تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - destiny pt4

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

destiny pt4

نویسنده :Sana sk
تاریخ:یکشنبه 7 شهریور 1395-01:20 ب.ظسلام چینگوها اومدم قسمت جدید بزارم و بگم که نظرات قسمت قبل هردوتا فیک هم destiny و هم for you
خیلی کمه من هردو فیکمو قبلا کامل نوشتم و گذاشتم و خواننده های خوبی هم داشتن من قصد این که دوباره آپ کنم
نداشتم ولی بخاطر آینازجون و همینطور اینکه آرمیا بیشتری بخونن قبول کردم اینجاهم دوباره آپ کنم ولی
اگر نظرات و خواننده ها انقدر کم باشن باید بگم که منم تمایلی به اینجا گذاشتن فیکا ندارم و بی خیال میشم
خلاصه که اگر می خونین نظر بدین تا بدونم تعداد خواننده ها فیک چقدره و ارزش دوباره آپ کردن داره یا نه
برین ادامه چینگولیا
کوکی خوابالو با زنگ گوشی چشماشو باز کرد ساعت پنج بود گوشیشو و چشم بسته جواب داد
:غیر از نونا هر کی هستی بروو بممممممیر که صدایه خنده جیهوپ اومد:اوخ عشقم از خواب
بیدارت کردم دونسنگی دلت واسه صدا هیونگ تنگ نشده؟ کوکی همونطور چشم بسته جواب
داد:برو بابا بچه بودم عقلم نمیکشید بابات به جا هیونگ تویه دیوونه رو غالب کرد بهم همش
چندماه بزرگتری بعدم خوبه روز در میون حرف میزنی دیگه حالم داره از صدات بهم می
خوره *جدا حالت بهم می خوره از صدام ؟کوکی خندید و رو تخت نشست :نه عاشقه صداتم
هیونگ جی هوپ صداش و مثل فیلمایه هندی کرد:پس چرا با احساساتم بازی می کنی چرااا؟
دوتایی خندیدن ادامه داد: بگذریم زنگ زدم بگم سورپرایزی که یه هفته دارم بهت میگم آماده
شد و سورپرایز تو این آدرسه .... *کوکی :واااا این که خوابگاه پسرونه مدرست اول صبحی
اذیت نکن یه هفته سر کار گذاشتی بگو دیگه –باشه بابا سورپرایز من هستم در خوابگاه
دبیرستان این یعنی چی یعنی الان کره ام و قراره بمونم دیگه لازم نیست مجازی خبر بگیریم
کنار دلتونم –بروو باور نمیکنم با هیجان بلندشد و رو تخت شروع کرد پریدن واااااای جی هوپ
خیلی خررررری یعنی اینجا می مونی واااااای قلبم این عالیه *ههههه آره فقط یه قولی بهم بده
کوکی -هرچی بخوای فقط بگو *لطفا به جینا چیزی نگو می خوام اونم سورپرایز کنم باشه فعلا
بینمون راز بمونه قول بده بهش نگی کوکی بلند خندید باشه هیونگ خیالت راحت دهنم قرصه
به آبجی یه کلمه هم چیزی نمیگم......
جینا طبق عادت همیشگی دستش و رو زنگ گذاشته بود تا بلاخره نامجون با موهایه بهم ریخته
و چشمایه پف کرده درو باز کرد جینا یه لبخند عریض زد:جونم اوپا چه خوشتیپ شدی ای وای
خواب بودی نامجون دستش و کلافه تو موهاش کشید:ای بر پدرت ....ساعت شیش صبحه چی
می خوای از جونم جینا خوشحال از زیر دسته نامجون رد شد اولا پایه جین اوپامو وسط نکش
دوما حقته اوپا تا تو باشی به من نگی جیهوپ از لس آنجلس برگشته اینم هیچ نگی قراره بمونه
اونم تو مدرسه یه من اونم اینجااااا نامجون با قیافه پوکر نگاش کرد رفت جلو دستشو گذاشت
رو پیشونیش:دخترم خوبی بابایی تب داری؟خواب دیدی جیهوپ کجا بود؟ اگه اومده بود که خبر
داشتم جینا لپ نامجون و گرفت و داد زد:دیگه فیلم نیااا اوپا الان کوکی بهم زنگ زد گفت
جیهوپ برگشته تو خوابگاهه که صدایه داد کوکی از اتاقش اومد: اومد:واااای آره نونا بابام و
ول کن اون خبر نداره این رازه بینه من و هیونگ بود گفت بهت نگم تا سورپرایزت کنه
نامجون لپاشو نجات داد و داد زد:کوکی پسرم معنیه راز و میدونی بابایی ؟آخه سنجاب گند زدی
به سورپرایزش که.. پسربزرگ کردم من.. جونگ کوک با خنده از اتاق بیرون اومد در حالی که زیپ 
شلوارش و بالا میکشید گفت:نونا زود بریم پیشش جینا پرید و لپشو بوسید نونا فدااات
شه که تو انقدرشیرینی کوکی یه لبخند دندون نما زد و واسه نامجون ابرو بالا انداخت نامجون
کلافه دستشو رو صورتش کشید:فقط دوتاتون زودتر از جلو چشمم خفه شین بعد مدرسه هوپی و
بیارین ببینم چه خبره یونگی بهم چیزی نگفت چرا؟ و درحاله حرف زدن با خودش سمت
آشپزخونه رفت.
کوکی و جینا یه کوچه بالاتر از خوابگاه و چارچشمی میپاییدن جینا کلافه موهاشو پشت گوشش
داد کوکی چرا بیرون نمیاد خفش کنیم نیم ساعت بیشتر به زنگ نمونده ها کوکی دستش و تو
جیبش کرد:فک کنم ناراحت شده فهمید بهت گفتم آخه راز بود نونا جینا موهایه کوکی و از
پیشونیش کنار داد:نه کار خوبی کردی به نونا گفتی غلط کرده می خواد سورپرایز کنه که با
صدایه جیمین به خودشون اومدن :هی تائه ببین کیا اینجان قدماش و تند کرد سمتشون:کوکی
کوچولو دلت واسم تنگ شده کوکی جلو جینا واستاد :اومدیم خوابگاه دنباله یکی از دوستامون
جیمین حوصله دردسر نداریم تهیون یه دفعه سمتش رفت و کوکی و هل داد کوکی به جینا که
پشتش بود خورد و جینا افتاد رو زمین تهیون داد زد:دختره ی وحشی دفعه پیش در رفتی با چه
جرئتی اومدی نزدیک خوابگام کوکی رفت طرفش:گمشو اونور تهیون که جیمین از پشت
دستشو دور گردنش انداخت و فشار داد کوکی به سرفه افتاد جینا با ترس جیغ زد ولش کن
آشغال خفش کردی که تهیون موهاشو چنگ زد و کشیدش سمت خودش با حالت عصبی در
گوشش حرف زد:جینا جینا جینا این موقع صبح با این جوجه مدرسه رو پیچوندین کنار
خوابگاهه من باهاش لاو می ترکونی موهاشو ناز میکنی می خوای منو بیشتر دیوونه کنی آره
نگو منو واسه این بچه جلو همه مدرسه رد کردی داد زد آرره؟؟کوکی با آرنج تو پهلو جیمین
زد تا دستش کمی آزاد شه با صدا خش دار داد زد:دست نزن بهش آشغال که جیمین محکم رو
زمین انداختش واین دفعه پاشو رو گردنش گذاشت جینا به گریه افتاد :تهیون اینطورنیست
تروخدا بگو جیمین ولش کنه داره خفه میشه که با صدای یه نفر برگشتن جیهوپ با فاصله
ازشون واستاده بووود خیلی خونسرد بهشون نگاه میکرد با آرامش به تهیون لبخند زد:هیونگ
اونی که موهاشو میکشی نونامه اونیم که جیمین هیونگ داره خفش میکنه دونسنگمه چه عالی
پس شما همو میشناسین جیمین پاشو از رو گردن کوکی برداشت کوکی خودش و عقب کشید و
به سرفه افتاد جیمین پوزخند زد:چقدرم که نگرانشونی رات و بکش برو جی هوپ به تو مربوط
نیست جیهوپ بی تفاوت به تهیون نگاه کرد:هیونگ یا ولشون کن یا نگهبانه خوابگاه و خبر میکنم
اصلا نمی خوام تو دردسر بیوفتین تهیون جینارو هل داد طرفه کوکی :بیا بریم جیمین بقیش و
بزار واسه بعد و با قدمایه تند از اونجا دور شدن جیهوپ رفت سمته جینا که با گریه کوکی و که
هنوز نفسش سر جاش نیومده بود بغل کرد خم شد :اوه عجب فیلمه اکشنی بود وای اینجا همیشه
انقدر هیجان انگیزه و جینارو تو بغلش کشید جیناهم بغلش کرد ویه کلمه گفت:خررررر...
جیهوپ مثله همیشه سرخوش خندید :نونا دلم تنگ شده بود واستون خل و چلایه من موهایه
کوکی بهم ریخت تا تو باشی سورپرایزه منو خراب کنی پسره دهن لق چرا به نونا گفتی کوکی 
با خنده یه مشت آروم به شونش زد از طرف دیگه دستاشو دور هوپی و جینا انداخت و بغلشون
کرد:خوب کردم تازشم نونایه خودمه تو نباید بهش بگی نونا و سه تایی زدن زیرخنده هنوز
نمیدونستن حالا که بزرگ شدن نگه داشتن این دلخوشیه سه نفر دیگه مثله بچگیاشون راحت
نیست....._________________________________________________________
خونه ی نامجون
جین با قیافه ی جدی غذارو وسط میز گذاشت به جیهوپ که غرق حرف زدن با بقیه بود چپ
چپ نگاه کرد نامجون با خنده موهایه جی هوپ و بهم ریخت:ها ها ها ولی مردی شدی آخرین
بار دوازده سالگی اومدی چه قدی کشیدی مثله کوکی فقط جینا هنوز کوچولو مونده جینا با حالت
جیغ گفت:اووووپا من قدم خیلیم خوبه جیهوپ موهاشو بهم ریخت:راست میگه هیونگ قد نونام
خیلیم خوبه با احساساتش بازی نکن جین صداشون کرد:دخترم و اذیت نکنین بیاین ناهار همه
سمته میز رفتن رفتار جدیه جین خود به خود جو و خشک کرده بود مشخصا از برگشت جی
هوپ اصلا راضی نبود جینا کنار نامجون نشست جین خواست صندلیه کنارش بشینه که جی
هوپ با خنده دستش و رو شونش گذاشت:هیونگ شرمنده از بچگی من عادت داشتم موقع غذا
کناره پرنسست بشینم جین بی تفاوت صندلی و عقب کشید جدا یادم نیست آخه زیاد اینجا نبودی
جیهوپم بازویه جین و گرفت آره چون وقتایی که بودم شما نمیومدی من و شوگا و نونا سه تایی
میرفتیم بیرون جین برگشت وبه هوپی خیره شد کوکی تعجب کرد اصرار جیهوپ برایه نشستن
کنار جینا در حدی که با جین کل کل کنه ناخوداگاه احساس حسادت کرد نه مثله بچگیشون
ایندفعه متفاوت بود سریع از وسطشون رد شد و خودش و رو صندلی انداخت :بیخود تلاش
نکنین تا شوالیه ی سیاه هست شما جایی کنار نونا ندارین مخصوصا تو جیهوپ جین و جیهوپ
بدونه حرف نشستن نامجون خواست جو و عوض کنه:ولی جدا سورپرایز بود که یه دفعه اومدی
*جیهوپ:آره به احتماله زیاد شوگاهم به زودی میاد کره می خواد رو آلبوم جدیدش با چندتا
رپر دیگه همکاری کنه جین لیوان آب و سر کشید:جدا نمی دونستم راستی بابات و به اسم
کوچیک صدا میکنی ؟فک نمی کنی بی ادبانه است همه جا خوردن ولی جیهوپ بازم بی تفاوت
جواب داد:هیونگ سخت نگیر من و بابام مثله دوتا دوست می مونیم اختلاف سنیمون مثله توو
نونا کمه...
لبخندش کمی حالت پوزخند گرفت و به جین خیره شد:درضمن اگه شوگاهم صداش کنم این
واقعیت که اون پدرمه تغیری نمیکنه مثلا نوناهم ترجیح میده به جا بابا شمارو اوپا صداکنه
همونطور که شوگارو اوپا صدا میکنه لحنش حالت جدی گرفت: ولی کاملا مشخصه پدر
واقعیش کیه مگه نه ؟جین با عصبانیت از صندلیش بلندشد داد زد:تو به چه حقی که نامجون
سریع شونش و فشار داد ولی صدایه جینا بود که جین و ساکت کرد:جین اوپا بس کن
از بچگی هر وقت با یونگی اوپا و جیهوپ همه خوشحالیم تو ناراحتی خسته شدم دیگه بچه
نیستم یا دلیله این همه نفرت و بگو یا اگه نمیتونی فراموشش کن و کنار بیا چون من جیهوپ و
یونگی اوپارو دوست دارم و متنفرم که تو همیشه باهاشون دعوا میکنی که جین محکم کوبید
رویه میز طوری که جینا پشت کوکی سنگر گرفت جین با عصبانیت طرفش رفت و مچ دستش
و گرفت و کشیدش طرف خودش : دعوایه من با یونگی به تو هیچ ربطی نداره دفعه آخرت
باشه جلو جمع با پدرت اینطور حرف میزنی همش به خاطره این پسره لعنتیه همین الان میریم
و خونه جینارو که به زور جلو اشکاش و گرفته بود سمت در کشید کوکی با التماس به نامجون
نگاه کرد:بابا نزار اینجوری نونارو ببره یه چیزی بگو جیهوپ خواست سمتشون بره که نامجون
جلوش و گرفت:دخالت نکنین و جدی به جیهوپ نگاه کرد مخصوصا تو جیهوپ.
جین با عصبانیت در ماشین و باز کرد و جینارو داخل هل داد و در محکم بست پشت فرمون
نشست و حرکت کرد چند دقیقه سکوت و بعد با مشت به فرمون کوبید جینا گریون به در چسبید
جین داد زد:من اینطوری بزرگت کردم آره که اینجوری تو روم واستی اونم جلویه یه پسربچه
فک میکنی حالا که بزرگ شدی خیلی حالیته جینا به هق هق افتاد:بابا ببخشید *جین:آره الان
شدم بابا حالا که عصبانیم بابا صدام میکنی اونوقت معلومه اون پسره بهم تیکه میندازه که چرا
دخترت بین تویی که بزرگش کردی و شوگایی که هر وقت گذرش بیوفته میاد دیدنت فرق
نمیزاره تو ترافیک موندن ماشین و نگه داشت جینا زمزمه کرد:اون منظوری نداشت من
نامجونم اوپا صدا میکنم چرا انقدر واسه یونگی عصبانی میشی که دوباره جین رویه فرمون
کوبید:خفه شو جینا دیگه نمی خوام این اسم و بشنوم جینا هم داد زد:نه دیگه خفه نمیشم می خوام
بدونم می فهمی و از ماشین پیاده شد و بین ماشینا شروع به دویدن کرد تو اون ترافیک جین
بیشتراز یه مسیر کوتاه نتونست واسه رسیدن بهش تلاش کنه و عصبانی مجبور شد سمت ماشین
برگرده جینا با عصبانیت بین ماشینا میدویید میدونست دیگه جین نمیتونه دنبالش بیاد گریش
شدید تر شده بود صدای بوق ماشینا داشت دیوونش می کرد که درعقبه ماشینه کنارش باز شد و
قبل این که بفهمه داخل کشیده شد چندثانیه شوکه تو بغله فردی که بغلش کرده بود موند ولی با
شنیدن صداش ترس وجودشو گرفت ازش جداشد و به چهره یه وی نگاه کرد وی دوباره سمته
خودش کشیدش و صورتش و نزدیکش برد و گفت:یه پرنسس هیچوقت نباید با چشمایه اشکی و
بدونه شوالیه سیاهش فرار کنه دستش و رو گونه ی جینا کشید و اشکشو پاک کرد به صندلی
راننده نگاه کرد:جیمین بی خیال جشن شو ازهمین کوچه جلویی از ترافیک بزن بیرون جیمین
برگشت و به قیافه وحشت زده جینا نگاه کرد:باشه میتونیم به جاش یه جشن با پرنسس داشته
باشیم و با خنده ماشین و حرکت داد...نوع مطلب : destiny 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
ikvczzd
یکشنبه 3 شهریور 1398 04:18 ب.ظ
sjdeysq fildena vs viagra <a href="http://sildenapharmacy.com/">Sildenafil Citrate sildenapharmacy.com</a> viagra for women [url=http://sildenapharmacy.com/]Viagra http://sildenapharmacy.com/[/url]
Mery
جمعه 18 مرداد 1398 05:03 ب.ظ
OMG
kheili khob bod
kojae pas? Baqiasham bezar dige??
paanielghjsiq
چهارشنبه 12 تیر 1398 05:23 ب.ظ
cnnwjytturgk viagra free sample [url=http://northwestpharmacyph.com/]viagra pill splitter[/url] buy viagra australia <a href="http://northwestpharmacyph.com/">is cialis cheaper in canada</a>
cialis brand
sranielolvjjv
چهارشنبه 5 تیر 1398 10:26 ق.ظ
ntnlyokrdpwz buy viagra without prescription [url=http://canadaviagravqcialis.com/]cialis for daily use canadian pharmacy[/url] best price viagra <a href="http://viagracanadacialis.com/">cialis 20mg canada</a>
http://cusbiohoo.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 04:07 ق.ظ

Thanks, Useful information.
achat cialis en itali cialis pills cialis tablets canadian drugs generic cialis cialis en mexico precio cuanto cuesta cialis yaho non 5 mg cialis generici discount cialis tadalafil buy original cialis
cialis and high blood pressure
یکشنبه 2 تیر 1398 12:13 ب.ظ

Many thanks. Good information.
only now cialis for sale in us costo in farmacia cialis buying cialis overnight effetti del cialis cialis taglich tadalafil generic where cheapest cialis cialis 20 mg cut in half india cialis 100mg cost cialis pills
http://snapgeexni.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:31 ب.ظ

Excellent content. Regards.
tadalafil cialis cuantos mg hay free generic cialis we choice cialis uk sialis achat cialis en suisse achat cialis en suisse deutschland cialis online cialis prices miglior cialis generico
http://furbelfhead.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 04:40 ق.ظ

Many thanks. Helpful stuff!
cialis 20 mg effectiveness we choice cialis uk cialis online napol prezzo cialis a buon mercato tarif cialis france cialis australia org dose size of cialis effetti del cialis cialis for daily use viagra or cialis
Buy generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 12:51 ب.ظ

Terrific material, Kudos.
brand cialis generic rezeptfrei cialis apotheke cialis for sale canadian discount cialis cialis free trial cialis online holland cialis generic availability price cialis best cialis 20 mg cut in half cialis dosage
http://fundici.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:03 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis generic tadalafil buy wow look it cialis mexico when can i take another cialis cialis generico postepay cialis generique 5 mg tesco price cialis buy cialis uk no prescription cialis tadalafil cialis savings card american pharmacy cialis
http://piesogod.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:37 ق.ظ

You made the point!
cialis 5mg billiger generic cialis pill online cialis per paypa generic low dose cialis cialis para que sirve cialis 5mg cialis side effects dangers generic cialis 20mg uk prezzo di cialis in bulgaria cialis rezeptfrei
http://mintcetre.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:01 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis 20 mg where to buy cialis in ontario best generic drugs cialis cialis generico postepay cialis generika cialis professional from usa brand cialis generic cialis kamagra levitra cialis generique import cialis
http://encamilk.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:45 ق.ظ

Many thanks. Lots of postings!

cialis generico cialis wir preise order generic cialis online best generic drugs cialis cialis generika in deutschland kaufen preis cialis 20mg schweiz tadalafil 10 mg look here cialis cheap canada cialis cost cialis kaufen wo
brand cialis generic
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:20 ب.ظ

Seriously tons of very good material.
are there generic cialis cialis authentique suisse cialis 20 mg effectiveness cialis 20mg preis cf cialis therapie generic cialis 20mg tablets cialis 20 mg best price buying cialis on internet cialis italia gratis cialis uk next day
http://barkbigpo.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:22 ق.ظ

Wow tons of excellent advice.
tadalafil 10 mg cialis cost venta de cialis canada 5 mg cialis coupon printable ou trouver cialis sur le net cialis savings card cialis from canada what is cialis preis cialis 20mg schweiz cialis 5 mg effetti collateral
Cialis canada
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:59 ب.ظ

You stated it well.
purchase once a day cialis walgreens price for cialis cialis sans ordonnance cialis generisches kanada 200 cialis coupon weblink price cialis cialis et insomni canadian discount cialis where to buy cialis in ontario cialis pills boards
cialis 20mg coupon
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:38 ق.ظ

Regards! Quite a lot of postings!

legalidad de comprar cialis cialis online holland generic cialis 20mg uk cialis 20 mg cialis ahumada venta cialis en espaa cialis australian price cialis 5mg prix cialis 5mg prix cialis tablets australia
where to buy cialis online forum
جمعه 24 خرداد 1398 06:08 ق.ظ

You actually explained it perfectly!
sialis cialis online generico cialis mexico only best offers 100mg cialis 200 cialis coupon cialis prezzo in linea basso buy cheap cialis in uk cialis great britain cialis online holland side effects for cialis
http://enellas.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:02 ب.ظ

Kudos, I appreciate it.
online cialis we choice cialis pfizer india achat cialis en europe where do you buy cialis cialis alternative cialis 5mg prix prezzo di cialis in bulgaria buy cialis online nz cialis dosage amounts cialis dosage amounts
http://ulhaidy.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:22 ق.ظ

You reported it well!
cialis 20 mg cost cialis bula cialis generico buy cialis online legal venta cialis en espaa cialis pills cialis price thailand what is cialis cialis 5 mg prices for cialis 50mg
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:26 ق.ظ

Thanks a lot, Plenty of facts!

cialis pills boards only best offers 100mg cialis click now buy cialis brand cialis patent expiration cialis patent expiration free cialis acquistare cialis internet cuanto cuesta cialis yaho fast cialis online viagra or cialis
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 02:23 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis alternative buy name brand cialis on line fast cialis online generico cialis mexico cialis 5 effetti collaterali cialis para que sirve cialis 20 mg best price rezeptfrei cialis apotheke we choice cialis uk effetti del cialis
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 08:21 ب.ظ

You actually said this effectively!
cialis savings card prezzo di cialis in bulgaria import cialis buy brand cialis cheap buy online cialis 5mg the best choice cialis woman sialis cialis y deporte canadian discount cialis cialis en mexico precio
serve la ricetta per il viagra
شنبه 18 خرداد 1398 07:12 ق.ظ

My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on a variety of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:47 ب.ظ

You said it exceptionally well!
cialis rckenschmerzen cialis tadalafil online cialis 20 mg cialis 20 mg effectiveness cialis herbs buy online cialis 5mg cialis rezeptfrei sterreich cialis uk next day tadalafil 20mg cialis soft tabs for sale
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:17 ق.ظ

With thanks! Loads of stuff!

warnings for cialis calis precios de cialis generico viagra or cialis tesco price cialis tadalafil generic cialis professional from usa comprar cialis navarr viagra cialis levitra cialis 30 day trial coupon
buy cialis delhi
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:33 ق.ظ

This is nicely said. .
try it no rx cialis cialis 5mg wow cialis 20 cialis canada on line cialis price in bangalore wow look it cialis mexico cialis canadian drugs free cialis cialis tablets for sale we like it cialis price
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:01 ب.ظ

Regards! Terrific stuff!
cialis online nederland cialis rckenschmerzen generic cialis with dapoxetine how to buy cialis online usa cialis 5 mg cialis generisches kanada cialis alternative cialis reviews cialis 20 mg effectiveness venta de cialis canada
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:09 ق.ظ

Wonderful information. Cheers.
safe dosage for cialis cialis en 24 hora canadian drugs generic cialis how does cialis work cialis coupons cialis pills boards brand cialis generic we recommend cialis info cialis cuantos mg hay cialis en mexico precio
buy cialis online best price
دوشنبه 12 آذر 1397 11:29 ب.ظ

Nicely put, Regards.
the best choice cialis woman il cialis quanto costa cialis cipla best buy warnings for cialis cialis free trial cialis pas cher paris cialis professional from usa generic cialis with dapoxetine if a woman takes a mans cialis cialis 200 dollar savings card
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30