تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - zoro7

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

zoro7

نویسنده :mahsa gh
تاریخ:جمعه 12 شهریور 1395-12:59 ق.ظ

سوم شخص:
تیفانی و تاپ پیش هم نشسته بودن و با عصبانیت به رییسشون نگاه میکردن...
بالاخره صدای عصبیه تیفانی بلند شد:منظورت چیه؟درسته که اونا بزرگش کردن اما اون هنوزم بچه ی
منه!!سرشو به سمتشون بر گردوند و با نیشخند ترسناکی جواب داد:تا حالا کدوم گوری بودی؟؟بهتون
...گفتم حقه نزدیک شدن بهشوندارین
اونوقت شما(همونطور که به جلو میومد)با اینکه میدنستین من همسرشم یه دختروبرای رام کردنش
فرستادین؟کاملا از فضای تاریک بیرون اومد...بازم نقاب زده بود...همون نقاب مشکی...نقاب ترسناک
نبود اما هرکسی که میدید بدون هیچ فکری فرار میکرد...قدبلندو هیکل کشیده...لاغر بود اما به طرز
.باورنکردنی خوش هیکل...با صدای دورگه شده ای گفت:میدونم جوابی ندارید...میتونید برید
.بی مکث بلند شدن چون واقعا دیگه نمی خواستن رییسشونو عصبانی کنن
به محض اینکه پاشونو از ساختمون بیرون گذاشتن صدای زنگ موبایل تاپ (t.o.p) ...بلند شد
!!!گوشیرو کنار گوشش جاداد و با پوزخندی جواب داد:بله رییس؟؟؟
پشت میزش نشست...در باز شد...با اخم بدی ماسکو از چهرش برداشت و به دوتا مشاور پرروش نگاه
کرد:شما دوتا هنوز آدم نشدین؟تهیون تو دیگه چرا؟تهیون با بیخیالی خودشو روی مبل پرت کردو با
نیشخندی گفت:اون احمقا واقعا فکر کردن ما نمی دونیم واسه اون بکهیون مارمولک کار میکنن؟رییس
سری تکون داد:تو دوست دخترش بودی بعد از ما میپرسی؟تهیون با بیخیالی سری تکون داد:وای نمی
دونین پیچوندن هوسوک چه کاره سختی بود...واقعا که افتضاح بود...بااخمایی که تازه تو هم رفته بود
روشو برگردوندسمت جیمین:دیدیش؟سرشو به نشونه ی مثبت تکون دادوگفت:آره اون عالی و زیبا
بود...ولی خیلی شیطون و فضول بود...بخوایم همه ی اینارو درنظر بگیریم میشه گفت خیلی بهت میاد.
لبخنده محوی زد:واقعا خوشگل بود؟؟؟جیمین با صدایه ذوق زده ای گفت:اره خیلی ناز و خوشگل بود!!!
تهیون با نگرانی گفت:اما من از هوسوک شنیدم امروز برای سومین بار برنده ی اون مسابقه ی مضخرف
.شد...آروم سری براش تکون دادو گفت:من که نمی تونم جلوشو بگیرم
تهیون:اما اون الان کلی دشمن پیدا کرده...حالا اینا که هیچی این نمی خواد دختر بازیاشو بزاره کنار؟چیم
چیم :اینش دیگه به ما ربطی نداره!!!خودش میدونه و شوهرش!!!!( شویاشویی )ته هیونگ بلند شد و از
پنجره به بیرون نگاه کرد:خیلی دلم میخواد اون خرگوش کوچولورو برای خودم داشته باشم اما حیف که
!!!!نمیشه به همین راحتی اونو تصرف کرد
:کوک
...پیش مامان و بابا بودم که گوشیم زنگ خورد
جواب دادم:بله؟؟صدای نگران و پر از استرس هوسوک اومد:کوک هلپ می!!آروم گفتم:چیه چی شده؟
صداش اومد:اون خواهر خلمو تعقیب کردم رسیدم به استاد پارک!بعدش دنبالشون کردمو رسیدم به پدر
و مادر واقعیه تو!!الان دوباره تعقیبشون کردم رسیدم به یه جشن...همه اینجا ماسک دارن...حالا من چه
گو/هی بخورم؟؟سریع گفتم:الان میام!!!روموکردم سمت جین و نامجون و با نیشخندگفتم:هوسوک تو
دردسر افتاده باید برم پیشش!!!بعدم بدون اینکه منتظر جواب باشم به سمت اتاقم پر کشیدم...کت و
شلوار سفید پوشیدم و یه خط چشم نسبتا کلفت کشیدم و خودمو شبیه گربه ها کردم!!خط چشم و کرم
وکت و شلوارمشکی واسه ی هوسوک برداشتم و یه نقاب خرگوش واسه خودم و یه نقاب مردونه ی
معمولی واسه ی هوسوک برداشتم...این مستر خیلی ترسو بود...همه ی نقابای منم که ترسناک...میترسم
سکته کنه...البته وسائل جانبی عبارت اند از شوکربرقی،بی سیم،رادار
و...روهم برداشتم!!!پاورچین پاورچین از اتاقم رفتم بیرون وسوار ماشینم شدم و دبروکه
رفتیم...ولی...ای کاش نمی رفتیم!!!
**نیم ساعت بعد
بالاخره رسیدم...از ماشین پیاده شدم و به سمت هوسوک رفتم...بدون اینکه حرفی بزنه سریع وسایلو
گرفت و رفت تااماده شه...منم بیخیال رفتم ماسکمو گذاشتم و بعد از اومدن هوسوک باهم رفتیم
داخل...وقتی داشتیم میرفتیم به دوتا نگهبان برخوردیم که دعوت نامه میخواستن...
...هوسوک:ببخشید...تو ماشین جا گذاشتیم الان میآریم!!!دستمو کشید و با هم رفتیم
**پونزده دقیقه بعد
از داخل اون قصر به اون دونفر که سعی داشتن به نگهبانا بفهمونن دعوت نامشونو دزدیدن نیشخند
زدم!!!سریع دست هوسوکو کشیدم وبردم یاد چند دقیقه پیش افتادم...فلش بک**به هوسوک چشمک زدم
و اونم اعلام آمادگی کرد!!!سریع به سمت یکی از اون پسرا رفتم واز قصد خودمو کوبوندم بهش...دعوت
نامه از جیبش افتاد...سریع برش داشتم و گذاشتمش تو جیبم...هوسوک اومد و دستمو گرفت:حالت
خوبه؟صدای یکی از پسرا بلند شد:اوه شما خیلی زیبایین!!!پوزخندی زدم و به هوسوک نگاه کردم...بهش
گفته بودم که ماسکشو بزاره ها...خودش گوش نکرد...راستی چه قدر این صدا آشنا بود!!!به صاحب صدا
...نگاه کردم...چه آشنا
**ولی...یادم نمی یاد کی بود...هوسوک:نظر لطفتونه...بازم متاسفیم ولی دیگه باید بریم...پایان فلش بک
ریز ریز خندیدم و دنبال هوسوک رفتم...داشت دنبال خواهره خلش میگشت...آخرم پیداش کرد...بغل یه
دختر بود!!!وایسا ببینم...اینجا همه هم.جنس. بازن؟؟؟
:تهیون
بعد از قال گذاشتن اون داداش گیجم رییس بهم گفت که باید خودمو به تیفانی همسر سابق تاپ نزدیک
کنم...اروم و با ناز به سمتش رفتم...لباسم خیلی باز بود...سی.نه هام کاملا معلوم بود...ولی به نقشه ی
رییس می ارزید...اروم دستمو به شونش زدم...اروم و با استرس ظاهری گفتم:ببخشید...شما خوب به
اینجا آشنایی دارین؟؟با تعجب نگام کرد و گفت:آره...چطور مگه؟!به همون ارومی جواب دادم:من گوشیه
همرامو تو یکی از اتاقای طبقه ی بالا جا گذاشتم...میشه کمکم کنین پیداش کنم...اروم سرشو تکون داد و
در کمال تعجب دستمو گرفت و کشوندم بالا...منو برد توی اتاقی که لباسامو عوض کردم...میدونستم
لباسام خیلی بازه ولی اهمیت ندادم...من بیشتر از عشق شه/وتشو میخوام!!!آروم روی تخت دولا شدم
...جوری که دارو ندارم ریخت بیرون
ولی خوب باید همه ی تلاشمومیکردم...دستش از پشت حلقه شد دوره کمرم...اروم و نوازشگر بدنمو لمس
کرد و گفت:تو تنهااومدی؟؟؟اروم نقابمو برداشتم و به سمتش برگشتم...چشماش اول گرد شد ولی بعدش
..برق خاصی زد...تنها خوبی بکی این بود که در مورد زندگی خصوصیش با کسی حرف نمیزد
البته اون خیلی مهربون بود ولی خب اینا همش در ظاهر بود...اروم گفتم:آره تنها اومدم چطور؟؟به سمتم
اومد و توی چند میلیمتریم وایساد:منم تنها اومدم...میشه همراه من شی؟؟؟لبخند کجی زدم و
...گفتم:حتما!!!ودستشو گرفتم و رفتیم به طبقه ی پایین...دستش دور کمرم بود و اروم نوازشم میکرد
اروم پرسیدم:تو چند سالته؟؟با نیشخند گفت: 40 !!!اون زن واقعا واسه داشتن یه بچه ی 18 ساله زیادی
جوون بود...البته هوسوک 20 سالش بود و من 24 امسال ترم آخر بودم و فقط درس ریاضی رو با اون دوتا
احمق برداشته بودم...کوکی هم دبستان و دبیرستانو جهشی خونده بود...هم اون و هم هوسوک شاگرد
!!!اول بودن...در صورتی که من یبارم دست اون برادر احمقم کتاب ندیده بودم**


منو که یادتون هست؟؟؟؟امیدوارم خوشتون اومده باشه...راستی اینم گیورینوع مطلب : Zoro 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
what is the best mora knife for bushcraft
دوشنبه 19 آذر 1397 11:49 ق.ظ
Survіval knives are a key tool for your Bushcraft kit.
buy cials online
جمعه 16 آذر 1397 05:17 ق.ظ

Regards. Good information!
link for you cialis price precios cialis peru il cialis quanto costa tarif cialis france cialis baratos compran uk prix de cialis cialis online napol cialis bula cialis 5 mg schweiz comprar cialis 10 espa241a
buy cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:03 ق.ظ

You said that effectively!
cialis online how to buy cialis online usa click here cialis daily uk buy generic cialis cost of cialis per pill cialis patent expiration american pharmacy cialis tarif cialis france side effects of cialis cialis generic tadalafil buy
buy cialis delhi
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:03 ب.ظ

Superb content. Thanks!
discount cialis effetti del cialis cialis online nederland buy name brand cialis on line cialis vs viagra best generic drugs cialis tadalafil 5mg cialis generika canadian drugs generic cialis generic cialis 20mg tablets
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:35 ق.ظ

Seriously plenty of good data!
generic low dose cialis cialis tadalafil we recommend cialis best buy cialis 50 mg soft tab cialis alternative cialis in sconto cialis dose 30mg cialis en 24 hora cialis patentablauf in deutschland cialis 5 mg
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 03:33 ب.ظ

Seriously tons of helpful advice!
cialis cipla best buy cheap cialis cialis uk next day cialis 20mg preis cf generic cialis levitra cialis ahumada cialis alternative cialis generisches kanada cialis 5 effetti collaterali can i take cialis and ecstasy
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 04:10 ق.ظ

You definitely made your point.
cialis cipla best buy prix de cialis purchasing cialis on the internet buying cialis overnight viagra or cialis order cialis from india cialis online cialis generika in deutschland kaufen compare prices cialis uk cialis savings card
buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 03:58 ب.ظ

Beneficial info. Thanks a lot.
brand cialis nl overnight cialis tadalafil tadalafil generic cialis therapie how do cialis pills work 5 mg cialis coupon printable ou trouver cialis sur le net click here take cialis cialis prezzo in linea basso acheter cialis kamagra
buy cialis online cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 03:53 ق.ظ

Whoa lots of helpful tips.
buying cialis overnight acheter cialis meilleur pri buy name brand cialis on line cuanto cuesta cialis yaho generic cialis pro cialis free trial cialis generico milano price cialis best cialis pills price each non 5 mg cialis generici
buy cialis online no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 03:20 ب.ظ

You reported that very well!
cialis 5mg buy cialis cheap 10 mg deutschland cialis online cialis generic availability comprar cialis navarr cialis pills cialis billig cialis 200 dollar savings card dosagem ideal cialis brand cialis generic
buy cialis online best price
یکشنبه 11 آذر 1397 03:33 ق.ظ

You definitely made your point.
cialis professional yohimbe cialis tadalafil online tadalafil 10 mg cialis baratos compran uk miglior cialis generico generic cialis in vietnam side effects for cialis tadalafil cialis professional from usa legalidad de comprar cialis
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 03:59 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis arginine interactio cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg buy how to purchase cialis on line cialis generico en mexico trusted tabled cialis softabs precios de cialis generico tadalafil 10 mg precios de cialis generico tadalafil 20mg
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 03:09 ق.ظ

Many thanks! A lot of facts.

cialis 5 mg effetti collateral cialis price thailand cialis canada on line cialis arginine interactio cialis vs viagra walgreens price for cialis cialis preise schweiz canadian cialis buy cialis online nz buy cialis online
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 03:53 ب.ظ

Very well spoken without a doubt. !
legalidad de comprar cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis side effects tarif cialis france wow look it cialis mexico cialis generic cialis en mexico precio non 5 mg cialis generici generic cialis soft gels india cialis 100mg cost
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 04:08 ق.ظ

Many thanks. A good amount of content.

cialis tablets for sale estudios de cialis genricos cialis qualitat cialis lilly tadalafi cialis savings card cialis patentablauf in deutschland cialis in sconto generic cialis in vietnam dose size of cialis where cheapest cialis
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:45 ب.ظ

Thanks a lot! Very good stuff.
how to buy cialis online usa cialis price in bangalore where cheapest cialis costo in farmacia cialis prescription doctor cialis cialis soft tabs for sale deutschland cialis online cialis dosage buy name brand cialis on line cialis authentique suisse
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:48 ق.ظ

You have made your point very well.!
generic cialis with dapoxetine cialis dosage recommendations cialis dosage amounts generic cialis review uk 40 mg cialis what if i take where cheapest cialis prix cialis once a da non 5 mg cialis generici cialis alternative enter site natural cialis
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:18 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
price cialis best cilas cialis super kamagra rx cialis para comprar comprar cialis navarr achat cialis en suisse click here to buy cialis comprar cialis navarr cialis en 24 hora cialis flussig
buy cialis no rx
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:14 ق.ظ

Valuable write ups. Kudos!
cialis taglich cialis 20mg preis cf india cialis 100mg cost cialis en mexico precio cialis pills boards cialis generique cialis 5 effetti collaterali prices on cialis 10 mg cialis savings card buying cialis overnight
levitra 10 mg prezzo
جمعه 20 مهر 1397 01:37 ق.ظ

Regards, Wonderful stuff.
levitra 20 mg bayer prezzo levitra 10 mg kopen buy levitra levitra 20mg buy levitra online levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg kopen levitra generic levitra levitra 20 mg
Tiffany
جمعه 13 مهر 1397 07:35 ب.ظ
I studied in just a few faculties for appearing.
Buy cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 02:32 ب.ظ

You actually stated this adequately.
enter site very cheap cialis cialis 5mg cialis rezeptfrei sterreich cialis daily dose generic cialis professional from usa enter site very cheap cialis cialis dose 30mg we use it 50 mg cialis dose india cialis 100mg cost cialis online deutschland
Cialis canada
یکشنبه 8 مهر 1397 09:22 ق.ظ

You said it very well.!
free generic cialis where to buy cialis in ontario wow cialis tadalafil 100mg india cialis 100mg cost generic cialis at the pharmacy cialis y deporte generic cialis 20mg uk we choice cialis pfizer india prix cialis once a da cialis usa cost
Buy generic cialis
شنبه 7 مهر 1397 10:09 ق.ظ

You have made the point!
cialis 5 mg funziona cialis therapie cialis super acti cialis generic availability we choice free trial of cialis generic cialis achat cialis en europe acheter du cialis a geneve cialis italia gratis generic cialis tadalafil
buy vistagra usa
شنبه 31 شهریور 1397 11:02 ب.ظ

You actually revealed that adequately!
canadian pharmaceuticals nafta canadian pharmacy uk delivery drugs for sale on internet canadian rxlist drugs for sale online northwestpharmacy aarp recommended canadian pharmacies pharmacy canada reviews drugstore online canada drugs for sale in uk
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:47 ب.ظ

Very good material. Thanks.
viagra vs cialis cialis lilly tadalafi buy generic cialis cialis coupons printable overnight cialis tadalafil cialis australian price cialis patentablauf in deutschland we use it cialis online store cialis generico postepay recommended site cialis kanada
http://viagravipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:53 ق.ظ

Amazing tons of fantastic facts!
fast cialis online safe site to buy cialis online cialis great britain cialis 10mg prix pharmaci buy cialis online brand cialis generic cialis 5mg cialis 5 mg funziona cialis prezzo al pubblico cheap cialis
canadian pharmacy online 24
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:31 ق.ظ

Superb posts. Thanks a lot.
drugs for sale on internet canadian pharmaceuticals for usa sales canadian pharmacy viagra are canadian online pharmacies safe safe canadian online pharmacies canadian pharmacys canadian online pharmacy online canadian pharmacy canada medication list online pharmacies in usa
http://viabiovit.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:44 ق.ظ

Regards. Excellent stuff.
price of viagra tablets purchase viagra online uk viagra mail order buy viagra with prescription online how to buy viagra cheap buy viagra from india order online viagra buy viagra online prescription best place to buy generic viagra viagra buy online
Cialis pills
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:35 ب.ظ

This is nicely expressed! !
cialis 100mg suppliers purchasing cialis on the internet cialis lilly tadalafi buying brand cialis online buy cialis online cheapest canadian drugs generic cialis buying cialis on internet buying cialis in colombia warnings for cialis cialis 20 mg cost
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30