تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - Hold Me Tight - 16

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

Hold Me Tight - 16

نویسنده :Arezoo_cute
تاریخ:شنبه 12 تیر 1395-01:48 ق.ظ


سلام به همه خوبا

ممنون بابت همه ی محبتی که به من میدین

راستی .. قسمت بعدی رمز داره و هرکی خواست یه راه ارتباطی بهم بده تا براش بفرستم

به هیچ وجه هم از دستش ندین چون قسمت مهمیه

قسمت 16 :


جیمین با صدای زنگ تلفن بیدار شد.
جونگ کوک هنوز خواب بود، به اون لبخندی زد.
از سر جاش بلند شد ، شلوارک راحتیشو پوشید و از اتاق خارج شد و تلفن رو جواب داد : الو؟
مامان جیمین : پسرم این چه کاری بود دیشب کردی؟ آبرومونو جلوی همه بردی
ابروهای جیمین توهم رفت و آهی کشید.
مامان : بعد اون کارت بابات میخواست از ارث محرومت کنه..ولی من باهاش حرف زدم و راضیش کردم...اون گفت به شرطــــــــــــــــــــــــــــــــــی از ارث محرومت نمی کنه كه با دختری كه ما برات در نظـــــــــر گرفتیم ازدواج کنی
جیمین : مامان! .. من بدون جونگ کوک به هیچ ارثی احتیاج ندارم
جونگ کوک با صدای جیمین از خواب بیدار شد.
آروم از سر جاش بلند شد، لباس زیر و پیرهنش رو از روی زمین برداشت و اونارو پوشید و از اتاق خارج شد.
جیمین : مامان دیگه نمی خوام به این بحث ادامه بدم
مامان : چرا اینکارو با خودت میکنی؟ واقعا دیوونه شدی؟ با یه پسر چطــــــــــــــــــــــــــــــــــور میخوای نسل مارو ادامه بدی؟
جیمین : چرا باید نگران ادامه دادن نسل خانوادگیمون باشم؟ مگه اون خانواده چیزیم ازش مونده؟
مامان : بابات اگه عصبانی بشه باهات قطــــــــــــــــــــــــــــــــــع رابطــــــــــــــــــــــــــــــــــه میکنه..همینو میخوای؟
جیمین : من فقطــــــــــــــــــــــــــــــــــ میخوام با کسی كه دوسش دارم زندگی كنم..بابا هرکاری میخواد بکنه...دیگه قطــــــــــــــــــــــــــــــــــع میکنم..خداحافظـــــــــ
جیمین تلفن رو قطــــــــــــــــــــــــــــــــــع کرد و پرتش کرد روی مبل. بعد برگشت و ناگهان جونگ کوک رو کنار در اتاقش دید.
جیمین : اوه...بیدارت کردم؟
جونگ کوک : مامانت بود؟
جیمین : آره
جونگ کوک : چی میگفت كه انقد عصبانی شدی؟
جیمین : حرفای بیخود
جونگ کوک محکم گفت : جیمین! مثل بچه ها باهام حرف نزن
جیمین دستی توی موهای *****ش برد : میگه اگه با دختری كه برات در نظـــــــــر گرفتیم ازدواج نکنی از ارث محروم میشی و باهات قطــــــــــــــــــــــــــــــــــع رابطــــــــــــــــــــــــــــــــــه می کنیم..از این حرفای بیخود
جونگ کوک : تو میخوای چیکار کنی؟
جیمین به جونگ کوک نزدیك شد و یکی از دستاشو با دو دستش گرفت و فشرد.
جیمین : من بدون تو میمیرم...به نظـــــــــرت ارثیه به درد یه آدم مرده میخوره؟
جونگ کوک به جیمین نگاه کرد : مطــــــــــــــــــــــــــــــــــمئنی پشیمون نمیشی؟
جیمین دست جونگ کوک رو بو/سید و لبخند زد : من پشیمون نمیشم...هرگز این دستو ول نمی كنم...مطــــــــــــــــــــــــــــــــــمئنم
جونگ کوک لبخند زد : پس امروز بریم جیجو؟
جیمین : كه به مامانت بگیم؟
جونگ کوک : آره..حتما دلش برام تنگ شده
جیمین : باشه..میریم..وسایلت رو جمع کن، منم بلیطــــــــــــــــــــــــــــــــــ رزرو میکنم
جونگ کوک خوشحال شد : باشه
بعد محکم پرید تو بغل جیمین و این باعث شد پشتش درد بگیره.
جونگ کوک : آخخخ
جیمین به جونگ کوک نگاه کرد : خوبی؟
جونگ کوک لبخند زد : چیزی نیس..خوبم
جیمین : دیشب واقعا زیاده روی کردم..معذرت میخوام...امشب كه جیجو میخوابیم...فردا شب میتونی جبران کنی
جونگ کوک خندید : باشه..فعلا میرم وسایلو جمع كنم.
و به اتاق رفت.شوگا هنوز بالشت جی هوپ رو در آغوش گرفته بود و اثرات گریه کردن روی صورتش واضح بود.
در همین لحظـــــــــه صدای باز شدن در هال رو شنید.
شوگا : وای نامجونه...
سریع بالشت جی هوپ رو سر جاش گذاشت و خودش زیر پتو رفت.
نامجون در اتاق رو باز کرد : شوگا! هنوز خوابیدی؟ مگه نمیخوای بری سر کار؟
شوگا الکی سرفه کرد : امروز حالم زیاد خوب نیس...به رئیسم گفتم نمیام
نامجون : باشه، پس استراحت کن...منم دیشب تا حالا اصلا نخوابیدم
شوگا نفس عمیقی کشید و خیالش راحت شد، حداقل تونسته بود جلوی یه دعوارو بگیره.موقعیت : مطــــــــــــــــــــــــــــــــــب جین
جین از اتاقش بیرون اومد و خیلی جدی رو به وی گفت : منشی کیم! .. یه لحظـــــــــه بیاین تو اتاقم
و سریع به اتاقش برگشت.
وی تا حالا جین رو انقد جدی ندیده بود.
با استرس به اتاق جین كه درش هنوز باز بود رفت و آروم در اتاق رو بست.
جین پشت به وی بود ، نفس عمیقی کشید و به طــــــــــــــــــــــــــــــــــرف وی برگشت.
جین برگه هایی از روی میز برداشت و بالا گرفت: این چه وضعشه؟ ها؟؟
وی با ترس بهش نگاه کرد و آروم گفت : کار... اشتباهی کردم؟
جین : ته هیونگ چطــــــــــــــــــــــــــــــــــور تونستی پرونده ی یکی از بیمارامو اشتباه پر کنی؟ چرا ذکر نکردی این بیمار فشار خون داره؟ میدونی بخاطــــــــــــــــــــــــــــــــــر یکی از داروهایی كه براش تجویز کردم نزدیك بود چه اتفاقی براش بیافته؟
وی خیلی ترسیده بود و چیزی نمی گفت.
جین صداشو پایین آورد : اشتباه بزرگی كردی ته هیونگ...الان خیلی عصبانیم...فعلا برو .. به بیمار بعدی بگو بیاد داخل
جین با انگشت اشاره و شستش شقیقه های سرش رو مالش داد.
وی : سرت..یعنی.. سرتون درد میکنه؟
جین : خوبم...گفتم بیمار بعدی رو بفرست داخل
ته هیونگ سرش رو پایین انداخت و به طــــــــــــــــــــــــــــــــــرف در رفت.
جین با صداش جلوشو گرفت : راستی..
وی برگشت.
جین : دیگه هرگز همچین اشتباهی رو تکرار نکن..کار ما با جون آدماست
وی سری به نشونه ی تایید تکون داد و از اتاق خارج شد.
جین هم روی صندلیش نشست و نفس عمیقی کشید.نزدیك غروب بود.
شوگا نگاهی به نامجون كه در خواب عمیقی فرو رفته بود انداخت.
آروم از سر جاش بلند شد و لباس هاشو پوشید.
به گوشی جی هوپ زنگ زد ولی گوشیشو برنمی داشت.
شوگا : بردار دیگه. .
بازدم عمیقی بیرون داد و برای اینكه حالش کمی عوض بشه از خونه بیرون رفت.
سرش توی موبایلش بود و با نگرانی واسه جی هوپ پیام می نوشت.
توی پیچ ناگهان صدایی شنید : برو کنار...
و بعد دردی در وجودش حس کرد و به همراه کسی كه بهش زده بود روی زمین افتادند.
درد شوگا دوباره شدت گرفت : آخخخخخخ
پسری كه با دوچرخه بهش زده بود خیلی نگران بود : هی..حالت خوبه؟
شوگا سرش رو بالا آورد و پسر با دیدنش خشکش زد.
شوگا : کمرم خیلی درد میکنه...چرا حواستو جمع نمی کنی؟
دستش رو به طــــــــــــــــــــــــــــــــــرف پسر دراز کرد : حداقل کمک کن بلند شم
پسر هنوز گنگ بود و با همون حالت دستش رو به طــــــــــــــــــــــــــــــــــرف شوگا دراز کرد.
شوگا بلند شد و لباس هاشو تمیز کرد.
شوگا : شانس آوردی الان اصلا حس سر و کله زدن با یه بچه رو ندارم
و برگشت و به راهش ادامه داد.
پسر به رفتن شوگا نگاه میکرد : پس اون واقعا اینجا زندگی میکنه...باورم نمیشه
و لبخند بزرگی به لبش اومد.جونگ کوک و جیمین به جیجو رسیدند. تاکسی کنار خونه ی جونگ کوک نگه داشت.
جونگ کوک بخاطــــــــــــــــــــــــــــــــــر دلتنگی زیادش سریع به طــــــــــــــــــــــــــــــــــرف خونه شون رفت و در رو به صدا درآورد.
جیمین ولی رفت از تو صندوق عقب ساکشون و بسته ی گوشت گاو کــــــره ای كه به عنوان هدیه گرفته بود رو بیاره.
مامان جونگ کوک در رو باز کرد و با دیدن پسرش اشک توی چشمهاش جمع شد و محکم بغلش کرد.
جونگ کوک از بغل مامانش بیرون اومد : مامانی..دلم واست یه ذررررره شده بود
مادرش : دل منم خیلی برات تنگ شده وروجک.. چرا بی خبر اومدی؟
در این لحظـــــــــه جیمین اومد.
مادر جونگ کوک با تعجب به جیمین نگاه کرد.
جیمین با سر تعظـــــــــیم کرد : سلام .. من پارک جیمین هستم
مادر کوکی : پارک جیمین؟ شما با پسرم دوست هستین؟
جونگ کوک : مامان..راستش اون دوستم نیست...اون...کسیه كه از صمیم قلب دوسش دارم
جونگ کوک سرش رو پایین انداخت : اون...دو/س پسرمه...
مادر جونگ کوک تعجب کرد : چ..چی؟ .. یعنی شما دوتا باهم...؟
جونگ کوک : آره مامان..ما با همیم...راستش...ما یه مدتی هست باهمیم...ولی چون جیمین از پدر و مادرش می ترسید نشد بهت بگیم...جیمین الان موضوع رو به خانواده ش گفته
مادر جونگ کوک چیزی نمی گفت.
جونگ کوک آروم بغلش کرد : مامان .. خیلی معذرت میخوام كه زودتر نگفتم
مادر کوکی : موضوع این نیست...من نگرانتم پسرم
جونگ کوک : نگران من نباش..من با جیمین خیلی خوشحالم..هیچ مشکلی باهم نداریم...صبر کن درسم تموم شه، تو رو هم میارم پیش خودم
جیمین : نگران جونگ کوک نباشین...اون از هرچیز دیگه ای واسم باارزش تره...بهتون قول میدم نزارم آب تو دلش تکون بخوره
مادر جونگ کوک از بغل پسرش بیرون اومد و اشک های گوشه ی چشمش رو پاک کرد.
مادر : باشه...فعلا بیاین داخل..مفصل حرف میزنیم
و هر سه وارد خونه شدند.موقعیت : مطــــــــــــــــــــــــــــــــــب
آخرین مریض هم از مطــــــــــــــــــــــــــــــــــب خارج شد.
وی بعد از در زدن وارد اتاق جین شد و با سر تعظـــــــــیم کرد : دکتر کیم..دیگه مریضی ندارین
جین : باشه
وی سرش رو پایین انداخت و به طــــــــــــــــــــــــــــــــــرف در رفت.
جین : هی کیم ته هیونگ! .. همونجا وایسا
وی بدون اینكه برگرده سر جاش وایساد و با صدای گرفته ای گفت : کار دیگه ای داشتین؟
ناگهان جین از پشت شونه های وی رو گرفت و اونو به دیوار چسبوند.
چشمهای وی از این حرکت ناگهانی جین گرد شد.
جین جوری كه صورت وی جلوی صورت خودش قرار بگیره دوتا دستاشو به دیوار تکیه داد : آره...یه کار دیگه هم باهات داشتم
وی برای فرار از نگاه خیره ی جین به زمین خیره شد : من واقعا معذرت میخوام...اشتباه بزرگی کردم...مطــــــــــــــــــــــــــــــــــمئن باش دیگه تکرار نمیشه
جین فاصله شو با وی کمتر کرد : تو اشتباه بزرگی كردی و من هم بهت هشدار دادم...ولی الان تحمل ناراحتیتو ندارم
وی با چشمهای متعجب به جین زل زد.
جین لبخند زد و گونه ی وی رو کشید : دیوونه ـتم دیوونه ی من
وی : من..ناراحت نیستم
جین خندید : اصلا بلد نیستی دروغ بگی. .. تو هر روز بعد از کار بهم خسته نباشی می گفتی...چرا امروز نگفتی؟
وی چیزی نگفت و فقطــــــــــــــــــــــــــــــــــ به جین نگاه میکرد.
جین دستاشو از روی دیوار برداشت.
صورت وی رو توی دستاش گرفت و آروم چشمهای وی رو بو/سید.
کمی پایین اومد و گونه‌های وی رو بو/سید.
وی لبخند میزد.
جین پایین تر اومد و روی لبهای خندون وی بو/سه زد، خودشم وسطــــــــــــــــــــــــــــــــــ بو/سه خندش گرفت و دوتایی توی اون حالا خندیدند.
جین یکی از دستهاشو دور گردن وی انداخت و اونو به خودش نزدیك تر کرد و بو/سه رو پرحرارت کرد.شوگا همینطــــــــــــــــــــــــــــــــــور قدم میزد كه چشمش به یه بیمارستان خورد و یاد وی افتاد که کنار دوست جیمین (جین) وایساده بود و باهم می خندیدند.
شوگا : باید ته هیونگ رو پیدا کنم
شوگا گوشی شو درآورد و به زن رئیسش (مادر جیمین) زنگ زد.
شوگا : سلام خانوم پارک..ببخشید كه مزاحم شدم...راستش میخواستم آدرس مطــــــــــــــــــــــــــــــــــب دوستِ پسرتون رو ازتون بگیرم...بهتون گفتم كه کمی کسالت دارم...میشه آدرس رو بدین؟
مادر جیمین آدرس مطــــــــــــــــــــــــــــــــــب جین رو داد.
شوگا : خیلی ازتون ممنونم خانوم...خدانگهدار
گوشی رو قطــــــــــــــــــــــــــــــــــع کرد و به طــــــــــــــــــــــــــــــــــرف آدرسی كه گرفته بود رهسپار شد.جین لبهاشو از وی جدا کرد و با همون فاصله‌ی کمی كه با اون داشت گفت : الان دیگه ناراحت نیستی؟
وی چیزی نگفت و دوتا دستش رو دور گردن جین انداخت و لبهاشو بو/سید.
جین، وی رو تا مبل چرمی توی مطــــــــــــــــــــــــــــــــــبش کشوند و اونو روی مبل انداخت.
کرواتش رو در آورد و دکمه ی اول پیرهنش رو باز کرد.
جین : بااینکه کولر روشنه ولی هوا خیلی گرمه
وی هم عرق کرده بود و مشغول درآوردن پیرهنش شد ولی زودتر از اون جین اینکارو براش انجام داد و پیرهنش رو به گوشه ای پرت کرد.
جین خودش روی وی قرار گرفت و سرش رو به طــــــــــــــــــــــــــــــــــرف گردن وی منحرف کرد.
اینم از این قسمت :)
یادتون نره اگه قسمت بعدی رو میخواین درخواست رمز با یه راه ارتباطی بدین :))نوع مطلب : hold me tight 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
fuaniellhspdn
یکشنبه 6 مرداد 1398 01:21 ب.ظ
jwhvzegkjluo buy cialis from canada [url=http://www.inaturalist.org/people/1978021]do you need a prescription for viagra in canada[/url] viagra forum <a href="http://www.artfoy.com/index.php?qa=user&qa_1=holebook1">accessing canadian cialis</a>
deficit
چهارشنبه 26 تیر 1398 02:14 ق.ظ
What i do not understood is in truth how you are not actually a lot more well-appreciated than you may be right now.
You are very intelligent. You realize therefore considerably with regards to this
topic, made me in my view consider it from so many numerous angles.
Its like men and women don't seem to be involved unless it is one thing to accomplish with Woman gaga!
Your individual stuffs great. Always take care of it up!
qranielajyqqw
شنبه 8 تیر 1398 11:08 ب.ظ
zuqtknacvxos cost viagra [url=http://northwestpharmacyph.com/]viagra uk[/url] what happens if a girl takes viagra <a href="http://northwestpharmacyph.com/">candian pharmacy viagra</a>
daily cialis cost
http://losinan.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 01:23 ق.ظ

You actually explained it exceptionally well.
cialis sicuro in linea cialis lowest price canadian drugs generic cialis generic low dose cialis cialis generique 5 mg cialis in sconto american pharmacy cialis cialis 5 effetti collaterali cialis generika in deutschland kaufen get cheap cialis
http://meoglobac.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:59 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis price in bangalore achat cialis en europe 5 mg cialis coupon printable cialis generic tadalafil buy acheter cialis meilleur pri safe site to buy cialis online buy cialis online nz can i take cialis and ecstasy cialis bula cialis canada on line
Online cialis
شنبه 1 تیر 1398 01:59 ق.ظ

Really tons of very good advice!
cialis 10 doctissimo prix de cialis click now cialis from canada cialis alternative precios de cialis generico tadalafil cialis online rx cialis para comprar click now cialis from canada cialis side effects
buy cialis online legal
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:15 ب.ظ

You actually reported that superbly!
we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg para diabeticos cialis qualitat click here take cialis cialis tablets for sale safe dosage for cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis daily reviews tesco price cialis enter site very cheap cialis
http://maronhigh.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:52 ب.ظ

Awesome forum posts. Thanks a lot!
cialis for bph cialis 5 mg scheda tecnica cialis wir preise cialis 10 doctissimo enter site natural cialis acheter cialis meilleur pri achat cialis en europe cialis mit grapefruitsaft buy cialis sample pack cialis 5 mg schweiz
what is bph cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:24 ق.ظ

You revealed it effectively!
cialis qualitat buying brand cialis online try it no rx cialis no prescription cialis cheap cialis flussig cialis soft tabs for sale cialis australian price cialis arginine interactio cipla cialis online cialis free trial
walgreens price for cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:48 ق.ظ

Thank you, I enjoy it.
how do cialis pills work cialis daily generic cialis 20mg tablets bulk cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 5 mg ou trouver cialis sur le net cialis for sale cialis uk next day cialis side effects
best cialis prices
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:02 ق.ظ

Beneficial postings. Thanks a lot!
cialis generic availability trusted tabled cialis softabs are there generic cialis buy generic cialis cialis prices in england we recommend cialis best buy cialis price thailand precios de cialis generico cialis 5 mg effetti collateral can i take cialis and ecstasy
http://godquica.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 08:22 ق.ظ

Terrific information. Thanks!
sialis cialis baratos compran uk cialis professional yohimbe cialis for bph cialis 5 mg schweiz cialis generico in farmacia recommended site cialis kanada bulk cialis cialis 20 mg cost cialis sale online
http://anonir.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:19 ب.ظ

Thanks! A good amount of information!

generic for cialis buy cialis sample pack precios de cialis generico how much does a cialis cost cialis mit grapefruitsaft il cialis quanto costa cialis generico en mexico the best choice cialis woman generic low dose cialis venta cialis en espaa
http://ticaspont.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:01 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
buying cialis in colombia cialis name brand cheap try it no rx cialis cialis pills in singapore viagra or cialis cialis 20 mg best price cialis canada cialis flussig we recommend cheapest cialis cialis patentablauf in deutschland
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:40 ق.ظ

Cheers, Ample posts.

cialis diario compra side effects of cialis generic for cialis generic cialis at walmart generic cialis review uk cialis free trial cialis per paypa cialis coupon cialis sans ordonnance cialis canada
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:06 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
dose size of cialis cialis 05 cialis rezeptfrei generic cialis review uk cialis price thailand generic cialis levitra legalidad de comprar cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis kaufen wo venta cialis en espaa
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 03:34 ب.ظ

Kudos. Awesome stuff.
cialis lowest price cialis 5 mg scheda tecnica cialis prezzo in linea basso tadalafil 20mg cialis 100mg suppliers cialis prezzo in linea basso cialis prezzo di mercato cialis daily purchase once a day cialis cialis alternative
viagra super active plus
شنبه 18 خرداد 1398 07:12 ق.ظ

Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
http://canadianpharmacyes.com/
شنبه 24 فروردین 1398 10:23 ق.ظ

You revealed this terrifically.
canadian pharmacies without an rx canada medication prices canadian pharmacies-24h drugstore online india northwest pharmacies mail order canada medications information canadian medications list pharmacy canada 24 canada online pharmacies surrey drugs for sale
buy cialis with no prescription
جمعه 16 آذر 1397 01:42 ب.ظ

Terrific data, Thanks a lot!
ou trouver cialis sur le net online cialis generic cialis tadalafil when can i take another cialis tesco price cialis online cialis cialis mit grapefruitsaft legalidad de comprar cialis we use it 50 mg cialis dose wow cialis 20
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:53 ب.ظ

With thanks, A good amount of content!

cialis 30 day trial coupon achat cialis en europe discount cialis achat cialis en itali where cheapest cialis cialis online holland cialis for sale in europa cialis free trial cialis generico online cialis wir preise
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:38 ق.ظ

Regards! Plenty of material!

cialis et insomni comprar cialis 10 espa241a look here cialis cheap canada cialis uk next day cialis ahumada cialis great britain cialis super kamagra cialis arginine interactio achat cialis en suisse generic cialis 20mg tablets
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 08:08 ب.ظ

Thanks, Ample facts.

buying cialis in colombia cialis professional from usa cialis generic generic cialis pill online no prescription cialis cheap dosagem ideal cialis cialis generisches kanada cialis for daily use cialis kamagra levitra when will generic cialis be available
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:13 ق.ظ

With thanks, An abundance of facts.

cialis prezzo in linea basso cialis herbs free cialis non 5 mg cialis generici look here cialis order on line cialis australian price generic cialis at walmart cialis patent expiration cialis vs viagra overnight cialis tadalafil
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:20 ب.ظ

Truly many of amazing material!
when can i take another cialis generic cialis review uk the best site cialis tablets price cialis wal mart pharmacy cialis lowest price cialis generic cialis 5mg billiger cialis side effects dangers cialis without a doctor's prescription cialis tablets australia
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 08:46 ق.ظ

Very good stuff. Thank you.
cialis 5 mg para diabeticos costo in farmacia cialis cialis 20mg preis cf warnings for cialis cialis baratos compran uk acquistare cialis internet cialis for sale south africa cialis 5 mg effetti collateral canadian cialis cialis 20 mg effectiveness
buy cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 08:50 ب.ظ

You have made your position pretty nicely.!
how to purchase cialis on line cialis generique 5 mg calis cialis super acti generic cialis in vietnam opinioni cialis generico cialis 10mg prix pharmaci we use it 50 mg cialis dose buy cialis online nz sublingual cialis online
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:10 ق.ظ

Regards! Great information.
cialis kamagra levitra cialis 10mg prix pharmaci look here cialis order on line comprar cialis navarr cialis 20mg prix en pharmacie cialis prezzo in linea basso venta de cialis canada buy name brand cialis on line cialis y deporte cialis coupon
cialis
شنبه 10 آذر 1397 09:01 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis australian price precios de cialis generico usa cialis online cialis rckenschmerzen cialis 5mg billiger brand cialis nl cialis generisches kanada preis cialis 20mg schweiz link for you cialis price sublingual cialis online
buy cheap cialis in canada
شنبه 10 آذر 1397 07:53 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
buy cialis online legal tesco price cialis cipla cialis online click here take cialis we recommend cheapest cialis dosagem ideal cialis cialis coupons printable cialis tadalafil online canadian drugs generic cialis click here cialis daily uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30