تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - good days come soon_14

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

good days come soon_14

نویسنده :Asra Dn
تاریخ:چهارشنبه 24 شهریور 1395-12:10 ب.ظ

سلام بر عشخولای خودم..
فقط ده روز دیگه تا روزای قشنگمون مونده-_-
روزه اول مدرسه-_-
هرکی خوشحاله بگه تا این گوشیو از پهنا بکنم تو حلقش-_-
کتابامو که دیدم امسال علوممون بسی سخت بید
مطالعات بسی سختتر×_×
درکل امسال پدرمان در آمده است...
خوش به حاله آرمیایی که فارغ التحصیل شدن ای تف به این شانس-_-
خب زیادی درد و دل کردم...
فقط جانه هر کی دوست دارین طولانی نظر بدید فقط نگید عالی و اینا دوست دارم یه نظر کلی بدید...
ببینم چه کار می کنید عشخولا...
بشوتید ادامه...


قسمت چهاردهم

مری سریع به سمت جین رفت وسرشو توی بغلش گرفت و شونشو
تکون داد:آقای کیم....آقای کیم... صدای منو میشنوید؟؟؟دکتر کیم...
وبعد چندبار با پشت دست به صورتش آروم ضربه زد...
مری دستشو که زیره سر جین بود رو کشید بیرون و دید دستاش 
خونی شده...
با دیدن خون جیغ بلندی کشید و سره جین رو روی زمین گذاشت
واز اتاق خارج شد...
مری تا خواست بره کمک دید نامجون داره دره مطبش رو باز میکنه
برگشت و با دیدن چهره ی مری گفت:مری چی شده؟؟؟چرا این شکلی 
شدی؟؟؟
مری به حرف نامجون توجهی نکرد و سریع رفت سمتشو دستاشو گرفت
و کشید و با دستا و بدنی لرزون و رنگ و روی پریده شروع کرد به گریه
کردن:نامجون...نامجون...جین...آقای کیم....خون خون
نامجون گفت:خون؟؟؟جین؟؟؟چی داری میگی؟؟؟
وبعد دنباله مری دوید و با دیدن قامت بلند جین که روی زمین افتاده
بود و اطرافش خون ریخته بود پاهاش سست شد و دستاشو به
چارچوب در تکیه زد تا نیفته و دادزد:زنگ بزن آمبولانس..
مری درحالی که لباشو گاز می گرفت وگریه می کرد سریع به سمت
تلفن رفت و به آمبولانس زنگ زد...

از زبان جونگ کوک:
بالاخره دارو رو ساختم کلی ذوق داشتم که دارم مدرکمو می گیرم
وهمه چیز تمام شده...
بالاخره یه زندگی توپ و عالی برای خودم میسازم...
میتونم برم و خواهری که سیزده ساله که به دنیا اومده رو ومن
ندیدمش رو ببینم...
درهمون لحظه جی هوپ وارد شد و گفت:چه کردی پسر؟؟؟
تمام شد؟؟؟؟
با چهره ی خندون  و بشکن زنان رفتم سمته جی هوپو گفتم:
تمام شد آی تمام شد تمام شد و تمام شد...کوکی کوچولو قراره
دیگه دکتر بشه...
جی هوپ محکم بغلم کرد وگفت:از ذوق زیاد اشک و مفم داره
می ریزه میشه با روپوشت پاکش کنم؟؟؟
جی هوپو به عقب هل دادم و گفتم:بی جنبه بی احساس
که یهو جی هوپ شروع کرد به رقصیدن و بشکن زدن وباهم
دیگه دوتایی می خندیدیم...
که یکدفعه در باز شد و شوگا با چهره نگران گفت:بچه ها...
جی هوپ با لحنه تمسخر گفت:نگاش کن شبیه این بدبخت 
بیچاره های گوشه خیابون شده چرا سر و وضعت این شکلیه؟؟؟
شوگا با غم بیشتر و چهره ای جدی تر گفت:جین رو بردن بیمارستان
لبخنده روی لبای منو جی هوپ محو شد...
جی هوپ با تعجب گفت:چی؟؟؟جین؟؟؟کدوم بیمارستان؟؟؟
وبعد با شوگا از دره سالن خارج شدن و منم دویدم تا بهشون برسم...


جیمین با نگاه غمگینش گلای توی دستشو پر پر کرد...
گلی که قرار بود اونو به جونگ کوک بعد از اعترافش بهش بده....
به سمته عکسی که باهم گرفته بودن رفت...
با لبخند نگاهش کرد و قاب رو از تکیه ی دیوار برداشت و توی
دستاش گرفت و بیشتر به عکس زل زد و لبخند میزد که یکدفعه
لبخندش به نگاه نفرت انگیز تبدیل شد و قاب عکسو پرت کرد و
تمام خورده شیشه هاش اطراف اتاق پرت شد...
آروم به سمته بالا پشت بوم رفت...
لبه ی پشت بوم ایستاد و به پایین نگاه کرد باد موهای لختشو توهوا
پخش می کرد و لباس سفید گشادش تکون می خورد چشمای
جیمین از گریه قرمز شده بود و اشک ازش جاری میشد
سرشو انداخت پایین و آروم گفت:جونگ کوک...تو به من
گفتی همه چیز رو فراموش کنم همه چیزه من خاطره هایی بود
که با تو داشتم اگه بخوام فراموششون کنم چیزی باقی نمی مونه
پس من باید مثه مرده ها زندگی کنم...
آره من یه مرده متحرک بیشتر نیستم...
اون پایین درست پایین آپارتمان جیمین کلی آدم  جمع شده بود
و به جیمین نگاه میکردن و در گوش هم پچ پچ می کردن
جیمین صدای مادرشو شنید:چیم چیم تو داری چه کار میکنی؟؟؟
جیمین به سمته مامانش برگشت و گفت:می خوام خودمو پرت کنم 
پایین...
مادره جیمین به سمتش اومد که جیمین دادزد:جلو نیا وگرنه خودمو
پرت میکنم...
مادره جیمین قدمی به سمت جیمین برداشت و گفت: دیونه نشو
چیم چیم که جیمین داد زد:جلو نیا و زیره پاش لغزید و
به سمت عقب رفت که همه جیغ زدن اما جیمین خودشو نگه
داشت...
مادره جیمین درحالی که پشته دستشو رو دهنش گذاشته بود و
گریه می کرد گفت:چیم چیم مامان این کارو نکن بهم بگو
چت شده چرا میخوای این کارو انجام بدی؟؟؟توبه فکر من 
نیستی؟؟؟هان؟؟؟
جیمین پشتشو کرد به مامانش و به پایین خیره شد بدنش از 
ترس می لرزید اما ترسشو جلوه نمی داد...
مادره جیمین تنها چیزی که به ذهنش می رسید این بود که به
شوگا زنگ بزنه و از اون کمک بخواد...

موقعیت:بیمارستان سئول
بچه ها همه پشت در اتاق عمل ایستاده بودن....
مری به صندلی تکیه زده بود و گریه می کرد و نامجون آرومش می کرد...
جی هوپ عصبی توی راهرو قدم میزد وشوگا هم به دیوار اتاق تکیه
زده بود و به قدمای عصبی جی هوپ خیره شده بود...
جونگ کوک روی صندلی ها نشسته بود وبه زمین زل زده بود وهر
چند وقت یه بار کلافه دستی توی موهاش می کشیدو لعنت می فرستاد...
شوگا گفت:بچه ها می خواین به وی زنگ بزنم بیاد؟؟؟به هرحال
اون دکتره و بیشتر از ما میدونه...
نامجون سرشو آورد بالا وگفت:به نظرت وی دکتره قلبه یا مغز و اعصاب؟؟؟
بعدشم وی میتونه معجزه کنه؟؟؟اگه میتونه بهش زنگ بزن...
شوگا تکیشو از روی دیوار برداشت و خطاب به مری گفت:مری...نمیدونی
چطور سرش شکست؟؟؟اصن چی شد که جین خورد زمین و سرش
ضربه خورد؟؟؟
مری سرشو آورد بالا وگفت:نمیدونم...نمیدونم فقط رفتم ازش خداحافظی
بگیرم که دیدم....
وبعد گریه مری شدت گرفت...
شوگا نوچی کرد و دوباره به دیوار تکیه زد که گوشیش زنگ خورد:الو
خانوم پارک...چی شده؟؟؟....چی؟؟؟....یعنی چی؟؟؟
با این طرز صحبت شوگا همه نگران شدن و به هم نگاه های سوالی
مینداختن....
جی هوپ از حرکت ایستاد و به شوگا خیره شد...
شوگا گوشی رو قطع کرد و گفت:بچه ها جیمین می خواد خودکشی
کنه...
با این حرف همه جا خوردن و نامجون از رو صندلی بلند شد وگفت:چی؟؟؟
چه جوری...
شوگا گفت:نمیدونم نتونستم خوب بشنوم ولی انگار می خواد خودشو از بالا
ساختمونشون پرت کنه پایین...
جونگ کوک برگشت و دستشو از دو طرف به دیوار تکیه زد و سرشو با
ضرب آروم به دیوار می کوبید...
جی هوپ داد زد:خبر مرگت امروز چرا باید خبرای نحس بیاری لعنتی؟؟؟
نامجون گفت:جی هوپ لفتش نده برو کمکش...
جی هوپ برگشت و تقریبا داد زد:پس کی مراقب جین باشه؟؟؟
نامجون گفت:منو شوگا میمونیم تو و جونگ کوک برید و منصرفش کنید...
جی هوپ و جونگ کوک سریع از بیمارستان خارج شدن و بعد از
گرفتن تاکسی به آپارتمان جیمین رسیدن...


تعداد طبقه های ساختمون فقط چهار تا بود و صداها کاملا به هم 
می رسیدن...
جی هوپ از پایین داد زد:جیمین...خرنشو پسر برو کنار...من که میدونم
همچین کاری نمیکنی...
جیمین بی توجه به حرف جی هوپ به جونگ کوک که آروم و مظلوم
یه گوشه ایستاد بود خیره شدوگفت:توهم اومدی جونگ کوک؟؟؟خیلی
خوب شد که می بینی چطور می میرم...
جی هوپ برگشت و به جونگ کوک نگاه کرد و بعد رو به جیمین گفت:
مسخره بازی درنیار بیا پایین...
جونگ کوک قطره اشکی از گوشه چشماش‌ افتاد و روی گونش ریخت و 
چشماشو بهم فشرد و پشیمون به زمین زل زده بود...
جیمین دادزد:حالا حالمو درک میکنی؟؟؟پشیمونی...ناراحتی...حس گناه
همه ی اینارو داری نه؟؟؟منم دقیقا بعداز اون اعتراف و اون حرفی که
بهم توی آزمایشگاه زدی همین حسو داشتم...
همیشه نسبت بهت مهربون بودم بچه بودیم باهات بازی می کردم...
توی مشکلات کمکت کردم...هرچی خواستی بهت دادم تا بفهمی عاشقتم
مردم همه متعجب به جونگ کوک زل زدن و دوباره پچ پچاشون شروع
شد...
که جیمین دادزد:آره عجیبه من عاشق یه پسرم همه ی شما فهمیدین
ولی خودش هنوز نمیدونه...
جونگ کوک متعجب یه نگاه به جیمین و بعد یه نگاه به جونگ کوک کرد
و زد تو پیشونیش و گفت:وای خدا دارم دیونه میشم...
جونگ کوک لباشو باز کرد تا عذرخواهی کنه که جیمین خودش پرت کرد پایین...هاهاها تو کفش بمونید...
راستی تیزرا رو دیدید؟؟؟من که از وقتی تیزر شوگارو دیدم چند شبه 
خواب به چشمام نمیاد...
نوع مطلب : Good days come soon 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:32 ق.ظ

You actually stated this exceptionally well.
buy generic cialis tadalafil 5mg cialis tablets cialis generique 5 mg achat cialis en itali cialis online nederland cialis dosage recommendations cialis 30 day trial coupon are there generic cialis we like it cialis price
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:22 ق.ظ

Amazing quite a lot of useful facts.
are there generic cialis india cialis 100mg cost enter site natural cialis cialis 05 opinioni cialis generico cialis for sale in europa side effects for cialis generic cialis soft gels precios de cialis generico usa cialis online
Canadian viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:32 ق.ظ

You said it nicely..
generic viagra online pharmacy where can i buy viagra over the counter online prescription for viagra how to order viagra pills buy discount viagra buy viagra pfizer viagra side effects viagra buy online buy viagra with paypal online order viagra
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 11:32 ب.ظ

You made your stand extremely well.!
cost of cialis per pill prix cialis once a da generic cialis 20mg uk click now cialis from canada cialis prices in england buy generic cialis cialis uk next day side effects of cialis cialis pills boards prix de cialis
Cialis generic
دوشنبه 28 اسفند 1396 05:11 ق.ظ

Cheers, I value this!
cialis italia gratis brand cialis generic the best choice cialis woman cialis 100 mg 30 tablet cialis price in bangalore cialis dosage recommendations cialis preise schweiz canadian discount cialis cialis tablets cialis daily
heel lifts
دوشنبه 9 بهمن 1396 02:44 ق.ظ
Hey there! I just want to give you a huge thumbs up for the
excellent info you've got here on this post.
I'll be coming back to your blog for more soon.
How long does it take to recover from Achilles injury?
شنبه 1 مهر 1396 06:51 ب.ظ
Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?
I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog.
Any feedback would be greatly appreciated.
What makes you grow taller during puberty?
دوشنبه 27 شهریور 1396 12:51 ب.ظ
Definitely consider that that you stated. Your favorite reason appeared
to be on the net the simplest factor to understand of. I say to you, I
certainly get irked at the same time as folks think about issues that they just don't realize
about. You managed to hit the nail upon the highest and outlined out
the whole thing without having side effect , people
can take a signal. Will likely be again to get more. Thanks
Do you get taller when you stretch?
دوشنبه 30 مرداد 1396 11:41 ق.ظ
It's very effortless to find out any topic on net as compared to books,
as I found this paragraph at this web site.
overtmaverick7257.wordpress.com
جمعه 13 مرداد 1396 11:58 ق.ظ
Hiya very nice site!! Guy .. Beautiful .. Wonderful ..
I'll bookmark your site and take the feeds additionally?

I am happy to find numerous helpful info right here within the post, we want work out
extra techniques on this regard, thanks for sharing. . . .

. .
Foot Problems
سه شنبه 3 مرداد 1396 08:20 ب.ظ
Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick
shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles.
Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?
Thanks for your time!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:58 ق.ظ
Pretty! This was a really wonderful article. Thank
you for providing these details.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 08:05 ق.ظ
Today, I went to the beach front with my children. I found a sea
shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She
placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it
pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is
entirely off topic but I had to tell someone!
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 07:52 ق.ظ
Wow! At last I got a website from where I be capable of in fact take valuable information concerning my study and
knowledge.
sohaii
پنجشنبه 20 آبان 1395 02:52 ب.ظ
عرر چیم چیم پررت کررد خووودشوووو نهههههههههه
پاسخ Asra Dn :
M
دوشنبه 3 آبان 1395 06:48 ق.ظ
عالیه
پاسخ Asra Dn :
Parnia
سه شنبه 30 شهریور 1395 10:46 ب.ظ
وای مای گاد تازه نت رسید بهم خوندم
تنکس ماچ ماچ
پاسخ Asra Dn : خواهش خواهش
mahsa
جمعه 26 شهریور 1395 02:08 ب.ظ
وای نمیره خدایا جیمین چرا با خودت این کار و میکنی کوکی تو آتیش بپا میکنی همش یا وی رو بدبخت میکنی یا جیمین این جین چه مرگش شد مری چرا هی گریه میکنه نامجون چرا مث سگ پاچه میگیره جیهوپ چشه اصن اینا چشونه وای تیزرا رو که دیگه نگو از وقتی مال وی رو دیدم همش فحشش میدم اون دختره خواهرته مادرته دوس دخترته هر کیه اجازه نداری بهش دست بزنی چه برسه به اینکه بغلش کنی و بخوابی
پاسخ Asra Dn : وای وای نگو من آتیش گرفتم عجب دختر خرشانسی بوده ها...ولی در کل همش میگم ای کاش نمی دیدم تیزرا رو
kimi
جمعه 26 شهریور 1395 12:51 ق.ظ
هههه آورین جای حساسی تموم شد


اوه اوه اونارو نگو من که مخم کلا درگیر ایناست اصلا عشق کردم شوگا و جونگ کوک رو دیدم

مرسی اونی
پاسخ Asra Dn : ماله کوکی که عشق بید من چهل بار دیدمش بعدش پاک شد وگرنه تا الان یه پونصد باری دیده بودمش
قابل نداشت
2pmhot
پنجشنبه 25 شهریور 1395 04:30 ب.ظ
یا علی! خوابه نه؟!!!
پاسخ Asra Dn : شاید...
Mahya
پنجشنبه 25 شهریور 1395 11:46 ق.ظ
پیلیز قسمت بععععععععدددددددددددددددد
پاسخ Asra Dn : فردا قسمته بعدو میزارم یه خبرم براتون دارم
Ghazal
پنجشنبه 25 شهریور 1395 10:18 ق.ظ
خخخخخخ بلی بلی
پاسخ Asra Dn :
Mahya
پنجشنبه 25 شهریور 1395 06:56 ق.ظ
واااااااااییییییییییی
پاسخ Asra Dn :
mahsa
پنجشنبه 25 شهریور 1395 05:03 ق.ظ
وای اخه این چکاره میکنی با روح و روانمون بازی نکن
لحظه حساس
جانتو دیگه اینکارا رو نکن تا قسمت بعد رو بزاری از کنجکاوی میمیریم
وای یعنی چیمیشه
پاسخ Asra Dn : ای بابا شما منو مظلوم گیر آوردینا
negin
چهارشنبه 24 شهریور 1395 06:29 ب.ظ
عشقم چرا مارو تو منگنه انداختی
جیمین مرد جین داره میمیره 0_0
ولی بازم مثل همیشه عالی بود
پاسخ Asra Dn : به قول رامبد سپاس
pariya
چهارشنبه 24 شهریور 1395 06:04 ب.ظ
ای بابا ریلکس باشین فوفش می میره یه سرخر کمتر اونوقت کوکی و وی به خوبی و خوشی درکنار ده قلوهاشون زندگی میکنن
ولی وایسا اگه این وسط قلبه کوکی گرفت چی
تازه اگه جینم ضربه مغزی کرده باشه بمیره چی؟؟
ببین چه کردی با ما آجی گذاشتیمون تو منگنه خودتم ریلکس نشستی تو خونه درست شبیه وضعیت بیگ هیت بعد از بیرون دادن تیزرا و وضعیت الان آرمی ها
پاسخ Asra Dn : دیگه اندازه بیگ هیت نامرد که نیستم
parisa
چهارشنبه 24 شهریور 1395 06:00 ب.ظ
عرررر جیمینی نه جیییییییغ
چرا اینجا تمومش کردی اسرا چرا با احساسات من بازی میکنی وای قلبه کوکی نگیره بیفته بمیره
جین نمیره
وای خدا اینا همه می خوان بمیرن
پاسخ Asra Dn : ای بابا من چه کاره احساسات قشنگ شما دارم خواهر
Ghazal
چهارشنبه 24 شهریور 1395 04:35 ب.ظ
عععررررر چراااا اینجا تمووومش کردیییسی اسراااا جججججیییییغغغغغغغغغغ خخخخ عالییییی وااایییی بمیرم جیمین چه شکست عشقی خورده بچم واییییی بلا سرقلب کوکیم نیاد :-[ :'( هق هق T_T
مدارس بسییی عالیههههه خخخ الفراااررررر
پاسخ Asra Dn : پس کجا تمومش کنم؟؟؟هیجااااان خواهرم هیجان مهمه
...
چهارشنبه 24 شهریور 1395 04:28 ب.ظ
جیییییمممیییینیننننیییییی
5187
پاسخ Asra Dn : گریه کن گریه قشنگه
maryam
چهارشنبه 24 شهریور 1395 02:21 ب.ظ
جونگ کوک یه نگاه به جیمین کرد و یه نگاه به جونگ کوک
یا جی هوپ یه نگاه به جیمین کرد و یه نگاه به جونگ کوک؟
هنگ کردی مادر؟
عاشقه حرفیم که جی هوپ به شوگا زد«خبره مرگت امروز همش خبرای نحس میاری»
چقدر غمگین شد فیکت آجی
پاسخ Asra Dn : آره واقعا هنگ کردم دومیش درسته
شوگا کلا خیلی رو اعصاب بود این قسمت
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30