تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - good days come soon_14

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

good days come soon_14

نویسنده :Asra Dn
تاریخ:چهارشنبه 24 شهریور 1395-11:10 ق.ظ

سلام بر عشخولای خودم..
فقط ده روز دیگه تا روزای قشنگمون مونده-_-
روزه اول مدرسه-_-
هرکی خوشحاله بگه تا این گوشیو از پهنا بکنم تو حلقش-_-
کتابامو که دیدم امسال علوممون بسی سخت بید
مطالعات بسی سختتر×_×
درکل امسال پدرمان در آمده است...
خوش به حاله آرمیایی که فارغ التحصیل شدن ای تف به این شانس-_-
خب زیادی درد و دل کردم...
فقط جانه هر کی دوست دارین طولانی نظر بدید فقط نگید عالی و اینا دوست دارم یه نظر کلی بدید...
ببینم چه کار می کنید عشخولا...
بشوتید ادامه...


قسمت چهاردهم

مری سریع به سمت جین رفت وسرشو توی بغلش گرفت و شونشو
تکون داد:آقای کیم....آقای کیم... صدای منو میشنوید؟؟؟دکتر کیم...
وبعد چندبار با پشت دست به صورتش آروم ضربه زد...
مری دستشو که زیره سر جین بود رو کشید بیرون و دید دستاش 
خونی شده...
با دیدن خون جیغ بلندی کشید و سره جین رو روی زمین گذاشت
واز اتاق خارج شد...
مری تا خواست بره کمک دید نامجون داره دره مطبش رو باز میکنه
برگشت و با دیدن چهره ی مری گفت:مری چی شده؟؟؟چرا این شکلی 
شدی؟؟؟
مری به حرف نامجون توجهی نکرد و سریع رفت سمتشو دستاشو گرفت
و کشید و با دستا و بدنی لرزون و رنگ و روی پریده شروع کرد به گریه
کردن:نامجون...نامجون...جین...آقای کیم....خون خون
نامجون گفت:خون؟؟؟جین؟؟؟چی داری میگی؟؟؟
وبعد دنباله مری دوید و با دیدن قامت بلند جین که روی زمین افتاده
بود و اطرافش خون ریخته بود پاهاش سست شد و دستاشو به
چارچوب در تکیه زد تا نیفته و دادزد:زنگ بزن آمبولانس..
مری درحالی که لباشو گاز می گرفت وگریه می کرد سریع به سمت
تلفن رفت و به آمبولانس زنگ زد...

از زبان جونگ کوک:
بالاخره دارو رو ساختم کلی ذوق داشتم که دارم مدرکمو می گیرم
وهمه چیز تمام شده...
بالاخره یه زندگی توپ و عالی برای خودم میسازم...
میتونم برم و خواهری که سیزده ساله که به دنیا اومده رو ومن
ندیدمش رو ببینم...
درهمون لحظه جی هوپ وارد شد و گفت:چه کردی پسر؟؟؟
تمام شد؟؟؟؟
با چهره ی خندون  و بشکن زنان رفتم سمته جی هوپو گفتم:
تمام شد آی تمام شد تمام شد و تمام شد...کوکی کوچولو قراره
دیگه دکتر بشه...
جی هوپ محکم بغلم کرد وگفت:از ذوق زیاد اشک و مفم داره
می ریزه میشه با روپوشت پاکش کنم؟؟؟
جی هوپو به عقب هل دادم و گفتم:بی جنبه بی احساس
که یهو جی هوپ شروع کرد به رقصیدن و بشکن زدن وباهم
دیگه دوتایی می خندیدیم...
که یکدفعه در باز شد و شوگا با چهره نگران گفت:بچه ها...
جی هوپ با لحنه تمسخر گفت:نگاش کن شبیه این بدبخت 
بیچاره های گوشه خیابون شده چرا سر و وضعت این شکلیه؟؟؟
شوگا با غم بیشتر و چهره ای جدی تر گفت:جین رو بردن بیمارستان
لبخنده روی لبای منو جی هوپ محو شد...
جی هوپ با تعجب گفت:چی؟؟؟جین؟؟؟کدوم بیمارستان؟؟؟
وبعد با شوگا از دره سالن خارج شدن و منم دویدم تا بهشون برسم...


جیمین با نگاه غمگینش گلای توی دستشو پر پر کرد...
گلی که قرار بود اونو به جونگ کوک بعد از اعترافش بهش بده....
به سمته عکسی که باهم گرفته بودن رفت...
با لبخند نگاهش کرد و قاب رو از تکیه ی دیوار برداشت و توی
دستاش گرفت و بیشتر به عکس زل زد و لبخند میزد که یکدفعه
لبخندش به نگاه نفرت انگیز تبدیل شد و قاب عکسو پرت کرد و
تمام خورده شیشه هاش اطراف اتاق پرت شد...
آروم به سمته بالا پشت بوم رفت...
لبه ی پشت بوم ایستاد و به پایین نگاه کرد باد موهای لختشو توهوا
پخش می کرد و لباس سفید گشادش تکون می خورد چشمای
جیمین از گریه قرمز شده بود و اشک ازش جاری میشد
سرشو انداخت پایین و آروم گفت:جونگ کوک...تو به من
گفتی همه چیز رو فراموش کنم همه چیزه من خاطره هایی بود
که با تو داشتم اگه بخوام فراموششون کنم چیزی باقی نمی مونه
پس من باید مثه مرده ها زندگی کنم...
آره من یه مرده متحرک بیشتر نیستم...
اون پایین درست پایین آپارتمان جیمین کلی آدم  جمع شده بود
و به جیمین نگاه میکردن و در گوش هم پچ پچ می کردن
جیمین صدای مادرشو شنید:چیم چیم تو داری چه کار میکنی؟؟؟
جیمین به سمته مامانش برگشت و گفت:می خوام خودمو پرت کنم 
پایین...
مادره جیمین به سمتش اومد که جیمین دادزد:جلو نیا وگرنه خودمو
پرت میکنم...
مادره جیمین قدمی به سمت جیمین برداشت و گفت: دیونه نشو
چیم چیم که جیمین داد زد:جلو نیا و زیره پاش لغزید و
به سمت عقب رفت که همه جیغ زدن اما جیمین خودشو نگه
داشت...
مادره جیمین درحالی که پشته دستشو رو دهنش گذاشته بود و
گریه می کرد گفت:چیم چیم مامان این کارو نکن بهم بگو
چت شده چرا میخوای این کارو انجام بدی؟؟؟توبه فکر من 
نیستی؟؟؟هان؟؟؟
جیمین پشتشو کرد به مامانش و به پایین خیره شد بدنش از 
ترس می لرزید اما ترسشو جلوه نمی داد...
مادره جیمین تنها چیزی که به ذهنش می رسید این بود که به
شوگا زنگ بزنه و از اون کمک بخواد...

موقعیت:بیمارستان سئول
بچه ها همه پشت در اتاق عمل ایستاده بودن....
مری به صندلی تکیه زده بود و گریه می کرد و نامجون آرومش می کرد...
جی هوپ عصبی توی راهرو قدم میزد وشوگا هم به دیوار اتاق تکیه
زده بود و به قدمای عصبی جی هوپ خیره شده بود...
جونگ کوک روی صندلی ها نشسته بود وبه زمین زل زده بود وهر
چند وقت یه بار کلافه دستی توی موهاش می کشیدو لعنت می فرستاد...
شوگا گفت:بچه ها می خواین به وی زنگ بزنم بیاد؟؟؟به هرحال
اون دکتره و بیشتر از ما میدونه...
نامجون سرشو آورد بالا وگفت:به نظرت وی دکتره قلبه یا مغز و اعصاب؟؟؟
بعدشم وی میتونه معجزه کنه؟؟؟اگه میتونه بهش زنگ بزن...
شوگا تکیشو از روی دیوار برداشت و خطاب به مری گفت:مری...نمیدونی
چطور سرش شکست؟؟؟اصن چی شد که جین خورد زمین و سرش
ضربه خورد؟؟؟
مری سرشو آورد بالا وگفت:نمیدونم...نمیدونم فقط رفتم ازش خداحافظی
بگیرم که دیدم....
وبعد گریه مری شدت گرفت...
شوگا نوچی کرد و دوباره به دیوار تکیه زد که گوشیش زنگ خورد:الو
خانوم پارک...چی شده؟؟؟....چی؟؟؟....یعنی چی؟؟؟
با این طرز صحبت شوگا همه نگران شدن و به هم نگاه های سوالی
مینداختن....
جی هوپ از حرکت ایستاد و به شوگا خیره شد...
شوگا گوشی رو قطع کرد و گفت:بچه ها جیمین می خواد خودکشی
کنه...
با این حرف همه جا خوردن و نامجون از رو صندلی بلند شد وگفت:چی؟؟؟
چه جوری...
شوگا گفت:نمیدونم نتونستم خوب بشنوم ولی انگار می خواد خودشو از بالا
ساختمونشون پرت کنه پایین...
جونگ کوک برگشت و دستشو از دو طرف به دیوار تکیه زد و سرشو با
ضرب آروم به دیوار می کوبید...
جی هوپ داد زد:خبر مرگت امروز چرا باید خبرای نحس بیاری لعنتی؟؟؟
نامجون گفت:جی هوپ لفتش نده برو کمکش...
جی هوپ برگشت و تقریبا داد زد:پس کی مراقب جین باشه؟؟؟
نامجون گفت:منو شوگا میمونیم تو و جونگ کوک برید و منصرفش کنید...
جی هوپ و جونگ کوک سریع از بیمارستان خارج شدن و بعد از
گرفتن تاکسی به آپارتمان جیمین رسیدن...


تعداد طبقه های ساختمون فقط چهار تا بود و صداها کاملا به هم 
می رسیدن...
جی هوپ از پایین داد زد:جیمین...خرنشو پسر برو کنار...من که میدونم
همچین کاری نمیکنی...
جیمین بی توجه به حرف جی هوپ به جونگ کوک که آروم و مظلوم
یه گوشه ایستاد بود خیره شدوگفت:توهم اومدی جونگ کوک؟؟؟خیلی
خوب شد که می بینی چطور می میرم...
جی هوپ برگشت و به جونگ کوک نگاه کرد و بعد رو به جیمین گفت:
مسخره بازی درنیار بیا پایین...
جونگ کوک قطره اشکی از گوشه چشماش‌ افتاد و روی گونش ریخت و 
چشماشو بهم فشرد و پشیمون به زمین زل زده بود...
جیمین دادزد:حالا حالمو درک میکنی؟؟؟پشیمونی...ناراحتی...حس گناه
همه ی اینارو داری نه؟؟؟منم دقیقا بعداز اون اعتراف و اون حرفی که
بهم توی آزمایشگاه زدی همین حسو داشتم...
همیشه نسبت بهت مهربون بودم بچه بودیم باهات بازی می کردم...
توی مشکلات کمکت کردم...هرچی خواستی بهت دادم تا بفهمی عاشقتم
مردم همه متعجب به جونگ کوک زل زدن و دوباره پچ پچاشون شروع
شد...
که جیمین دادزد:آره عجیبه من عاشق یه پسرم همه ی شما فهمیدین
ولی خودش هنوز نمیدونه...
جونگ کوک متعجب یه نگاه به جیمین و بعد یه نگاه به جونگ کوک کرد
و زد تو پیشونیش و گفت:وای خدا دارم دیونه میشم...
جونگ کوک لباشو باز کرد تا عذرخواهی کنه که جیمین خودش پرت کرد پایین...هاهاها تو کفش بمونید...
راستی تیزرا رو دیدید؟؟؟من که از وقتی تیزر شوگارو دیدم چند شبه 
خواب به چشمام نمیاد...
نوع مطلب : Good days come soon 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 03:39 ق.ظ

You expressed it superbly.
cialis usa cost usa cialis online cialis australian price 5 mg cialis coupon printable cialis online napol canadian cialis cialis online nederland 5 mg cialis pharmacie en ligne viagra vs cialis cialis 5mg prix
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:16 ق.ظ

Very good facts. Cheers!
acheter du cialis a geneve cialis 5mg prix compare prices cialis uk cialis purchasing online prescriptions cialis cialis 20 mg cut in half cialis for bph are there generic cialis only now cialis for sale in us look here cialis cheap canada
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:02 ب.ظ

You said it nicely..
cialis diario compra generic cialis 20mg uk only now cialis 20 mg cialis 200 dollar savings card i recommend cialis generico cialis for daily use generic cialis at the pharmacy wow cialis tadalafil 100mg cilas cialis side effects dangers
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:34 ق.ظ

Factor certainly applied!.
tadalafil tablets we like it cialis soft gel cialis 10 doctissimo prices on cialis 10 mg cialis canada no prescription cialis cheap cialis generico en mexico generic cialis in vietnam 200 cialis coupon cialis generic tadalafil buy
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 02:36 ب.ظ

You explained this really well!
precios cialis peru cialis 05 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis australia org comprar cialis 10 espa241a cialis daily new zealand tadalafilo cialis great britain viagra cialis levitra canada discount drugs cialis
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 03:10 ق.ظ

Helpful stuff. Appreciate it.
cialis canada on line cialis kaufen bankberweisung cialis pas cher paris how much does a cialis cost enter site very cheap cialis cialis flussig we choice cialis uk overnight cialis tadalafil we use it cialis online store viagra cialis levitra
buy generic cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 02:52 ق.ظ

Amazing tons of very good data.
cialis alternative cialis patent expiration canadian discount cialis cialis generisches kanada generic for cialis buy name brand cialis on line cost of cialis per pill the best choice cialis woman cialis kaufen wo cialis baratos compran uk
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 02:11 ب.ظ

Helpful data. Thanks a lot!
buying brand cialis online cialis pills price each buy cialis online legal acheter du cialis a geneve cialis prezzo al pubblico if a woman takes a mans cialis cheap cialis buying cialis overnight cialis pills in singapore cialis 5 mg schweiz
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 02:37 ق.ظ

Well spoken genuinely. !
cialis 20 mg best price canada discount drugs cialis cialis side effects dangers cialis online holland cialis official site brand cialis nl cialis kamagra levitra cialis generico online cialis sicuro in linea buying cialis in colombia
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 02:20 ب.ظ

Kudos, I value it.
cialis pas cher paris overnight cialis tadalafil cialis online nederland tadalafil cialis savings card generic cialis 20mg tablets estudios de cialis genricos cialis 5 mg scheda tecnica cialis qualitat we use it 50 mg cialis dose
buy tadalafil online
شنبه 10 آذر 1397 02:11 ق.ظ

Wow quite a lot of helpful data.
cialis 5 mg para diabeticos cialis dose 30mg sialis we recommend cialis info prezzo cialis a buon mercato cialis kamagra levitra non 5 mg cialis generici cialis sans ordonnance canada discount drugs cialis we recommend cheapest cialis
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 02:51 ب.ظ

Good forum posts, With thanks.
price cialis best cialis for sale cialis tablets cialis official site dosagem ideal cialis dose size of cialis try it no rx cialis are there generic cialis cialis baratos compran uk tadalafil
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 03:05 ق.ظ

Many thanks! I appreciate this.
cialis generico postepay cialis uk buying cialis in colombia discount cialis cialis rezeptfrei sterreich dosagem ideal cialis how to purchase cialis on line il cialis quanto costa canada discount drugs cialis acquisto online cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:46 ب.ظ

Awesome advice. Thank you!
cialis daily new zealand buy original cialis cialis kaufen wo cialis preise schweiz canadian cialis tadalafil tablets cialis arginine interactio cialis e hiv order cialis from india brand cialis generic
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:42 ق.ظ

You revealed this well.
sialis cialis professional from usa price cialis best price cialis best buy generic cialis cialis for sale generic cialis pill online cialis generico in farmacia order cialis from india buy online cialis 5mg
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:12 ب.ظ

Incredible many of superb data!
cialis lilly tadalafi try it no rx cialis interactions for cialis tadalafil generic cialis online cialis professional yohimbe viagra vs cialis cialis taglich rezeptfrei cialis apotheke achat cialis en europe
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:11 ق.ظ

Thanks. Lots of data.

sublingual cialis online india cialis 100mg cost how to purchase cialis on line cialis kaufen bankberweisung cialis daily reviews cialis tablets for sale order generic cialis online cialis kaufen price cialis per pill cialis baratos compran uk
adsf
پنجشنبه 26 مهر 1397 02:55 ب.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your
blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come
here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
Excellent work!
levitra 10 mg kopen
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:00 ب.ظ

You actually stated this exceptionally well!
buy levitra online buy levitra buy generic levitra levitra online levitra online levitra 20mg levitra without a doctor prescription levitra without a doctor prescription buy 10 mg levitra levitra online
Cialis prices
سه شنبه 10 مهر 1397 10:51 ق.ظ

You actually reported it fantastically!
cialis pills boards brand cialis generic cialis generic sublingual cialis online cialis 20 mg cut in half cialis e hiv cialis generic cialis for sale south africa the best choice cialis woman cialis without a doctor's prescription
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 8 مهر 1397 06:37 ق.ظ

Amazing a lot of awesome advice!
when can i take another cialis cilas buy online cialis 5mg cialis 5 effetti collaterali buy name brand cialis on line brand cialis generic india cialis 100mg cost cialis italia gratis cialis prezzo in linea basso pastillas cialis y alcoho
Cialis online
شنبه 7 مهر 1397 05:45 ق.ظ

Really loads of great data!
cialis 20mg preis cf achat cialis en itali generic cialis pro cialis with 2 days delivery cialis for bph click here cialis daily uk cialis daily dose generic the best choice cialis woman buy cialis buy cialis online cheapest
is trust pharmacy in canada legitimate
شنبه 31 شهریور 1397 08:22 ب.ظ

Thanks a lot! I like it!
online pharmacy canada trust pharmacy canada canada drug pharmacy candida viagra canadian rx world pharmacy canadian pharcharmy online24 canadian drug store canadian mail order pharmacies buy viagrow canadian online pharmacies legal
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:35 ب.ظ

Whoa a good deal of wonderful material.
how to purchase cialis on line where to buy cialis in ontario cialis vs viagra order cialis from india where to buy cialis in ontario does cialis cause gout the best site cialis tablets viagra or cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis kaufen wo
http://buycialisky.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:33 ب.ظ

Amazing loads of great knowledge.
buying brand cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis 100 mg 30 tablet discount cialis cialis 20 mg best price prescription doctor cialis deutschland cialis online cialis 5mg prix cialis usa cost callus
eddrugsgeneric.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:46 ق.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of tips!

order a sample of cialis cialis 20 mg cut in half achat cialis en europe cialis 30 day trial coupon cialis daily new zealand cialis per paypa generic cialis at walmart canadian cialis generic cialis at the pharmacy online cialis
canadian pharmacy cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:40 ب.ظ

Amazing write ups. Many thanks.
canada viagra canadian mail order pharmacies cialis from canada canadian online pharmacies reviews Canadian Pharmacy USA pharmacy canada canadian medications 247 buy vistagra online safe canada medications buy online canadian pharmacies
http://rldta.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:15 ق.ظ

Useful forum posts. Regards.
can you buy viagra without prescriptions online pharmacy online buy female viagra online where can i buy cheap viagra online buy viagra mastercard buy viagra online without rx buy discount viagra buying viagra without prescription buy viagra without viagra uk price
Buy cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:26 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis pills boards generic cialis soft gels cipla cialis online cialis online napol cialis 5 mg buy purchasing cialis on the internet the best choice cialis woman cialis generika in deutschland kaufen cialis tablets cialis australia org
cialisvi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:30 ق.ظ

Useful advice. With thanks!
buy cialis online cheapest cialis 200 dollar savings card generic cialis levitra cialis online nederland generic for cialis cialis sicuro in linea free cialis cialis arginine interactio cialis 5mg prix cialis 5 mg buy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30