تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - zoro7

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

zoro7

نویسنده :mahsa gh
تاریخ:جمعه 12 شهریور 1395-01:59 ق.ظ

سوم شخص:
تیفانی و تاپ پیش هم نشسته بودن و با عصبانیت به رییسشون نگاه میکردن...
بالاخره صدای عصبیه تیفانی بلند شد:منظورت چیه؟درسته که اونا بزرگش کردن اما اون هنوزم بچه ی
منه!!سرشو به سمتشون بر گردوند و با نیشخند ترسناکی جواب داد:تا حالا کدوم گوری بودی؟؟بهتون
...گفتم حقه نزدیک شدن بهشوندارین
اونوقت شما(همونطور که به جلو میومد)با اینکه میدنستین من همسرشم یه دختروبرای رام کردنش
فرستادین؟کاملا از فضای تاریک بیرون اومد...بازم نقاب زده بود...همون نقاب مشکی...نقاب ترسناک
نبود اما هرکسی که میدید بدون هیچ فکری فرار میکرد...قدبلندو هیکل کشیده...لاغر بود اما به طرز
.باورنکردنی خوش هیکل...با صدای دورگه شده ای گفت:میدونم جوابی ندارید...میتونید برید
.بی مکث بلند شدن چون واقعا دیگه نمی خواستن رییسشونو عصبانی کنن
به محض اینکه پاشونو از ساختمون بیرون گذاشتن صدای زنگ موبایل تاپ (t.o.p) ...بلند شد
!!!گوشیرو کنار گوشش جاداد و با پوزخندی جواب داد:بله رییس؟؟؟
پشت میزش نشست...در باز شد...با اخم بدی ماسکو از چهرش برداشت و به دوتا مشاور پرروش نگاه
کرد:شما دوتا هنوز آدم نشدین؟تهیون تو دیگه چرا؟تهیون با بیخیالی خودشو روی مبل پرت کردو با
نیشخندی گفت:اون احمقا واقعا فکر کردن ما نمی دونیم واسه اون بکهیون مارمولک کار میکنن؟رییس
سری تکون داد:تو دوست دخترش بودی بعد از ما میپرسی؟تهیون با بیخیالی سری تکون داد:وای نمی
دونین پیچوندن هوسوک چه کاره سختی بود...واقعا که افتضاح بود...بااخمایی که تازه تو هم رفته بود
روشو برگردوندسمت جیمین:دیدیش؟سرشو به نشونه ی مثبت تکون دادوگفت:آره اون عالی و زیبا
بود...ولی خیلی شیطون و فضول بود...بخوایم همه ی اینارو درنظر بگیریم میشه گفت خیلی بهت میاد.
لبخنده محوی زد:واقعا خوشگل بود؟؟؟جیمین با صدایه ذوق زده ای گفت:اره خیلی ناز و خوشگل بود!!!
تهیون با نگرانی گفت:اما من از هوسوک شنیدم امروز برای سومین بار برنده ی اون مسابقه ی مضخرف
.شد...آروم سری براش تکون دادو گفت:من که نمی تونم جلوشو بگیرم
تهیون:اما اون الان کلی دشمن پیدا کرده...حالا اینا که هیچی این نمی خواد دختر بازیاشو بزاره کنار؟چیم
چیم :اینش دیگه به ما ربطی نداره!!!خودش میدونه و شوهرش!!!!( شویاشویی )ته هیونگ بلند شد و از
پنجره به بیرون نگاه کرد:خیلی دلم میخواد اون خرگوش کوچولورو برای خودم داشته باشم اما حیف که
!!!!نمیشه به همین راحتی اونو تصرف کرد
:کوک
...پیش مامان و بابا بودم که گوشیم زنگ خورد
جواب دادم:بله؟؟صدای نگران و پر از استرس هوسوک اومد:کوک هلپ می!!آروم گفتم:چیه چی شده؟
صداش اومد:اون خواهر خلمو تعقیب کردم رسیدم به استاد پارک!بعدش دنبالشون کردمو رسیدم به پدر
و مادر واقعیه تو!!الان دوباره تعقیبشون کردم رسیدم به یه جشن...همه اینجا ماسک دارن...حالا من چه
گو/هی بخورم؟؟سریع گفتم:الان میام!!!روموکردم سمت جین و نامجون و با نیشخندگفتم:هوسوک تو
دردسر افتاده باید برم پیشش!!!بعدم بدون اینکه منتظر جواب باشم به سمت اتاقم پر کشیدم...کت و
شلوار سفید پوشیدم و یه خط چشم نسبتا کلفت کشیدم و خودمو شبیه گربه ها کردم!!خط چشم و کرم
وکت و شلوارمشکی واسه ی هوسوک برداشتم و یه نقاب خرگوش واسه خودم و یه نقاب مردونه ی
معمولی واسه ی هوسوک برداشتم...این مستر خیلی ترسو بود...همه ی نقابای منم که ترسناک...میترسم
سکته کنه...البته وسائل جانبی عبارت اند از شوکربرقی،بی سیم،رادار
و...روهم برداشتم!!!پاورچین پاورچین از اتاقم رفتم بیرون وسوار ماشینم شدم و دبروکه
رفتیم...ولی...ای کاش نمی رفتیم!!!
**نیم ساعت بعد
بالاخره رسیدم...از ماشین پیاده شدم و به سمت هوسوک رفتم...بدون اینکه حرفی بزنه سریع وسایلو
گرفت و رفت تااماده شه...منم بیخیال رفتم ماسکمو گذاشتم و بعد از اومدن هوسوک باهم رفتیم
داخل...وقتی داشتیم میرفتیم به دوتا نگهبان برخوردیم که دعوت نامه میخواستن...
...هوسوک:ببخشید...تو ماشین جا گذاشتیم الان میآریم!!!دستمو کشید و با هم رفتیم
**پونزده دقیقه بعد
از داخل اون قصر به اون دونفر که سعی داشتن به نگهبانا بفهمونن دعوت نامشونو دزدیدن نیشخند
زدم!!!سریع دست هوسوکو کشیدم وبردم یاد چند دقیقه پیش افتادم...فلش بک**به هوسوک چشمک زدم
و اونم اعلام آمادگی کرد!!!سریع به سمت یکی از اون پسرا رفتم واز قصد خودمو کوبوندم بهش...دعوت
نامه از جیبش افتاد...سریع برش داشتم و گذاشتمش تو جیبم...هوسوک اومد و دستمو گرفت:حالت
خوبه؟صدای یکی از پسرا بلند شد:اوه شما خیلی زیبایین!!!پوزخندی زدم و به هوسوک نگاه کردم...بهش
گفته بودم که ماسکشو بزاره ها...خودش گوش نکرد...راستی چه قدر این صدا آشنا بود!!!به صاحب صدا
...نگاه کردم...چه آشنا
**ولی...یادم نمی یاد کی بود...هوسوک:نظر لطفتونه...بازم متاسفیم ولی دیگه باید بریم...پایان فلش بک
ریز ریز خندیدم و دنبال هوسوک رفتم...داشت دنبال خواهره خلش میگشت...آخرم پیداش کرد...بغل یه
دختر بود!!!وایسا ببینم...اینجا همه هم.جنس. بازن؟؟؟
:تهیون
بعد از قال گذاشتن اون داداش گیجم رییس بهم گفت که باید خودمو به تیفانی همسر سابق تاپ نزدیک
کنم...اروم و با ناز به سمتش رفتم...لباسم خیلی باز بود...سی.نه هام کاملا معلوم بود...ولی به نقشه ی
رییس می ارزید...اروم دستمو به شونش زدم...اروم و با استرس ظاهری گفتم:ببخشید...شما خوب به
اینجا آشنایی دارین؟؟با تعجب نگام کرد و گفت:آره...چطور مگه؟!به همون ارومی جواب دادم:من گوشیه
همرامو تو یکی از اتاقای طبقه ی بالا جا گذاشتم...میشه کمکم کنین پیداش کنم...اروم سرشو تکون داد و
در کمال تعجب دستمو گرفت و کشوندم بالا...منو برد توی اتاقی که لباسامو عوض کردم...میدونستم
لباسام خیلی بازه ولی اهمیت ندادم...من بیشتر از عشق شه/وتشو میخوام!!!آروم روی تخت دولا شدم
...جوری که دارو ندارم ریخت بیرون
ولی خوب باید همه ی تلاشمومیکردم...دستش از پشت حلقه شد دوره کمرم...اروم و نوازشگر بدنمو لمس
کرد و گفت:تو تنهااومدی؟؟؟اروم نقابمو برداشتم و به سمتش برگشتم...چشماش اول گرد شد ولی بعدش
..برق خاصی زد...تنها خوبی بکی این بود که در مورد زندگی خصوصیش با کسی حرف نمیزد
البته اون خیلی مهربون بود ولی خب اینا همش در ظاهر بود...اروم گفتم:آره تنها اومدم چطور؟؟به سمتم
اومد و توی چند میلیمتریم وایساد:منم تنها اومدم...میشه همراه من شی؟؟؟لبخند کجی زدم و
...گفتم:حتما!!!ودستشو گرفتم و رفتیم به طبقه ی پایین...دستش دور کمرم بود و اروم نوازشم میکرد
اروم پرسیدم:تو چند سالته؟؟با نیشخند گفت: 40 !!!اون زن واقعا واسه داشتن یه بچه ی 18 ساله زیادی
جوون بود...البته هوسوک 20 سالش بود و من 24 امسال ترم آخر بودم و فقط درس ریاضی رو با اون دوتا
احمق برداشته بودم...کوکی هم دبستان و دبیرستانو جهشی خونده بود...هم اون و هم هوسوک شاگرد
!!!اول بودن...در صورتی که من یبارم دست اون برادر احمقم کتاب ندیده بودم**


منو که یادتون هست؟؟؟؟امیدوارم خوشتون اومده باشه...راستی اینم گیورینوع مطلب : Zoro 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
tree services of omaha better business bureau
چهارشنبه 20 تیر 1397 03:35 ب.ظ
A tree care service may also help to get this dealt with.
hardwood flooring refinishing near me
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 04:01 ب.ظ
Use adhesive remover to take away the flooring adhesive.
hardwood flooring companies near me
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 01:07 ق.ظ
Both types of flooring needs to be saved dry.
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:47 ق.ظ

Fantastic postings. Regards.
we like it cialis soft gel cuanto cuesta cialis yaho cialis 5 mg scheda tecnica only now cialis 20 mg cialis y deporte cialis soft tabs for sale cialis 20mg cialis generika in deutschland kaufen overnight cialis tadalafil if a woman takes a mans cialis
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:12 ب.ظ

Amazing loads of useful tips.
buying cialis on internet get cheap cialis cialis generico online cialis online nederland buy cialis sample pack generic cialis with dapoxetine achat cialis en suisse generic cialis 20mg uk buy generic cialis cialis professional yohimbe
foundation repair cost per pier dallas
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:21 ق.ظ
These are all symptoms of foundation points needing
repair.
Viagra for daily use
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:14 ب.ظ

Thanks, I value it.
how old do you have to be to buy viagra cheap generic viagra online pharmacy viagra usa pharmacy viagra buy online uk buy viagra online without a prescription how buy viagra buy viagra usa buying viagra online without prescription buy viagra now cheap viagra online pharmacy
basement finishing ideas low ceiling
سه شنبه 14 فروردین 1397 07:24 ب.ظ
BBB Enterprise Profiles are subject to change at
any time.
car carpet cleaning services near me
شنبه 4 فروردین 1397 07:27 ق.ظ
I would advocate him to your carpet cleaning wants.
carpet cleaning services in snellville ga
جمعه 3 فروردین 1397 06:22 ق.ظ
On the lookout for a Michigan carpet cleaning service?
Online cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 09:03 ق.ظ

Amazing posts. Kudos!
i recommend cialis generico cialis in sconto price cialis wal mart pharmacy cialis 100 mg 30 tablet cialis uk cialis 5 mg cialis 5 mg buy trusted tabled cialis softabs when will generic cialis be available we recommend cialis best buy
https://www.facebook.com/Elitepetsitting/
یکشنبه 13 اسفند 1396 04:32 ق.ظ
Start searching for petting sitting, free.
insurance agents close to me
سه شنبه 1 اسفند 1396 05:05 ق.ظ
SelectQuote is America's #1 Time period life sales agency.
garage door sales and installation near me
دوشنبه 30 بهمن 1396 06:20 ب.ظ
Steel Carriage House and Wooden Carriage Home.
tow truck service elizabeth nj
دوشنبه 30 بهمن 1396 03:41 ب.ظ
We're the best towing company closest to you.
garage door installation price
دوشنبه 30 بهمن 1396 11:10 ق.ظ
Bought an installed garage door opener.
www.facebook.com
دوشنبه 30 بهمن 1396 06:34 ق.ظ
On the lookout for cleaning companies close to you?
davey tree service sacramento
پنجشنبه 19 بهمن 1396 10:31 ق.ظ
Christmas timber require special consideration.
Stan
چهارشنبه 18 بهمن 1396 12:19 ق.ظ
There's definately a great deal to learn about this subject.
I love all of the points you've made.
Andrea
چهارشنبه 11 بهمن 1396 08:30 ب.ظ
It's fantastic that you are getting thoughts from this piece of writing as well as from our dialogue made at this time.
lee-field.co.uk
چهارشنبه 20 دی 1396 12:53 ب.ظ
I really love your site.. Great colors & theme. Did you create this web site yourself?
Please reply back as I'm trying to create my
very own blog and want to find out where you got this from
or what the theme is named. Appreciate it!
www.euroma.gr
سه شنبه 7 آذر 1396 06:45 ب.ظ
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
Danielle
یکشنبه 21 آبان 1396 04:45 ق.ظ
Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know
a few of the pictures aren't loading properly. I'm not sure why but I
think its a linking issue. I've tried it in two
different browsers and both show the same results.
Lelio Vieira Carneiro Junior
یکشنبه 21 آبان 1396 12:29 ق.ظ
Can I just say what a comfort to discover a person that genuinely knows what they are discussing on the net.
You certainly realize how to bring an issue to light and make it important.
More and more people must read this and understand this side of your story.

I was surprised you are not more popular since you certainly
have the gift.
How can you get taller in a week?
دوشنبه 27 شهریور 1396 07:51 ق.ظ
Can you tell us more about this? I'd care to find out more
details.
sheilahlockaby.jimdo.com
جمعه 30 تیر 1396 05:13 ق.ظ
This is the right web site for anyone who would like to understand this topic.
You know so much its almost tough to argue with you (not that
I really would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a
topic that has been written about for years. Great
stuff, just wonderful!
c diff and foot pain
چهارشنبه 21 تیر 1396 03:50 ق.ظ
Hi, Neat post. There is a problem together with your site in web explorer, would test
this? IE still is the marketplace chief and a big element of
other folks will miss your great writing due to this problem.
Loretta
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:11 ق.ظ
A fascinating discussion is worth comment. There's no doubt that that you need to publish more on this
issue, it may not be a taboo matter but typically people don't talk
about these subjects. To the next! Cheers!!
justinebehran.wordpress.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 06:53 ب.ظ
It's an remarkable post in support of all the web users; they will get advantage from it I am sure.
samin
دوشنبه 7 فروردین 1396 08:41 ب.ظ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30