تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - true love 7

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

true love 7

نویسنده :AYNAZ K.T.H(V.F.S.S)
تاریخ:چهارشنبه 6 مرداد 1395-11:08 ب.ظ

چون دیروز کلا خونه نبودم نت نداشتم بجاش امروز میزارم البته الانم از 12 گذشته یعنی میشه 5شنبه هااا:))))))))))
دلتونو خوش نکنین واس 5شنبه رو الان نمیزارم باس تا فردا شب بصبریننن


وی:
حدود دو روز از اومدنمون ب این ناکجا آباد میگذره و طبق قردادمون من و جیمین ؛ جی هوپ و جونکوک و شوگا ؛ و در آخر جین و رپ مان باهم همگروهین !
حقیقتو بگم یجورایی دلم میخواست با جین همگروهی باشم ولی نمیدونم چرا من خر بهونه تراشی میکردم تا باهاش نیوفتم هعیی خودمونیما این رپ مان الاغ بدموقع اومد!
بی خیال افکارم شدم و جورابامو  برداشتم...
مشغول آماده شدن بودم قرار بود ساعت هشت همه بیرون کنار توالت حاضر باشیم...
جوراب طوسیمو تا زانو کشیدم از اونجایی ک شلوارک پوشیده بودم بهتر بود پام جورابم باشه ؛ جلیقه لجنیمم پوشیدم و تو آینه یه نگا به خودم انداختم!
هرکار میکنم این تیکه موهام خوب وا نمیسته !
تف کردم ب کف دستم و مالیدمش ب موهام(حالم بهم خورد)
آها حالا شد هیچی جا ژل طبیعیه خود آدمو نمیگیره!
دستامو با دستمال پاک کردم و بعد پوشیدن کفشام از خونه خارج شدم!
کفش کتانیمو پوشیده بودم ب نظرم ب خاطر لبه هاش مناسب گردش تو جنگله(کتانی و جنگل!!!!)


کنار توالت:
:-\
با اخرین سرعت خودمو ب مکان مقرر شده رسوندم!
نفس نفس زنان دستامو رو زانوهام فشردم و خم شدم هوای گرمم ک دیگه بدتر آدمو کلافه می کرد!
:هوی الاغ کدوم گوری بودی دیر کردی...
سرمو بلند کردم و ب چهره هوپی نگا کردم دستامو رو کمرم گذاستم و بلند شدم :چقدر دیر کردم که؟
جی هوپ:پنج دقیقه!!!!
ابروهامو جمع کردم :من اینقدر دویدم ک تو بیشعور بهم بگی فقط پنج دقیقه!؟؟؟
جی هوپ کنار شوگا رفت و دستشو انداخت رو شونش :از شوگا یاد بگیر ک زود اومد!
ب جیمین ک مشغول حرف زدن با رپ مانستر بود نگاه کردم جونکوکم کنارشون فقط گوش میداد!
برگشتم سمت هوپی :اصلا ب تو چه همگروهی من جیمینه نه تو!
جی هوپ جلو اومد و چند دور دورم گشت:از اونجایی ک دیر کردی باعث ی چرخه شدی!
:چرخه؟؟؟؟؟؟
جیهوپ ادامه داد :خب ب خاطر جنابعالی جیمین باید منتظر باشه ب خاطر جیمینم جونکوک منتظر وایساد ب خاطر کوکی هم ما منتظر ایستادیم ب خاطر جنابعالی حتی این جین هم منتظر واستاد ب خاطر اونم هم تیمیش رپ مان منتظر واستاد حالا افتاد؟؟
خندیدم :اوهوم!
برگشتم و ب دور و برم نگا کردم جدی جدی جین کجاست؟؟؟
از جی هوپ فاصله گرفتم و رفتم سمت رپ مان اونا هم متوجه حضورم شدن و ب سمت من برگشتم... رپ مان ک انگار متوجه شده بود دنبال چیزیم :وی سوالی داری؟؟؟
سرمو تکون دادم :پس جین کوش؟؟؟
:اینجام!!!
عین توپ حسنی از جام ب هوا پرت شدم و نمیدونی تا کجا رفتم کم مونده حتی غیبم شم باور کنید :-\
ب سمت جین برگشتم :یه اهمی یه یالایی ی چیزی!!
لبخندی روی لب جین نقش بست :معذرت میخوام صبح بخیر...
بیشعور همیشه با این اخلاق گلش منو گیر میندازه!
ب من من افتادم اصلا موندم تو کفش این فرشستست یا آدم :ص.بح ب.خی.ر!!
زود از کنارش رد شدم نفس عمیقی کشیدم :جیمین بیا دیگه!


جیمین:اوکی ایسته کن الان...
رفتم و کنار شوگا و جی هوپ ایستادم و از فاصله دور ب اون چهارتا خیره شدم...
اینقدر تو کف اخلاقش بودم ک اصلا ب تیپ عجیب الغریبش دقت نکردم!!
یه کلاه صورتی ک روش n نوشته شده بود با ی ج تیشرت سفید و جلیقه صورتی با خطای مشکی!
کفشاشم صورتی بودن ولی شلوارش مشکی بود!
ناخوآگاه خندم گرفت عین دختر بچه ها تیپ زده بود !! ب خصوص برا اون گل وسط تی شرتش و عروسکای آویزون از جلیقش!!!!
:ب چی میخندی؟
چشامو ک باز کردم جیمین منتظر روبروم ایستاده بود!
ب سمتش رفتم :هیچی بریم...
و هردو پشت سر دیگرون حرکت کردیم...
جین و رپ مان جلوتر از همه بودن جین چشش رو نقشه بود و رپ مان مواظب بقیه بود ک راهو اشتباه نرن...
همه داشتیم حرکت میکردیم فک کنم الان حدود یه ساعتی میشه ک داریم راه میریم  پاهام دیگه جون نداشتن !
واستادم دیگه نمیتونستم من تحملم کمه اگه وا بیفتم چی!؟
با گفتن این حرف همه کله ها سمت من برگشتن!!
جیمین ی ژست جونکوک کشی گرفت :عین مامان بزرگا رفتار نکن...
با دستم خودمو باد زدم :نه ب جون تو!
جیمین:ذهرمار جون عزیز منو قسم نخور...
ک کوکی عین نخد هر آش :جوون اون مطعلق ب منه انگل !
چپکی همشونو نگا کردم و چشمامو بستم :ب هرحال من خستم!
ک یهو...
زود چشمامو باز کردم و ناگهان خودمو معلق بین زمین و هوا یافتم...
کمی اینور و اونورمو نگا کردم و متوجه شدم رو پشت جینم...
بدجور  هول شدم و چند بار ب کمرش ضربه زدم:یییا چی کا میکنی؟منو بذا زمین!
اما جین خیلی ریلکس انگار ن انگار ک من روشم ب راهش ادامه داد :خیلی سبکی اصلا حس نمیکنم چیزی رومه!

دوباره زدمش :بذاررررم زمیییین....!


جین: مطعسفم وقتی شما اینقدر خسته اید من نمیتونم درست خودمو کنترل کنم!
لبمو غنچه کردم:آشغال...
و اون با ی لبخندی دیگه چیزی نگفت!!
حالا حرص ترین قسمتش اینه همه داشتن بهمون میخندیدن اون کوکی نخود هر آشم ک در گوشه هعی ب جیمین ی چیز می گفت و نیش اونم ک باز!!!!!!
سرمو برگردوندم طرفشون:چتونه ک میخندید انگل های جامعه؟!
ک یهو دیدم شوگام رو کمر جی هوپ و عین خرس زده زیر خر و پف!
جی هوپم بدبخت به زور تکون میخورد...
جونکوکم سعی داشت بره رو کول جیمین ولی از اونجا ک کوکی سنگین تره هعی جیمین میوفتاد...
لبخندی زدم و خطاب ب کوکی :بی خیال عمرا بتونی بری رو کولش!
جونکوک پشیمین جلوتر از جیمین حرکت کرد :هعی ارره انگاری شانسم ک نداریم...
و حالا جیمین هاج واج ب جونکوک خیره شده بود!!
فک کنم شب بره دست بوسش برا غلت کردمای بی خودی!!!
خلاصه من در حالی ک پشت جین بودم ب راهم ادامه میدادم جینم همچنان لبخند زده بود و محکم با دستش منو گرفته بود یجورایی هروز اعتمادم بهش بیشتر میشد و احساس میکردم کنار اون جام امنه با اینکه چنین حسی رو تا حالا نسبت ب کسی نداشتم !
..................................................
شب هنگام:
سرمو از رو پشتش بلند کردم ،هوا تاریک بود و فقط ماه و ستاره های آسمون دیده میشدن!
فک کنم کل راهو خوابیده بودم شده بودم عین شوگا اون حتی الانشم خوابه!
دستامو محکم دور جین فشردم انگار متوجه شده بود ک بیدارم!
با ی دستش بازوهامو کمی ماساژ داد:بیدار شدی؟
دوباره سرمو پشتش گذاشتم :اوهوم چقدر خوابیدم؟
جین همینطور مشغول ماساژ دادن اومد ولی اینبار کارش با پاهام بود :فک کنم چند ساعتی باشه الاناست ک برسیم...
ک یو صدای رپ مان جلو اومد :رسیدییییم!!
همه ب سمت رپ مان رفتیم ، جی هوپ نگاهی ب شوگا انداخت:اوفف حسابی خستس حتما...
جونکوک:اون همیشه خستس...
جیمین دس کوکی رو گرفت :امشب میام ماساژت بدم چطوره...
و چشمکی زد!
جونکوک زود دست جیمینو ول کرد و من من کنان :نم.یخوا.د اهممممم!
و زود فاصله گرفت...
جیمینم لبخندی زد و دنبالش راه افتاد...
و هممون ب سمت اتاقامون حرکت کردیم..


داخل اتاق:
درو پشت سرم بستم و خودمو رو مبل ولو کردم...
نمیدونم چرا اینقدر خستم با اینکه کل راهو خوابیدم و عجیب ترش این بود ک ی حس عجیبی داشتم نشونش این بود الکی لبخند میزنم!
کول پشتمیو انداختم گوشه ای و از یخچال ی کمی چیپس خلالی برداشتم کمیم روش سوس زدم و رو زمین نشستم...
بدون اینکه  قاشقی چیزی بردارم یا حداقل دستامو بشورم چیپسارو تو دهنم فرو میکردم کمی نگران بودم نکنه جین کمرش درد کرده باشه!؟
از جام بلند شدم دستامو با دستمال پاک کردم و ب سمت در رفتم ...
دست گیررو نگردونده بودم ک صدای کوبیده شدنشو شنیدم...
درو باز کردم و با جین روبرو شدم...
هردو برای ی لحظه متعجب در سکوت ب هم خیره شدیم ولی جین خیلی زود  سکوتو شکست :میخواستید جایی برید؟؟ سرمو پایین انداختم و انگشتامو بهم گره زدم:خب فک کردم ی سر بهت بزنم بد نیست...
جین ناگهان منو ب سمت خودش کشید و من پخش آغوشش شدم...
از حرکت ناگهانیش حسابی جا خورده بودم :جین چرا؟
ک منو خیلی زود از آغوشش بیرون آورد :لطفا برید رو تختتون...!
ب چشاش خیره شدم :چی!؟
دستمو کشید و منو رو تختم خوابوند.!!!
زود بلند شدم:یییا چیکار میکنی...
خم شد و جورابام و جلیقمو در آورد و گوشه ای آویزشون کرد بعد هم دوباره خم شد و در فاصله خیلی نزدیک :لطفا بخوابید...
و سرمو رو بالشم گذاشتم ؛ قلبم تند میزد اون خر چی کا میخواد بکنه!
ک یهو دستاشو رو باسنم حس کردم!!!
با پام ب کلش زدم و فریاد زدم:چ گوهییی میخوووری ؟
جین مظلومانه بهم خیره شد:فقط خواستم ماساژتون بدم.
چند بار پلک زدم و پشیمون از کارم:خب باید میگفتی...
و عین بچه پررو ها جام دراز کشیدم:ادامه بده...
دستاشو دوباره دراز کرد و مشغول ماساژ دادنم شد...!
تا حالا آدمای زیادی ماساژم دادن ولی این یکی خیلی بهتر بود انگار از دستاش گرمای خاصی خارج میشد اینقدر گرم و آرامش بخش بود ک باعث میشد مژه هام سنگینی کنن و من نفهمیدم ک کی خوابم برد!!!

دَووس این فیک خیلی محشرههه

خو نامصب چرا این کارو با من میکنی؟؟
وییییییی


نوع مطلب : true love 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis online us pharmacy
جمعه 16 آذر 1397 02:41 ق.ظ

With thanks. I like this!
cialis generico en mexico trusted tabled cialis softabs cialis tablets for sale cialis taglich buy cialis sample pack viagra or cialis generic cialis in vietnam cialis 30 day trial coupon cialis australian price wow cialis tadalafil 100mg
buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:18 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis 200 dollar savings card cialis sans ordonnance cialis efficacit cialis generico in farmacia cialis sale online cialis 20 mg we recommend cheapest cialis cialis coupon tadalafil generic cialis generico in farmacia
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:29 ب.ظ

Beneficial postings. Cheers!
cialis preise schweiz cialis reviews tarif cialis france cialis ahumada how much does a cialis cost when can i take another cialis cialis online napol cialis efficacit cialis 20 mg cut in half cialis generico milano
buy cialis online cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:01 ق.ظ

Thanks a lot. I like it.
how much does a cialis cost acquistare cialis internet generic cialis levitra india cialis 100mg cost safe site to buy cialis online cost of cialis per pill where do you buy cialis how does cialis work pastillas cialis y alcoho side effects for cialis
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 02:03 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
generic cialis review uk cialis tadalafil cialis per paypa buy cialis online cheapest only best offers cialis use cialis savings card buy cialis sample pack wow look it cialis mexico cialis tablets cialis online
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 02:36 ق.ظ

Amazing a good deal of terrific knowledge!
achat cialis en suisse best generic drugs cialis buy cheap cialis in uk does cialis cause gout tadalafil 20mg prix cialis once a da where do you buy cialis cialis pills price each cialis daily buying brand cialis online
buy cheap cialis coupon
دوشنبه 12 آذر 1397 01:33 ب.ظ

Well expressed truly! !
opinioni cialis generico precios de cialis generico how much does a cialis cost side effects of cialis cialis daily new zealand cialis 5 mg click now cialis from canada cost of cialis per pill are there generic cialis buy online cialis 5mg
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:18 ق.ظ

Regards! A good amount of content!

how to buy cialis online usa how do cialis pills work cialis tablets australia cialis generika the best choice cialis woman cialis for sale cialis taglich cuanto cuesta cialis yaho cialis diario compra tadalafilo
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 01:25 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis generic tadalafil buy bulk cialis cialis 10 doctissimo generico cialis mexico cialis efficacit how much does a cialis cost cialis ahumada cialis 10mg prix pharmaci generic cialis pill online cialis pills boards
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 02:05 ق.ظ

Very good info. Kudos!
cialis purchasing opinioni cialis generico cialis rezeptfrei cialis 20mg preis cf cialis price in bangalore side effects for cialis generic cialis review uk dosagem ideal cialis cialis name brand cheap cipla cialis online
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 01:26 ب.ظ

With thanks. I value this.
enter site very cheap cialis cialis online cialis qualitat cheap cialis we use it 50 mg cialis dose cialis kaufen wo acheter cialis meilleur pri compare prices cialis uk tadalafil 10 mg we choice cialis uk
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 01:38 ق.ظ

You actually stated this effectively!
cheap cialis how does cialis work cialis manufacturer coupon when can i take another cialis cialis generico en mexico cialis prezzo di mercato cialis 10mg prix pharmaci prices for cialis 50mg wow cialis 20 sialis
buy cialis germany
جمعه 9 آذر 1397 02:18 ب.ظ

You actually revealed it superbly.
cialis tablets for sale purchase once a day cialis interactions for cialis tadalafil 5mg weblink price cialis achat cialis en europe cialis 30 day sample cialis per paypa cialis 20 mg best price calis
buy tadalafil no prescription
جمعه 9 آذر 1397 02:31 ق.ظ

Useful content. Regards.
chinese cialis 50 mg price cialis best compare prices cialis uk generic cialis at walmart cialis cost canadian discount cialis dose size of cialis cialis 20mg preis cf generic cialis levitra free generic cialis
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:11 ب.ظ

Seriously tons of valuable data.
cialis daily dose generic generic low dose cialis generic cialis with dapoxetine cialis coupons printable cialis 5 mg schweiz generic cialis pro we choice cialis uk cialis 5 mg cialis flussig cialis purchasing
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:03 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis online nederland cialis 20 mg cipla cialis online cialis baratos compran uk prezzo di cialis in bulgaria best generic drugs cialis cialis prezzo in linea basso cialis online napol rezeptfrei cialis apotheke cialis for bph
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:32 ب.ظ

Superb content. With thanks!
cialis rckenschmerzen order cialis from india cialis uk next day cialis generico bulk cialis only now cialis 20 mg cialis generico postepay tadalafil 20mg brand cialis nl cialis 5 mg funziona
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:35 ق.ظ

You made the point.
buy name brand cialis on line cialis side effects cialis price in bangalore ou acheter du cialis pas cher cialis 30 day trial coupon compare prices cialis uk click now cialis from canada tarif cialis france cialis generic tadalafil buy warnings for cialis
www.office.com/setup
شنبه 3 آذر 1397 08:51 ق.ظ
Awesome website I like it
vardenafil
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:09 ب.ظ

You explained that effectively.
levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg levitra prices levitra without a doctor prescription levitra levitra prices buy generic levitra levitra 10 mg prezzo cheap 20mg levitra buy levitra 20 mg
buy cialis delhi
سه شنبه 10 مهر 1397 08:35 ق.ظ

Thanks a lot. Valuable information.
interactions for cialis cialis kaufen venta de cialis canada viagra cialis levitra dosagem ideal cialis generico cialis mexico cialis australian price non 5 mg cialis generici cialis online napol cialis en mexico precio
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 05:14 ق.ظ

You said that exceptionally well.
prix de cialis effetti del cialis overnight cialis tadalafil trusted tabled cialis softabs generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg schweiz generic cialis 20mg uk cialis uk cialis tablets for sale cialis great britain
where to buy cialis online
شنبه 7 مهر 1397 03:09 ق.ظ

Many thanks, I enjoy this.
female cialis no prescription the best site cialis tablets cialis prices in england deutschland cialis online preis cialis 20mg schweiz ou trouver cialis sur le net ou acheter du cialis pas cher non 5 mg cialis generici cialis canada cialis online napol
online pharmacies mexico
شنبه 31 شهریور 1397 06:56 ب.ظ

Good facts. Appreciate it.
most reliable canadian pharmacies canada medications buy canadian pharmaceuticals reviews online canadian pharmacies canadian online pharmacies rated canadian pharmacy no prescription canadian medications pharmacy canada pharmacies canadian pharmaceuticals nafta aarp recommended canadian online pharmacies
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:23 ب.ظ

You actually expressed that very well.
cialis coupons tadalafil 5mg free generic cialis cialis farmacias guadalajara cialis y deporte brand cialis generic generic cialis cialis flussig cialis daily reviews purchasing cialis on the internet
viagrayosale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:24 ب.ظ

Regards, I appreciate it!
cialis prezzo al pubblico american pharmacy cialis cialis prices cuanto cuesta cialis yaho cialis 5 mg funziona safe site to buy cialis online cialis from canada cialis price in bangalore only now cialis 20 mg cialis authentique suisse
cialisvonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:12 ق.ظ

Amazing stuff, Thanks a lot.
cialis daily new zealand cialis rezeptfrei sterreich click here take cialis generic cialis pro cialis uk next day how to purchase cialis on line cialis 20mg prix en pharmacie brand cialis nl cialis para que sirve buying cialis overnight
online canadian pharmacies
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:58 ب.ظ

Thank you, I like it.
canadian pharmacy viagra brand canadian pharmacy no prescription canadian pharmacies online prescriptions legitimate canadian mail order pharmacies canada online pharmacies for men buy viagra 25mg canadian online pharmacy canada medications cheap drugstore online shopping reviews online pharmacies tech school
Cialis prices
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:33 ب.ظ

This is nicely said. !
acheter cialis meilleur pri tadalafil 20 mg acheter cialis meilleur pri cialis 50 mg soft tab cialis rezeptfrei cialis generico en mexico cialis canada on line cialis online chinese cialis 50 mg legalidad de comprar cialis
http://buycialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:26 ق.ظ

Wonderful forum posts. Thanks a lot!
when can i take another cialis cialis cipla best buy cialis ahumada link for you cialis price achat cialis en europe enter site natural cialis walgreens price for cialis are there generic cialis cialis kaufen bankberweisung buy cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30