تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - good days come soon_13

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

good days come soon_13

نویسنده :Asra Dn
تاریخ:دوشنبه 22 شهریور 1395-10:08 ب.ظ

هلو مای فرندز
حال و احوالتون؟؟؟؟
قسمت قبل خوب بید؟؟؟انرژی گرفتید عایا؟؟؟
این روزا دیگه به قسمتای بد بخت وار نزدیک میشیم 
دیگه هیچی نمیگم برید ادومه...
نظرم که یادتون نمیره مگه نه؟؟؟
قسمت سیزدهم

صبح از خواب بیدارشدم و دیدم کوکی سرشو تو گردنم فرو کرده و خوابیده...
میدونستم الان اگه بیدار بشه درداش شروع میشه آروم دستمو از زیره کمرش
کشیدم بیرون و رفتم دنبال مسکن بگردم چندتا مسکن قوی از تو جا قرصی
درآوردم و وانو (وان حمام)پر کردم تا با آب داغ دوش بگیره برگشتم و نگاهی
به چهره مظلوم کوکی انداختم که غرق خواب بود لباش و گردنش حسابی
کبود شده بود و موهاش بهم ریخته بود نگاش که کردم به خودم لعنت
فرستادم که چرا دیشب عصبانی شدم وناراحتش کردم اما اون همش
با ملایمت باهام رفتار می کرد و سعی می کرد آرومم کنه....
می دونستم اون به غیر از من کسی رو دوست نداره اما بازم بی عقلی
کردم...
جونگ کوک از خواب بیدار شد و توجاش نشست و بارنگ و روی پریده
وپیشونی عرق کرده و چشمای قرمز وبی حال بهم خیره شد و با لبای
خشک و کبودش زیره لب و آروم گفت:وی....
با دیدن چهرش یه آن ترسیدم و دویدم سمتش و چندبار تکونش دادم:
کوکی...کوک چت شده؟؟؟؟
کوکی دستاشو آروم از دوطرف گذاشت رو شونه هامو سرش و انداخت پایین
وگفت:وی...من...
باترس گفتم:توچی کوکی؟؟؟چی شده؟؟؟
یدفعه کوکی اوق زد وگفت:(من حاملم خخخخ) من حالم بده احساس...احساس
میکنم دل و کمرم داره منفجر میشه....
وبعد داده بلندی کشید و شونه هامو محکمتر فشار داد و دوباره اوق زد...
سریع دستشو گرفتم و بردمش تو حموم تا اونجا بالا بیاره...
دستشو به دیوار تکیه داد و دار و ندارش از تو معدش ریخت بیرون
منم با کوکی همزمان اوق میزدم و این باعث میشد کوکی ام حالش بدتر
بشه و بالا بیاره...
بردمش تو تخت و پتو رو کشیدم روش همش داشت می لرزید....
رفتم یه تیکه کیک بهش دادمو و بعدم یه مسکن خورد و بدنه بی جونشو
تو بغلم ول کرد...
انگشتای کشیدمو توی موهاش بازی دادم وگفتم:اگه میدونستم حالت 
انقدر بد میشه هیچ وقت این کارو باهات نمیکردم...
جونگ کوک چشمای بستشو باز کرد و دوباره بستو لبخند زدو گفت:علم
غیب که نداشتی...
اون یکی دسته آزادمو بردم سمته شکمشو ماساژش دادم...
کوکی لبخنده شیطونی زد و گفت:آخییش دستای جادویی بیشتر ماساژ
بده...
آروم زدم به بازوشو گفتم:کوفت...ماساژور گیر آوردی؟؟؟
جونگ کوک دسته معلقشو گذاشت پشت کمرمو گفت:ماساژور دیشب
انعامشو گرفته الان باید جورشو بکشه که منو به این حال انداخت...
شرمنده سرمو انداختم پایین و گفتم:نگو کوکی یاده احمق بازیام که می افتم
اعصابم بهم می ریزه...
این همه منو عذاب دادی حالا اعصابت بهم می ریزه؟؟؟حالا که دیگه ماله
تو شدم اعصابت بهم می ریزه؟؟؟
باورم نمیشه تویی که ازم می ترسیدی و بهم دست نمیزدی و همیشه
به این حرفم که می گفتم تا موقع مدرک صبر کن گوش میدادی چطور
یهو جوگیر شدی...
آخرشم به آرزوت رسیدی و قبل از اینکه من مدرکمو بگیرم منو کردی
وی:خوبه همینطوری ادامه بده هرچی بیشتر حرف بزنی درد یادت میره
جونگ کوک عصبی نگام کرد و دندونای خرگوشیشو بهم سابید و با اون
دستش که پشت کمرم بود یکی محکم زد تو کمرم وگفت:سه ساعته دارم
آقا رو نصیحت میکنم همشو از این گوش گرفته و از اون گوش بیرون کرده
و بعد گوشامو محکم کشید...
خندیدمو دستمو از رو شکمش برداشتم وگفتم:بسته دیگه لوس شدی 
اگه حالت خوب نبود اینطوری کله ملق نمیزدی و واسه من چرب زبونی 
نمیکردی و بعد چندتا ضربه به کمرش زدم وگفتم:پاشو پاشو الکی از کار و
زندگی انداختیم پاشو ببینم....
جونگ کوک لب و لوچش آویزون شد وگفت:عجب آدمی هستی از این
به بعد حتی نمیزارم کفه پامم بوس کنی...
خندیدمو گفتم:پاشو پاشو واسه من خط. ونشون نکش من خودم ختمه
روزگارم پسر...
حالا پاشو یه فکری به حال این گردن و لبت کنیم میخوای بری آزمایشگاه
آبروریزی نشه...
جونگ کوک سرشو تکون داد و خواست از جاش بلند شه که پشتشو 
محکم گرفت و گفت:اوف...لعنت بهت وی...فلجم کردی...
کرواتمو درست کردم و رفتم سمتش و بلندش کردم و اونم به زور ایستاد
و پاهاشو 180درجه باز می کرد و راه می رفت و دستاشم تو هوا گرفته بود
با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:پس چرا این شکلی راه میری؟؟؟
جونگ کوک با قیافه پوکر برگشت سمتمو گفت:به لطفه والا حضرت کیم ته هیونگ
باسنم سر شده و راه که میرم می سوزه حالا موندم چطور برم جیش کنم
خندیدمو گفتم:میخوای کمکت کنم؟؟؟
جونگ کوک جدی نگام کرد وگفت:نه مرسی لطف و محبت جنابعالی 
به من نمیسازه...
کتمو پوشیدم که کوکی اومد بیرون رفتم سمتش و دستمو کشبدم رو لبش
که ترسید و عقب رفت...
خم شدم و پایین بلوزشو گرفتم و کشیدمش سمته خودم:نترس بابا...
می خوام ببینم چه کار میشه کرد تا این ورمش و کبودیش خوب شه
گردنتو که میشه با یقت پوشوند ولی برای اینا باید یه فکری بکنیم....

بالاخره بعد از کلی کلنجار رفتن با کوکی و جیغ و واقاش هر دو آماده
شدیم و رفتیم سره کارمون...
از زبان جونگ کوک:بالاخره به آزمایشگاه رسیدم و لباسای بیرونیمو بایه
روپوش سفید عوض کردم و ماسک زدم که لبام معلوم نباشه...
طبق معمول جی هوپم که توی این آزمایشگاه کار میکنه اومد وگفت:
ببینم پسر چرا ماسک زدی؟؟؟اینجا که آلوده نیست و هر روز استیریل
میشه...تو تابستونم که کسی سرما نمی خوره....اخبارم که هوارو پاک اعلام
کرده...
ماسکو جابه جا کردم و گفتم:این موادی که می خوام باهاشون کارکنم 
شیمیایی و سرطان زاست...
یدفعه دیدم جی هوپ خیلی ریلکس با یه پوزخند بهم زل زده...
گفتم:یا هوپی چت شده؟؟؟
جی هوپ پوزخند صدا داری زد وگفت:داری خرم میکنی؟؟؟
با مواد سرطان زا داروی ضد سرطان می سازن؟؟؟راستشو بگو نکنه دیشب...
تند تند به سمته قفسه ها رفتم وگفتم:آه جی هوپ برای خودت الکی
داستان نباف من چیزیم نیست و دیشبم هیچ اتفاقی نیفتاده...
چندتا پودر از تو قفسه برداشتم و تا برگشتم جی هوپ ماسک رو از روی
صورتم کشید و با دیدن لبایه زخمیم لبخنده شیطانی روی لباش نقش 
بست....
جی هوپ:اوه اوه بچم چقدرم هول بوده نگفتم وی از بچگی وحشی بوده
و نمیتونه با مدرکت خرش کنی؟؟؟
همینطوری جی هوپ داشت دیدم میزد که سرمو بالا آوردم و دیدم جیمین
جلوی دره ورودی ایستاده و داره نگام میکنه...نگاهش رفت روی لبام و 
بعد سرشو انداخت پایین...
جی هوپ رده نگاهمو دنبال کرد و برگشت تا جیمینو دید گفت:آه چیم چیم
اومدی؟؟؟چیزایی که شوگا گفت رو آوردی؟؟؟
جیمین وسایلو داد دسته جی هوپ و دوباره به من نگاه کرد...
به سمتم اومد سرمو انداختم پایین و چشمامو رو هم فشار دادم و آروم زمزمه
می کردم:نیا نیا نیا نیا
بالاخره جیمین رو به روم ایستاد و دستشو سمته صورتم گرفت که دستشو
تو هوا گرفتم و آروم انداختم پایین...
جیمین آروم زمزما کرد:زدت؟؟؟؟
اووو فکرش کجا رفته چقدر خوش خیاله کتکم میزد بهتر از کارا دیشبش بود
دستامو به سینم تکیه زدمو گفتم:نه...به نظرت من وایمیسم تا اون کتکم بزنه؟؟
بعدشم وی مگه دیونست که منو بزنه؟؟اصن برای چی باید بزنم؟؟؟
جیمین با من من گفت:گفتم شاید که... شاید دیروز ما رو دیده این کارو
کرده چون خیلی عصبانی بود...
پوزخندی زدم و گفتم:دیگه به اون اتفاقایی که دیروز افتاد فکر نکن من که
فراموشش کردم پس توهم فراموشش کن...
وقتی خواستم از کنارش رد بشم از قصد شونمو کوبیدم تو سینش و رفتم...
جیمین زمزمه کرد:پس باید زندگیمو فراموش کنم...مری بعد از تماس گوشی تلفن رو گذاشت سرجاش و به دفترش خیره شد
مریضای امروز تمام شده بودن و کسی هم حضوری وقت نگرفته بود...
وسایلشو جمع کرد و به ساعت نگاه کرد ساعت نزدیکای ده شب بود
به سمت اتاق جین رفت تا ازش خدانافظی بگیره و بره خونه که صدای 
عجیبی شنید و دره اتاق جین رو باز کرد و با دیدن صحنه ی رو به روش
کیفه توی دستش افتاد روی زمین....

هووووف تمام شد مادر راحت شدم...
نظر نشه فراموش انتقاد اضافیم خاموش!!!


نوع مطلب : Good days come soon 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy generic cialis online
جمعه 16 آذر 1397 03:33 ق.ظ

You've made your stand quite clearly!!
cialis generic tadalafil buy cilas cialis 30 day sample can i take cialis and ecstasy are there generic cialis cialis with 2 days delivery cialis coupons cilas precios de cialis generico cialis 5 mg buy
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:10 ق.ظ

You actually said this really well.
generic cialis 20mg uk how does cialis work buy online cialis 5mg cialis sale online rx cialis para comprar cialis canadian drugs cialis 5mg billiger acheter cialis kamagra cialis usa cost cialis en mexico precio
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:59 ب.ظ

Thanks a lot. Great stuff!
cialis para que sirve cialis canadian drugs cialis en 24 hora we like it cialis price generic cialis in vietnam tesco price cialis cialis purchasing cipla cialis online il cialis quanto costa cialis per paypa
buy cialis online cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:29 ق.ظ

You made your position quite well.!
cialis sicuro in linea cialis alternative canadian cialis get cheap cialis cialis en 24 hora fast cialis online cialis efficacit what is cialis generic low dose cialis walgreens price for cialis
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 02:32 ب.ظ

Thanks! An abundance of posts.

cialis reviews import cialis cialis 100mg suppliers precios de cialis generico cialis 20 mg viagra cialis levitra achat cialis en europe click now cialis from canada prezzo di cialis in bulgaria buy cialis online legal
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 03:06 ق.ظ

Wow quite a lot of fantastic information!
cialis pills price each when will generic cialis be available generic for cialis generic cialis soft gels we choice cialis uk cialis kamagra levitra sialis cialis prezzo in linea basso canadian discount cialis cialis en mexico precio
buy cheap cialis coupon
دوشنبه 12 آذر 1397 02:02 ب.ظ

You actually reported that perfectly!
ou acheter du cialis pas cher buy original cialis cialis canadian drugs compare prices cialis uk cialis dosage cialis vs viagra cialis generique where cheapest cialis cialis 100 mg 30 tablet venta cialis en espaa
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:48 ق.ظ

You actually reported that exceptionally well!
cialis tablets australia cialis kaufen wo cialis 30 day sample chinese cialis 50 mg when will generic cialis be available 5 mg cialis coupon printable rx cialis para comprar opinioni cialis generico cialis professional from usa cialis preise schweiz
buy cheap cialis on line
یکشنبه 11 آذر 1397 02:06 ب.ظ

Kudos, I appreciate this.
achat cialis en suisse cialis 5 mg funziona generic cialis levitra cialis generico in farmacia cialis dose 30mg cialis coupons printable cialis efficacit cialis pas cher paris discount cialis cialis wir preise
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 02:34 ق.ظ

Thanks a lot, I enjoy this.
cialis sale online tadalafil 20mg cialis dosage recommendations free cialis overnight cialis tadalafil cialis 20mg preis cf cialis coupons cialis generic tadalafil buy cialis baratos compran uk the best choice cialis woman
buy cialis with no prescription
شنبه 10 آذر 1397 02:13 ب.ظ

Many thanks, An abundance of write ups.

interactions for cialis cialis official site cialis en 24 hora generico cialis mexico cialis generic tadalafil buy cialis usa cost buy cialis we like it cialis price generic cialis 20mg tablets cialis for sale in europa
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 02:07 ق.ظ

You revealed it wonderfully.
enter site natural cialis cialis online nederland non 5 mg cialis generici viagra cialis levitra look here cialis cheap canada cialis manufacturer coupon cialis generika in deutschland kaufen cialis prezzo in linea basso we like it cialis soft gel wow cialis tadalafil 100mg
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 02:47 ب.ظ

Great data. Thanks a lot!
cialis pills boards look here cialis order on line free cialis how do cialis pills work cialis prezzo in linea basso cialis daily new zealand cialis soft tabs for sale cialis online deutschland venta cialis en espaa cialis generisches kanada
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 03:01 ق.ظ

Great posts. Kudos.
cialis generico online cialis for sale cialis baratos compran uk how much does a cialis cost prezzo di cialis in bulgaria dosagem ideal cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5 mg buy cialis mit grapefruitsaft cuanto cuesta cialis yaho
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:42 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
buying cialis on internet we recommend cialis info cialis generic availability cialis without a doctor's prescription cialis rckenschmerzen cialis 5 mg buy comprar cialis 10 espa241a cialis generico en mexico prices for cialis 50mg warnings for cialis
buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:38 ق.ظ

Awesome material. Kudos.
cialis super kamagra cialis et insomni cialis manufacturer coupon cialis for sale in europa what is cialis cialis generico en mexico cialis bula we choice cialis pfizer india price cialis per pill cialis online napol
buy cialis pills online
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:08 ب.ظ

You made your stand quite well!.
tadalafil enter site natural cialis opinioni cialis generico cialis generique chinese cialis 50 mg buying cialis on internet cialis 50 mg soft tab cialis canadian drugs cialis soft tabs for sale 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy cialis delhi
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:06 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
generic cialis levitra cialis et insomni precios de cialis generico bulk cialis cialis canadian drugs cialis 5 mg schweiz 5 mg cialis pharmacie en ligne prix de cialis achat cialis en suisse tadalafil 5mg
buy levitra 20 mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:35 ب.ظ

You actually suggested that well.
levitra 20mg levitra 20 mg bayer prezzo buy generic levitra buy levitra online levitra online cheap 20mg levitra levitra 10 mg prezzo buy generic levitra levitra without a doctor prescription cheap 20mg levitra
buy cialis online safely
سه شنبه 10 مهر 1397 10:36 ق.ظ

Valuable content. Thank you.
comprar cialis navarr acheter du cialis a geneve cialis online holland cialis 20 mg cost cialis 20 mg effectiveness we choice cialis pfizer india cialis prezzo di mercato ou acheter du cialis pas cher cialis tablets only best offers 100mg cialis
Cialis 20 mg
یکشنبه 8 مهر 1397 06:27 ق.ظ

Many thanks. Lots of tips.

preis cialis 20mg schweiz venta cialis en espaa effetti del cialis tadalafil generic cialis 50 mg soft tab cialis coupon cialis therapie generic low dose cialis ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg schweiz
Cialis pills
شنبه 7 مهر 1397 05:32 ق.ظ

Really a good deal of beneficial info.
link for you cialis price cialis tablets tadalafil 20 mg cialis generico in farmacia buy generic cialis cialis ahumada cialis price in bangalore cialis 5 mg cialis generico en mexico precios de cialis generico
drugstore online
شنبه 31 شهریور 1397 08:12 ب.ظ

Info well considered..
is trust pharmacy in canada legitimate canadian drug buy viagrow pro canadian pharcharmy online canadian pharmaceuticals stocks canadian pharcharmy online24 drugs for sale on internet online pharmacies tech school drugs for sale online canada pharmacies online prescriptions
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:27 ب.ظ

You explained this terrifically!
achat cialis en itali cialis online nederland low cost cialis 20mg cialis patentablauf in deutschland cialis prices in england tadalafil 20 mg preis cialis 20mg schweiz how do cialis pills work preis cialis 20mg schweiz click here cialis daily uk
cialisvipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:35 ق.ظ

You actually stated this terrifically.
order generic cialis online estudios de cialis genricos cialis name brand cheap bulk cialis cialis in sconto cialis uk cialis dosage recommendations we like it cialis soft gel prezzo cialis a buon mercato 5 mg cialis coupon printable
canadianpharmacytousa.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:29 ب.ظ

Truly tons of superb data!
canadian viagra online drug store north west pharmacies canada online pharmacies legitimate canadian medications canadian pharmacy online 24 canadian pharmacy canada pharmacies online prescriptions canada viagra canadian pharmacycanadian pharmacy
where can i order viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:09 ق.ظ

Amazing tons of very good advice!
where can i buy generic viagra cheap generic viagra uk buy cheap viagra online next day delivery viagra to buy uk buy viagra overnight shipping where to buy herbal viagra how get viagra buy cheap viagra pills online where to buy viagra buy viagra online cheap
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:24 ق.ظ

Thanks a lot. I enjoy this.
price cialis best cialis generico cialis 100 mg 30 tablet generic cialis in vietnam cialis generico look here cialis order on line cialis generic no prescription cialis cheap cialis para que sirve prices on cialis 10 mg
cialisda.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:29 ب.ظ

Cheers, Awesome stuff.
click now buy cialis brand cialis rezeptfrei sterreich cialis coupons look here cialis order on line opinioni cialis generico how much does a cialis cost how much does a cialis cost buy cialis cheap 10 mg rezeptfrei cialis apotheke generic cialis with dapoxetine
viabiovit.com/viagra-online-kaufen-ohne-kreditkarte.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:21 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
buy viagra usa online buy viagra online order where to buy herbal viagra how to get viagra uk buy viagra uk no prescription buying cheap viagra online generic sildenafil citrate buy viagra online canada no prescription buy sildenafil online cheap where can we buy viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30