تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - destiny pt3

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

destiny pt3

نویسنده :Sana sk
تاریخ:پنجشنبه 4 شهریور 1395-06:21 ب.ظ


سلام سلام اومدم بعد از وقفه طولانی قسمت جدید و آپ کنم از این بعد فیک destiny هم مثل for you  خودم طبق برنامه آپ میکنم
یه سری نکات راجب فیک این فیک داستانش یکم متفاوت اولا با اینکه دختر داره ولی کاپل پسر هم داره و کاپلا هم قطعی نیستن و ممکنه تغیر کنن
برای اینکه گیج نشین جین که مشخص پدر جیناست و کوکی پسر نامجونه و مادر جینا و کوکی هم همونطور که پارت اول گفته شد فوت شدن
دوم سنه پسرا بنگتن طبق واقعیت نیست و تغییر داده شده و واسه یه سری تازه کیپاپرها معنی یه سری کلمات کره ای که تو فیک هست ومیگم:
نونا:خواهر بزرگتر _ دونسنگ:برادر و خواهر کوچیکتر_ هیونگ:برادر بزرگتر(برای پسر)

اوپا:برادر بزرگتر (برای دختر)_آبا: بابا

خب دیگه کلی ماجرا داره این فیک مرسی از چینگولیا که نظر میدن برین ادامه

دوباره رو تخت دراز کشیدم به جدیدترین آهنگ رپر موردعلاقم گوش میدادم رپر معروف
شوگا یا همون اوپا یونگیه دوران بچگیم با صدایه برخورد سنگ به شیشه اتاق به خودم اومدم
بلند شدم و دربالکن و که به کوچه بود و باز کردم و مثل همیشه کوکی بدون سلام اومد تو اتاق
و خودش و پرت کرد رو تخت و در حالی که مچ دستش و ماساژ میداد زیر لب غر میزد:آخ آخ
نونا دستم داغون شد تا خودم و از نرده کشیدم بالا یه نگاه بی تفاوت بهش انداختم:مگه این خونه
در نداره که مثل میمون از بالکن میای -کوکی:چرا در داره ولی 12 نصف شب گفتم جین
هیونگ و بیدار نکنم بعدم از اینور اومدن صفایه دیگه ای داره بلند شد و رفت طرف قفسه
کتابام :نونا سال پیش یه تحقیق واسه تاریخ داشتی اونو می خوام دبیر تاریخ عوض شده همین
تحقیق تورو فردا بش میدم بعدم برگشت و یه خنده ی شیطانی کرد رفتم طرفش و از بین کتابا
جزومو درآوردم تا خواست بگیره گرفتمش پشتم :امروز بازم اون دوتا عوضی وی و جیمین اذیتت کردن
چرا به هیشکی چیزی نمیگی؟
جونگ کوک نفسش و کلافه بیرون داد نزدیکم شد با لحن سردی گفت:بی خیال نونا اینا بحثا
مردونه ی دخالت نکن خم شد سمتم تا جزوه رو بگیره که اخم کردم عقب رفتم و اونم جلو اومد تا چسبیدم
به دیوار کوکی نگاش شیطون شد چشماشو خمار کرد و دستش آروم کنارم زد به دیوار الان
دیگه یه سر و گردن ازم بلندتر بود خم شد و صورتش و نزدیکم آورد با لحن خاصی گفت :جینا
می خوای باهام بازی کنی؟می خوای منو.... که قبله اینکه بیشتر چرت و پرت بگه گوشش و
گرفتم و شروع کردم چرخیدن دور اتاق و اونم تا کمرم خم شد و در حالی که داد میزد:آخ آخ
نونا غلط کردم نونا داشتم تمرین بازیگری میکردم کندی گوشم و صدامو بلند کردم غلط میکینی
با من تمرین میکینی بچه یه ساله قدت از من بلندتر شده شاخ شدی واسه من یادت رفته بچگی
مثل اردک دنبالم راه میومدی بزنم تو سرت نصفت بره زیر زمین *آی آی نوووونا شکر خوردم
رحم کن که در با شدت باز شده و من و کوکی از ترس محکم همو بغل کردیم و به قیافه
عصبانیه بابا که جلو در واستاده بود خیره شدیم کوکی همونطور که محکم به من چسبیده بود با
قیافه ی مظلوم گفت:هیوووونگ بیا من و از دست دختره ظالمت نجات بده منم تو همون حالت
قیافمو مظلوم کردم:جین اوپا تقصیر خودشه باور کن.... جین یه نفسه عمیق کشید و کلافه دستش
و تو موهاش کشید:آه شما دوتا بچه کی بزرگ میشین....
 من و کوکی دوباره قیافه آویزون به خودمون گرفتیم که گفت: خب بابا مگه دفعه اولتونه حالا جداشین
از هم مثله آدامس چسبیدین به هم دیگه خجالتم نمیکشن من و کوکی سریع جدا شدیم کوکی خندید:راستی جین هیونگ خیلی گشنمه از اون کیک شکلاتیایه خوشمزه ندارین؟ جین چپ چپ نگاش کرد اولا مگه اون آبا نامجونت بهت نون نمیده که هر وقت میای اینجا گشنه ای بعدم کوکی پسرم میتونم محترمانه بهت بگم تو غلط میکنی 12 نصفه شب از بالکن اتاقه دخمل من میای تو کوفتش و میدم بخوری و
دمپاییش و از پاش در آورد که کوکی با خنده سریع از کنارش در رفت و در حالی که می رفت سمت
آشپزخونه داد زد:هیونگ الان میفهمم نونا به کی رفته که منم با دمپایی به بابا پیوستم...
کوکی پشت میز آشپزخونه سنگر گرفت:یاااا نصفه شبی منو مظلوم گیر آوردین چیه مثل زامبی
با دمپایی افتادین دنبالم *جین:نه پسرم نامجون در تربیتت خیلی کوتاهی کرده من فقط می خوام
وظیفه برادریم و به جا بیارم کوکی با قیافه مظلوم به من نگاه کرد:نونا چجور دلت میاد تو که
من و دوست داشتی که من از پشت جین و بغلش کردم و داد زدم:کوکی بدو فرار کن کوکی با
خنده رفت سمته در برگشت و قیافش و نگران کرد:نونا توام با من بیا اینجا کنار این زامبی
صورتی نمون جین که مثلا ادا درمیاورد که نمیتونه من و کنار بزنه داد زد:جرئت داری بیا یه
زامبی صورتی بهت نشون بدم کوکی خندید عاشقتونم فقط کیک نمیدی که جین رفت طرفش و
کوکی سریع رفت بیرون بابامم دمپاییشو پرت کرد سمت در من که از خنده کف زمین پخش
بودم جین اومد سمتم و شروع کرد قلقلک دادن:دختره آتیش پاره به ضایع شدن بابات میخندی
آره نصفه شبی ببین من و به چه روزی انداختین بلاخره از قلقلک دادن دست کشید از شدت
خنده چشام اشکی شده بود دستم و دوره گردنش انداختم محکم لپشو بوسیدم:آیگووو بابا
کوچولو هههههه ببخشید دیگه با خنده بلند شد دستم و گرفت و بلندم کرد و پیشونیم و بوسید
یه تیکه کیک مونده تو یخچال میدونم بچه پرو هنوز پشته در واستاده ببر بده بهش و دوباره
صداش و بلند کرد زود برگرد برو بخواب مثل دفعه پیش تا صبح دم در نشینین قصه تعریف
کنین واسه هم و رفت سمت اتاقش و منم در و باز کردم که کوکی خودش انداخت تو جدی به هم
نگاه کردیم ویه دفعه باهم زدیم زیر خنده و در حالی که میرفت سمت آشپزخونه گفت:نونا
هیونگ راست میگه دم در قصه تعریف نکنیم بیا همین داخل بشینیم و کیک و از یخچال در
آورد با خنده رفتم طرفش فک کنم فردا باز واسه مدرسه خواب بمونیم
فلش بک
جینا رو گردن جین سوار شده بود کوکی بالا پایین میپرید و دور جین که دور خونه میدویید
میچرخید بلاخره جین خسته شد جینارو زمین گذاشت و لپشو بوسید وبه کوکی خندید:وای پسر خوب
میدویی ها کوکی دست جینا رو گرفت :آره تازه بابا می خواد منو بزاره کاراته تازه قدمم
بلندشده با ذوق کنار جینا واستاد :ببین هیونگ یه ذره دیگه از نونا بزرگتر میشم جینا 
قیافه جدی گرفت:نخیرم من 9سالمه و تو 7 سالت حتی قدتم بلندشه بازم از من بزرگتر نمیشی که با صدای زنگ در مسابقه ی خودجوشه کی زودتر میتونه درو باز کنه بینشون شروع شد که کوکی
پیروز مسابقه بود با بازشدن در خودشو تو بغله نامجون انداخت نا مجون با خنده کوکی و یه
دور چرخوند چطوری پسر هیونگ و اذیت نکردی؟ -جینا:نه یه عالمه بازی کردیم اوپا شب
کوکی پیشم بمونه و خونه با صدایه لطفا گفتنه کوکی و جینا پر شد که نامجون ساکتشون کرد
:آروم بابا واسه شب بعدن تصمیم می گیرم فعلا لباس بپوشین میریم فرودگاه مهمون داریم
کیا یونگی هیونگ و یادشونه؟؟ داره میاد دیدمون دوباره صدایه خنده بچه ها بالا گرفت
که جین ساکتشون کرد:هیونگ فکرکنم دوسال پیش که اومده بود
واضح گفتم نمی خوام نزدییکمون باشه جینا بهش اخم کرد:بابایی چرا من یونگی اوپارو خیلی
دوست دارم رفتیم شهربازی من و یه عالمه وسایل که تو همش میگی خطرناکه سوار نشو سوار
کرد کلی بستنی ...که جین نشست جلوش و بازوهاشو تو دستش گرفت با عصبانیت گفت:بهت
گفتم یونگی اوپا رو فراموش کن بابارو عصبانی نکن نامجون جینارو طرفه خودش کشید:توهم
من و عصبانی نکن جین تو این موضوع انقدر سخت نگیر تو میتونی نیای ولی من
جینارو میبرم تا یونگی و ببینه جین عصبی خندید:هه سخت نگیرم؟ من باباشم اینو یادت
نره برام مهم نیست تو و یونگی چی فکر میکنین نمی خوام دیگه نزدیکمون بیاد
جینا به سمتش رفت و دستش و گرفت:باشه آبا من نمیرم لطفا عصبانی نباش جین با دیدن
چشمایه اشکیش آروم شد جیناروبغل کرد:ببخشین پرنسس من باشه عصبانی نیستم
نامجون دوباره ادامه داد:خودتم میدونی یونگی دوباره میره بزار جینارو ببینه الانم بتونی جلوش
و بگیری همیشه اینطور نمی مونه درضمن یونگی این دفعه... کمی مکث کرد...راستش با
پسرش اومده جین شکه به نامجون نگاه کرد:چی داری میگی اون پسر داره؟
*آره یه رابطه شکست خورده داشته و ازش یه پسر داره همسن کوکیه
جین پوزخند زد :هه خوبه پسرشم مثله خیلیایه دیگه به خاطر عشقه به رپ و شهرت ول نکرده
شایدم ایندفعه کسی و پیدا نکرده که پسرش و بسپاره بهش زیر لب زمزمه کرد وگرنه اونم مثل
هیناتا تنها میذاشت نامجون رفت طرفش و جینارو آروم از بغلش بیرون کشید:این پرنسس
کوچولو برایه تویه جین پس نگران چی هستی؟؟من و تو یونگی باهم بزرگ شدیم اشتباه کردیم
تاوان دادیم من و تو هنوز باهمیم اونی که تنهاست یونگیه بزار بچه هارو ببرم اون فقط یه هفته
اینجاست اینبار جین فقط سکوت کرد نامجونم بدونه حرف دسته کوکی و گرفت و با جینا سمت
فرودگاه حرکت کردن....
فرودگاه
کوکی و جینا پشت ستون بزرگ قایم شده بودن تا یونگی و سورپرایز کنن یونگی برایه نامجون
دست تکون داد زیر اون ماسکی که بیشتر صورتش و پوشونده بود و کلاه مشکی که کمی از
موهایه بلوندش مشخص بود اول برایه نامجون قابله تشخیص نبود ولی سریع شناختش سمتش
رفت و همو بغل کردن نامجون ماسک یونگی و کشید و ول کرد که صدای اعتراضش بلند
شد:هی نامجون این شوخیا دیگه از سنمون گذشته نکن یه وقت طرفدارا میشناسنم بدبخت میشم
نامجون خندید:اوه ببخشید یادم رفته بود رپر جهانی شوگا هستی که پسربچه ای که کنار یونگی
بود بلند داد زد:سلام منم جی هوپم نامجون با تعجببهش نگاه کرد:
جی هوپ؟؟تو ...تو؟ یونگی دستش ورو موهایه پسربچه کشید:این پسرم جی هوپه
 دفعه ی پیش نشد بهت بگم اوضاع خوب نبود نگران به نامجون نگاه کرد جین نذاشت بیاریش آره ؟
که جینا با جیغ از پشت ستون بیرون پرید یونگی با هیجان سمتش رفت بغلش کرد و
یه دور تو هوا چرخوندش:تو اینجایی وروجک به صورتش نگاه کرد چشماش اشکی شد و
بیشتر تو بغلش فشرد :جینایه من ...هیناتایه کوچولویه من دوباره با ذوق به چشمایه جینا نگاه
کرد و خندید:ببینش نامجون هر روز بیشتر شبیه هیناتا میشه ناخوداگاه قطره اشکی از چشمش
سر خورد جینا اشکش و پاک کرد:یونگی اوپا گریه نکن منم دلم واسه مامان تنگ میشه ولی
جین اوپام میگه اون الان خیلی خوشحاله نگران نباش یونگی لبخند تلخی زد دوباره با ذوق
طرف کوکی رفت جینارو پایین گذاشت و لپ کوکی و کشید:چطوری شوالیه سیاه کوکی خندید ولی
دوباره به جی هوپ زل زد 
نامجون:کوکی این جی هوپه پسره یونگی هیونگ همسنه تویهباهم دوست شین
 جینا با ذوق طرفه جیهوپ رفت:پس من میشم نونات جی هوپ خندید: باباهمیشه می گفت 
من یه نونا دارم اسمش جیناست عکستم نشون داده بود کوکی که معلوم بود
حسودیش شده سریع دست جینارو گرفت:نخیرم جینا فقط نونای منه تو نباید دوسش داشته باشی
جینا موهایه کوکی و از پیشونیش کنار زد :خب نونایه دوتاتون میشم کوکی بغض کرد:نه باید
فقط ماله من باشی یونگی خندید:اوه شوالیه سیاه نگران نباش اتفاقا جی هوپ همیشه دلش
دونسنگ می خواست می خوای هیونگت باشه کوکی یکم خودش و پشت جینا قایم کرد و به
هوپی نگاه کرد هوپی خندید رفت طرفش و دسته دیگشو گرفت :کوکی بیا تا در فرودگاه مسابقه
بدیم مردونه کوکی ذوق کرد:قبوله مردونه من خوب میدویم نونا تو داور
یونگی جینارو رو گردنش سوار کرد و با دستورش مسابقه شروع شد شاید جین هیچوقت
نمیتونست یونگی ودوباره کنارشون قبول کنه ولی ارتباط عاطفی که بینه جینا و یونگی وجود
داشت چیزی نبود که بتونه جلوش و بگیره شاید نگرانی اصلیه جینم برایه همین بود.....
.پایان فلش بک .
 جیمین در و بست کلافه دستش و تو موهاش کشید وی از رو تخت بلند شد و نشست:چته ؟این
چه قیافه ایه؟جیمین بی حوصله خودشو رو تخت انداخت سرشو گذاشت رو پایه وی :جدا
دبیرستانایه بوسان چشون بود که مارو فرستادن این دبیرستان که مجبور شیم با یه مسئوله
خوابگاهه زبون نفهم سر کله بزنیم تهیونگ خندید و موهایه جیمین و بهم ریخت و با صدای
نازک گفت:جیمینه مامان تو و تائه تو بهترین دبیرستان سئول باید درس بخونین و بعد لپش و
کشید پسر کوچولویه مامان باید دکتر بشه که جیمین با خنده بلندشد و در حالی که در حاله جفتک
انداختن بهش بود گفت:زهرمار ادا مامان منو در میاری بابایه خودت و یادت رفته آآآآآ راستی
خفه شو بگم چرا عصبانیم تهیون سری چارزانو نشست :اسم بوگو جنازه تحویل بگیر *یه هم
اتاقی جدید بهمون اضافه کردن انتقالیه ولی خب سال پایینیه به هر حال باید با یه غریبه کنار
بیایم _تهیونگ:کی هست حالا ؟که در زده شد و یه پسر وارد اتاق شد لبخند گرمی زد و  با صدایه بلند
گفت:سلااااام من جیهوپم......

در قسمت بعد خواهید خوند
لطفا به جینا چیزی نگو می خوام اونم سورپرایز کنم باشه فعلا بینمون راز بمونه قول بده بهش نگی کوکی بلند خندید باشه هیونگ خیالت راحت دهنم قرصه به نونا یه کلمه هم چیزی نمیگم......

جیمین از پشت دستشو دور گردنش انداخت و فشار داد کوکی به سرفه افتاد جینا با ترس جیغ زد ولش کن آشغال خفش کردی که تهیون موهاشو چنگ زد....

بیخود تلاش نکنین تا شوالیه ی سیاه هست شما جایی کنار نونا ندارین....

با مشت به فرمون کوبید جینا گریون به در چسبید جین داد زد:من اینطوری بزرگت کردم آره که اینجوری تو روم واستی اونم جلویه یه پسربچه فک میکنی حالا که بزرگ شدی خیلی حالیته...

باشنیدن صداش ترس وجودشو گرفت ازش جداشد و به چهره ی وی نگاه کرد وی دوباره سمتهخودش کشیدش  صورتش و نزدیکش برد و گفت:یه پرنسس هیچوقت نباید با چشمایه اشکی و بدونه شوالیه سیاهش فرار کنهنوع مطلب : destiny 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://canadianopharmacy.com/
چهارشنبه 9 مرداد 1398 12:18 ق.ظ

You reported it perfectly!
buy vistagra usa canadian online pharmacies legitimate viagra canadiense canadian pharmacy online 24 canadian government approved pharmacies canadian pharmaceuticals reviews trust pharmacy canada canada medication canadian drugstore how safe are canadian online pharmacies
http://molefe.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 04:36 ب.ظ

Thanks a lot! Ample information.

cialis kaufen wo generic cialis review uk buy generic cialis tadalafilo tadalafil 10 mg comprar cialis 10 espa241a cialis generico in farmacia cialis side effects cialis arginine interactio link for you cialis price
Cialis pills
یکشنبه 2 تیر 1398 02:03 ق.ظ

Many thanks, Wonderful stuff!
acquistare cialis internet how much does a cialis cost prescription doctor cialis cialis australia org achat cialis en suisse cialis diario compra cialis 100mg suppliers price cialis wal mart pharmacy cialis generico online tadalafil generic
http://beanscontna.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:02 ق.ظ

Whoa lots of wonderful info!
cialis 5mg cialis kaufen wo cialis prezzo di mercato buy name brand cialis on line cialis 5 effetti collaterali click here take cialis trusted tabled cialis softabs look here cialis order on line look here cialis order on line achat cialis en itali
Cialis generic
جمعه 31 خرداد 1398 04:47 ب.ظ

Thanks a lot! A good amount of content!

click here cialis daily uk buy cialis uk no prescription how much does a cialis cost cialis tablets australia deutschland cialis online buy cialis uk no prescription cialis side effects cialis rckenschmerzen cialis sicuro in linea cialis kamagra levitra
http://roetemdva.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 01:18 ق.ظ

You mentioned that well.
cialis efficacit online cialis buy generic cialis cialis usa cost generic cialis at the pharmacy generic cialis levitra cialis alternative cialis for sale south africa cialis 5 mg para diabeticos il cialis quanto costa
http://chriselen.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:26 ق.ظ

Amazing lots of terrific information!
cialis mit grapefruitsaft chinese cialis 50 mg generic cialis in vietnam wow cialis tadalafil 100mg side effects of cialis we recommend cialis info cost of cialis per pill are there generic cialis cialis professional from usa only best offers cialis use
Cialis generic
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:06 ب.ظ

Regards, Helpful information.
cialis generika cialis sans ordonnance we like it cialis soft gel no prescription cialis cheap cialis official site cialis 20 mg cialis usa cost cialis preise schweiz cialis online deutschland cialis price in bangalore
Cialis canada
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:43 ب.ظ

Regards! Wonderful information!
cialis 5 mg effetti collateral compare prices cialis uk generic cialis soft gels cialis pills in singapore cialis 30 day sample cialis 20 mg cialis billig only best offers 100mg cialis costo in farmacia cialis cialis arginine interactio
Cialis canada
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:40 ب.ظ

Wonderful advice. Regards.
cialis 5mg tadalafil generic cialis reviews only now cialis for sale in us buying cialis in colombia prezzo di cialis in bulgaria enter site 20 mg cialis cost buy cialis sample pack achat cialis en europe only here cialis pills
http://togilsupp.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:09 ب.ظ

Amazing a lot of good information.
safe dosage for cialis generic cialis in vietnam buy cialis online nz buy cialis online buy cialis online we use it cialis online store cialis name brand cheap cialis 30 day sample how do cialis pills work when will generic cialis be available
Buy cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:30 ق.ظ

Point effectively used..
cialis pills in singapore cialis uk next day price cialis per pill we like it cialis price we choice free trial of cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis 20 mg cialis canada costo in farmacia cialis cialis 5 mg funziona
http://plasraga.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 02:45 ب.ظ

Really loads of terrific advice.
cialis 20 mg cialis y deporte cialis 50 mg soft tab side effects of cialis 40 mg cialis what if i take what is cialis cialis rckenschmerzen cialis daily cialis kaufen wo does cialis cause gout
http://glutunteu.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 10:13 ق.ظ

Thank you, Fantastic stuff!
purchasing cialis on the internet tadalafilo cialis price thailand price cialis best pastillas cialis y alcoho try it no rx cialis cialis en 24 hora we like it cialis soft gel cialis prices cialis generika in deutschland kaufen
cheap viagra and cialis on line
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:40 ب.ظ

Kudos. Helpful stuff!
generic cialis pro we like it cialis soft gel wow cialis 20 tadalafil 10 mg purchase once a day cialis generic for cialis cialis generico postepay tarif cialis france look here cialis cheap canada generic low dose cialis
http://echalta.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:32 ب.ظ

Kudos, Quite a lot of content.

india cialis 100mg cost cialis for daily use cialis side effects dangers cialis patent expiration estudios de cialis genricos weblink price cialis cialis pills generic cialis 20mg uk generic cialis in vietnam cialis in sconto
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:50 ق.ظ

Excellent content. Many thanks!
cialis canada cialis coupons we recommend cialis info look here cialis cheap canada cialis 5 effetti collaterali cialis arginine interactio tadalafilo cialis prices cialis 5mg cialis patent expiration
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:05 ق.ظ

Very good forum posts. Regards!
warnings for cialis cialis generika cialis en mexico precio purchasing cialis on the internet cialis pas cher paris compare prices cialis uk cialis 5 mg scheda tecnica venta de cialis canada cialis tablets we like it cialis price
viagra in vending machines
شنبه 18 خرداد 1398 07:12 ق.ظ

WOW just what I was looking for. Came here by searching for %keyword%
http://canadianpharmacyes.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 09:32 ب.ظ

Kudos! Numerous write ups!

canadian pharmaceuticals companies canada medication list canadian pharmacycanadian pharmacy canadian pharmacycanadian pharmacy drugs for sale in uk online pharmacies legitimate canadian pharmacy viagra canadian pharmacies stendra canadian pharmaceuticals online northwest pharmacies mail order
buy tadalafil online
جمعه 16 آذر 1397 03:20 ق.ظ

You revealed that perfectly.
cialis generico online cialis kaufen wo cialis cipla best buy prezzo di cialis in bulgaria comprar cialis 10 espa241a low cost cialis 20mg cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg scheda tecnica cialis sans ordonnance only best offers 100mg cialis
buy cialis pills online
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:57 ق.ظ

Great information, Appreciate it.
cialis savings card when can i take another cialis cialis for sale south africa miglior cialis generico cialis herbs cialis daily dose generic achat cialis en itali venta cialis en espaa cialis pills boards prix de cialis
buy tadalafil
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:51 ب.ظ

You suggested this really well!
generic cialis with dapoxetine best generic drugs cialis cialis 5mg billiger only best offers cialis use deutschland cialis online cialis sans ordonnance cialis generic tadalafil buy preis cialis 20mg schweiz we recommend cheapest cialis cialis pas cher paris
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:21 ق.ظ

Whoa all kinds of useful knowledge!
cialis generic tadalafil buy how do cialis pills work cialis great britain cialis generisches kanada only best offers cialis use when can i take another cialis how to buy cialis online usa canadian drugs generic cialis cialis y deporte deutschland cialis online
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 02:25 ب.ظ

You actually reported it terrifically!
cialis 5 mg schweiz cheap cialis where to buy cialis in ontario click here cialis daily uk we like it cialis soft gel cialis pas cher paris cialis venta a domicilio compare prices cialis uk cost of cialis cvs generic cialis review uk
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 02:59 ق.ظ

Awesome postings. With thanks!
cialis cost cialis online holland the best choice cialis woman cialis uk next day cialis generic availability achat cialis en suisse canada discount drugs cialis cialis wir preise cialis en mexico precio viagra vs cialis
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 01:55 ب.ظ

Beneficial advice. Cheers.
how to buy cialis online usa costo in farmacia cialis cialis tadalafil online we like it safe cheap cialis order cialis from india cialis et insomni canadian drugs generic cialis cialis rezeptfrei price cialis best free generic cialis
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 02:41 ق.ظ

You explained it really well.
cialis with 2 days delivery cialis et insomni acheter cialis meilleur pri interactions for cialis sublingual cialis online cialis generico postepay buy original cialis buy cialis online legal side effects of cialis only here cialis pills
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 01:56 ب.ظ

This is nicely put! .
generic cialis at walmart dose size of cialis we use it cialis online store only best offers cialis use legalidad de comprar cialis generic cialis 20mg tablets miglior cialis generico cialis farmacias guadalajara buy cheap cialis in uk purchasing cialis on the internet
cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:27 ق.ظ

Terrific stuff, Cheers.
tadalafil tablets cialis en mexico precio usa cialis online we use it 50 mg cialis dose we choice free trial of cialis cialis from canada cialis super acti enter site very cheap cialis viagra vs cialis vs levitra preis cialis 20mg schweiz
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30