرخ شد و چیزی نگفت.
جین : جیمین! .. جشن کی تموم میشه؟
جیمین چشمک زد : چیه؟ .. صبر نداری تموم شه تا برین به کارااااتون برسین
جین : خوشم میاد باهوشی
و همه به جز وی خندیدن.
جونگ کوک دست از خندیدن کشید و کنار وی وایساد : انقد اذیتش نکنید...داره از خجالت آب میشه میره تو زمین
جین دست وی رو گرفت و سعی کرد تو چشمهاش نگاه كنه : دارم شوخی میکنم عزیزم
وی یه لبخند به روی جین زد.
جین به جونگ کوک و جیمین نگاه کرد : ولی درباره ی این دوتا مطمئن نیستم
..........
موقعیت : میجو و نامجون در ماشین
میجو در حال رانندگی بود و نامجون روی صندلی شاگرد نشسته بود.
میجو : جدی رانندگی بلد نیستی؟ 
نامجون : بلد نیستم...همیشه دوس داشتم یاد بگیرم ولی موقعیتش پیش نیومد
میجو : دوس داری من یادت بدم؟
نامجون : با کمال میل ... من كه از خدامه یه معلم مثل تو داشته باشم
میجو لبخند زد و بعد جوری كه انگار یه چیزی یادش اومده گفت : وای...نزدیك بود یادم بره
و ماشین رو کنار جاده نگه داشت.
نامجون با نگرانی : چی رو یادت رفته؟؟ .. خیلی مهم بود؟؟
میجو چراغ ماشین رو روشن کرد و موبایلش رو درآورد و دوربینش رو آورد.
میجو : ببین نامجون...من دستمو میزارم رو فرمون و تو دستتو بزار رو دسته من
نامجون : چرا؟
میجو : این روزا اینجور عکس گرفتن بین زوجا خیلی محبوبه
نامجون نفس راحتی کشید : نزدیک بود منو بکشی دختر
میجو : ببخشید...حالا دستتو بزار رو دستم
نامجون اینکارو کرد و میجو عکس گرفت.
به اون عکس نگاه کرد و لبخندی از روی رضایت زد : عالی شد...بعدا پستش میکنم
نامجون : ولی اینجوری همه می فهمن كه من رانندگی بلد نیستم
میجو : من مَردَمو همونجور كه هست دوس دارم...میخوای همینو پایینش بنویسم؟
نامجون خندید و گونه ی میجو رو کشید.
میجو ماشین رو روشن کرد و به طرف دریا رهسپار شدند.
.............
 موقعیت : بعد از جشن تولد / آپارتمان جیمین
جیمین به محض وارد شدن به خونه ش جونگ کوک رو روی دستاش بلند کرد.
جونگ کوک : یااااا...منو بزار زمین!!!
جیمین چیزی نگفت و به طرف اتاق خودش حرکت کرد.
جیمین ، جونگ کوک رو روی تخت گذاشت و کت و کراوات خودش رو درآورد و گوشه ای پرت کرد.
جیمین روی جونگ کوک قرار گرفت و بو/سه ای روی گردنش گذاشت .
ازش جدا شد و به چشمهاش نگاه کرد : دلم برات خیلی تنگ شده کوکی
جونگ کوک : منم همینطور...عاشقتم جیمین
جیمین لبخند زد : منم عاشقتم...دیگه هیچوقت بهم پشت نکن...تحملشو ندارم
جونگ کوک هم لبخند زد و جیمین صورتش رو نزدیك کرد و لبهای جونگ کوک رو با ولع بو/سید.
جونگ کوک راه دهنش رو باز کرد و جیمین زبونش رو وارد دهن جونگ کوک کرد و همه جارو گشت.
جیمین زبونش رو از گردن تا گوش جونگ کوک کشید و دم گوشش زمزمه کرد : بگو منو میخوای، کوکی
نفس داغ جیمین به گوش جونگ کوک خورد و تمام بدن جونگ کوک رو دربرگرفت.
جونگ کوک به سختی نفس کشید : میخوامت جیمین..میخوامت
جونگ کوک صورتش رو مقابل صورت جیمین قرار داد و خیلی داغ اونو بو/سید.
جیمین بو/سه رو قطع کرد و تی شرت جونگ کوک رو درآورد.
جونگ کوک هم خیلی سریع دکمه های لباس جیمین رو باز کرد و جیمین اونو به گوشه ای پرت کرد.
جیمین بو/سه های خیسش رو روی تمام سی/نه و شکم جونگ کوک ادامه میداد و درهمین حال جونگ کوک عضلات شکم (سیکس پک) جیمین رو نوازش میکرد.
جیمین از جونگ کوک جدا شد و آروم شلوار جونگ کوک رو درآورد.
..............
موقعیت : آپارتمان جین
جین داخل اتاقش بود و لباساشو عوض میکرد.
شلوارش رو عوض کرد و لباسش رو درآورد.
در این لحظه وی یه دفعه وارد اتاق شد و با دیدن بدن نیمه بر/هنه ی جین سریع در رو بست.
جین بی خیال پوشیدن لباس شد و به سمت در رفت و بازش کرد. 
وی : معذرت میخوام...قبلش باید در میزدم
جین : این چیزی نیس كه باید واسش معذرت خواهی کنی...الان باید بخاطر این معذرت خواهی کنی كه از دیدن من خجالت میکشی...تو هروقت بخوای میتونی بیای تو اتاقم
وی سرش رو پایین انداخت : معذرت میخوام...
جین دست وی رو کشید و اونو داخل اتاق کرد و در اتاق رو قفل کرد.
وی شوکه شده بود و جین از تماشای چهره ی بانمکش لذت میبرد.
جین : دیگه وقته خوابه
وی با چشمهای گرد به جین نگاه میکرد.
جین یه قدم به وی نزدیك شد و وی یه قدم عقب رفت، وی چند قدم دیگه هم همینطور عقب رفت تا بالاخره روی تخت افتاد.
جین به وضوح نگرانی رو در چشمهای وی میدید. 
جین به وی نزدیك شد، شونه هاشو گرفت و اونو روی تخت خوابوند و خودش کنارش دراز کشید.
موهای وی رو از صورتش کنار زد و با لبخندی كه روی لبش داشت گفت : بیا امشب تو بغل هم بخوابیم...ما هنوز کلی شب دیگه در پیش داریم
وی سری تکون داد و سریع خودشو در آغوش گرم جین جا داد.
جین هم دستشو دور کمر وی انداخت و باهم به خواب رفتند.اگه خوندین نظر یادتون نره پلیزرزززز 


نوع مطلب : hold me tight 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 02:03 ق.ظ

Appreciate it, Ample posts!

cialis cipla best buy cialis y deporte free cialis cialis pills boards how does cialis work cialis bula buy cialis online nz enter site very cheap cialis cialis 100 mg 30 tablet how do cialis pills work
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:39 ق.ظ

Really tons of good tips.
cialis soft tabs for sale cialis billig cialis patentablauf in deutschland cialis pills boards cialis professional yohimbe when can i take another cialis canada discount drugs cialis cialis daily reviews buying cialis on internet cialis manufacturer coupon
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:06 ب.ظ

Factor clearly taken!!
tadalafil opinioni cialis generico where cheapest cialis cialis tadalafil online click here to buy cialis cialis australia org tadalafilo ou trouver cialis sur le net prezzo di cialis in bulgaria tadalafil
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:39 ق.ظ

Cheers. Plenty of knowledge.

venta de cialis canada 40 mg cialis what if i take cialis lilly tadalafi comprar cialis navarr we choice free trial of cialis pastillas cialis y alcoho 200 cialis coupon non 5 mg cialis generici try it no rx cialis enter site 20 mg cialis cost
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 01:40 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
recommended site cialis kanada cuanto cuesta cialis yaho buy cialis online legal tadalafil 5mg generic cialis tadalafil enter site very cheap cialis il cialis quanto costa cialis online holland click here to buy cialis cialis daily reviews
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:13 ق.ظ

Fine write ups. Thanks.
cialis australian price generic cialis tadalafil cheap cialis cialis online legalidad de comprar cialis cialis for bph cialis generique 5 mg cialis generic tadalafil buy enter site very cheap cialis free cialis
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 01:55 ق.ظ

You explained it adequately.
order generic cialis online viagra vs cialis vs levitra cialis dosage recommendations cialis generico does cialis cause gout cuanto cuesta cialis yaho cialis 5 mg para diabeticos cialis from canada cialis kamagra levitra tadalafil generic
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 12:53 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
comprar cialis navarr sialis dose size of cialis look here cialis cheap canada cialis manufacturer coupon viagra or cialis cialis therapie click here cialis daily uk cialis 20 mg best price wow cialis 20
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 01:43 ق.ظ

You actually explained it really well.
buy cialis online cheapest brand cialis nl order generic cialis online i recommend cialis generico cialis prezzo di mercato cialis free trial bulk cialis cialis efficacit prices for cialis 50mg cialis farmacias guadalajara
buy tadalafil no prescription
شنبه 10 آذر 1397 12:50 ب.ظ

Really all kinds of amazing info!
cialis et insomni cialis generico in farmacia cialis y deporte cialis baratos compran uk sublingual cialis online warnings for cialis achat cialis en itali cialis generico online trusted tabled cialis softabs cialis super kamagra
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 01:15 ق.ظ

Good stuff. Thanks.
5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg buy cialis rezeptfrei generic cialis levitra cialis savings card cialis usa cost only here cialis pills low cost cialis 20mg cialis dose 30mg we choice cialis uk
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:56 ب.ظ

Really all kinds of superb info.
trusted tabled cialis softabs when will generic cialis be available purchase once a day cialis cialis daily reviews enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg schweiz only best offers 100mg cialis callus cialis generique 5 mg we recommend cialis info
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 02:10 ق.ظ

Reliable stuff. Cheers.
only best offers cialis use buy cialis online cheapest buy cialis cialis en 24 hora purchase once a day cialis cialis qualitat enter site 20 mg cialis cost generic cialis review uk cialis wir preise click now cialis from canada
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:50 ب.ظ

Kudos! A good amount of postings.

discount cialis free generic cialis generic cialis at walmart cialis prices click here to buy cialis cialis efficacit buy cialis cheap 10 mg cialis soft tabs for sale 40 mg cialis what if i take cialis 5 mg funziona
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:37 ق.ظ

Thank you! Quite a lot of info.

callus buy name brand cialis on line cialis 20 mg cut in half where to buy cialis in ontario purchasing cialis on the internet cialis 20 mg cut in half only now cialis for sale in us cialis bula prix de cialis deutschland cialis online
buy tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:09 ب.ظ

Seriously plenty of useful facts!
cialis super kamagra tadalafil 20mg buy cialis online nz buy cialis online prescription doctor cialis cialis 5mg cialis lowest price cialis 20mg preis cf buy generic cialis cialis billig
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:10 ق.ظ

You actually revealed this exceptionally well!
what is cialis effetti del cialis cialis venta a domicilio click here cialis daily uk cialis for sale cialis pills price each achat cialis en suisse cialis daily new zealand cialis professional from usa buy generic cialis
buy levitra generic
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:20 ق.ظ

Fantastic info. Cheers.
levitra 20mg levitra buy generic levitra buy levitra online generic levitra buy levitra online levitra without a doctor prescription levitra 20 mg levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online
buy tadalafil online
سه شنبه 10 مهر 1397 07:01 ق.ظ

Really all kinds of excellent advice!
cialis tablets australia cialis uk next day click here to buy cialis 200 cialis coupon enter site natural cialis calis viagra cialis levitra we recommend cialis best buy compare prices cialis uk wow look it cialis mexico
buy cialis medication
شنبه 7 مهر 1397 01:20 ق.ظ

Valuable data. Cheers.
prescription doctor cialis cialis generico ou acheter du cialis pas cher cialis generic tadalafil buy cialis wir preise cialis dosage amounts walgreens price for cialis cialis manufacturer coupon achat cialis en europe viagra cialis levitra
online pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 06:01 ب.ظ

Excellent tips. Regards!
canadian pharmacy canadian drugstore canada online pharmacies reviews trusted pharmacy canada buy viagra 25mg canada vagra online pharmacies india global pharmacy canada trust pharmacy canadian Northwest Pharmacy
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:35 ب.ظ

You have made your point quite clearly!.
comprar cialis navarr cialis authentique suisse cialis taglich cialis 5 mg cialis 20mg cost of cialis per pill canadian discount cialis acheter du cialis a geneve price cialis wal mart pharmacy cialis venta a domicilio
cialisyoues.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 04:31 ب.ظ

Kudos. Valuable stuff.
cialis generico postepay look here cialis cheap canada get cheap cialis cialis patent expiration cialis prezzo di mercato price cialis per pill cialis daily reviews cialis online deutschland cialis side effects price cialis best
buycialisky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:08 ق.ظ

With thanks! A lot of forum posts.

precios de cialis generico cialis pills cialis reviews tadalafil generic cialis daily dose generic generic cialis at walmart cialis manufacturer coupon only best offers 100mg cialis how does cialis work opinioni cialis generico
buycialisonla.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:44 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
order viagra where can i purchase viagra online buy sildenafil online cheap buy viagra alternative can you buy viagra without prescriptions viagra no rx buy viagra generic viagra to buy online viagra cheap no prescription purchase viagra online
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:59 ب.ظ

You actually explained it superbly!
cialis 30 day trial coupon prix cialis once a da rx cialis para comprar cialis free trial cialis sans ordonnance cialis pills tadalafil 10 mg cialis cipla best buy wow cialis tadalafil 100mg cialis for bph
cialissv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:40 ق.ظ

Wonderful data. Many thanks.
i recommend cialis generico free cialis cialis 30 day sample cialis tadalafil online what is cialis viagra cialis levitra achat cialis en europe cialis bula buy original cialis cialis sale online
cialisvipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:22 ب.ظ

Kudos, Ample information!

cialis generico en mexico generic cialis pill online cialis mit grapefruitsaft enter site natural cialis cialis en 24 hora cialis tadalafil cialis rezeptfrei bulk cialis cialis farmacias guadalajara buy cialis cheap 10 mg
how to buy cheap viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:40 ق.ظ

Thank you, An abundance of tips.

buy viagra with no prescription how to get prescription viagra where can we buy viagra order online pharmacy buy real viagra online cheap want to buy viagra how to buy viagra online uk viagra for sale online where can i get viagra online where to buy viagra in store
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:31 ق.ظ

Excellent information. With thanks.
cialis free trial cialis 100mg suppliers achat cialis en itali how to purchase cialis on line cialis 5 mg canadian discount cialis recommended site cialis kanada cialis 5 mg buy generic cialis tadalafil cialis daily new zealand
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30