تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - good days come soon_2

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

good days come soon_2

نویسنده :Asra Dn
تاریخ:چهارشنبه 27 مرداد 1395-09:40 ب.ظ

نظرا برای قسمت اول خوب بود بچه ها ممنون از حمایتتون
حالا برید برای قسمت دوم
قسمت دوم
صدای گریه شبیه صدای گریه یه خانوم بود 
پشت دیوار راهرو قایم شدم ونگاه کردم تا ببینم ماجرا از چه قراره
یه خانوم جوون و خوشگل که یه پیرهن کوتاه سفید پوشیده بود
داشت گریه می کردو سرشو به علامت منفی به چپ و راست تکون
می داد وکنارش یه آقای خوشتیپ و قد بلند با یه بچه ریزه میزه
تو بغلش ایستاده بود و سعی می کرد راضیش کنه و بعد خانوم 
مدیر رو دیدم که دست خانومه رو دستش گرفته بود وبا لبخند از
اینکه اینجا بچشو خوب بزرگ میکنن می گفت آخرش انگار معلوم
شد که خانومه راضی شده ومرده بچشونو گذاشت روی زمین وبعد
ازکلی بوس ماچ و گریه و بغل راضی شد که بچشو بزاره و بره بعد
از رفتنشون بچه شروع کرد گریه کردن و مدیر نمی تونست آرومش
کنه 
یه نگاه به دور و برم کردم هنوز بچه ها و اون مربی خل و چله نیومده
بودن پس تصمیم گرفتم برم پیشه مدیر و اون پسره
وقتی بهشون رسیدم مدیر برگشت و با لبخند بهم نگاه کرد:اوه نگاه کی
اینجاست وی کوچولوی شیطون!!!
ببین ته هیونگ یه دوست جدید براتون آوردم خیلی کوچولو ونازه مگه نه؟
نگاهمو از مدیر گرفتم و به پسره نگاه کردم چشمای درشت مشکی و بینی 
کوچولو که نوکش یه کوچولو قرمز شده بود و لبای کوچولوی خوش فرمی که
به خاطر گریش خیلی قرمز و خوش رنگ شده بود(منحرف-_-) وسط پیشونیشم
به خاطر گریه یه کوچولو قرمز شده بود که خیلی با نمکش کرده بود تا منو دید
گریش بند اومدو آروم با پشت دستش اشکاشو پاک کرد...
خانوم مدیر با لبخند قشنگ همیشگیش گفت:آه جونگ کوک عزیز این ته هیونگه
یکی از بانمکترین و شیطونترین بچه های آموزشگاه امیدوارم برای هم دوستای 
خوبی باشین و موهای جونگ کوک رو بهم ریخت و لپه منم کشیدو رفت...
تا مدیررفت یکمی به جونگ کوک نزدیک شدم و دیدم مفش(آب بینیش^_^)
بیرون اومده خندیدم و یه دستمال تا شده کوچولو از توی جیب شلوار یونیفرمم
درآوردم وگرفتم سمتش
وی:بیا با این اشکاتو و اون مایع سزبه رو پاک کن
جونگ کوک با تعجب بهم نگاه کرد وگفت:مایع سزب چیه؟؟؟
_همون که از دماغت آویزونه 
_آه منظورت از سزب سبزه؟؟؟
_اوه آره من هیچ وقت تو عمرم نتونستم بگم سزب!!!
کوکی خندید و یدفعه خندش قطع شد و با تعجب گفت:چی؟مایع سبز؟یعنی مفم
زده بیرون؟؟؟
و بعد تند تند بینیشو پاک کرد انگار خجالت کشیده بود ریز خندیدمو گفتم:
برای چی اومدی اینجا؟؟؟
_خب چون منم مثه شما باهوشم البته اینو مامانو بابام میگن
ولی من دوست ندارم اینجا زندگی کنم من هنوز برای زندگی 
تکی کوچیکم
_اوه پسر تو خیلی حالیته از حرف زدنت معلومه چقدر باهوش
ومودبی
_اوه واقعا؟؟؟
_آره اما زندگی اینجا خیلی خوش میگذره همش بازی می کنیم
وسروصدامی کنیم نگران نباش اینجا همه باهات مهربونن درسته
بعضی اوقات دلت برای مامان و بابات تنگ میشه ولی با دیونه بازیا
مربیای اینجا یادت میره...
اوه ٬گفتم مربی٬الان کلمو میکنه حتما تا الان اومده سر کلاس باید بریم
کوکی سریع دنبالم بیا...
بالاخره به کلاس رسیدیم و دیدم به غیر از چندتا بچه ها کسی تو کلاس
نیست همه جلوی کولر ایستاده بودن و غر میزدن یهو یکی از بچه ها که
فوق العاده شیطونه البته همه ی بچه های اینجا شیطونن مارو دیدو بلند
گفت:هی هی اون دوتا رو نیگا(نگاه کن)
باصدای اون همه ی بچه ها برگشتن و به ما با تعجب نگاه کردن حتی 
پلک هم نمیزدن جونگ کوک که معلوم بود خجالت کشیده یکم سرشو
انداخت پایینو و من نزدیک شد و سمت چپه بدنشو پشته من قایم
کرد...
جی هوپ یدفعه مثه دراکولا پرید وسط وگفت:وای چه نانازه وکوکی
رو محکم از پشته من کشید بیرون و لپاشو گرفت و ازته دل کشید
جوری که همه ی دندونای کوکی معلوم بودن زدم رو دست هوپی و
گفتم:اوی دراکولا ولش کن لپاشو نکش آویزون میشن
شوگا:یا وی اینو از کجا آوردی؟
وی:از وسطه خیابون آخه از کجا آوردشم-_-
جین:نه ته هیونگ منظوره شوگا اینه که ایشون کی باشن؟؟؟
سرمو بالا گرفتم و گفتم:جونگ کوک دانش آموز جدید آموزشگاه کودکان متفکر
مری دادزد:ها؟؟؟این که هنوز خیلی کوچیکه چطور آوردنش اینجا؟اصن
وایسا ببینم چند سالته تو گردالی؟؟؟
جونگ کوک که تا الان فقط داشت با تعجب به ما نگاه می کرد 
مردمک چشماشو بین بچه ها چرخوند و گفت:اووم شیش سال
یکی از پسرا گفت:پس چرا انقدر ریزه پیزه ای؟نکنه از این بچه
نونورایی که تند تند غش میکنن؟؟؟
رفتم جلوی کوکی و دستامو باز کردم و حالت حفاظتی جلوش 
ایستادم و گفتم:بسه دیگه اذیتش نکنین امروز روز اوله کوکی
توی این مدرسس!!!
لطفا باهاش مهربون باشید
جین از بین جمعیت بچه ها اومد جلو وگفت:سلام جونگ کوک
من کیم سوک جین هستم 12سالمه وتقریبا از همه بزرگترم 
امیدوارم دوستای خوبی برای هم باشیم 
جیمین اومد جلو و خودشو معرفی کرد و بعد گفت:کوکی؟؟
کوکی که یه ذره یخش آب شده بود با مهربونی گفت:بله؟
_اممم...چیزه....تو خیلی نازی یدفعه به جیمین یه اخم کردم
که باعث شد بره عقب...
خلاصه...
همه اومدنو یکی یکی خودشونو معرفی می کردن و کوکی با
لبخند ازشون استقبال می کرد من نمیدونم این بچه این همه
انرژی از کجا آورده آخه 
انقدر خسته بودم که نفهمیدم کی خوابم برد ....

وقتی از خواب بیدار شدم دیدم همه جا تاریکه و انگار یه جای
دیگه بودم همه چیز یه شکله دیگه بوداومدم به سمت پهلو راستم
بخوابم که به یه چیزه محکمی برخورد کردم وبلند جیغ زدم ولی سریع جلوی دهنمو گرفتم تا صدام توی اتاق نپیچه بیشتر که دقت کردم انگار یه آدم 
کنارم خوابیده بود چون خیلی تاریک بود نمیتونستم ببینم کیه
ولی آخه چطوری انقدر تاریکه؟نکنه شبه؟من که ظهر خوابیدم 
یعنی الان شب شده؟؟؟
دنباله کلید برق گشتم و آخر پیداش کردم و چراغو روشن کردم
تازه فهمیدم هیچ جا نیستم(خسته نباشی-_-)تو اتاقه خودمم
برگشتم تخته خوابو نگاه کردم دیدم کوکی یه گوشه از تختم 
مچاله شده و خوابیده چقدر نانازی بود موهای روی پیشونیشو
زدم کنار که پیشونیش عرق نکنه و بعد نگاه به ساعت کردم ساعت
نه بود یعنی الان همه دیگه خوابن ازاینکه شبا دره اتاقم باز باشه 
میترسم سریع رفتم درو قفل کردم و رفتم تو دسشویی اتاقم و
با حوصله شروع کردم به مسواک زدن وقتی داشتم دهنمو میشستم
صدای گریه  شنیدم مطمنم کوکیه لابد ترسیده تند تند دهنمو شستمو
رفتم بیرون دیدم کوکی نشسته پشته دراتاقو گریه میکنه رفتم 
سمتشو شونشو گرفتمو تکونش دادم:کوکی!یاکوکی!چته تو؟؟؟
کوکی:وی من... من میترسم من مامانمو می خوام خندیدمو گفتم:
توچقدر لوسی به خاطر مامانت گریه کردی؟؟؟من فک کردم ترسیدی
کوکی:آخه من هرشب تو بغله مامانم می خوابیدم اما حالا تنهام...
حالا چرا درو قفل کرده بودی؟فک کردم اینجا زندونیم کردن
وی:چقدر تو تخیالتی مگه اونا دیونن که تورو زندونی کنن؟وبعد نگاه به چهره مظلومش کردم لب و لوچش آویزون شده بود چشمامو بستمو گفتم:خیله خب گریه نکن امشبمو با هم بیدار می مونیم فردا
فقط کلاس بسکتبال داریم درسه خاصی نداریم هرچند که من
خیلی خوابم میاد ولی چون تو بهترین دوستمی به خاطر تو 
از خوابم میگذرم...
کوکی اشکاشو پاک کردو کلی ذوق کرد و بعد پرید توبغلم و 
دستاشو دوره گردنم حلقه کردو لپامو ماچ کردوگفت:خیلی
دوستت دارم وی توخیلی مهربونی!
اون موقع که بوسم کرد انگار یه شوک بهم واردشد !!!
شوکه محبت و مهربونی خیلی وقت بود که همچین شوکی بهم
وارد نشده بود مامانم وقتی کوچولو بودم خیلی بهم محبت
می کرد و همیشه بوسم می کرد!!!
اما انگار حسه بوسیه کوکی خیلی متفاوت تر بود...
محبت و مهربونی بیشتری توش موج میزد 
روی لپم دست کشیدمو با چهره ای خجالت زده گفتم:اوه!!!
این تنها حرفی بود که به ذهنم می رسید تا بگم 
کوکی بلند شد و گفت:خب وی حالا چه کار کنیم؟
وی:نمیدونم هر چی شما بگی کوچولو...فقط یه چیزی...
کوکی:چه چیزی....


نظر فراموش نشه خواهشا کلی جون کندم تا نوشتمش


نوع مطلب : Good days come soon 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 11:29 ب.ظ

Seriously all kinds of wonderful data!
canada drugs online canadian discount pharmacies in canada canadian medications, liraglutide canada pharmaceuticals online canadian pharmacy uk delivery canadian pharmaceuticals stocks canadian discount pharmacies in canada pharmacy canada reviews canadian pharmacy cialis northwest pharmacies online
omanielaxrrwx
چهارشنبه 12 تیر 1398 08:14 ب.ظ
jwdkmiiqeymd buy viagra online [url=http://northwestpharmacyph.com/]viagra mexico[/url] natural viagra alternatives <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis from canadian pharmavy</a>
female viagra drug
mganielgwefqn
چهارشنبه 5 تیر 1398 01:08 ب.ظ
mcoiyrhcqcdr cheap viagra pills [url=http://northwestpharmaciest.com/]real cialis from canadian pharmacies[/url] cheapest generic viagra <a href="http://healthviagracialisincanada.com/">cialisin canada</a>
Cialis 20 mg
دوشنبه 3 تیر 1398 08:09 ق.ظ

Helpful facts. Thank you!
can i take cialis and ecstasy cialis coupons cialis for bph cialis lilly tadalafi miglior cialis generico prezzo di cialis in bulgaria cialis dosage amounts generic cialis soft gels tadalafil 20mg canada discount drugs cialis
http://hechasi.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 04:13 ب.ظ

You actually expressed that effectively!
buying cialis overnight buy cialis online nz buy cheap cialis in uk cialis free trial viagra vs cialis the best site cialis tablets we like it safe cheap cialis cialis online nederland cialis tablets cialis for daily use
http://siemebadg.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:39 ق.ظ

Incredible tons of good information.
low dose cialis blood pressure cialis without a doctor's prescription we choice cialis uk click here to buy cialis cialis 20 mg generic cialis levitra cialis online nederland cialis manufacturer coupon enter site natural cialis cialis generico lilly
cialis blue pills
شنبه 1 تیر 1398 08:37 ق.ظ

Superb material. Regards!
cialis super kamagra cialis rezeptfrei viagra vs cialis generic cialis soft gels brand cialis generic cialis mit grapefruitsaft viagra vs cialis purchase once a day cialis rezeptfrei cialis apotheke viagra cialis levitra
http://testici.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 04:19 ب.ظ

You actually reported it exceptionally well.
dose size of cialis we like it cialis price cialis in sconto generic cialis with dapoxetine tadalafil tadalafil 20 mg how to buy cialis online usa cialis 20mg preis cf cialis generico en mexico cialis canadian drugs
Cialis canada
جمعه 31 خرداد 1398 12:50 ق.ظ

Fine tips. With thanks.
can i take cialis and ecstasy cialis 20 mg cost cialis per paypa canada discount drugs cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis authentique suisse cialis 100mg suppliers cialis pills price each cialis patent expiration wow cialis 20
http://beaustigthei.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:06 ق.ظ

You actually stated this well!
cialis generico lilly generic cialis with dapoxetine cialis et insomni cialis generic callus cialis dosage recommendations purchase once a day cialis wow cialis tadalafil 100mg weblink price cialis cialis online
Cialis generic
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:39 ب.ظ

Thanks a lot, Fantastic information!
deutschland cialis online cialis uk next day estudios de cialis genricos cialis farmacias guadalajara tadalafil tablets price cialis best cialis rezeptfrei sterreich cialis 50 mg soft tab cialis taglich cialis dose 30mg
Cialis online
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:13 ب.ظ

Whoa all kinds of beneficial facts!
buy cialis cheap 10 mg order cialis from india wow cialis 20 cialis dosage fast cialis online price cialis wal mart pharmacy cialis canada cialis generika cialis daily dose generic tadalafil tablets
Buy cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:19 ب.ظ

Truly many of awesome data.
generic cialis in vietnam cialis usa cost cialis 5mg we choice cialis pfizer india cialis generika cialis usa cost discount cialis generic low dose cialis click here take cialis cialis tablets for sale
Online cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:09 ق.ظ

Regards! A lot of tips!

cialis uk best generic drugs cialis low cost cialis 20mg when will generic cialis be available buy cialis buy cialis online cheapest buy cheap cialis in uk acheter cialis meilleur pri click here take cialis cialis uk next day
http://cobbveti.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 02:27 ب.ظ

Superb data, Thanks!
only now cialis for sale in us tadalafil 5mg low cost cialis 20mg get cheap cialis effetti del cialis tarif cialis france are there generic cialis cost of cialis per pill ou trouver cialis sur le net cialis 50 mg soft tab
Cialis canada
شنبه 25 خرداد 1398 12:06 ق.ظ

Fantastic knowledge. Appreciate it!
enter site very cheap cialis cialis in sconto cialis prezzo in linea basso cialis super acti cialis authentique suisse cialis australia org generic cialis pro where cheapest cialis cialis pas cher paris buy name brand cialis on line
http://tranveicos.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:22 ب.ظ

This is nicely said! .
cialis sale online click now buy cialis brand cialis 20 mg best price acquisto online cialis 5 mg cialis coupon printable tadalafil tablets online cialis cialis dosage how do cialis pills work cialis online deutschland
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:05 ق.ظ

Many thanks. Plenty of info!

cialis online holland only best offers 100mg cialis we like it safe cheap cialis buy generic cialis acquistare cialis internet cialis canadian drugs india cialis 100mg cost enter site natural cialis cialis canada cialis alternative
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:15 ق.ظ

Wow many of superb advice!
40 mg cialis what if i take cialis pills in singapore cialis tablets australia cialis tadalafil cialis patentablauf in deutschland low dose cialis blood pressure cialis prezzo in linea basso cialis generique buy cialis online cialis manufacturer coupon
does viagra increase penis size
شنبه 18 خرداد 1398 07:12 ق.ظ

It's not my first time to go to see this web site, i am browsing this web site dailly and get fastidious information from here all the time.
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 10:52 ب.ظ

Great write ups. Thanks a lot.
tadalafil 20mg cialis pills boards best generic drugs cialis link for you cialis price dosagem ideal cialis only here cialis pills cialis 20mg prix en pharmacie cialis patent expiration cialis great britain generico cialis mexico
http://ukcanadianpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 08:20 ب.ظ

Kudos! I enjoy it.
canadian pharmaceuticals stocks canadian drug canadian drugstore canada drug pharmacy drugstore online shopping reviews canada medication canada pharmacies online prescriptions online pharmacies of canada pharmacy onesource canadian pharmacy online 24
buy cialis online no prescription
جمعه 16 آذر 1397 02:50 ق.ظ

You said it perfectly..
cialis dosage costo in farmacia cialis acheter du cialis a geneve only now cialis 20 mg click here cialis daily uk cialis dosage recommendations generic for cialis tarif cialis france only best offers 100mg cialis buy cialis online nz
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:27 ق.ظ

With thanks! I value it.
cialis 30 day trial coupon cialis 20 mg fast cialis online 5 mg cialis pharmacie en ligne can i take cialis and ecstasy look here cialis order on line how much does a cialis cost weblink price cialis we choice cialis uk interactions for cialis
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:34 ب.ظ

You actually mentioned that fantastically!
cialis online napol precios cialis peru tadalafilo cialis 20 mg effectiveness we use it cialis online store enter site 20 mg cialis cost american pharmacy cialis il cialis quanto costa cialis 05 buy cialis sample pack
buy cialis online cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:05 ق.ظ

Amazing a lot of awesome data!
cialis online holland side effects for cialis cuanto cuesta cialis yaho generic cialis 20mg tablets cialis 20 mg cut in half buy brand cialis cheap prescription doctor cialis cialis canadian drugs precios cialis peru weblink price cialis
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 02:09 ب.ظ

Excellent knowledge. Appreciate it!
we recommend cialis info generic cialis pro 40 mg cialis what if i take we like it cialis soft gel cialis mit grapefruitsaft compare prices cialis uk only best offers cialis use buy original cialis buying cialis in colombia tadalafilo
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 02:41 ق.ظ

Incredible tons of good data!
cialis lowest price interactions for cialis generic cialis with dapoxetine cialis lilly tadalafi trusted tabled cialis softabs cialis taglich cost of cialis cvs prices for cialis 50mg buy cialis cialis flussig
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 01:38 ب.ظ

You've made your position pretty clearly..
side effects for cialis precios cialis peru cialis 5mg cialis mit grapefruitsaft cialis cipla best buy viagra vs cialis cialis 5 mg schweiz cialis 200 dollar savings card click now cialis from canada comprar cialis navarr
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:23 ق.ظ

Information certainly applied..
cialis purchasing we recommend cialis best buy cialis 50 mg soft tab when will generic cialis be available cialis dosage fast cialis online cialis bula how to buy cialis online usa generic cialis 20mg uk cialis tablets for sale
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30