تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - Hold Me Tight - 18

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

Hold Me Tight - 18

نویسنده :Arezoo_cute
تاریخ:چهارشنبه 6 مرداد 1395-04:14 ب.ظ


خب امروز چهارشنبه س و وقت محکم بغلم کنه

امیدوارم از قسمت 18 لذت ببرین

نظر هم فراموش نشود


http://s7.picofile.com/file/8254983776/img1447101200937.jpg

قسمت 18 :

شوگا با صدای زنگ تلفنش از خواب بیدار شد، توی خواب و بیداری به زور جوابش رو داد.
شوگا : الو؟
نامجون : معلوم هست شما کجایین؟ چرا هیچ کدومتون دیروز نیومدین خونه؟
شوگا : چی؟
سعی کرد به دیشب فکر کنه، ولی سرش درد گرفت.
نامجون : دیشب مست کردی؟
شوگا : آره..ولی یادم نمیاد بعدش چی شد
نامجون : خب الان کجایی؟
شوگا چند بار چشمهاشو مالید و بادقت به اطــــــــــــــــــــــرافش نگاه کرد، روی تخت یه اتاق با دکوراسیون قهوه ای و زرد بود.
شوگا : داداش..من..نمی دونم کجام
نامجون : چییییی؟ زده به سرت؟ ببین سالمی؟ جاییت درد نمیکنه؟
شوگا به خودش نگاهی انداخت، فقطــــــــــــــــــــــ کتش رو درآورده بودن و اونم روی چوب لباسی آویزون بود.
شوگا : فعلا که سالمم..الان میام خونه
نامجون : باشه..فعلا
شوگا گوشی رو قطــــــــــــــــــــــع کرد و دوباره سعی کرد دیشب رو به یاد بیاره.
تو این لحظــــــه یکی در زد و وارد شد.
ووزی یه سینی که داخلش سوپ مرغ و قرص سر درد و یه لیوان آب بود دستش گرفته بود.
با دیدن شوگا لبخند زد : بیدار شدی؟...صبحت بخیر
سینی رو روی میز کنار تخت گذاشت و خودش گوشه ی تخت نشست.
شوگا : اینجا کجاست؟ .. چرا من اینجام؟
ووزی با همون لبخند گفت : دیشب تو دکه دیدمت..من دفعه ی قبل با دوچرخه بهت زده بودم ، باید یه جوری جبران میکردم
شوگا : پس هنوز آدمایی هستن که به این چیزا توجه بکنن
ووزی : خب..فعلا غذا و قرصت رو بخور، حتما سر درد داری، بعدا می تونیم حرف بزنیم
شوگا سینی غذارو جلوی خودش گذاشت و مشغول شد.
ووزی با شور و اشتیاق به غذا خوردن شوگا خیره شده بود.
ووزی : خوبه؟
شوگا : مممم.. خیلی خوبه..خودت درست کردی؟
ووزی : آره..خوشحالم خوشت اومده
شوگا : تنهایی زندگی میکنی؟
ووزی : فعلا بخاطــــــــــــــــــــــر یه کار مهم تنها زندگی میکنم..پدر و مادرم تو گانگ نام زندگی میکنن
شوگا : پس حتما خیلی پولدارین..خوش بحالت
ووزی : چرا ؟
شوگا نیشخند تلخی زد : چون همیشه هرچی بخوای واست فراهمه..من و داداشای پرورشگاهیم همه تو یه خونه زندگی می کنیم...بعد تو تنهایی و همچین خونه ای داری...مثل امثال من هم مجبور نیستی به خاطــــــــــــــــــــــر چندرقاز خودتو به آب و آتیش بکشی
ووزی خیلی ناراحت شد، پیش خودش به خودش لعنت فرستاد که چرا زودتر برادرش رو پیدا نکرده تا اون انقد سختی نکشه.
نفس عمیقی کشید و فقطــــــــــــــــــــــ گفت : متاسفم
شوگا : هه...تو چرا معذرت خواهی میکنی؟ .. کسایی باعث این حال و روزم شدن که حتی نمی دونم زنده ن یا نه
ووزی نفس عمیقی کشید : دیشب..به نظــــــر میومد خیلی ناراحتی...تنها دلیلش همین بود؟
شوگا با به یاد آوردن جی هوپ لبخندی زد : نه.. دلیل اصلیش یکیه که خیلی برام مهمه .. بهت نصیحت میکنم اگه کسی رو دوست داری هرچه زودتر عشقتو بهش اعتراف کن .. بعدا پشیمون میشی
اشک در چشم های ووزی جمع شد، همیشه آرزو داشت برادرش اینطــــــــــــــــــــــوری باهاش حرف بزنه، نصیحتش کنه و از تجربیاتش بگه.
ووزی : حتما...
شوگا همه ی سوپ رو خورد و از جاش بلند شد.
ووزی : میخوای یه کاسه سوپ دیگه برات بیارم؟
شوگا : نه.. دیگه باید برم .. بخاطــــــــــــــــــــــر سوپ هم ممنونم
شوگا به طــــــــــــــــــــــرف در خروجی رفت و قبل از اینکه پاشو بیرون بزاره ووزی گفت : میشه از این بعد هیونگ صدات بزنم؟
شوگا با تعجب برگشت و به ووزی نگاه کرد : چی؟ میخوای هیونگت شم؟ یعنی دوس داری باهم صمیمی بشیم؟
ووزی سرشو به علامت مثبت تکون داد : بله .. دوس دارم هیونگم باشی و ازت یاد بگیرم
شوگا : یااا .. من هیونگ اونقدرا خوبی هم نیستم
ووزی لبخند بزرگی زد : برام مهم نیس .. من فقطــــــــــــــــــــــ دوس دارم هیونگم باشی
شوگا خندش گرفت، به نظــــــرش این پسر بانمک بود.
واسه ووزی دست تکون داد و از خونه بیرون رفت.
موقعیت : آپارتمان جین

مثل همیشه جین زودتر از وی بیدار شد، چشمهاشو باز کرد و صورت وی رو روبه روی خودش دید.
لبخندی زد و اونو در آغوش گرفت.
پیشونیشو *****ید و وی دستش رو دور کمر جین حلقه کرد و جین متوجه شد که بیدار شده.
جین : بیدار شدی عشقم؟
وی : امممم...
جین : دیشب چطــــــــــــــــــــــور بود؟ اذیت که نشدی؟
وی : خیلی عالی بود ... از چیزی که فکر میکردم صد برابر بهتر بود
جین از آغوش وی بیرون اومد، آرنجش رو روی بالش گذاشت و دستش رو تکیه گاه سرش کرد و با دست دیگه ش گونه ی وی رو نوازش کرد.
جین : واسه منم عالی بود ... تو خیلی فوق العاده ای
وی لبخند زد : دوستت دارم
جین : یااااا .. من الان میخواستم اینو بهت بگم
وی خندش گرفت : پس دفعه ی دیگه زودتر بگو...به من چه
وی دوباره چشمهاشو بست و پتو رو بیشتر روی خودش کشوند.
جین پتو رو کنار زد : یاااا .. چقد میخوابی
وی خجالت کشید پتو رو دوباره روی خودش کشید.
جین خندش گرفت : چی رو قایم میکنی ها؟ .. دیشب من و تو همه کار کردیم .. دیگه چیزی واسه قایم کردن نیس
وی سقلمه ای به شونه ی جین زد : یاااا
جین : مگه دروغ میگم؟ ... الانم بیدار شو که کلی کار داریم
وی : امروز که تعطــــــــــــــــــــــیله .. کار نداریم
جین : باید اول مسواک بزنیم ... ما هنوز ب/و/س/ه های صبحگاهیمونو ندادیم .. بعدشم باید بریم حمام .. بعدشم میریم ورزش می کنیم .. بعدشم میریم سر اولین دیتمون
وی : اوووو چقد کار .. من که حوصله ندارم
و پتو رو روی سرش کشید.
جین : که حوصله نداری؟ ... الان نشونت میدم
جین پتو رو از خودش و وی کنار زد و وی رو روی دوتا دستاش بلند کرد .
وی : این دیگه چه کاریه؟ منو بزار زمییییین
جین : تقصیر خودته که حرف گوش نمیکنی
وقتی به دست شویی رسیدن وی رو گذاشت .
باهمدیگه دندوناشونو مسواک زدن.
جین : حالا با زبون خوش میری توی وان یا دوباره خودم دست به کار شم؟
وی : نه نه نه نه ... خودم میرم
وی توی وان نشست.
جین شیر آب رو باز کرد و خودش هم رو به روی وی نشست.
جین : ته هیونگ .. بیا رو پام بشین
وی روی پای جین نشست و دستاشو دور گردن جین حلقه کرد.
جین محو تماشای صورت وی شد و موهاشو کنار زد.
وی کمی خم شد و بوسه ی کوچیکی روی لبهای جین زد.
جین نیشخند زد : این چی بود الان؟
وی خجالت کشید : ببخشید .. نمی دونستم ..
جین : منظــــــورم این نیست .. تو باید اینجوری انجامش بدی
جین با دستش گردن وی رو گرفت و لبهاشو محکم روی لبهای وی گذاشت.
محکم اونارو مکید و بوسید و خورد.
وی روی لبهای جین گفت : مطــــــــــــــــــــــمئنم لبم کبود میشه
جین : اشکال نداره...بزار همه بفهمن که دیگه صاحب داری
جین دوباره محکم لبهای وی روبوسید.
بعد از مدتی بخاطــــــــــــــــــــــر کمبود اکسیژن به ناچار از هم جدا شدن.
وی خندید : انگار اصلا از لبای من خسته نمیشی
جین : خودمم نمیدونم چرا اینطــــــــــــــــــــــوری شدم ... بیا .. بازم میخوام
و دوباره مشغول بوسیدن وی شد.
جیمین و جونگ کوک در حال قدم زدن روی شنای ساحل بودن.
محکم دست همدیگه رو گرفته بودن و موج های دریا به پاهاشون میخورد.
جونگ کوک : جیمین..
جیمین : جانم؟
جونگ کوک : آخر ما کجاست؟ ما چرا واسه باهم بودنمون تلاش کردیم؟
جیمین : به نظــــــر تو کجاست؟
جونگ کوک : خب .. من .. میخوام باهم ازدواج کنیم ... ولی این با قوانین کــــــره جور درنمیاد
جیمین وایساد و صورت جونگ کوک رو توی دستاش گرفت و زل زد توی چشماش : فکر کردی همین دلیل کوچیک باعث میشه من و تو نتونیم باهم ازدواج کنیم؟ .. من فکر این چیزا رو کردم ... تو اصلا لازم نیس نگران باشی عشقم
جونگ کوک : من الان خیلی خوشحالم .. ولی نگرانم این آرامش قبل از طــــــــــــــــــــــوفان باشه ... میترسم یه اتفاق بیافته که ...
جیمین اجازه نداد حرف جونگ کوک تموم بشه : شششششش .. هیچ اتفاق بدی نمیافته .. فقطــــــــــــــــــــــ کافیه تو بگی که آماده ای .. سریع کارهای لازمو انجام میدم و میریم آمریکا باهم ازدواج می کنیم
جونگ کوک لبخندی از روی آرامش زد : یعنی تا آخر عمر باهم میمونیم؟
جیمین : خیلی دیوونه ای که اینو تازه می فهمی :/
جونگ کوک : یااااا خودت دیوونه ای
جیمین موهای جونگ کوک رو پریشون کرد : خنگول کوچولوی خودمی
جونگ کوک : پارک جیمین .. دفعه ی آخرت باشه به من میگی کوچولو
جیمین : تو که دیگه مال خودت نیستی .. هرچی بخوام بهت میگم کوچولوی کیوت خودم
جیمین بعد از گفتن این حرف پا به فرار گذاشت و جونگ کوک هم دنبالش میکرد تا بگیرتش.
موقعیت : بیمارستان پدر ووزی

ووزی پلاستیکی که ناخن های شوگا رو توش گذاشته بود و مسواک پدرش رو تحویل آزمایشگاه داد تا روش آزمایش دی ان ای انجام بدن.
ووزی قبل از اینکه از بیمارستان بره به اتاق پدرش رفت و بعد از اینکه یه بار در زد داخل شد.
ووزی : سلام بابا .. چطــــــــــــــــــــــوری؟
پدرش : ممنون پسرم .. مثل همیشه م دیگه .. تو اینجا چیکار میکنی؟
ووزی به میز پدرش نزدیک شد : راستش فکر میکنم داداش جوهان رو پیدا کردم
پدرش آهی کشید : گفته بودم دیگه اینکارو نکنی .. میدونی چقد سعی کردم تا مامانت رو راضی کنم؟
ووزی : ولی بابا .. ایندفعه مطــــــــــــــــــــــمئنم .. بعد از سه ماه پرس و جو فهمیدم تو چه محله ای زندگی میکنه .. الانم مطــــــــــــــــــــــمئنم اون خوده جوهانه
پدرش : چند دفعه تا حالا فکر میکردی جوهان رو پیدا کردی ولی اشتباه بود؟ ... مگه نمی دونی هربار که اینکارو میکنی مادرت چه صدمه ای می بینه؟
ووزی : بابا .. واقعا این آخرین باره .. اگه ایندفعه هم نشد ... بعدش قسم میخورم دیگه اسمی از جوهان هم نیارم ... منم مثل شما قانع میشم که اون مرده ... ولی بزارین آخرین شانسمو هم امتحان کنم .. قول میدم تا نتایج آزمایش نیومده به مامان چیزی نگم
پدرش چیزی نگفت.
ووزی با سر تعظــــــیم کرد : ممنون بابا .. دیگه رفع زحمت میکنم
و از اونجا رفت.
جی هوپ با نور آفتابی که به چشمش می تابید از خواب بیدار شد.
بخاطــــــــــــــــــــــر اینکه روی نیمکت خوابیده بود عضلاتش گرفته بود، کمی به خودش کش و قوسی داد و به تصمیمی که دیشب گرفته بود فکر کرد .
جی هوپ با خودش : آره .. تنها راهش همینه
و از سر جاش بلند شد و به طــــــــــــــــــــــرف خونه حرکت کرد.
نظرررررررررررررر


نوع مطلب : hold me tight 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
خرید اینترنتی لوازم آرایشی بهداشتی و زیبایی ماهلند
شنبه 26 مرداد 1398 09:03 ق.ظ
nice
خرید اینترنتی لوازم آرایشی بهداشتی و زیبایی ماهلند
شنبه 26 مرداد 1398 09:03 ق.ظ
nice
خرید اینترنتی لوازم آرایشی بهداشتی و زیبایی ماهلند
شنبه 26 مرداد 1398 09:03 ق.ظ
nice
تجهیزات آشپزخانه صنعتی مرسا تجهیز
شنبه 26 مرداد 1398 09:03 ق.ظ
goooooood
cialis in sconto
دوشنبه 3 تیر 1398 04:04 ق.ظ

You said it very well.!
non 5 mg cialis generici acheter du cialis a geneve click now cialis from canada generic cialis tadalafil cialis flussig cialis uk acquisto online cialis weblink price cialis cialis y deporte cialis farmacias guadalajara
http://tionostwan.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 12:10 ب.ظ

Amazing forum posts, Many thanks!
cialis online napol cialis prezzo in linea basso cialis 200 dollar savings card look here cialis cheap canada cialis online cialis usa cost cialis y deporte cialis super acti cialis generico milano buy cialis online cheapest
http://doftidep.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:28 ب.ظ

Perfectly spoken genuinely! .
canadian drugs generic cialis cialis 20mg does cialis cause gout tadalafil 20mg pastillas cialis y alcoho look here cialis order on line cialis 20 mg best price ou acheter du cialis pas cher buy brand cialis cheap cialis patentablauf in deutschland
http://enunin.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 04:35 ق.ظ

Regards, Terrific information.
acheter cialis meilleur pri generico cialis mexico enter site very cheap cialis cialis soft tabs for sale effetti del cialis recommended site cialis kanada calis 5 mg cialis coupon printable cialis billig cialis canada
cialis name brand cheap
جمعه 31 خرداد 1398 12:47 ب.ظ

You have made your stand quite effectively!!
safe site to buy cialis online buy cialis online legal precios cialis peru overnight cialis tadalafil import cialis how does cialis work legalidad de comprar cialis the best choice cialis woman buy brand cialis cheap buy cialis online
http://presexov.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:00 ب.ظ

This is nicely expressed! .
cialis pills boards 5 mg cialis coupon printable only best offers cialis use cialis alternative dose size of cialis generic cialis in vietnam trusted tabled cialis softabs only now cialis 20 mg cialis coupon cialis kamagra levitra
http://cranopad.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:35 ق.ظ

Appreciate it, Plenty of forum posts!

only now cialis for sale in us cialis dosage recommendations canadian discount cialis cialis generic tadalafil buy discount cialis cialis in sconto cialis in sconto click here take cialis tesco price cialis side effects for cialis
http://sitethus.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:40 ق.ظ

You actually suggested that adequately!
side effects for cialis cialis billig generic cialis at the pharmacy when will generic cialis be available generic cialis levitra rx cialis para comprar generico cialis mexico generic cialis levitra enter site very cheap cialis online prescriptions cialis
www.office.com/setup
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:23 ب.ظ
setupoffize34
Cialis pills
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:16 ب.ظ

You said it terrifically!
recommended site cialis kanada cialis 20mg prix en pharmacie wow cialis 20 look here cialis cheap canada prices on cialis 10 mg buy online cialis 5mg cialis en 24 hora wow cialis tadalafil 100mg prix de cialis cialis preise schweiz
cialis soft tabs
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:36 ق.ظ

You actually reported that adequately!
cialis generique cialis online only best offers 100mg cialis we choice cialis pfizer india we choice cialis uk compare prices cialis uk cialis therapie cialis 20mg cialis sale online cialis 5 effetti collaterali
best generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 10:29 ق.ظ

You've made your point very clearly!!
cialis price in bangalore canadian cialis generic cialis at the pharmacy cialis en 24 hora cialis e hiv achat cialis en suisse click here to buy cialis cialis dosage recommendations deutschland cialis online cialis alternative
Buy generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 06:05 ق.ظ

Thanks a lot! Plenty of posts!

cialis online nederland where to buy cialis in ontario acquistare cialis internet cialis professional from usa cialis 5 mg para diabeticos generic cialis 20mg uk generic for cialis where do you buy cialis generic cialis soft gels cialis price thailand
cheapest brand cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:59 ب.ظ

You said it nicely.!
we use it cialis online store cialis 20 mg effectiveness generic cialis review uk buy original cialis low dose cialis blood pressure price cialis per pill achat cialis en europe acquistare cialis internet how do cialis pills work canada discount drugs cialis
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:21 ق.ظ

Cheers. I appreciate it.
cialis canadian drugs cialis 20 mg effectiveness cialis 20mg preis cf cialis price in bangalore cialis qualitat trusted tabled cialis softabs buy cialis cheap 10 mg cialis prezzo al pubblico cialis taglich cialis prezzo in linea basso
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 02:15 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis dosage recommendations click now cialis from canada cialis rckenschmerzen only now cialis 20 mg buy brand cialis cheap we like it cialis price tadalafil tablets cialis y deporte the best choice cialis woman cialis pills price each
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 08:15 ب.ظ

Thanks. I enjoy this.
order a sample of cialis cialis lowest price cialis preise schweiz look here cialis order on line cialis prezzo al pubblico buy cialis sample pack cialis efficacit 5 mg cialis coupon printable callus compare prices cialis uk
hace falta receta para comprar viagra
شنبه 18 خرداد 1398 07:12 ق.ظ

Hi! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely glad I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!
Norton.com/setup
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 04:21 ب.ظ
Nice blog
norton.com/setup
شنبه 14 اردیبهشت 1398 01:26 ب.ظ
norton.com/setup
www.office.com/setup
شنبه 14 اردیبهشت 1398 01:24 ب.ظ
blog
office.com/Setup | www.office.com/Setup
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 11:02 ق.ظ
Very nice post. I will absolutley appreciate this post.
Thanks
norton.com/setup
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 07:39 ب.ظ
Great website and amazing content helps a lot in work
character count
دوشنبه 24 دی 1397 12:07 ب.ظ
it was nice to be here https://bit.ly/2RYyPpy
buy cials online
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:43 ب.ظ

You actually expressed it well!
when can i take another cialis cialis online deutschland cialis soft tabs for sale weblink price cialis dosagem ideal cialis cialis coupon cialis free trial cialis 100 mg 30 tablet cialis baratos compran uk usa cialis online
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:12 ق.ظ

You mentioned this really well.
warnings for cialis cialis farmacias guadalajara cialis 5mg billiger cialis sale online cialis great britain cialis vs viagra cialis coupons printable online prescriptions cialis overnight cialis tadalafil generic cialis in vietnam
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30