!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

destiny pt4

نویسنده :Sana sk
تاریخ:یکشنبه 7 شهریور 1395-02:20 ب.ظسلام چینگوها اومدم قسمت جدید بزارم و بگم که نظرات قسمت قبل هردوتا فیک هم destiny و هم for you
خیلی کمه من هردو فیکمو قبلا کامل نوشتم و گذاشتم و خواننده های خوبی هم داشتن من قصد این که دوباره آپ کنم
نداشتم ولی بخاطر آینازجون و همینطور اینکه آرمیا بیشتری بخونن قبول کردم اینجاهم دوباره آپ کنم ولی
اگر نظرات و خواننده ها انقدر کم باشن باید بگم که منم تمایلی به اینجا گذاشتن فیکا ندارم و بی خیال میشم
خلاصه که اگر می خونین نظر بدین تا بدونم تعداد خواننده ها فیک چقدره و ارزش دوباره آپ کردن داره یا نه
برین ادامه چینگولیا
کوکی خوابالو با زنگ گوشی چشماشو باز کرد ساعت پنج بود گوشیشو و چشم بسته جواب داد
:غیر از نونا هر کی هستی بروو بممممممیر که صدایه خنده جیهوپ اومد:اوخ عشقم از خواب
بیدارت کردم دونسنگی دلت واسه صدا هیونگ تنگ نشده؟ کوکی همونطور چشم بسته جواب
داد:برو بابا بچه بودم عقلم نمیکشید بابات به جا هیونگ تویه دیوونه رو غالب کرد بهم همش
چندماه بزرگتری بعدم خوبه روز در میون حرف میزنی دیگه حالم داره از صدات بهم می
خوره *جدا حالت بهم می خوره از صدام ؟کوکی خندید و رو تخت نشست :نه عاشقه صداتم
هیونگ جی هوپ صداش و مثل فیلمایه هندی کرد:پس چرا با احساساتم بازی می کنی چرااا؟
دوتایی خندیدن ادامه داد: بگذریم زنگ زدم بگم سورپرایزی که یه هفته دارم بهت میگم آماده
شد و سورپرایز تو این آدرسه .... *کوکی :واااا این که خوابگاه پسرونه مدرست اول صبحی
اذیت نکن یه هفته سر کار گذاشتی بگو دیگه –باشه بابا سورپرایز من هستم در خوابگاه
دبیرستان این یعنی چی یعنی الان کره ام و قراره بمونم دیگه لازم نیست مجازی خبر بگیریم
کنار دلتونم –بروو باور نمیکنم با هیجان بلندشد و رو تخت شروع کرد پریدن واااااای جی هوپ
خیلی خررررری یعنی اینجا می مونی واااااای قلبم این عالیه *ههههه آره فقط یه قولی بهم بده
کوکی -هرچی بخوای فقط بگو *لطفا به جینا چیزی نگو می خوام اونم سورپرایز کنم باشه فعلا
بینمون راز بمونه قول بده بهش نگی کوکی بلند خندید باشه هیونگ خیالت راحت دهنم قرصه
به آبجی یه کلمه هم چیزی نمیگم......
جینا طبق عادت همیشگی دستش و رو زنگ گذاشته بود تا بلاخره نامجون با موهایه بهم ریخته
و چشمایه پف کرده درو باز کرد جینا یه لبخند عریض زد:جونم اوپا چه خوشتیپ شدی ای وای
خواب بودی نامجون دستش و کلافه تو موهاش کشید:ای بر پدرت ....ساعت شیش صبحه چی
می خوای از جونم جینا خوشحال از زیر دسته نامجون رد شد اولا پایه جین اوپامو وسط نکش
دوما حقته اوپا تا تو باشی به من نگی جیهوپ از لس آنجلس برگشته اینم هیچ نگی قراره بمونه
اونم تو مدرسه یه من اونم اینجااااا نامجون با قیافه پوکر نگاش کرد رفت جلو دستشو گذاشت
رو پیشونیش:دخترم خوبی بابایی تب داری؟خواب دیدی جیهوپ کجا بود؟ اگه اومده بود که خبر
داشتم جینا لپ نامجون و گرفت و داد زد:دیگه فیلم نیااا اوپا الان کوکی بهم زنگ زد گفت
جیهوپ برگشته تو خوابگاهه که صدایه داد کوکی از اتاقش اومد: اومد:واااای آره نونا بابام و
ول کن اون خبر نداره این رازه بینه من و هیونگ بود گفت بهت نگم تا سورپرایزت کنه
نامجون لپاشو نجات داد و داد زد:کوکی پسرم معنیه راز و میدونی بابایی ؟آخه سنجاب گند زدی
به سورپرایزش که.. پسربزرگ کردم من.. جونگ کوک با خنده از اتاق بیرون اومد در حالی که زیپ 
شلوارش و بالا میکشید گفت:نونا زود بریم پیشش جینا پرید و لپشو بوسید نونا فدااات
شه که تو انقدرشیرینی کوکی یه لبخند دندون نما زد و واسه نامجون ابرو بالا انداخت نامجون
کلافه دستشو رو صورتش کشید:فقط دوتاتون زودتر از جلو چشمم خفه شین بعد مدرسه هوپی و
بیارین ببینم چه خبره یونگی بهم چیزی نگفت چرا؟ و درحاله حرف زدن با خودش سمت
آشپزخونه رفت.
کوکی و جینا یه کوچه بالاتر از خوابگاه و چارچشمی میپاییدن جینا کلافه موهاشو پشت گوشش
داد کوکی چرا بیرون نمیاد خفش کنیم نیم ساعت بیشتر به زنگ نمونده ها کوکی دستش و تو
جیبش کرد:فک کنم ناراحت شده فهمید بهت گفتم آخه راز بود نونا جینا موهایه کوکی و از
پیشونیش کنار داد:نه کار خوبی کردی به نونا گفتی غلط کرده می خواد سورپرایز کنه که با
صدایه جیمین به خودشون اومدن :هی تائه ببین کیا اینجان قدماش و تند کرد سمتشون:کوکی
کوچولو دلت واسم تنگ شده کوکی جلو جینا واستاد :اومدیم خوابگاه دنباله یکی از دوستامون
جیمین حوصله دردسر نداریم تهیون یه دفعه سمتش رفت و کوکی و هل داد کوکی به جینا که
پشتش بود خورد و جینا افتاد رو زمین تهیون داد زد:دختره ی وحشی دفعه پیش در رفتی با چه
جرئتی اومدی نزدیک خوابگام کوکی رفت طرفش:گمشو اونور تهیون که جیمین از پشت
دستشو دور گردنش انداخت و فشار داد کوکی به سرفه افتاد جینا با ترس جیغ زد ولش کن
آشغال خفش کردی که تهیون موهاشو چنگ زد و کشیدش سمت خودش با حالت عصبی در
گوشش حرف زد:جینا جینا جینا این موقع صبح با این جوجه مدرسه رو پیچوندین کنار
خوابگاهه من باهاش لاو می ترکونی موهاشو ناز میکنی می خوای منو بیشتر دیوونه کنی آره
نگو منو واسه این بچه جلو همه مدرسه رد کردی داد زد آرره؟؟کوکی با آرنج تو پهلو جیمین
زد تا دستش کمی آزاد شه با صدا خش دار داد زد:دست نزن بهش آشغال که جیمین محکم رو
زمین انداختش واین دفعه پاشو رو گردنش گذاشت جینا به گریه افتاد :تهیون اینطورنیست
تروخدا بگو جیمین ولش کنه داره خفه میشه که با صدای یه نفر برگشتن جیهوپ با فاصله
ازشون واستاده بووود خیلی خونسرد بهشون نگاه میکرد با آرامش به تهیون لبخند زد:هیونگ
اونی که موهاشو میکشی نونامه اونیم که جیمین هیونگ داره خفش میکنه دونسنگمه چه عالی
پس شما همو میشناسین جیمین پاشو از رو گردن کوکی برداشت کوکی خودش و عقب کشید و
به سرفه افتاد جیمین پوزخند زد:چقدرم که نگرانشونی رات و بکش برو جی هوپ به تو مربوط
نیست جیهوپ بی تفاوت به تهیون نگاه کرد:هیونگ یا ولشون کن یا نگهبانه خوابگاه و خبر میکنم
اصلا نمی خوام تو دردسر بیوفتین تهیون جینارو هل داد طرفه کوکی :بیا بریم جیمین بقیش و
بزار واسه بعد و با قدمایه تند از اونجا دور شدن جیهوپ رفت سمته جینا که با گریه کوکی و که
هنوز نفسش سر جاش نیومده بود بغل کرد خم شد :اوه عجب فیلمه اکشنی بود وای اینجا همیشه
انقدر هیجان انگیزه و جینارو تو بغلش کشید جیناهم بغلش کرد ویه کلمه گفت:خررررر...
جیهوپ مثله همیشه سرخوش خندید :نونا دلم تنگ شده بود واستون خل و چلایه من موهایه
کوکی بهم ریخت تا تو باشی سورپرایزه منو خراب کنی پسره دهن لق چرا به نونا گفتی کوکی 
با خنده یه مشت آروم به شونش زد از طرف دیگه دستاشو دور هوپی و جینا انداخت و بغلشون
کرد:خوب کردم تازشم نونایه خودمه تو نباید بهش بگی نونا و سه تایی زدن زیرخنده هنوز
نمیدونستن حالا که بزرگ شدن نگه داشتن این دلخوشیه سه نفر دیگه مثله بچگیاشون راحت
نیست....._________________________________________________________
خونه ی نامجون
جین با قیافه ی جدی غذارو وسط میز گذاشت به جیهوپ که غرق حرف زدن با بقیه بود چپ
چپ نگاه کرد نامجون با خنده موهایه جی هوپ و بهم ریخت:ها ها ها ولی مردی شدی آخرین
بار دوازده سالگی اومدی چه قدی کشیدی مثله کوکی فقط جینا هنوز کوچولو مونده جینا با حالت
جیغ گفت:اووووپا من قدم خیلیم خوبه جیهوپ موهاشو بهم ریخت:راست میگه هیونگ قد نونام
خیلیم خوبه با احساساتش بازی نکن جین صداشون کرد:دخترم و اذیت نکنین بیاین ناهار همه
سمته میز رفتن رفتار جدیه جین خود به خود جو و خشک کرده بود مشخصا از برگشت جی
هوپ اصلا راضی نبود جینا کنار نامجون نشست جین خواست صندلیه کنارش بشینه که جی
هوپ با خنده دستش و رو شونش گذاشت:هیونگ شرمنده از بچگی من عادت داشتم موقع غذا
کناره پرنسست بشینم جین بی تفاوت صندلی و عقب کشید جدا یادم نیست آخه زیاد اینجا نبودی
جیهوپم بازویه جین و گرفت آره چون وقتایی که بودم شما نمیومدی من و شوگا و نونا سه تایی
میرفتیم بیرون جین برگشت وبه هوپی خیره شد کوکی تعجب کرد اصرار جیهوپ برایه نشستن
کنار جینا در حدی که با جین کل کل کنه ناخوداگاه احساس حسادت کرد نه مثله بچگیشون
ایندفعه متفاوت بود سریع از وسطشون رد شد و خودش و رو صندلی انداخت :بیخود تلاش
نکنین تا شوالیه ی سیاه هست شما جایی کنار نونا ندارین مخصوصا تو جیهوپ جین و جیهوپ
بدونه حرف نشستن نامجون خواست جو و عوض کنه:ولی جدا سورپرایز بود که یه دفعه اومدی
*جیهوپ:آره به احتماله زیاد شوگاهم به زودی میاد کره می خواد رو آلبوم جدیدش با چندتا
رپر دیگه همکاری کنه جین لیوان آب و سر کشید:جدا نمی دونستم راستی بابات و به اسم
کوچیک صدا میکنی ؟فک نمی کنی بی ادبانه است همه جا خوردن ولی جیهوپ بازم بی تفاوت
جواب داد:هیونگ سخت نگیر من و بابام مثله دوتا دوست می مونیم اختلاف سنیمون مثله توو
نونا کمه...
لبخندش کمی حالت پوزخند گرفت و به جین خیره شد:درضمن اگه شوگاهم صداش کنم این
واقعیت که اون پدرمه تغیری نمیکنه مثلا نوناهم ترجیح میده به جا بابا شمارو اوپا صداکنه
همونطور که شوگارو اوپا صدا میکنه لحنش حالت جدی گرفت: ولی کاملا مشخصه پدر
واقعیش کیه مگه نه ؟جین با عصبانیت از صندلیش بلندشد داد زد:تو به چه حقی که نامجون
سریع شونش و فشار داد ولی صدایه جینا بود که جین و ساکت کرد:جین اوپا بس کن
از بچگی هر وقت با یونگی اوپا و جیهوپ همه خوشحالیم تو ناراحتی خسته شدم دیگه بچه
نیستم یا دلیله این همه نفرت و بگو یا اگه نمیتونی فراموشش کن و کنار بیا چون من جیهوپ و
یونگی اوپارو دوست دارم و متنفرم که تو همیشه باهاشون دعوا میکنی که جین محکم کوبید
رویه میز طوری که جینا پشت کوکی سنگر گرفت جین با عصبانیت طرفش رفت و مچ دستش
و گرفت و کشیدش طرف خودش : دعوایه من با یونگی به تو هیچ ربطی نداره دفعه آخرت
باشه جلو جمع با پدرت اینطور حرف میزنی همش به خاطره این پسره لعنتیه همین الان میریم
و خونه جینارو که به زور جلو اشکاش و گرفته بود سمت در کشید کوکی با التماس به نامجون
نگاه کرد:بابا نزار اینجوری نونارو ببره یه چیزی بگو جیهوپ خواست سمتشون بره که نامجون
جلوش و گرفت:دخالت نکنین و جدی به جیهوپ نگاه کرد مخصوصا تو جیهوپ.
جین با عصبانیت در ماشین و باز کرد و جینارو داخل هل داد و در محکم بست پشت فرمون
نشست و حرکت کرد چند دقیقه سکوت و بعد با مشت به فرمون کوبید جینا گریون به در چسبید
جین داد زد:من اینطوری بزرگت کردم آره که اینجوری تو روم واستی اونم جلویه یه پسربچه
فک میکنی حالا که بزرگ شدی خیلی حالیته جینا به هق هق افتاد:بابا ببخشید *جین:آره الان
شدم بابا حالا که عصبانیم بابا صدام میکنی اونوقت معلومه اون پسره بهم تیکه میندازه که چرا
دخترت بین تویی که بزرگش کردی و شوگایی که هر وقت گذرش بیوفته میاد دیدنت فرق
نمیزاره تو ترافیک موندن ماشین و نگه داشت جینا زمزمه کرد:اون منظوری نداشت من
نامجونم اوپا صدا میکنم چرا انقدر واسه یونگی عصبانی میشی که دوباره جین رویه فرمون
کوبید:خفه شو جینا دیگه نمی خوام این اسم و بشنوم جینا هم داد زد:نه دیگه خفه نمیشم می خوام
بدونم می فهمی و از ماشین پیاده شد و بین ماشینا شروع به دویدن کرد تو اون ترافیک جین
بیشتراز یه مسیر کوتاه نتونست واسه رسیدن بهش تلاش کنه و عصبانی مجبور شد سمت ماشین
برگرده جینا با عصبانیت بین ماشینا میدویید میدونست دیگه جین نمیتونه دنبالش بیاد گریش
شدید تر شده بود صدای بوق ماشینا داشت دیوونش می کرد که درعقبه ماشینه کنارش باز شد و
قبل این که بفهمه داخل کشیده شد چندثانیه شوکه تو بغله فردی که بغلش کرده بود موند ولی با
شنیدن صداش ترس وجودشو گرفت ازش جداشد و به چهره یه وی نگاه کرد وی دوباره سمته
خودش کشیدش و صورتش و نزدیکش برد و گفت:یه پرنسس هیچوقت نباید با چشمایه اشکی و
بدونه شوالیه سیاهش فرار کنه دستش و رو گونه ی جینا کشید و اشکشو پاک کرد به صندلی
راننده نگاه کرد:جیمین بی خیال جشن شو ازهمین کوچه جلویی از ترافیک بزن بیرون جیمین
برگشت و به قیافه وحشت زده جینا نگاه کرد:باشه میتونیم به جاش یه جشن با پرنسس داشته
باشیم و با خنده ماشین و حرکت داد...نوع مطلب : destiny 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
جمعه 26 آبان 1396 12:48 ب.ظ
ادامه شو کی میزاری
N
جمعه 23 تیر 1396 08:37 ب.ظ
پس ادامشو چرا نمیزاری دیگه ناامید شدم
N.A
دوشنبه 19 تیر 1396 12:23 ق.ظ
ادامشو بزار دیگه جونم در اووووومددددددد
Narges
یکشنبه 14 خرداد 1396 02:52 ب.ظ
سلام
چرا دیگه ادامه فیک و نمی زارین
پاسخ AYNAZ K.T.H : umadaaaaaaaaaaaaaaaam dg umadmmm
emt nemoone dshtm aln dg mizarm ngrn nbash
aynaz
جمعه 29 اردیبهشت 1396 04:28 ب.ظ
عزیزم کی قسمت5 رو میزاری من عاشق این فیک شدم لطفا بذارش جون به لب شدم گلی.
پاسخ AYNAZ K.T.H : ch ajab akhar ham esm peida rdm tu sitam
chashm mizarm dgggg
شنبه 19 فروردین 1396 09:55 ب.ظ
خیلی ممنون که توجه میکنید
پاسخ AYNAZ K.T.H :
shrmnde emtehana
سه شنبه 15 فروردین 1396 11:59 ب.ظ
سلام
من دیگه صبرم تموم شده میشه زودتر بزاریدش؟ یا حداقل بگید چه روزی یا چه روزایی یا از کی ادامشو میزارید؟
پاسخ AYNAZ K.T.H : slm
man ba nevisandash sohbat mikonam ag sana joonm btune mizare ama age natunest man ham nmitunam un muqe mimune bara bade khordad mah azsh beporsam bht khabar midam
‏@‏little_fatima1998
دوشنبه 18 بهمن 1395 04:09 ب.ظ
واااااااااااااااااااای... 0_0
تو این هیری ویری وی و جیمین دیگه چیکار میخوان بکنن... '_'
آقا اینا مدرسشون کجاس ما ام پاشیم بریم؟! '_'
پاسخ AYNAZ K.T.H : berim
Na.A
پنجشنبه 14 بهمن 1395 03:04 ب.ظ
سلام
کی ادامشو میزارین؟
پاسخ AYNAZ K.T.H : mizaram
سایه
چهارشنبه 10 شهریور 1395 10:57 ب.ظ
یه سوال من الان یه حدسایی میزنم شوگا پدر جینا ست آیا؟؟؟؟
حدسم درسته؟
ولی خیلی قشنگه لطفا قسمت بعدش رو سریع بزار
پاسخ AYNAZ K.T.H : yek razeeeee
ta akhar bekhun mifahmi
سه شنبه 9 شهریور 1395 03:23 ب.ظ
وای گریم گرفت
پاسخ AYNAZ K.T.H :
Mahsa
دوشنبه 8 شهریور 1395 06:25 ق.ظ
فوق العاده است حرف نداره
پاسخ AYNAZ K.T.H :
negin
یکشنبه 7 شهریور 1395 06:33 ب.ظ
وای خیلی خوبه
پاسخ AYNAZ K.T.H :


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic