تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - good days come soon_5

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

good days come soon_5

نویسنده :Asra Dn
تاریخ:چهارشنبه 3 شهریور 1395-12:10 ق.ظ

خواننده ها کم شدن چرا؟؟؟
برید ادامه که این قسمت فوق العاده
جیگر و عشخول می باشد البته از نظر من اینطوره
شما هم نظر بدین تا ببینم به توافق میرسیم یانه
قسمت پنجم
وی:خب چه خواهشی؟؟؟
جونگ کوک:خب...وی منم میتونم تو پروژتون شرکت کنم؟؟؟
یه نگاه به سرتا پای کوکی انداختمو و یه پوزخند زدم:جونگ کوک مسخره
میکنی؟؟؟تو هنوز نمیدونی پروژه یعنی چی...
جونگ کوک:پروژه یعنی یه سری آدم میشینن سره یه موضوع بحث میکنن 
آخر یا یه چیزی میسازن یا شرح میدن...(فدای هوشش بشم الهی)
وی:دونستن اینا کافی نیست کوکی تو تازه کاریا و از چیزی سر درنمیاری
پس لطفا خواهش نکن...
جونگ کوک بلند شد و با بغض گفت:چرا اتفاقا خیلی میدونم من به این
مدرسه نیومدم تا بشینم و بقیه رو نگاه کنم من باهوشمو و می خوام هوشمو
به همه نشون بدم می خوام به همه بگم که با سنه کمم خیلی چیزا بلدم
و مثه آدم بزرگا حرف میزنم من بغل گرم و نرم مامانم و پارک و عروسک
بازی رو ول نکردم که بیام ببینم اومدم یاد بگیرم وباعثه افتخاره مامان بابام
بشم...
چندبار پلک زدمو و با تعجب نگاش کردم که گوشه ی لبشو گاز گرفتو سرشو
انداخت پایین:ببخشید خیلی تند رفتم...آخه...
وی:اوه نه کوک لازم به عذرخواهی نیست این حقه توعه که از هر چیزی که 
اینجا هست استفاده کنی و چیزای جدید یاد بگیری مطمنم میتونی پسر..
جونگ کوک دوباره خجالت زده نگام کرد
بلند شدمو دستمو گذاشتم روی شونه جونگ کوک و گفتم:تو هم دیگه جزوی
از ماهستی از فردا با من سره تمرینای پروژه بیا و آموزش ببین تا بدونی
باید چه کار کنی تا یه دانشمند بشی بعد از ظهر حتما باید به پسرعمو بگم
جونگ کوک با تعجب بهم نگاه کرد:پسرعمو؟؟؟
یه لبخند بهش زدمو گفتم:اوه آره یادم رفته بود که بگم جین پسرعمومه و
عموم توی این مدرسه مربیه و مسول این پروژس همینجوری داشتم 
براش توضیح میدادم که پرید تو بغلم وگفت:ممنون وی من خیلی دوست دارم
دستمو کشیدم پشته کمرشو گفتم:اوه کوک کوچولو منم دوست دارم خب
ما دوتا دوستیم باید همو دوست داشته باشیم دیگه...
جونگ کوک منو بیشتر به خودش فشار دادو گفت:خب آره ولی تو برای من
بیشتر از یه دوسته خوبی...
دستمو از روی کمره جونگ کوک برداشتمو با چشمای تیله ایم بهش خیره
شدم:یعنی چی کوکی؟؟؟
جونگ کوک:هیچی بیا آماده شیم مگه ظهر کلاس بسکتبال نداریم؟؟؟
از حالت تعجب دراومدم و گفتم:هان؟آ..آره آره بهتره اول اینجا رو جمع وجور
کنیم بعد آماده میشیم
جونگ کوک انگشته شستشو آورد بالا و گفت:اوکی وی
دهنمو کج کردمو گفتم:انقدر شیرین کاری نکن به کارات برس گردالی...
جونگ کوک خنده دندون نمایی زدو مشغوله جمع کردن میزه صبحونه شد
و یه خورده باهم رو تختو و دور و برمونو تمیز کردیم وقتی کارا تموم شد 
یه نگاه به ساعت کردم ساعت یازده شده بود
عینکمو برداشتمو مشغول پاک کردن با دستمال مخصوصش شدم و سوت 
میزدم...
در حالی که داشتم سوت میزدم برگشتم سمته کوکیو وگفتم:کوک تو بلدی
بسکت بازی کنی؟؟؟
جونگ کوک:اوه نه٬ این خیلی بده مگه نه؟؟؟
سرمو به علامت نفی به چپ و راست تکون دادم و گفتم:نه نه نه اصلا
نگران نباش یاد می گیری آسون تر از اون چیزیه که تصورشم میکنی
جونگ کوک لبخند زد و گفت:خوبه
رفتم سمته کمد و حولمو برداشتم و گفتم:جونگ کوک من میرم حموم
تو برو وسایلتو آماده کن که تا من اومدم آماده شیم بریم کلاس بعدشم
بریم سلف تا من ماجرا رو برای جین تعریف کنم...
جونگ کوک سرشو تکون دادوگفت:اوهوم
رفتم تو حموم و ایستادم زیرا دوش کله خستگیای این چند روزو خالی کردم
واومدم بیرون که دیدم کوکی دوتا عروسک برداشته و رو تخت نشسته
و بازی میکنه و شعرای قشنگ می خونه اونقدر قشنگ می خوند که دلم براش
غش رفت فک کنم مامانش خیلی باهاش شعر خوندن رو کار کرده...
یهو یه تصمیم شیطانی زد به سرم یه نگاه به کوکی انداختمو لبخند زدم
بی صدا ولی سریع لباسامو پوشیدم وکه دیر نشه وشک کنه که حموم 
نیستم...
آروم آروم رفتم سمتش و از پشت لبمو گذاشتم کنارا گوشش و داد زدم:پخخخ
که دیدم جونگ کوک سریع از جاش پرید و نفس نفس زد کم کم تعداد نفس 
زدناش تند تر میشد و داشت کبود میشه هول کرده بودم مغزم کار نمی کرد
فقط گریه می کردم و قلبم مثه گنجشک زخمی تند تند میزد که جونگ کوک
بی جون و با لرزش شدید انگشت اشارشو به سمته کمد گرفت هول کردم و
سریع گفتم:کمد..کمد؟؟؟کمد کوکی؟؟؟
آب دهنشو به زور قورت دادو سرشو به علامت مثبت تکون داد...
سریع دویدم سمته کمد به کیفش اشاره کرد تند تند برش داشتم و دادمش بهش
بی جون لرزون درحالی که نفس نفس میزد یه اسپری کوچولو آبی رنگ از تو 
کیفش درآورد و تمامه گازشو خالی کرد تو دهنش و نفس عمیق کشید...
با نفسه اون منم یه نفس عمیق کشیدمو و اشکامو پاک کردم
جونگ کوک یه لبخند بی جون زد و گفت:داری گریه میکنی؟؟؟
پریدم تو بغلش و به خودم فشارش دادم و گفتم:تو چیزیت نیست کوکی
حالت خوبه نه؟
جونگ کوک لبخند بچگونشو زد وگفت:خب آره
وی:کوکی من متاسفم تقصیره من بود من نمیدونستم تو مریضی منو ببخش..
بعد از گفتن این جمله گریم شدت گرفت و قطره های اشکم تند تند روی
گردن جونگ کوک می ریخت 
جونگ کوک باآرامش خاصی گفت:گریه نکن تقصیره تو نیست 
من الان خوبم وی منو نگاه کن...
از بغلش اومدم بیرونو با چشمای تیله ایم نگاش کردم که کوکی گفت:
دقت کردی وقتی گریه میکنی رنگه چشات تغییر میکنه؟؟؟خیلی جالبه
خوش به حالت که همچین چیزه خاصی داری..
وی:اوه کوکی من دارم به چی فکر میکنم اونوقت تو حواست به چشمای منه؟؟؟
نزدیک بود سکتم بدی پسر...
کوکی لبخند زدو پشت سرش چندتا سرف کرد
با نگرانی بهش نگا کردمو گفتم:تو بیماری قلبی داری؟؟؟
جونگ کوک:آره مامانم میگه وقتی به دنیا اومدم مثه بقیه نی نیا گریه نکردم و
دکترا هرچی میزدن پشتم صدام در نمی یومده  که این باعثه شده یکی از دریچه
های قلبم بسته بشه و اون یکیم تنگ بشه و من بیماری قلبی بگیرم...
وی:من بهت قول میدم که درآینده دکتر قلب بشم تا قلبتو خوب کنم ولی
چرا چیزی به من نگفتی؟؟؟
کوکی:خب چیزه خاصی نبود حالا که فهمیدی...
لبامو غنچه کردمو گفتم:خیلی خب بیا آماده شیم بریم بسکت فقط اونجا رفتیم
بدو بدو نکن و به کسیم نگو که مریضی وگرنه بد نگات میکنن و باهات رفتار میکنن
جونگ کوک:اوهوم فهمیدم
لباسامونو پوشیدیم و من مشغول شونه زدن به موهام بودم که کوکی دست 
کشید به موهام و گفت:اوه پسر چقدر موهای لخت و نرمی داری مثه پتو
میمونه...
وی:ممنون از مقایسه موفقت
کوکی خندید و کولشو انداخت روشونش چون براش سنگین بود تصمیم گرفتیم 
یه سمتشو من بگیرم و یه سمتشو جونگ کوک...
بالاخره رسیدیم کلاس بسکت اولین کسی که دیدم جیمین بود چون
مامانش مربی بسکتمونه همیشه اولین نفر با مامانش باام میان کلاس
و قبله کلاس تمرین میکنه... 
و اما مامانش...اون یه مربی فوق العاده بد اخلاقه البته این رفتارو
فقط با من داره و من هنوز دلیلشو نمیدونم...
اما جیمین یه پسره مهربونه خوش خندس که همه جا و همیشه ازم
دفاع میکنه و بهترین دوستمه اون واقعا پسره پاک و ساده ایه برعکس 
مامانش...
جیمین درحاله بسکت بازی کردن بود که با دیدن ما دوتا به جونگ کوک
خیره شد و چشماش برقه خاصی پیدا کرد و توپو پرت کرد و اومد سمته
ما و به من سلام کرد و روبه جونگ کوک گفت:خیلی خوب شد که اومدی 
خودم همه ی فنا رو بهت یاد میدم...
کوک تا اومد دهنشو باز کنه که تشکر کنه دستمو گرفتم جلوش و رو به 
جیمین گفتم:یا یا یا لازم نکرده خودم بهش یاد میدم...
جیمین یکم رفت عقب و گفت:هرجوری راحتی...
درباز شد و مامان جیمین یعنی مربی بسکتمون اومد تو همه بلند شدن 
و ایستادن و گفتن:خوش آمدید پارک یونهی ساسنگنیم(معلم)
مربی یه لبخند از روی رضایت زد و تا چشمش به من افتاد لبخندشو 
خورد و به کوکی خیره شد...
جیمین رد نگاهشو خوند و لبخند زد و گفت:این دانش آموزه جدیده 
پارک ساسنگنیم مربی یه لبخند به کوکی زد که جیمین گفت:فک کنم
با وی دوستای خوبی برای هم باشن..
تا اسمه من اومد لبخنده مربی پارک محو شد من نمیدونم این مربی 
چرا این شکلیه؟؟؟
چرا انقدر بامن بده؟؟؟
یعنی کاره اشتباهی انجام دادم؟؟؟
دیر اومدم سره کلاس؟؟؟
توی افکاره خودم بودم که یهو.....


این پارتو یکم طولانی تر نوشتم امیدوارم که خوشتون بیاد...
جونه هر کیم که دوست دارین نظر بزارین...
تورو به جونه ویکوک بزار...


نوع مطلب : Good days come soon 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy discount cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 04:08 ق.ظ

Thanks a lot. I like it.
buy cheap cialis in uk 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 20 mg best price cialis pills cialis daily reviews sublingual cialis online achat cialis en itali cialis therapie we use it 50 mg cialis dose cialis 100 mg 30 tablet
http://edlaci.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 12:14 ب.ظ

Very well spoken without a doubt. .
cialis for sale generic cialis 20mg tablets cialis en 24 hora comprar cialis 10 espa241a cialis 20 mg effectiveness generic cialis at walmart canada discount drugs cialis online cialis cialis 5mg prix cialis 20 mg effectiveness
Buy generic cialis
شنبه 1 تیر 1398 09:31 ب.ظ

With thanks, I value it!
prices on cialis 10 mg cialis patentablauf in deutschland prix cialis once a da cialis generico lilly buy cialis sample pack generic cialis 20mg tablets cialis tablets sialis dose size of cialis buy original cialis
Buy cialis
شنبه 1 تیر 1398 04:42 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis 50 mg soft tab prix de cialis click here to buy cialis cialis taglich bulk cialis recommended site cialis kanada generic cialis pill online cialis generic when can i take another cialis cialis coupon
http://xuamewan.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 12:52 ب.ظ

Terrific information. Regards!
cialis from canada cialis tablets australia cialis prices in england cialis authentique suisse india cialis 100mg cost can i take cialis and ecstasy only best offers 100mg cialis cialis venta a domicilio only best offers cialis use cialis efficacit
buy cialis nz
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:04 ب.ظ

Whoa tons of excellent info!
click now cialis from canada cialis para que sirve cialis 20mg preis cf cialis dosage amounts cialis farmacias guadalajara cialis 200 dollar savings card 5 mg cialis coupon printable canadian discount cialis recommended site cialis kanada buying cialis in colombia
Cialis canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:38 ق.ظ

You actually revealed this adequately!
american pharmacy cialis cialis 05 safe site to buy cialis online cialis without a doctor's prescription deutschland cialis online prezzo cialis a buon mercato cost of cialis per pill trusted tabled cialis softabs cialis 20 mg best price ou trouver cialis sur le net
tarif cialis france
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:02 ق.ظ

Amazing forum posts. Many thanks.
cialis daily new zealand cialis cipla best buy cialis for sale only now cialis for sale in us cialis tadalafil online buy original cialis american pharmacy cialis can i take cialis and ecstasy cialis lilly tadalafi low dose cialis blood pressure
cialis coupons 2018
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:46 ق.ظ

Fantastic posts. Appreciate it.
canadian cialis we choice cialis pfizer india cialis vs viagra estudios de cialis genricos achat cialis en itali we recommend cialis best buy cialis kaufen wo cialis pas cher paris generic cialis soft gels cialis 5 mg scheda tecnica
cost of cialis cvs
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:21 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis 100mg suppliers we use it 50 mg cialis dose cialis et insomni generic cialis cialis 20mg india cialis 100mg cost cialis italia gratis click here take cialis buying cialis overnight cialis arginine interactio
weblink price cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:23 ق.ظ

Really all kinds of superb info.
acquistare cialis internet how to buy cialis online usa cialis generique 5 mg cialis dosage recommendations ou trouver cialis sur le net cialis 5 mg funziona safe site to buy cialis online cialis tablets australia buy original cialis cialis daily new zealand
http://consmenrest.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:00 ب.ظ

You said it adequately.!
canadian cialis are there generic cialis how much does a cialis cost cialis tablets australia cialis online napol we recommend cialis info brand cialis generic calis cialis online holland cialis generic tadalafil buy
http://crisodla.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:31 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis name brand cheap cialis canada on line how to purchase cialis on line calis cialis for daily use tadalafil 10 mg side effects for cialis cialis 20mg preis cf cialis therapie online prescriptions cialis
Cialis prices
جمعه 24 خرداد 1398 06:09 ق.ظ

You said it perfectly..
click here to buy cialis wow look it cialis mexico generic cialis tadalafil how do cialis pills work deutschland cialis online cialis sans ordonnance when can i take another cialis cialis 20mg prix en pharmacie only best offers cialis use try it no rx cialis
http://khanbadtu.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:03 ب.ظ

Incredible loads of beneficial tips!
cialis baratos compran uk chinese cialis 50 mg buying cialis on internet tarif cialis france canadian cialis comprar cialis 10 espa241a cialis daily reviews weblink price cialis cialis 10 doctissimo cialis free trial
http://raseemme.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:23 ق.ظ

Well expressed certainly. !
link for you cialis price cialis 5 mg buy cialis generico milano how do cialis pills work cialis generico en mexico we use it cialis online store cialis side effects dangers achat cialis en europe tadalafil 5mg cialis in sconto
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:28 ق.ظ

Reliable content. Many thanks.
cialis sicuro in linea calis achat cialis en europe generic cialis pro cialis for sale in europa generic cialis soft gels dose size of cialis buying cialis overnight overnight cialis tadalafil cialis uk next day
tinyurl.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 02:07 ب.ظ
I like the helpful info you provide in your articles.
I will bookmark your blog and check again here frequently.
I am quite certain I'll learn a lot of new stuff right here!
Good luck for the next!
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 02:25 ق.ظ

Thanks! Helpful information.
buy cialis online cheapest cialis in sconto miglior cialis generico cialis professional from usa cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg scheda tecnica how much does a cialis cost we like it cialis soft gel buy cialis online non 5 mg cialis generici
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 08:23 ب.ظ

You actually expressed that very well.
prix cialis once a da look here cialis order on line import cialis female cialis no prescription we recommend cheapest cialis cialis tadalafil online cialis pills boards cialis therapie cialis pills in singapore cialis coupons
https://tinyurl.com
شنبه 18 خرداد 1398 02:08 ب.ظ
Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
I'm not seeing very good gains. If you know of any please share.
Kudos!
viagra in females
شنبه 18 خرداد 1398 07:12 ق.ظ

Thanks a lot for sharing this with all of us you really realize what you are speaking approximately! Bookmarked. Please also consult with my site =). We can have a hyperlink trade arrangement between us
Willa
جمعه 17 خرداد 1398 05:24 ق.ظ
What's up friends, how is everything, and what
you wish for to say regarding this article, in my
view its truly amazing for me.
Veronique
پنجشنبه 16 خرداد 1398 09:36 ق.ظ
Great weblog here! Also your website quite a bit up fast!
What host are you the use of? Can I get your associate hyperlink for your host?
I desire my web site loaded up as fast as yours lol
Harris
یکشنبه 12 خرداد 1398 01:23 ب.ظ
It is appropriate time to make some plans for the future and
it's time to be happy. I have read this post and if
I could I want to suggest you few interesting things or tips.
Perhaps you could write next articles referring to
this article. I desire to read more things about it!
tinyurl.com
یکشنبه 12 خرداد 1398 10:06 ق.ظ
I am sure this paragraph has touched all the internet people, its really
really fastidious piece of writing on building up new web site.
Andres
جمعه 10 خرداد 1398 09:45 ق.ظ
Hey! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask.

Does running a well-established blog like yours require a lot of work?

I am brand new to operating a blog however I do write in my diary every day.
I'd like to start a blog so I can share my personal experience and feelings online.
Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for
brand new aspiring blog owners. Appreciate it!
Michael
پنجشنبه 9 خرداد 1398 04:03 ق.ظ
Does your site have a contact page? I'm having
trouble locating it but, I'd like to send you an email.
I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great website and I look forward to seeing it develop
over time.
Dominik
چهارشنبه 8 خرداد 1398 02:24 ب.ظ
Good web site you have got here.. It's difficult to find high
quality writing like yours nowadays. I really appreciate people like you!
Take care!!
tinyurl.com
پنجشنبه 2 خرداد 1398 06:24 ق.ظ
Just want to say your article is as surprising.
The clearness in your post is just spectacular and i could assume you are an expert on this subject.
Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date
with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30