تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - my beloved love 19

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

my beloved love 19

نویسنده :AYNAZ K.T.H(V.F.S.S)
تاریخ:یکشنبه 7 شهریور 1395-04:00 ب.ظ

جونکوک: رو تختم داز کشیده بودم امروزو نتونستم برم کالج عین آدمای افسرده فقط رو تختم بودم حتی مدتی بود جیمینم خوابگاه نیومده بود! بدترین اتفاق اینه ک فردا باید برم سرکار نه حوصله داشتم ن حال کار کردن انگار دیگه همه چی برام تموم شده بود از صبحم صد دفعه جی هوپ و سوگا زنگ زده بودن ولی ترجیح میدادم تنها باشم حداقل تا وقتی ک خودمو پیدا کنم... پتو رو تا خر خره بالا کشیدم و سرمو بین بالشم پنهون کردم... اشک هام بالشمو خیس خیس کرده بود انگار ک روش بارون بارید بود... چشمامو بستم از دیروز سعی داشتم حداقل برای چند لخظه بخوابم اما بی فایده بود چشمی ک خیس شده عمرا بتونه بخوابه! صدای رعد و برق ناگهان باعث شد بدن بی جونم بلرزه... از بچگی از رعد و برق وحشت داشتم... از جام بلند شدم نمیتونستم رو تختم بمونم باید ی جایی قایم میشدم... دوباره رعد بزرگی کنار پنجره ب چشم خورد با صدای بلند و وحشتناک.. بدنم بدون حرکت با لرزه ای سرجاش خشک شد... زود پتو رو دورم پیچیدم و زیر تخت پناه بردم.... دست و پامو تو آغوش خودم جمع کردم و سعی کردم خودمو آروم کنم... ولی.... من از بچگی بزرگترین ترسم رعد و برق بود.... هرگز نتونستم خومد کنترل کنم از اونجایی ک اکثر اوقات تو خونه تنها بودم کسیم نداشتم موقع رعد و برق کنارش باشم... پس همیشه غرق در تنهاییم یجا پنهان میشدم... صدای باز شدن درو شنیدم... اینقدر میلرزیدم ک نمیتونستم بیرون بیام و ازش کمک بخوام... چشمامو ک محکم ب هم میفشردم آهسته باز کردم... چهرش زیاد مشخص نبود ولی... کمی ک چشمم عادت کرد تونستم تشخیص بدم کیه! همون بهتر ک چیزی نگفتم نمیخوام منو اینطوری ببینه اونوقت فک میکنه من ضعیف ترم. ولی چرا ب خوابگاه اومد... بله جیمین بود ک اومده بود... با چشمام بهش خیره شده بودم و بی صدا اشک میریختم .. اینقدر احمقم ک با این همه اتفاق هنوزم دوسش دارم... ناگهان رعد و برق بلندی با صدایی بلند رخشید... دوباره محکم چشمامو بستم و خودمو گوشه ای از زیر تخت جمع و جور کردم.. این رعد و برق اینقدر وحشتناک و بلند بود ک نمذاشت لرزه های بدنم تموم شه و درد عجیبی قلبمو آذار میداد ک باعث میشد ناله های کوتاهی با بعض ازم شنیده شه!


همینطور زیر تخت ب خودم میلرزید ک ناگهان صدایی پرده های گوشمو نوازش داد:جونکوک.. چشمامو دوباره با هر زحمتی بود باز کردم و با صورت متعحب جیمین مواجه شدم... اونم ب چشمای خیس من خیره شده بود... دستشو بلند کرد و از شونم گرفت سعی داشت منو بیرون بیاره اما من میترسیدم.... نمیخواستم بیرون بیام... پس زود دست جیمین هل دادم و ب زیر تخت برگشتم... جیمین با صدای آرومی:معلومه چی کار مبکنی؟ دوباره فجیح و بلند.... صدایی بلند از رعد و برق باعث لرزش و ترسی دوباره شد... اتاق برای چند لحظه روشن شد و درد و وحشتم نمایان تر! جیمین با چشمایی کاملا باز و صورتی کاملا متعجب:از رعد و برق میترسی؟ اما من عاجز تر از این بودم ک جوابشو بدم. جیمین از جاش بلند شد صدای کشیده شدن پرده هارو میشنیدم ... و بعد ثانیه ای صدایی نبود! ک ناگهان... تخت ب طرفی رفت جیمین جلو تخت بود ک اونو هل داده بود... بدن من هنوزم میلرزید خودمو کشون کشون ب تخت رسوندم ولی... جیمین منو گرفت و ب عقب هل داد...! دیگه نمیتونستم تحمل کنم:بذا برم. و سعی کردم کنار تخت برم ک ناگهان.... خودمو تو آغوش جیمین پیدا کردم... اشک هام خشک شده بودم و لرزه ی بدنم ! دیگه خبری ازش نبود... جیمین زود رو تختی رو بیرون کشید و رو سر هردومون انداخت هندسفری شو بیرون آورد و رو گوشام گذاشت ! یه آهن ملایم پخش میشد ... سرمو رو قفسه سینش گذاشت و با دستش موهامو نوازش میکرد... انگار تو ی دنیای دیگه بودم هیچ صدایی جز صدای آهنگ نمیشنیدم و هیچ چیزی جز دستا و گرمای آغوش جیمینو حس نمیکردم.. کمی در اون حالت باقی موندم جیمین نمیخواست منو ول کنه یا هنوزم صدای رعد و برق!؟


سرمو از آغوشش بیرون آوردم و روتختی رو کنار زدم هوا دیگه دلگرفته نبود و آفتاب پشت پرده ها دیده میشد... جیمین هندسفری رو از گوشم در آورد و از جاش بلند شد:این کمکو بذا برای این کاری ک تو سلف انجام دادم .. بعدم روشو برگردوند و آروم :متاسفم ... و خیلی سریع بدون شنیدن جوابی از طرف من از اتاق خارج شد!
.
.یک روز بعد: در اتاقو بستم باید میرفتم سر کلاسم... امروز احساس بهتری داشتم هم ب خاطر اتفاق دیروز و همم اینکه دیروز جیمین برگشت ب خوابگاه... کلا دیروز روز خوبی بود وی شام خیلی خوبی درس کرده بود خوب ک چی بگم عالیییی!(دستپخت وی خوردن داره من انگشتاشم میخورم):-\ با اعتماد ب نفس بیشتر قدم هامو برمیداشتم و از پله ها پایین میومدم... امروزو باید سعی کنم ب خوبی بگذرونم سرکارم با اشتیاق بیشتری باید تلاش کنم... ناخوآگاه لبخندی رو لبم بود راستش از خدا پنهون نیس از شما چ پنهون هموزم هنگ اتفاق دیروزم ... باورم نمیشد جیمین اونطور محکم منو بغل کنه و بهم بگه متاسفم انگار ن اگار ک همون جیمین خر تو سلفه!! همینطور خوشحال قدم هامو برمیداشتم و راهی نمونده بود ب حیاط کالج برسم که... صدایی باعث شد توقف کنم... :هوووی کوکی... برگشتم وبه سوگا و جی هوپی ک دست در دست هم بهم نزدیک میشدن نگا کردم... لبخندمو بزرگ تر کردم بهتر بگم ب نیشخند بزرگی تبدیلش کردم:چییه؟ سوگا با تعجب ب لبم خیره شد:این خنده چیه!؟ جی هوپم ادامه داد:خوبی؟ و ب من خیره شدن... با شادی ب شونه هردوشون زدم:چرا نباید خوب باشم.. و لبخند زنان ب راهم با قدم هایی بلند ادامه دادم.. جی هوپ و سوگا خودشونو ب من رسوندن ودر حالی ک تند تند راه میرفتن:آخه اون روز :بی خیییال و کولمو محکم چسبیدم و خطاب ب اون دوتا:بیاید تا کالجو بدوییم؟ هردوشون هم زمان :چیییی ولی من بی توجه ب اونا با آخرین سرعتم زدم تو دنده و ب سمت کالج دویدم... اینقدر خوشحال بودم ک میخواستم پرواز کنم.. اینقدر خوشحال ک همه چی برام خوب بود حتی این هوای داغون.. احساس میکردم آسمون بهم لبخند میزنه و قلبم آروم تر از همیشه .. عاشق این حس بودم. دلم میخواست جیمینو ببینم باورم نمیشد آغوش اون منو اینقدر خوشحال کرده بود.. احساس میکردم قراره ی اتفاق خوب بیوفته!!(زرشک)


زنگ ب صدا در اومد .. از کلاس عین جت حتی زود تر از معلم در اومدم ... میخواستم جیمینو ببینم پس باید ب طبقه دوم میرفتم جایی ک کلاس اونن اونجا بود... پله هارو یکی یکی بالا رفتم و وارد راهرو شدم... ناگهان سرجام ایستادم... خیلی غیر عادی بود!! تو راهرو همهمه ای بود... همه دور ی چیزی جمع شده بودن... اتفاقا نزدیک کلاس جیمین و وی هم بود!! من ک کنجکاو شده بودم چ خبره جمعیت حاضرو کنار میزدم و از لاشون خودمو جلو میکشیدم.. بالاخره تونستم دوتا دیو رو هم کنار بزنم .. قبل اینکه نگاهی ب روبروم بندازم رومو ک خاکی شده بود تکونی دادم.. نمیدونم چرا دوباره قلبم تند میزد البته بی خیال این هر ازگاهی هنگ میکنه! سرمو بالا آوردم و خودمو برای دیدن چیزی ک این همه آدمو دور و بر خودش جمع کرده بود آماده کرده بودم.. که ناگهان.. تمام لبخند اون روزم ذوب شد.... باز برای چندمین بار اشکا جمع شدن... خدا یا یعنی اینقدر سخته من خوشحال باشم یا مشکل از خودمه.. از دیدن صحنه ی روبروم دلم خواست بمیرم! تحقیر شده بودم اونم خفن ... لبخندی زدم و ب خودم خندیدم.. همه جمعیت ب سمت من برگشتن... خب حقم دارن شاید واقعا من همون پسرم ک آخرش با این کارا خود کشی کنم! اره دوباره جیمین.. ولی اینبار بدتر.. ی پسرو گرفته بود .. و محکم میبوسیدش... لبمو گزیدم انگار جیمینم متوجه حضور من شده بود چون از پسره جدا شده بود... دستمو رو قلبم گذاشتم و چند قدم بهش تزدیک شدم:چی کار میکنی. جیمین دوباره سرد و بی رحم ن مثل جیمین دیروز خیای متفاوت تر:ب تومربوط نمیشه.. چند بار پلک زدم و خواستم چیزی بگم ؛ بگم ک خیلی خره بگم تا کی میخواد ادامه بده بگم چیا کشیدم ک ناگهان... ب عقب کشیده شدم!! برگشتم و وی رو دیدم ک مچمو گرفته بود و خیلی عصبی منو دنبال خودش میکشید.. باهم وارد ی کلاس خالی شدیم .. منو محکم ب دیوار چسبوند:خل شدی ب چشاش خیره شدم و با چشمانی ک ب گریه عادت کرده بود:چرا خل شدم : میخوای خودتو تا چ حد عذاب بدی... :نمیییدونم ولی تحمل ندارم زجر میکشم چرا قلبم تند میزنه چرا عشقم ی طرفست چرا اینقدر بدختم چرا نمیتونم خوشبخت باشم اصلا ب تو ربطی نداره چرا باید ب تو بگم مگه تو درکم میکنی پس بکشش کنار بذاررر تو حال خودم باشششم وی سرشو لحظه ای پایین انداخت:اما با این کارات منم اذیت میکنی.. کمی تعجب کردم:منظورت چیه.. وی آهسته زمزمه کرد:شاید ....من عاشقت شدم..!! اینقدر آروم ک ب زور شنیدم چی گفت و ناگهان... منو بین دستاش گرفتار کرد و لبشو.... اروم رو لبم چسبوند...!!
bello:) minioni hamatun baladin dg n
ampas


نوع مطلب : my beloved love 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Mery
یکشنبه 23 تیر 1398 11:50 ب.ظ
سلام عزیز خوبی؟
من یادم رفت بگم رمزو میخواستم
http://atarwor.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 12:50 ق.ظ

This is nicely expressed. !
cialis 5 mg funziona cialis 100mg suppliers rx cialis para comprar cialis manufacturer coupon cialis 50 mg soft tab prices for cialis 50mg we use it cialis online store cost of cialis cvs cialis canada on line buy cialis online
http://mersuntsnat.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:17 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis pills price each cialis alternative cialis en mexico precio buy cialis online can i take cialis and ecstasy cialis generika cialis 100mg suppliers cialis kaufen wo cialis mit grapefruitsaft generic cialis 20mg tablets
http://mentdeci.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:31 ب.ظ

Fantastic advice. With thanks!
i recommend cialis generico free generic cialis cialis generic availability buy cialis sample pack cialis en mexico precio precios de cialis generico dose size of cialis cialis flussig 200 cialis coupon we recommend cheapest cialis
http://tabancnpag.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 01:35 ق.ظ

Cheers. Plenty of write ups!

the best choice cialis woman online prescriptions cialis how to buy cialis online usa cialis uk next day cilas cialis generisches kanada buy cialis online legal cialis sale online cialis 5 mg para diabeticos import cialis
http://derpitan.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:20 ق.ظ

Incredible many of helpful material!
cialis side effects cialis generique 5 mg cialis 5 mg effetti collateral cialis from canada cialis 5mg prix enter site 20 mg cialis cost are there generic cialis cialis online wow cialis tadalafil 100mg cialis with 2 days delivery
Cialis generic
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:44 ب.ظ

Whoa loads of superb information!
precios cialis peru cialis cuantos mg hay cialis farmacias guadalajara cialis 20 mg cut in half try it no rx cialis cialis sicuro in linea 5 mg cialis coupon printable cialis rezeptfrei sterreich cialis soft tabs for sale cialis baratos compran uk
cialis dosage for bph
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:20 ب.ظ

You revealed that wonderfully!
cialis online deutschland cialis 5 mg effetti collateral are there generic cialis click here to buy cialis comprar cialis 10 espa241a we choice cialis pfizer india cialis australia org cialis 5 mg buy cialis 200 dollar savings card deutschland cialis online
http://chinlandmic.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:57 ق.ظ

Kudos, Lots of information.

cialis prezzo di mercato rx cialis para comprar cipla cialis online tadalafil 20 mg we use it cialis online store cialis 30 day sample we use it 50 mg cialis dose cialis therapie cilas enter site very cheap cialis
cialis 5 mg buy
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:20 ق.ظ

Kudos! A lot of information!

cialis cost only here cialis pills we use it cialis online store cialis generico lilly cialis generic cialis super acti cialis online cialis prezzo al pubblico tadalafil 20 mg buy cialis
http://volpimat.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:27 ب.ظ

Wonderful material, Regards.
tadalafil 20 mg side effects of cialis 40 mg cialis what if i take precios cialis peru buy cialis online legal order generic cialis online cialis taglich cialis generique 5 mg 200 cialis coupon cialis super kamagra
http://gedtiper.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:41 ق.ظ

With thanks. I enjoy it.
try it no rx cialis cialis free trial cialis 100mg suppliers purchasing cialis on the internet side effects for cialis are there generic cialis how to purchase cialis on line cialis 200 dollar savings card 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis prezzo in linea basso
Buy cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:51 ق.ظ

Good posts. Regards!
order generic cialis online click here to buy cialis price cialis per pill tadalafil 10 mg venta cialis en espaa cialis dose 30mg we recommend cialis best buy free cialis effetti del cialis viagra or cialis
http://miicyclo.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:58 ب.ظ

Kudos. Ample knowledge.

cialis for sale cialis kaufen overnight cialis tadalafil we recommend cialis info cialis lowest price side effects for cialis cialis name brand cheap walgreens price for cialis cialis prices how do cialis pills work
Cialis canada
جمعه 24 خرداد 1398 03:16 ق.ظ

Cheers, Awesome information!
dose size of cialis how do cialis pills work miglior cialis generico cialis tablets for sale cialis kaufen buy cialis uk no prescription buy online cialis 5mg wow cialis 20 what is cialis achat cialis en itali
Online cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:22 ب.ظ

Thank you. Plenty of forum posts!

compare prices cialis uk cialis dose 30mg cialis canada venta cialis en espaa legalidad de comprar cialis only now cialis for sale in us cialis 05 how does cialis work effetti del cialis cialis patent expiration
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:59 ق.ظ

Thanks a lot! Lots of content.

cialis lilly tadalafi cialis 30 day trial coupon buy online cialis 5mg tadalafilo cialis preise schweiz canadian cialis cialis sicuro in linea cialis name brand cheap canadian drugs generic cialis best generic drugs cialis
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 08:23 ب.ظ

Point nicely taken.!
try it no rx cialis we like it cialis price legalidad de comprar cialis acquisto online cialis cialis sicuro in linea generic cialis soft gels buy cheap cialis in uk cialis 05 generic cialis with dapoxetine cialis cost
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 02:52 ب.ظ

Regards, Wonderful stuff!
cialis 100 mg 30 tablet cialis baratos compran uk where to buy cialis in ontario cialis therapie free generic cialis cialis ahumada cialis therapie are there generic cialis cialis e hiv acquistare cialis internet
does 100mg viagra work better than 50mg
شنبه 18 خرداد 1398 07:12 ق.ظ

Excellent beat ! I wish to apprentice whilst you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a appropriate deal. I were tiny bit acquainted of this your broadcast provided brilliant transparent idea
https://librodepoesia.com/producto/alpheratz-jorge-castro/
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 06:40 ب.ظ
ブランド コピー 激安_モンクレール ブランド 偽物
http://www.siv-marsens.ch/node/331
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 06:39 ب.ظ
ヴィトンコピー,ヴィトンスーパーコピー,エルメススーパーコピー,シャネルスーパーコピー,スーパー
http://www.allfresco.ru/sadovye_fonari
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 06:43 ق.ظ
シャネルスーパーコピーのN級品ブランド時計偽物|シャネル偽物専門店
http://canadianpharmacyes.com/
شنبه 24 فروردین 1398 09:29 ق.ظ

Amazing material, Thank you.
northwest pharmacies in canada canada medications cheap canada medications buy trust pharmacy of canada northwestpharmacy online drug store prescriptions from canada without canadian online pharmacies rated online pharmacies order canadian prescriptions online
Matt Linklater
یکشنبه 12 اسفند 1397 02:07 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I
am attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!
Cialis prices
جمعه 16 آذر 1397 01:12 ب.ظ

With thanks! Awesome information!
cialis efficacit cialis generico lilly cialis para que sirve cialis australia org cialis herbs cialis price in bangalore cialis prices cialis daily reviews cialis 20 mg cut in half cialis generika
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:01 ب.ظ

Seriously a lot of excellent material!
cialis patent expiration legalidad de comprar cialis trusted tabled cialis softabs cialis kamagra levitra wow cialis tadalafil 100mg cialis side effects cialis generico cialis usa cost cialis online cialis 5 mg funziona
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:21 ب.ظ

Good content, Thanks.
are there generic cialis effetti del cialis cialis for sale in europa cialis purchasing cialis italia gratis import cialis we like it cialis soft gel cialis patentablauf in deutschland ou trouver cialis sur le net cialis lilly tadalafi
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:19 ق.ظ

You made the point!
trusted tabled cialis softabs miglior cialis generico buy cialis sample pack import cialis cialis y deporte warnings for cialis cialis manufacturer coupon cialis diario compra safe dosage for cialis buy cialis online legal
buy cialis online without a prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 07:51 ب.ظ

Very well expressed certainly. !
cialis dosage amounts we use it 50 mg cialis dose cialis generico en mexico buy cialis online nz cialis 5 mg effetti collateral trusted tabled cialis softabs cialis for bph click here cialis daily uk how to buy cialis online usa 5 mg cialis coupon printable
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30