تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - good days come soon_13

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

good days come soon_13

نویسنده :Asra Dn
تاریخ:دوشنبه 22 شهریور 1395-11:08 ب.ظ

هلو مای فرندز
حال و احوالتون؟؟؟؟
قسمت قبل خوب بید؟؟؟انرژی گرفتید عایا؟؟؟
این روزا دیگه به قسمتای بد بخت وار نزدیک میشیم 
دیگه هیچی نمیگم برید ادومه...
نظرم که یادتون نمیره مگه نه؟؟؟
قسمت سیزدهم

صبح از خواب بیدارشدم و دیدم کوکی سرشو تو گردنم فرو کرده و خوابیده...
میدونستم الان اگه بیدار بشه درداش شروع میشه آروم دستمو از زیره کمرش
کشیدم بیرون و رفتم دنبال مسکن بگردم چندتا مسکن قوی از تو جا قرصی
درآوردم و وانو (وان حمام)پر کردم تا با آب داغ دوش بگیره برگشتم و نگاهی
به چهره مظلوم کوکی انداختم که غرق خواب بود لباش و گردنش حسابی
کبود شده بود و موهاش بهم ریخته بود نگاش که کردم به خودم لعنت
فرستادم که چرا دیشب عصبانی شدم وناراحتش کردم اما اون همش
با ملایمت باهام رفتار می کرد و سعی می کرد آرومم کنه....
می دونستم اون به غیر از من کسی رو دوست نداره اما بازم بی عقلی
کردم...
جونگ کوک از خواب بیدار شد و توجاش نشست و بارنگ و روی پریده
وپیشونی عرق کرده و چشمای قرمز وبی حال بهم خیره شد و با لبای
خشک و کبودش زیره لب و آروم گفت:وی....
با دیدن چهرش یه آن ترسیدم و دویدم سمتش و چندبار تکونش دادم:
کوکی...کوک چت شده؟؟؟؟
کوکی دستاشو آروم از دوطرف گذاشت رو شونه هامو سرش و انداخت پایین
وگفت:وی...من...
باترس گفتم:توچی کوکی؟؟؟چی شده؟؟؟
یدفعه کوکی اوق زد وگفت:(من حاملم خخخخ) من حالم بده احساس...احساس
میکنم دل و کمرم داره منفجر میشه....
وبعد داده بلندی کشید و شونه هامو محکمتر فشار داد و دوباره اوق زد...
سریع دستشو گرفتم و بردمش تو حموم تا اونجا بالا بیاره...
دستشو به دیوار تکیه داد و دار و ندارش از تو معدش ریخت بیرون
منم با کوکی همزمان اوق میزدم و این باعث میشد کوکی ام حالش بدتر
بشه و بالا بیاره...
بردمش تو تخت و پتو رو کشیدم روش همش داشت می لرزید....
رفتم یه تیکه کیک بهش دادمو و بعدم یه مسکن خورد و بدنه بی جونشو
تو بغلم ول کرد...
انگشتای کشیدمو توی موهاش بازی دادم وگفتم:اگه میدونستم حالت 
انقدر بد میشه هیچ وقت این کارو باهات نمیکردم...
جونگ کوک چشمای بستشو باز کرد و دوباره بستو لبخند زدو گفت:علم
غیب که نداشتی...
اون یکی دسته آزادمو بردم سمته شکمشو ماساژش دادم...
کوکی لبخنده شیطونی زد و گفت:آخییش دستای جادویی بیشتر ماساژ
بده...
آروم زدم به بازوشو گفتم:کوفت...ماساژور گیر آوردی؟؟؟
جونگ کوک دسته معلقشو گذاشت پشت کمرمو گفت:ماساژور دیشب
انعامشو گرفته الان باید جورشو بکشه که منو به این حال انداخت...
شرمنده سرمو انداختم پایین و گفتم:نگو کوکی یاده احمق بازیام که می افتم
اعصابم بهم می ریزه...
این همه منو عذاب دادی حالا اعصابت بهم می ریزه؟؟؟حالا که دیگه ماله
تو شدم اعصابت بهم می ریزه؟؟؟
باورم نمیشه تویی که ازم می ترسیدی و بهم دست نمیزدی و همیشه
به این حرفم که می گفتم تا موقع مدرک صبر کن گوش میدادی چطور
یهو جوگیر شدی...
آخرشم به آرزوت رسیدی و قبل از اینکه من مدرکمو بگیرم منو کردی
وی:خوبه همینطوری ادامه بده هرچی بیشتر حرف بزنی درد یادت میره
جونگ کوک عصبی نگام کرد و دندونای خرگوشیشو بهم سابید و با اون
دستش که پشت کمرم بود یکی محکم زد تو کمرم وگفت:سه ساعته دارم
آقا رو نصیحت میکنم همشو از این گوش گرفته و از اون گوش بیرون کرده
و بعد گوشامو محکم کشید...
خندیدمو دستمو از رو شکمش برداشتم وگفتم:بسته دیگه لوس شدی 
اگه حالت خوب نبود اینطوری کله ملق نمیزدی و واسه من چرب زبونی 
نمیکردی و بعد چندتا ضربه به کمرش زدم وگفتم:پاشو پاشو الکی از کار و
زندگی انداختیم پاشو ببینم....
جونگ کوک لب و لوچش آویزون شد وگفت:عجب آدمی هستی از این
به بعد حتی نمیزارم کفه پامم بوس کنی...
خندیدمو گفتم:پاشو پاشو واسه من خط. ونشون نکش من خودم ختمه
روزگارم پسر...
حالا پاشو یه فکری به حال این گردن و لبت کنیم میخوای بری آزمایشگاه
آبروریزی نشه...
جونگ کوک سرشو تکون داد و خواست از جاش بلند شه که پشتشو 
محکم گرفت و گفت:اوف...لعنت بهت وی...فلجم کردی...
کرواتمو درست کردم و رفتم سمتش و بلندش کردم و اونم به زور ایستاد
و پاهاشو 180درجه باز می کرد و راه می رفت و دستاشم تو هوا گرفته بود
با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:پس چرا این شکلی راه میری؟؟؟
جونگ کوک با قیافه پوکر برگشت سمتمو گفت:به لطفه والا حضرت کیم ته هیونگ
باسنم سر شده و راه که میرم می سوزه حالا موندم چطور برم جیش کنم
خندیدمو گفتم:میخوای کمکت کنم؟؟؟
جونگ کوک جدی نگام کرد وگفت:نه مرسی لطف و محبت جنابعالی 
به من نمیسازه...
کتمو پوشیدم که کوکی اومد بیرون رفتم سمتش و دستمو کشبدم رو لبش
که ترسید و عقب رفت...
خم شدم و پایین بلوزشو گرفتم و کشیدمش سمته خودم:نترس بابا...
می خوام ببینم چه کار میشه کرد تا این ورمش و کبودیش خوب شه
گردنتو که میشه با یقت پوشوند ولی برای اینا باید یه فکری بکنیم....

بالاخره بعد از کلی کلنجار رفتن با کوکی و جیغ و واقاش هر دو آماده
شدیم و رفتیم سره کارمون...
از زبان جونگ کوک:بالاخره به آزمایشگاه رسیدم و لباسای بیرونیمو بایه
روپوش سفید عوض کردم و ماسک زدم که لبام معلوم نباشه...
طبق معمول جی هوپم که توی این آزمایشگاه کار میکنه اومد وگفت:
ببینم پسر چرا ماسک زدی؟؟؟اینجا که آلوده نیست و هر روز استیریل
میشه...تو تابستونم که کسی سرما نمی خوره....اخبارم که هوارو پاک اعلام
کرده...
ماسکو جابه جا کردم و گفتم:این موادی که می خوام باهاشون کارکنم 
شیمیایی و سرطان زاست...
یدفعه دیدم جی هوپ خیلی ریلکس با یه پوزخند بهم زل زده...
گفتم:یا هوپی چت شده؟؟؟
جی هوپ پوزخند صدا داری زد وگفت:داری خرم میکنی؟؟؟
با مواد سرطان زا داروی ضد سرطان می سازن؟؟؟راستشو بگو نکنه دیشب...
تند تند به سمته قفسه ها رفتم وگفتم:آه جی هوپ برای خودت الکی
داستان نباف من چیزیم نیست و دیشبم هیچ اتفاقی نیفتاده...
چندتا پودر از تو قفسه برداشتم و تا برگشتم جی هوپ ماسک رو از روی
صورتم کشید و با دیدن لبایه زخمیم لبخنده شیطانی روی لباش نقش 
بست....
جی هوپ:اوه اوه بچم چقدرم هول بوده نگفتم وی از بچگی وحشی بوده
و نمیتونه با مدرکت خرش کنی؟؟؟
همینطوری جی هوپ داشت دیدم میزد که سرمو بالا آوردم و دیدم جیمین
جلوی دره ورودی ایستاده و داره نگام میکنه...نگاهش رفت روی لبام و 
بعد سرشو انداخت پایین...
جی هوپ رده نگاهمو دنبال کرد و برگشت تا جیمینو دید گفت:آه چیم چیم
اومدی؟؟؟چیزایی که شوگا گفت رو آوردی؟؟؟
جیمین وسایلو داد دسته جی هوپ و دوباره به من نگاه کرد...
به سمتم اومد سرمو انداختم پایین و چشمامو رو هم فشار دادم و آروم زمزمه
می کردم:نیا نیا نیا نیا
بالاخره جیمین رو به روم ایستاد و دستشو سمته صورتم گرفت که دستشو
تو هوا گرفتم و آروم انداختم پایین...
جیمین آروم زمزما کرد:زدت؟؟؟؟
اووو فکرش کجا رفته چقدر خوش خیاله کتکم میزد بهتر از کارا دیشبش بود
دستامو به سینم تکیه زدمو گفتم:نه...به نظرت من وایمیسم تا اون کتکم بزنه؟؟
بعدشم وی مگه دیونست که منو بزنه؟؟اصن برای چی باید بزنم؟؟؟
جیمین با من من گفت:گفتم شاید که... شاید دیروز ما رو دیده این کارو
کرده چون خیلی عصبانی بود...
پوزخندی زدم و گفتم:دیگه به اون اتفاقایی که دیروز افتاد فکر نکن من که
فراموشش کردم پس توهم فراموشش کن...
وقتی خواستم از کنارش رد بشم از قصد شونمو کوبیدم تو سینش و رفتم...
جیمین زمزمه کرد:پس باید زندگیمو فراموش کنم...مری بعد از تماس گوشی تلفن رو گذاشت سرجاش و به دفترش خیره شد
مریضای امروز تمام شده بودن و کسی هم حضوری وقت نگرفته بود...
وسایلشو جمع کرد و به ساعت نگاه کرد ساعت نزدیکای ده شب بود
به سمت اتاق جین رفت تا ازش خدانافظی بگیره و بره خونه که صدای 
عجیبی شنید و دره اتاق جین رو باز کرد و با دیدن صحنه ی رو به روش
کیفه توی دستش افتاد روی زمین....

هووووف تمام شد مادر راحت شدم...
نظر نشه فراموش انتقاد اضافیم خاموش!!!


نوع مطلب : Good days come soon 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://canadianopharmacy.com/
چهارشنبه 9 مرداد 1398 12:42 ق.ظ

Amazing all kinds of awesome info.
canadian pharmacy viagra brand canada medication canadian pharmacys canada pharmacies account no 1 canadian pharcharmy online drugs for sale online discount canadian pharmacies canadian prescriptions online serc 24 mg canadian medications, liraglutide drugstore online shopping
Generic cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 08:44 ق.ظ

Regards! Valuable stuff.
cialis dose 30mg order cialis from india cialis 50 mg soft tab are there generic cialis cialis 20 mg purchasing cialis on the internet cialis 20mg preis cf when can i take another cialis try it no rx cialis precios cialis peru
http://pieteerround.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 04:46 ب.ظ

Amazing postings, Thank you.
cialis tablets australia buy brand cialis cheap cialis generika in deutschland kaufen cialis 100mg suppliers click here cialis daily uk cialis generika when can i take another cialis click now buy cialis brand cialis for daily use cialis sale online
http://dertythar.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 02:14 ق.ظ

Whoa a lot of fantastic material!
are there generic cialis generic cialis tadalafil venta cialis en espaa cialis wir preise cialis mit grapefruitsaft cialis online napol cialis generico only now cialis 20 mg cialis online napol only here cialis pills
Buy generic cialis
شنبه 1 تیر 1398 09:12 ق.ظ

Thank you, Useful stuff!
generic cialis pro buy name brand cialis on line cialis tablets for sale cialis coupons cialis baratos compran uk generic cialis can i take cialis and ecstasy only here cialis pills buy brand cialis cheap cialis 200 dollar savings card
Buy cialis
جمعه 31 خرداد 1398 05:00 ب.ظ

Many thanks! A good amount of material!

american pharmacy cialis cialis online canada discount drugs cialis fast cialis online price cialis per pill cilas generic cialis at walmart we use it 50 mg cialis dose if a woman takes a mans cialis cialis kaufen
Cialis 20 mg
جمعه 31 خرداد 1398 01:30 ق.ظ

Regards. Lots of information!

cialis efficacit we choice free trial of cialis generic cialis 20mg uk costo in farmacia cialis cialis bula cialis purchasing cialis online only now cialis 20 mg cialis 20 mg canadian discount cialis
Generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:34 ق.ظ

Thanks a lot, Good information.
tadalafil 20 mg click now cialis from canada cialis free trial the best choice cialis woman cialis for sale buy original cialis buy cialis cheap 10 mg calis acheter du cialis a geneve we like it cialis soft gel
http://omtrebcie.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:17 ب.ظ

Many thanks. Loads of facts!

we recommend cialis info legalidad de comprar cialis generic for cialis cialis generique 5 mg sialis cialis daily new zealand cialis e hiv acheter du cialis a geneve order cialis from india cialis per paypa
Mery
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:01 ق.ظ
سلام عزیزم من خیلی وقته که داستاناتو میخونم ولی فکر میکردم بخاطر نداشتن ایمیل نمیتونم پیام بفرستم کارت عالیه عزیزم راستی اگه برنامه ویسگونی رو داری یه سر به پیج dohktar tohks بزن آخه گفتن میخوان چندتا نویسنده جمع شن یه داستان در مورد bts/exo/black pink و خیلی گروه های دیگه بنویسن بعدم میخوان به زبان کره ای ترجمش کنن و بفرستن برای گروه بی تی اس من کلی ذوق کردم ولی خب نمیتونم باهاشون باشم مرسی بازم میگم داستان20 عالی راستی بی زحمت رمز قسمت 12
میسی عشقم
cialis name brand cheap
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:56 ب.ظ

Wonderful forum posts, With thanks.
cialis arginine interactio cialis tablets tadalafil 10 mg online cialis tadalafil 5mg cialis patentablauf in deutschland cialis arginine interactio cialis for daily use cialis for sale cialis for bph
cialis 5mg price
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:51 ب.ظ

Thank you. A lot of knowledge!

cialis 20mg non 5 mg cialis generici prescription doctor cialis viagra vs cialis vs levitra buy online cialis 5mg cialis for bph cialis patentablauf in deutschland cialis 5 mg para diabeticos we like it cialis price we like it safe cheap cialis
http://erimus.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:39 ق.ظ

Tips certainly taken.!
buy cialis sample pack purchasing cialis on the internet cheap cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne acheter cialis meilleur pri acquistare cialis internet interactions for cialis cialis 5 mg schweiz only best offers cialis use achat cialis en europe
http://holslide.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:19 ب.ظ

Appreciate it. Quite a lot of posts.

tadalafil tablets generic cialis pill online acquisto online cialis canada discount drugs cialis buy cialis online tadalafilo cialis for bph cialis prices cialis online nederland cialis kaufen bankberweisung
http://kmarobac.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:39 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
prezzo di cialis in bulgaria calis cialis generic availability generic cialis pro cialis dose 30mg side effects of cialis cialis preise schweiz cialis daily no prescription cialis cheap tadalafil 10 mg
http://nvilapin.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 02:54 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
tarif cialis france generic cialis at walmart overnight cialis tadalafil prices on cialis 10 mg generic cialis pill online cialis 5mg billiger cuanto cuesta cialis yaho buying brand cialis online generic cialis at walmart cialis taglich
http://hosatin.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:48 ب.ظ

Incredible lots of amazing advice!
cialis uk next day price cialis per pill cialis 5 mg effetti collateral cialis kaufen click here take cialis tadalafil 5mg 5 mg cialis coupon printable cialis bula when can i take another cialis cialis online deutschland
http://teramag.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:50 ق.ظ

Amazing material. Regards!
tadalafil 5mg buy cialis online nz cialis online cialis soft tabs for sale cialis 5 mg buy cialis for daily use cialis side effects tadalafil 5mg cialis generico cialis canadian drugs
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:25 ق.ظ

With thanks. Terrific information!
cialis 10mg prix pharmaci 5 mg cialis coupon printable cialis cost only now cialis 20 mg cialis for bph cialis tablets cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg cialis side effects precios de cialis generico
Mahshid
شنبه 18 خرداد 1398 11:40 ق.ظ
سلام بی زحمت رمز رو بفرست
شنبه 18 خرداد 1398 10:58 ق.ظ
خب قبلش بهت بگم داستان عالی بید فقط تورو جون هرکی دوست می داری رمز قسمت دوازدهم رو بده دارم سکته میکنم
شنبه 18 خرداد 1398 10:58 ق.ظ
خب قبلش بهت بگم داستان عالی بید فقط تورو جون هرکی دوست می داری رمز قسمت دوازدهم رو بده دارم سکته میکنم
شنبه 18 خرداد 1398 10:55 ق.ظ
خواهشن رمز قسمت ۱۲ رو بده دارم میمیرم
تورو جون هرمی دوست می داری بده رمزشو
what store can you buy viagra at
شنبه 18 خرداد 1398 07:12 ق.ظ

It's very effortless to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this post at this site.
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 12:05 ق.ظ

Cheers. I appreciate it.
when can i take another cialis cialis online deutschland dose size of cialis 40 mg cialis what if i take ou acheter du cialis pas cher cialis generika in deutschland kaufen we use it cialis online store side effects of cialis if a woman takes a mans cialis price cialis wal mart pharmacy
http://ukcanadianpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 01:10 ب.ظ

Whoa quite a lot of excellent data.
pharmacy canada canadian pharmacies northwest pharmacies online canada online pharmacies reviews drugstore online canada canadianpharmacyusa24h is it legal pharmacy are canadian online pharmacies safe canada medications cheap canadian online pharmacies legitimate
http://canadianpharmacyonl.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 10:05 ب.ظ

Amazing a good deal of good advice!
canadian pharmacy no prescription canadian discount pharmacies in ocala fl buy viagra online usa canada pharmacies reputable canadian prescriptions online canadian pharmacies stendra trust pharmacy of canada canadian pharmacy world prescription drugs without prior prescription canadian medications by mail
buy generic cialis online
جمعه 16 آذر 1397 03:33 ق.ظ

You've made your stand quite clearly!!
cialis generic tadalafil buy cilas cialis 30 day sample can i take cialis and ecstasy are there generic cialis cialis with 2 days delivery cialis coupons cilas precios de cialis generico cialis 5 mg buy
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:10 ق.ظ

You actually said this really well.
generic cialis 20mg uk how does cialis work buy online cialis 5mg cialis sale online rx cialis para comprar cialis canadian drugs cialis 5mg billiger acheter cialis kamagra cialis usa cost cialis en mexico precio
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:59 ب.ظ

Thanks a lot. Great stuff!
cialis para que sirve cialis canadian drugs cialis en 24 hora we like it cialis price generic cialis in vietnam tesco price cialis cialis purchasing cipla cialis online il cialis quanto costa cialis per paypa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30