تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - Hold Me Tight - 18

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

Hold Me Tight - 18

نویسنده :Arezoo_cute
تاریخ:چهارشنبه 6 مرداد 1395-03:14 ب.ظ


خب امروز چهارشنبه س و وقت محکم بغلم کنه

امیدوارم از قسمت 18 لذت ببرین

نظر هم فراموش نشود


http://s7.picofile.com/file/8254983776/img1447101200937.jpg

قسمت 18 :

شوگا با صدای زنگ تلفنش از خواب بیدار شد، توی خواب و بیداری به زور جوابش رو داد.
شوگا : الو؟
نامجون : معلوم هست شما کجایین؟ چرا هیچ کدومتون دیروز نیومدین خونه؟
شوگا : چی؟
سعی کرد به دیشب فکر کنه، ولی سرش درد گرفت.
نامجون : دیشب مست کردی؟
شوگا : آره..ولی یادم نمیاد بعدش چی شد
نامجون : خب الان کجایی؟
شوگا چند بار چشمهاشو مالید و بادقت به اطــــــــــــــــــــــرافش نگاه کرد، روی تخت یه اتاق با دکوراسیون قهوه ای و زرد بود.
شوگا : داداش..من..نمی دونم کجام
نامجون : چییییی؟ زده به سرت؟ ببین سالمی؟ جاییت درد نمیکنه؟
شوگا به خودش نگاهی انداخت، فقطــــــــــــــــــــــ کتش رو درآورده بودن و اونم روی چوب لباسی آویزون بود.
شوگا : فعلا که سالمم..الان میام خونه
نامجون : باشه..فعلا
شوگا گوشی رو قطــــــــــــــــــــــع کرد و دوباره سعی کرد دیشب رو به یاد بیاره.
تو این لحظــــــه یکی در زد و وارد شد.
ووزی یه سینی که داخلش سوپ مرغ و قرص سر درد و یه لیوان آب بود دستش گرفته بود.
با دیدن شوگا لبخند زد : بیدار شدی؟...صبحت بخیر
سینی رو روی میز کنار تخت گذاشت و خودش گوشه ی تخت نشست.
شوگا : اینجا کجاست؟ .. چرا من اینجام؟
ووزی با همون لبخند گفت : دیشب تو دکه دیدمت..من دفعه ی قبل با دوچرخه بهت زده بودم ، باید یه جوری جبران میکردم
شوگا : پس هنوز آدمایی هستن که به این چیزا توجه بکنن
ووزی : خب..فعلا غذا و قرصت رو بخور، حتما سر درد داری، بعدا می تونیم حرف بزنیم
شوگا سینی غذارو جلوی خودش گذاشت و مشغول شد.
ووزی با شور و اشتیاق به غذا خوردن شوگا خیره شده بود.
ووزی : خوبه؟
شوگا : مممم.. خیلی خوبه..خودت درست کردی؟
ووزی : آره..خوشحالم خوشت اومده
شوگا : تنهایی زندگی میکنی؟
ووزی : فعلا بخاطــــــــــــــــــــــر یه کار مهم تنها زندگی میکنم..پدر و مادرم تو گانگ نام زندگی میکنن
شوگا : پس حتما خیلی پولدارین..خوش بحالت
ووزی : چرا ؟
شوگا نیشخند تلخی زد : چون همیشه هرچی بخوای واست فراهمه..من و داداشای پرورشگاهیم همه تو یه خونه زندگی می کنیم...بعد تو تنهایی و همچین خونه ای داری...مثل امثال من هم مجبور نیستی به خاطــــــــــــــــــــــر چندرقاز خودتو به آب و آتیش بکشی
ووزی خیلی ناراحت شد، پیش خودش به خودش لعنت فرستاد که چرا زودتر برادرش رو پیدا نکرده تا اون انقد سختی نکشه.
نفس عمیقی کشید و فقطــــــــــــــــــــــ گفت : متاسفم
شوگا : هه...تو چرا معذرت خواهی میکنی؟ .. کسایی باعث این حال و روزم شدن که حتی نمی دونم زنده ن یا نه
ووزی نفس عمیقی کشید : دیشب..به نظــــــر میومد خیلی ناراحتی...تنها دلیلش همین بود؟
شوگا با به یاد آوردن جی هوپ لبخندی زد : نه.. دلیل اصلیش یکیه که خیلی برام مهمه .. بهت نصیحت میکنم اگه کسی رو دوست داری هرچه زودتر عشقتو بهش اعتراف کن .. بعدا پشیمون میشی
اشک در چشم های ووزی جمع شد، همیشه آرزو داشت برادرش اینطــــــــــــــــــــــوری باهاش حرف بزنه، نصیحتش کنه و از تجربیاتش بگه.
ووزی : حتما...
شوگا همه ی سوپ رو خورد و از جاش بلند شد.
ووزی : میخوای یه کاسه سوپ دیگه برات بیارم؟
شوگا : نه.. دیگه باید برم .. بخاطــــــــــــــــــــــر سوپ هم ممنونم
شوگا به طــــــــــــــــــــــرف در خروجی رفت و قبل از اینکه پاشو بیرون بزاره ووزی گفت : میشه از این بعد هیونگ صدات بزنم؟
شوگا با تعجب برگشت و به ووزی نگاه کرد : چی؟ میخوای هیونگت شم؟ یعنی دوس داری باهم صمیمی بشیم؟
ووزی سرشو به علامت مثبت تکون داد : بله .. دوس دارم هیونگم باشی و ازت یاد بگیرم
شوگا : یااا .. من هیونگ اونقدرا خوبی هم نیستم
ووزی لبخند بزرگی زد : برام مهم نیس .. من فقطــــــــــــــــــــــ دوس دارم هیونگم باشی
شوگا خندش گرفت، به نظــــــرش این پسر بانمک بود.
واسه ووزی دست تکون داد و از خونه بیرون رفت.
موقعیت : آپارتمان جین

مثل همیشه جین زودتر از وی بیدار شد، چشمهاشو باز کرد و صورت وی رو روبه روی خودش دید.
لبخندی زد و اونو در آغوش گرفت.
پیشونیشو *****ید و وی دستش رو دور کمر جین حلقه کرد و جین متوجه شد که بیدار شده.
جین : بیدار شدی عشقم؟
وی : امممم...
جین : دیشب چطــــــــــــــــــــــور بود؟ اذیت که نشدی؟
وی : خیلی عالی بود ... از چیزی که فکر میکردم صد برابر بهتر بود
جین از آغوش وی بیرون اومد، آرنجش رو روی بالش گذاشت و دستش رو تکیه گاه سرش کرد و با دست دیگه ش گونه ی وی رو نوازش کرد.
جین : واسه منم عالی بود ... تو خیلی فوق العاده ای
وی لبخند زد : دوستت دارم
جین : یااااا .. من الان میخواستم اینو بهت بگم
وی خندش گرفت : پس دفعه ی دیگه زودتر بگو...به من چه
وی دوباره چشمهاشو بست و پتو رو بیشتر روی خودش کشوند.
جین پتو رو کنار زد : یاااا .. چقد میخوابی
وی خجالت کشید پتو رو دوباره روی خودش کشید.
جین خندش گرفت : چی رو قایم میکنی ها؟ .. دیشب من و تو همه کار کردیم .. دیگه چیزی واسه قایم کردن نیس
وی سقلمه ای به شونه ی جین زد : یاااا
جین : مگه دروغ میگم؟ ... الانم بیدار شو که کلی کار داریم
وی : امروز که تعطــــــــــــــــــــــیله .. کار نداریم
جین : باید اول مسواک بزنیم ... ما هنوز ب/و/س/ه های صبحگاهیمونو ندادیم .. بعدشم باید بریم حمام .. بعدشم میریم ورزش می کنیم .. بعدشم میریم سر اولین دیتمون
وی : اوووو چقد کار .. من که حوصله ندارم
و پتو رو روی سرش کشید.
جین : که حوصله نداری؟ ... الان نشونت میدم
جین پتو رو از خودش و وی کنار زد و وی رو روی دوتا دستاش بلند کرد .
وی : این دیگه چه کاریه؟ منو بزار زمییییین
جین : تقصیر خودته که حرف گوش نمیکنی
وقتی به دست شویی رسیدن وی رو گذاشت .
باهمدیگه دندوناشونو مسواک زدن.
جین : حالا با زبون خوش میری توی وان یا دوباره خودم دست به کار شم؟
وی : نه نه نه نه ... خودم میرم
وی توی وان نشست.
جین شیر آب رو باز کرد و خودش هم رو به روی وی نشست.
جین : ته هیونگ .. بیا رو پام بشین
وی روی پای جین نشست و دستاشو دور گردن جین حلقه کرد.
جین محو تماشای صورت وی شد و موهاشو کنار زد.
وی کمی خم شد و بوسه ی کوچیکی روی لبهای جین زد.
جین نیشخند زد : این چی بود الان؟
وی خجالت کشید : ببخشید .. نمی دونستم ..
جین : منظــــــورم این نیست .. تو باید اینجوری انجامش بدی
جین با دستش گردن وی رو گرفت و لبهاشو محکم روی لبهای وی گذاشت.
محکم اونارو مکید و بوسید و خورد.
وی روی لبهای جین گفت : مطــــــــــــــــــــــمئنم لبم کبود میشه
جین : اشکال نداره...بزار همه بفهمن که دیگه صاحب داری
جین دوباره محکم لبهای وی روبوسید.
بعد از مدتی بخاطــــــــــــــــــــــر کمبود اکسیژن به ناچار از هم جدا شدن.
وی خندید : انگار اصلا از لبای من خسته نمیشی
جین : خودمم نمیدونم چرا اینطــــــــــــــــــــــوری شدم ... بیا .. بازم میخوام
و دوباره مشغول بوسیدن وی شد.
جیمین و جونگ کوک در حال قدم زدن روی شنای ساحل بودن.
محکم دست همدیگه رو گرفته بودن و موج های دریا به پاهاشون میخورد.
جونگ کوک : جیمین..
جیمین : جانم؟
جونگ کوک : آخر ما کجاست؟ ما چرا واسه باهم بودنمون تلاش کردیم؟
جیمین : به نظــــــر تو کجاست؟
جونگ کوک : خب .. من .. میخوام باهم ازدواج کنیم ... ولی این با قوانین کــــــره جور درنمیاد
جیمین وایساد و صورت جونگ کوک رو توی دستاش گرفت و زل زد توی چشماش : فکر کردی همین دلیل کوچیک باعث میشه من و تو نتونیم باهم ازدواج کنیم؟ .. من فکر این چیزا رو کردم ... تو اصلا لازم نیس نگران باشی عشقم
جونگ کوک : من الان خیلی خوشحالم .. ولی نگرانم این آرامش قبل از طــــــــــــــــــــــوفان باشه ... میترسم یه اتفاق بیافته که ...
جیمین اجازه نداد حرف جونگ کوک تموم بشه : شششششش .. هیچ اتفاق بدی نمیافته .. فقطــــــــــــــــــــــ کافیه تو بگی که آماده ای .. سریع کارهای لازمو انجام میدم و میریم آمریکا باهم ازدواج می کنیم
جونگ کوک لبخندی از روی آرامش زد : یعنی تا آخر عمر باهم میمونیم؟
جیمین : خیلی دیوونه ای که اینو تازه می فهمی :/
جونگ کوک : یااااا خودت دیوونه ای
جیمین موهای جونگ کوک رو پریشون کرد : خنگول کوچولوی خودمی
جونگ کوک : پارک جیمین .. دفعه ی آخرت باشه به من میگی کوچولو
جیمین : تو که دیگه مال خودت نیستی .. هرچی بخوام بهت میگم کوچولوی کیوت خودم
جیمین بعد از گفتن این حرف پا به فرار گذاشت و جونگ کوک هم دنبالش میکرد تا بگیرتش.
موقعیت : بیمارستان پدر ووزی

ووزی پلاستیکی که ناخن های شوگا رو توش گذاشته بود و مسواک پدرش رو تحویل آزمایشگاه داد تا روش آزمایش دی ان ای انجام بدن.
ووزی قبل از اینکه از بیمارستان بره به اتاق پدرش رفت و بعد از اینکه یه بار در زد داخل شد.
ووزی : سلام بابا .. چطــــــــــــــــــــــوری؟
پدرش : ممنون پسرم .. مثل همیشه م دیگه .. تو اینجا چیکار میکنی؟
ووزی به میز پدرش نزدیک شد : راستش فکر میکنم داداش جوهان رو پیدا کردم
پدرش آهی کشید : گفته بودم دیگه اینکارو نکنی .. میدونی چقد سعی کردم تا مامانت رو راضی کنم؟
ووزی : ولی بابا .. ایندفعه مطــــــــــــــــــــــمئنم .. بعد از سه ماه پرس و جو فهمیدم تو چه محله ای زندگی میکنه .. الانم مطــــــــــــــــــــــمئنم اون خوده جوهانه
پدرش : چند دفعه تا حالا فکر میکردی جوهان رو پیدا کردی ولی اشتباه بود؟ ... مگه نمی دونی هربار که اینکارو میکنی مادرت چه صدمه ای می بینه؟
ووزی : بابا .. واقعا این آخرین باره .. اگه ایندفعه هم نشد ... بعدش قسم میخورم دیگه اسمی از جوهان هم نیارم ... منم مثل شما قانع میشم که اون مرده ... ولی بزارین آخرین شانسمو هم امتحان کنم .. قول میدم تا نتایج آزمایش نیومده به مامان چیزی نگم
پدرش چیزی نگفت.
ووزی با سر تعظــــــیم کرد : ممنون بابا .. دیگه رفع زحمت میکنم
و از اونجا رفت.
جی هوپ با نور آفتابی که به چشمش می تابید از خواب بیدار شد.
بخاطــــــــــــــــــــــر اینکه روی نیمکت خوابیده بود عضلاتش گرفته بود، کمی به خودش کش و قوسی داد و به تصمیمی که دیشب گرفته بود فکر کرد .
جی هوپ با خودش : آره .. تنها راهش همینه
و از سر جاش بلند شد و به طــــــــــــــــــــــرف خونه حرکت کرد.
نظرررررررررررررر


نوع مطلب : hold me tight 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cials online
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:43 ب.ظ

You actually expressed it well!
when can i take another cialis cialis online deutschland cialis soft tabs for sale weblink price cialis dosagem ideal cialis cialis coupon cialis free trial cialis 100 mg 30 tablet cialis baratos compran uk usa cialis online
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:12 ق.ظ

You mentioned this really well.
warnings for cialis cialis farmacias guadalajara cialis 5mg billiger cialis sale online cialis great britain cialis vs viagra cialis coupons printable online prescriptions cialis overnight cialis tadalafil generic cialis in vietnam
buy tadalafil
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:30 ق.ظ

This is nicely put! .
cialis generico cialis 20 mg cut in half cialis kaufen we like it safe cheap cialis cialis uk can i take cialis and ecstasy comprar cialis navarr cialis coupons printable prescription doctor cialis comprar cialis 10 espa241a
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 09:58 ب.ظ

Helpful facts. Cheers.
generic cialis 20mg uk cialis coupons cialis daily reviews cialis patentablauf in deutschland cialis professional from usa cheap cialis overnight cialis tadalafil cialis dosage recommendations look here cialis cheap canada generico cialis mexico
buy cheap cialis on line
سه شنبه 13 آذر 1397 11:07 ق.ظ

Whoa all kinds of valuable material.
we use it cialis online store cialis authentique suisse cialis manufacturer coupon tadalafilo cialis generico online enter site natural cialis cialis online nederland canada discount drugs cialis estudios de cialis genricos overnight cialis tadalafil
buy cialis with no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 11:26 ب.ظ

You actually said it perfectly.
buy cialis online cheapest cialis y deporte where do you buy cialis cialis online cialis professional yohimbe cialis diario compra buy cialis online cheapest cialis without a doctor's prescription how to buy cialis online usa best generic drugs cialis
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 10:34 ق.ظ

Useful data. Thanks a lot!
cialis daily cialis super kamagra cialis vs viagra we recommend cialis best buy cialis et insomni cialis daily new zealand purchase once a day cialis cialis super acti cialis qualitat look here cialis cheap canada
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 10:55 ب.ظ

With thanks! A lot of info.

buy original cialis cialis for sale south africa brand cialis generic cialis online tadalafil 10 mg cialis flussig venta cialis en espaa only here cialis pills chinese cialis 50 mg cialis 5mg prix
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:54 ق.ظ

Wonderful content, Many thanks!
cialis 30 day sample 5 mg cialis pharmacie en ligne viagra vs cialis cialis ahumada get cheap cialis generic cialis tadalafil can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg cialis generico online no prescription cialis cheap
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 11:07 ب.ظ

Fantastic posts. Thanks.
we choice free trial of cialis cialis generika cialis ahumada cialis generic venta cialis en espaa best generic drugs cialis prices on cialis 10 mg only now cialis 20 mg sialis buying brand cialis online
buy cialis no rx
شنبه 10 آذر 1397 09:49 ق.ظ

Helpful stuff. Appreciate it.
american pharmacy cialis generic cialis order cialis from india click here take cialis cialis 5 mg buy cialis diario compra cialis manufacturer coupon wow cialis 20 cuanto cuesta cialis yaho buy online cialis 5mg
buy cialis online no prescription
جمعه 9 آذر 1397 10:32 ب.ظ

You said it perfectly.!
cialis online nederland cialis from canada interactions for cialis cialis for bph cialis 20 mg cialis qualitat tadalafilo cialis 30 day sample buy cialis sample pack cialis official site
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 10:35 ق.ظ

Incredible a lot of useful advice!
cialis flussig cialis side effects dangers calis compare prices cialis uk discount cialis look here cialis order on line cialis uk next day venta cialis en espaa cialis dosage amounts cialis 10 doctissimo
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:32 ب.ظ

Amazing a lot of helpful material!
cialis 5 mg buy cialis 30 day sample buy cialis online cialis rezeptfrei prices on cialis 10 mg generic low dose cialis we like it safe cheap cialis non 5 mg cialis generici cialis flussig cialis online deutschland
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:12 ب.ظ

You explained it effectively!
cialis professional yohimbe if a woman takes a mans cialis cialis soft tabs for sale how to purchase cialis on line canadian drugs generic cialis cialis 30 day trial coupon cialis cipla best buy cialis uk next day opinioni cialis generico cheap cialis
buy tadalafil online
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:36 ب.ظ

You actually explained this fantastically!
cialis prices in england buy cialis buy generic cialis only best offers 100mg cialis when will generic cialis be available cialis 100 mg 30 tablet tesco price cialis cialis mit grapefruitsaft cialis 5mg prix walgreens price for cialis
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:31 ق.ظ

Cheers. I value this.
prix cialis once a da cialis tadalafil online cialis from canada cialis daily reviews prescription doctor cialis generic cialis in vietnam cialis 5 mg effetti collateral cialis prezzo al pubblico brand cialis nl buy cialis online cheapest
www.office.com/setup
سه شنبه 29 آبان 1397 09:35 ق.ظ
Awesome Work, Keep It Up, I lOved It.
www.office.com/setup
سه شنبه 17 مهر 1397 10:45 ق.ظ
hggfgghgchghgghfcf
Cialis 20 mg
دوشنبه 9 مهر 1397 07:21 ب.ظ

Terrific info. Many thanks.
prices on cialis 10 mg cialis alternative how to purchase cialis on line cialis generico lilly buying cialis in colombia cialis baratos compran uk cialis pills in singapore cialis coupon cialis online napol callus
www.office.com/setup
پنجشنبه 29 شهریور 1397 02:17 ب.ظ
It is really great blog
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:49 ب.ظ

Cheers, Fantastic stuff!
buy name brand cialis on line cialis alternative cialis generisches kanada cialis sicuro in linea side effects for cialis buying cialis in colombia buy cheap cialis in uk buy online cialis 5mg acquistare cialis internet trusted tabled cialis softabs
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:47 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
how does cialis work safe dosage for cialis prezzo di cialis in bulgaria tadalafil 20 mg viagra cialis levitra buy generic cialis cialis cuantos mg hay dosagem ideal cialis cialis 20 mg cost click here cialis daily uk
Online viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:10 ق.ظ

You definitely made your point.
cheap viagra online pharmacy can you buy viagra without a prescription online viagra without prescription viagra without presc uk online pharmacy viagra generic cheap online pharmacy usa buy viagra brand online sildenafil buy online buy viagra online no prescription buy viagra safely
safe site to buy cialis online
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:36 ق.ظ

You actually stated this really well!
we use it 50 mg cialis dose best generic drugs cialis cialis prices in england generic cialis review uk order generic cialis online weblink price cialis cialis manufacturer coupon cialis prices in england buying cialis on internet buy cialis online
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:12 ب.ظ

You actually expressed that exceptionally well!
tadalafil 20mg click now cialis from canada ou acheter du cialis pas cher cialis online napol comprar cialis 10 espa241a cialis prezzo in linea basso cheap cialis we choice free trial of cialis cialis dose 30mg american pharmacy cialis
Viagra tablets
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:53 ق.ظ

You actually suggested it exceptionally well.
buy viagra no prescription herbal viagra best buy viagra online order for viagra how to buy viagra online uk buy viagra sample buy viagra usa online age to buy viagra cheapest generic viagra uk get a prescription online for viagra
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 12:32 ق.ظ

Nicely put, Regards!
compare prices cialis uk cialis 5 effetti collaterali brand cialis generic cialis venta a domicilio cialis side effects cialis great britain cialis 5 mg estudios de cialis genricos acquisto online cialis tadalafil 5mg
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 10:40 ب.ظ

You definitely made your point.
cialis pills in singapore cialis manufacturer coupon opinioni cialis generico cialis manufacturer coupon click here cialis daily uk if a woman takes a mans cialis where do you buy cialis cialis kaufen cialis 20 mg cut in half how do cialis pills work
مزایده دریچه های فولادی و چدنی
سه شنبه 11 مهر 1396 02:20 ب.ظ
مزایده دریچه های فولادی و چدنی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30