تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - my beloved love 19

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

my beloved love 19

نویسنده :AYNAZ K.T.H(V.F.S.S)
تاریخ:یکشنبه 7 شهریور 1395-03:00 ب.ظ

جونکوک: رو تختم داز کشیده بودم امروزو نتونستم برم کالج عین آدمای افسرده فقط رو تختم بودم حتی مدتی بود جیمینم خوابگاه نیومده بود! بدترین اتفاق اینه ک فردا باید برم سرکار نه حوصله داشتم ن حال کار کردن انگار دیگه همه چی برام تموم شده بود از صبحم صد دفعه جی هوپ و سوگا زنگ زده بودن ولی ترجیح میدادم تنها باشم حداقل تا وقتی ک خودمو پیدا کنم... پتو رو تا خر خره بالا کشیدم و سرمو بین بالشم پنهون کردم... اشک هام بالشمو خیس خیس کرده بود انگار ک روش بارون بارید بود... چشمامو بستم از دیروز سعی داشتم حداقل برای چند لخظه بخوابم اما بی فایده بود چشمی ک خیس شده عمرا بتونه بخوابه! صدای رعد و برق ناگهان باعث شد بدن بی جونم بلرزه... از بچگی از رعد و برق وحشت داشتم... از جام بلند شدم نمیتونستم رو تختم بمونم باید ی جایی قایم میشدم... دوباره رعد بزرگی کنار پنجره ب چشم خورد با صدای بلند و وحشتناک.. بدنم بدون حرکت با لرزه ای سرجاش خشک شد... زود پتو رو دورم پیچیدم و زیر تخت پناه بردم.... دست و پامو تو آغوش خودم جمع کردم و سعی کردم خودمو آروم کنم... ولی.... من از بچگی بزرگترین ترسم رعد و برق بود.... هرگز نتونستم خومد کنترل کنم از اونجایی ک اکثر اوقات تو خونه تنها بودم کسیم نداشتم موقع رعد و برق کنارش باشم... پس همیشه غرق در تنهاییم یجا پنهان میشدم... صدای باز شدن درو شنیدم... اینقدر میلرزیدم ک نمیتونستم بیرون بیام و ازش کمک بخوام... چشمامو ک محکم ب هم میفشردم آهسته باز کردم... چهرش زیاد مشخص نبود ولی... کمی ک چشمم عادت کرد تونستم تشخیص بدم کیه! همون بهتر ک چیزی نگفتم نمیخوام منو اینطوری ببینه اونوقت فک میکنه من ضعیف ترم. ولی چرا ب خوابگاه اومد... بله جیمین بود ک اومده بود... با چشمام بهش خیره شده بودم و بی صدا اشک میریختم .. اینقدر احمقم ک با این همه اتفاق هنوزم دوسش دارم... ناگهان رعد و برق بلندی با صدایی بلند رخشید... دوباره محکم چشمامو بستم و خودمو گوشه ای از زیر تخت جمع و جور کردم.. این رعد و برق اینقدر وحشتناک و بلند بود ک نمذاشت لرزه های بدنم تموم شه و درد عجیبی قلبمو آذار میداد ک باعث میشد ناله های کوتاهی با بعض ازم شنیده شه!


همینطور زیر تخت ب خودم میلرزید ک ناگهان صدایی پرده های گوشمو نوازش داد:جونکوک.. چشمامو دوباره با هر زحمتی بود باز کردم و با صورت متعحب جیمین مواجه شدم... اونم ب چشمای خیس من خیره شده بود... دستشو بلند کرد و از شونم گرفت سعی داشت منو بیرون بیاره اما من میترسیدم.... نمیخواستم بیرون بیام... پس زود دست جیمین هل دادم و ب زیر تخت برگشتم... جیمین با صدای آرومی:معلومه چی کار مبکنی؟ دوباره فجیح و بلند.... صدایی بلند از رعد و برق باعث لرزش و ترسی دوباره شد... اتاق برای چند لحظه روشن شد و درد و وحشتم نمایان تر! جیمین با چشمایی کاملا باز و صورتی کاملا متعجب:از رعد و برق میترسی؟ اما من عاجز تر از این بودم ک جوابشو بدم. جیمین از جاش بلند شد صدای کشیده شدن پرده هارو میشنیدم ... و بعد ثانیه ای صدایی نبود! ک ناگهان... تخت ب طرفی رفت جیمین جلو تخت بود ک اونو هل داده بود... بدن من هنوزم میلرزید خودمو کشون کشون ب تخت رسوندم ولی... جیمین منو گرفت و ب عقب هل داد...! دیگه نمیتونستم تحمل کنم:بذا برم. و سعی کردم کنار تخت برم ک ناگهان.... خودمو تو آغوش جیمین پیدا کردم... اشک هام خشک شده بودم و لرزه ی بدنم ! دیگه خبری ازش نبود... جیمین زود رو تختی رو بیرون کشید و رو سر هردومون انداخت هندسفری شو بیرون آورد و رو گوشام گذاشت ! یه آهن ملایم پخش میشد ... سرمو رو قفسه سینش گذاشت و با دستش موهامو نوازش میکرد... انگار تو ی دنیای دیگه بودم هیچ صدایی جز صدای آهنگ نمیشنیدم و هیچ چیزی جز دستا و گرمای آغوش جیمینو حس نمیکردم.. کمی در اون حالت باقی موندم جیمین نمیخواست منو ول کنه یا هنوزم صدای رعد و برق!؟


سرمو از آغوشش بیرون آوردم و روتختی رو کنار زدم هوا دیگه دلگرفته نبود و آفتاب پشت پرده ها دیده میشد... جیمین هندسفری رو از گوشم در آورد و از جاش بلند شد:این کمکو بذا برای این کاری ک تو سلف انجام دادم .. بعدم روشو برگردوند و آروم :متاسفم ... و خیلی سریع بدون شنیدن جوابی از طرف من از اتاق خارج شد!
.
.یک روز بعد: در اتاقو بستم باید میرفتم سر کلاسم... امروز احساس بهتری داشتم هم ب خاطر اتفاق دیروز و همم اینکه دیروز جیمین برگشت ب خوابگاه... کلا دیروز روز خوبی بود وی شام خیلی خوبی درس کرده بود خوب ک چی بگم عالیییی!(دستپخت وی خوردن داره من انگشتاشم میخورم):-\ با اعتماد ب نفس بیشتر قدم هامو برمیداشتم و از پله ها پایین میومدم... امروزو باید سعی کنم ب خوبی بگذرونم سرکارم با اشتیاق بیشتری باید تلاش کنم... ناخوآگاه لبخندی رو لبم بود راستش از خدا پنهون نیس از شما چ پنهون هموزم هنگ اتفاق دیروزم ... باورم نمیشد جیمین اونطور محکم منو بغل کنه و بهم بگه متاسفم انگار ن اگار ک همون جیمین خر تو سلفه!! همینطور خوشحال قدم هامو برمیداشتم و راهی نمونده بود ب حیاط کالج برسم که... صدایی باعث شد توقف کنم... :هوووی کوکی... برگشتم وبه سوگا و جی هوپی ک دست در دست هم بهم نزدیک میشدن نگا کردم... لبخندمو بزرگ تر کردم بهتر بگم ب نیشخند بزرگی تبدیلش کردم:چییه؟ سوگا با تعجب ب لبم خیره شد:این خنده چیه!؟ جی هوپم ادامه داد:خوبی؟ و ب من خیره شدن... با شادی ب شونه هردوشون زدم:چرا نباید خوب باشم.. و لبخند زنان ب راهم با قدم هایی بلند ادامه دادم.. جی هوپ و سوگا خودشونو ب من رسوندن ودر حالی ک تند تند راه میرفتن:آخه اون روز :بی خیییال و کولمو محکم چسبیدم و خطاب ب اون دوتا:بیاید تا کالجو بدوییم؟ هردوشون هم زمان :چیییی ولی من بی توجه ب اونا با آخرین سرعتم زدم تو دنده و ب سمت کالج دویدم... اینقدر خوشحال بودم ک میخواستم پرواز کنم.. اینقدر خوشحال ک همه چی برام خوب بود حتی این هوای داغون.. احساس میکردم آسمون بهم لبخند میزنه و قلبم آروم تر از همیشه .. عاشق این حس بودم. دلم میخواست جیمینو ببینم باورم نمیشد آغوش اون منو اینقدر خوشحال کرده بود.. احساس میکردم قراره ی اتفاق خوب بیوفته!!(زرشک)


زنگ ب صدا در اومد .. از کلاس عین جت حتی زود تر از معلم در اومدم ... میخواستم جیمینو ببینم پس باید ب طبقه دوم میرفتم جایی ک کلاس اونن اونجا بود... پله هارو یکی یکی بالا رفتم و وارد راهرو شدم... ناگهان سرجام ایستادم... خیلی غیر عادی بود!! تو راهرو همهمه ای بود... همه دور ی چیزی جمع شده بودن... اتفاقا نزدیک کلاس جیمین و وی هم بود!! من ک کنجکاو شده بودم چ خبره جمعیت حاضرو کنار میزدم و از لاشون خودمو جلو میکشیدم.. بالاخره تونستم دوتا دیو رو هم کنار بزنم .. قبل اینکه نگاهی ب روبروم بندازم رومو ک خاکی شده بود تکونی دادم.. نمیدونم چرا دوباره قلبم تند میزد البته بی خیال این هر ازگاهی هنگ میکنه! سرمو بالا آوردم و خودمو برای دیدن چیزی ک این همه آدمو دور و بر خودش جمع کرده بود آماده کرده بودم.. که ناگهان.. تمام لبخند اون روزم ذوب شد.... باز برای چندمین بار اشکا جمع شدن... خدا یا یعنی اینقدر سخته من خوشحال باشم یا مشکل از خودمه.. از دیدن صحنه ی روبروم دلم خواست بمیرم! تحقیر شده بودم اونم خفن ... لبخندی زدم و ب خودم خندیدم.. همه جمعیت ب سمت من برگشتن... خب حقم دارن شاید واقعا من همون پسرم ک آخرش با این کارا خود کشی کنم! اره دوباره جیمین.. ولی اینبار بدتر.. ی پسرو گرفته بود .. و محکم میبوسیدش... لبمو گزیدم انگار جیمینم متوجه حضور من شده بود چون از پسره جدا شده بود... دستمو رو قلبم گذاشتم و چند قدم بهش تزدیک شدم:چی کار میکنی. جیمین دوباره سرد و بی رحم ن مثل جیمین دیروز خیای متفاوت تر:ب تومربوط نمیشه.. چند بار پلک زدم و خواستم چیزی بگم ؛ بگم ک خیلی خره بگم تا کی میخواد ادامه بده بگم چیا کشیدم ک ناگهان... ب عقب کشیده شدم!! برگشتم و وی رو دیدم ک مچمو گرفته بود و خیلی عصبی منو دنبال خودش میکشید.. باهم وارد ی کلاس خالی شدیم .. منو محکم ب دیوار چسبوند:خل شدی ب چشاش خیره شدم و با چشمانی ک ب گریه عادت کرده بود:چرا خل شدم : میخوای خودتو تا چ حد عذاب بدی... :نمیییدونم ولی تحمل ندارم زجر میکشم چرا قلبم تند میزنه چرا عشقم ی طرفست چرا اینقدر بدختم چرا نمیتونم خوشبخت باشم اصلا ب تو ربطی نداره چرا باید ب تو بگم مگه تو درکم میکنی پس بکشش کنار بذاررر تو حال خودم باشششم وی سرشو لحظه ای پایین انداخت:اما با این کارات منم اذیت میکنی.. کمی تعجب کردم:منظورت چیه.. وی آهسته زمزمه کرد:شاید ....من عاشقت شدم..!! اینقدر آروم ک ب زور شنیدم چی گفت و ناگهان... منو بین دستاش گرفتار کرد و لبشو.... اروم رو لبم چسبوند...!!
bello:) minioni hamatun baladin dg n
ampas


نوع مطلب : my beloved love 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis prices
جمعه 16 آذر 1397 01:12 ب.ظ

With thanks! Awesome information!
cialis efficacit cialis generico lilly cialis para que sirve cialis australia org cialis herbs cialis price in bangalore cialis prices cialis daily reviews cialis 20 mg cut in half cialis generika
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:01 ب.ظ

Seriously a lot of excellent material!
cialis patent expiration legalidad de comprar cialis trusted tabled cialis softabs cialis kamagra levitra wow cialis tadalafil 100mg cialis side effects cialis generico cialis usa cost cialis online cialis 5 mg funziona
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:21 ب.ظ

Good content, Thanks.
are there generic cialis effetti del cialis cialis for sale in europa cialis purchasing cialis italia gratis import cialis we like it cialis soft gel cialis patentablauf in deutschland ou trouver cialis sur le net cialis lilly tadalafi
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:19 ق.ظ

You made the point!
trusted tabled cialis softabs miglior cialis generico buy cialis sample pack import cialis cialis y deporte warnings for cialis cialis manufacturer coupon cialis diario compra safe dosage for cialis buy cialis online legal
buy cialis online without a prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 07:51 ب.ظ

Very well expressed certainly. !
cialis dosage amounts we use it 50 mg cialis dose cialis generico en mexico buy cialis online nz cialis 5 mg effetti collateral trusted tabled cialis softabs cialis for bph click here cialis daily uk how to buy cialis online usa 5 mg cialis coupon printable
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:53 ق.ظ

Very good postings, Appreciate it.
side effects of cialis best generic drugs cialis cialis efficacit cialis tablets for sale recommended site cialis kanada cialis canada prix cialis once a da cialis 5 effetti collaterali cialis vs viagra cialis dose 30mg
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:00 ب.ظ

Cheers! Fantastic stuff!
when can i take another cialis cialis 30 day trial coupon tarif cialis france cialis prices in england buy cialis sample pack i recommend cialis generico cialis canada on line cialis price in bangalore cialis super kamagra generic cialis soft gels
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:28 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis baratos compran uk cialis taglich achat cialis en itali cialis canada on line cialis prezzo in linea basso rx cialis para comprar cialis online napol cialis generico online cialis for daily use female cialis no prescription
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:31 ب.ظ

Wonderful postings. Kudos.
buying cialis in colombia generic cialis 20mg uk import cialis cialis generico in farmacia cialis tablets australia generic cialis pro cialis generic tadalafil buy cialis lowest price prezzo di cialis in bulgaria tadalafilo
buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:53 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
buy cialis online nz cialis dosage recommendations female cialis no prescription online cialis cialis efficacit enter site 20 mg cialis cost cialis online holland how does cialis work does cialis cause gout cialis daily dose generic
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 08:42 ب.ظ

Truly all kinds of wonderful tips.
cialis generique 5 mg i recommend cialis generico the best site cialis tablets online cialis cialis per paypa wow look it cialis mexico tadalafil comprar cialis navarr we use it 50 mg cialis dose venta cialis en espaa
buy cialis online no prescription
شنبه 10 آذر 1397 07:35 ق.ظ

Appreciate it. Quite a lot of write ups.

cialis generico postepay order a sample of cialis look here cialis cheap canada link for you cialis price side effects of cialis generic cialis with dapoxetine cialis 20 mg best price rx cialis para comprar cialis dose 30mg chinese cialis 50 mg
buy tadalafil no prescription
جمعه 9 آذر 1397 08:16 ب.ظ

Thanks a lot, Wonderful stuff!
precios cialis peru cialis generisches kanada walgreens price for cialis cost of cialis per pill tadalafil 5mg generic cialis review uk 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis prices in england cialis 200 dollar savings card where do you buy cialis
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 08:25 ق.ظ

Regards. I appreciate this.
cialis online holland only here cialis pills how to purchase cialis on line cialis australia org comprar cialis 10 espa241a achat cialis en europe india cialis 100mg cost cialis side effects generic cialis soft gels callus
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:19 ب.ظ

You mentioned this adequately.
viagra or cialis cialis para que sirve order a sample of cialis get cheap cialis where to buy cialis in ontario cialis tablets we use it cialis online store trusted tabled cialis softabs cialis online nederland wow look it cialis mexico
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:44 ق.ظ

You've made your point pretty effectively..
cialis daily new zealand cialis rezeptfrei sterreich cialis authentique suisse cialis efficacit tesco price cialis cialis generico milano cialis lilly tadalafi cialis 30 day sample buy original cialis bulk cialis
buy cialis germany
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:57 ب.ظ

Wow quite a lot of helpful data.
cialis coupon cialis generika in deutschland kaufen buy cialis online cheapest buy original cialis cialis online deutschland cialis daily dose generic try it no rx cialis cialis daily new zealand cialis generika in deutschland kaufen usa cialis online
buy cialis online safely
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:10 ق.ظ

You reported it fantastically.
best generic drugs cialis link for you cialis price safe site to buy cialis online cialis manufacturer coupon safe dosage for cialis cialis prezzo in linea basso cialis generisches kanada low dose cialis blood pressure cialis name brand cheap wow look it cialis mexico
buy cialis medication
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:34 ب.ظ

Fantastic stuff. Kudos.
cialis 5 mg effetti collateral cialis authentique suisse cialis for sale in europa online cialis cialis taglich india cialis 100mg cost brand cialis nl cialis side effects achat cialis en itali cialis pills in singapore
buy cialis pills online
دوشنبه 9 مهر 1397 10:28 ق.ظ

Terrific information. Thank you.
cialis tablets the best site cialis tablets cialis 30 day sample cialis e hiv cialis canadian drugs viagra vs cialis cialis pills boards how much does a cialis cost bulk cialis cialis qualitat
trusted pharmacy canada
یکشنبه 1 مهر 1397 10:01 ق.ظ

You've made your point!
canada medication pharmacy buy viagra online usa drugstore online canada canadian pharmacy online 24 online drug store canadian discount pharmacies in ocala fl most reliable canadian online pharmacies canadian online pharmacies reviews discount canadian pharmacies canadian pharmaceuticals nafta
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:46 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
cialis savings card cialis 5 mg effetti collateral buy cialis sample pack cialis generique 5 mg side effects of cialis cialis kaufen wo cialis generico postepay cialis preise schweiz generic low dose cialis cialis for sale south africa
http://viagraiy.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:46 ب.ظ

Excellent knowledge. Cheers.
buy viagra online no prescription price of viagra uk viagra no presc buy sildenafil citrate online buy viagra online canada no prescription get viagra online prescription where to buy viagra uk buy viagra using paypal buy viagra safely online where to buy viagra over the counter
http://cialisb.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:21 ب.ظ

You revealed it terrifically.
cialis y deporte wow look it cialis mexico cialis daily new zealand cialis generique 5 mg how to purchase cialis on line cialis daily dose generic cialis generique 5 mg cialis 20mg canadian cialis where to buy cialis in ontario
viabiovit.com/generic-viagra-without-subscription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:36 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
buy viagra online cheap uk where can i get viagra online buy cheap viagra online uk buy viagra where cheap generic viagra online uk online pharmacy order buy sildenafil citrate online buy viagra mexico buy female viagra buy viagra now
accounting and bookkeeping certificate programs
شنبه 6 مرداد 1397 01:09 ب.ظ
Small enterprise accountants for bookkeeping in London.
Spring
پنجشنبه 10 خرداد 1397 11:09 ب.ظ
Lotfan rmze 16,17,20 ro behem bede
Spring
پنجشنبه 10 خرداد 1397 10:51 ب.ظ
Lotfan rmze 16,17,20 ro behem bede
mold removal specialist near me
سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 03:47 ب.ظ
Mildew may also be found in carpet and in the air.
Tadalafil tablets
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:34 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
buy viagra plus how to buy viagra on line where to buy sildenafil uk where to buy viagra from sildenafil generic price buy sildenafil generic how to get viagra from doctor where can you buy viagra online where to buy real viagra online where can i purchase viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30