تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - you shouldn't love me

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

you shouldn't love me

نویسنده :Faezeh
تاریخ:جمعه 26 شهریور 1395-11:09 ب.ظ

سلام سلام...
بازم من اومدم من من...
قسمت پایانی.. تموم شد..
به نام خدا...

قسمت پایانی..

از دید شوگا:
تهیونگو گرفتم و کوبوندمش به دیوار.. دستمو آوردم بالا که کوکی دستمو گرفت.. با عصبانیتی که تو چشمام موج میزد خیره شدم به کوکی...  آروم گفت: هیوووووونگ آروم باش..
داد زدم: اگه طاقت نداری بزنمش پس از جلو چشمام دورش کن..
کوکی دست تهیونگو گرفت و کشیدش سمت خودش و از اتاق رفتن بیرون.. 
به جیمین نگاه کردم و داد زدم: چرا زودتر بهم نگفتی؟؟؟
جیمین: گفتم.. بهت گفتم دلم میخواد شما دادگاهو ببرید چون اینجوری میتونم بازم ببینمت.. 
تو چشمام التماس موج میزد.. نگاش کردم و گفتم: همین؟؟ 
دیگه نتونستم جلو اشکامو بگیرم.. سرمو انداختم پایین و زدم زیر گریه.. جیمین آروم اومد سمتم و بغلم کرد..
از دید کوکی:
تا درو بستم و رفتیم بیرون دست تهیونگو ول کردم و گفتم: مگه نمیبینی شوگا عصبانیه.. پس چرا..
منو کشید سمت خودش و لباشو گذاشت رو لبام.. اولش خواستم ازش جداشم اما نتونستم.. این چند هفته دوری برای هردوتامون عذاب خیلی بدی بود.. دیگه بسه.. دلم براش تنگ شده بود خودمو بیشتر بهش چسبوندم و همراهیش کردم.. بعد یه بوسه ی عمیق ازش جداشدم.. همونطور که پیشونیمو چسبونده بودم به پیشونیش آروم گفتم دوستت دارم.. خندید.. از همون خنده های همیشگیش.. دوباره بهم نزدیک شد.. مثله دیوونه ها همو میبوسیدیم..
از دید شوگا:
بعد یه مدت طولانی از جیمین جدا شدم.. بدون اینکه نگاش کنم گفتم: فردا تو دادگاه میبینمت..
خیلی سریع از اتاق رفتم بیرون.. کوکی پشت سرم میومد و اسممو صدا میزد اما توجهی بهش نکردم و رفتم.. صبح زود بیدار شدم.. بابا متعجب گفت: نگو که میخوای بیای دادگاه..
- من آمادم.. بریم..
بابا: اما..
قاطع گفتم: من میام بابا..
منتظر نگام کرد تا نظرمو عوض کنم اما من فقط سرد و بی تفاوت نگاش کردم.. نا امید شد و گفت: باشه.. بریم..
رسیدیم به دادگاه جیمین و پدرش نشسته بودن.. با دیدن ما جیمین ناخودآگاه ایستاد.. پدرش دستشو گرفت و نشوندش رو صندلی.. مثل اولین دادگاه ما نشسته بودیم کنار هم و پدرامون رفته بودن تو اتاق.. جیمین مِن و مِن میکرد و میخواست حرف بزنه که من زودتر گفتم: نمیذارم دوباره جدامون کنن..
کاملا برگشتم سمتش و گفتم: ما با این.. 
در اتاق باز شد.. بابا اومد بیرون.. تا حالا انقدر غمگین ندیده بودمش...
باورم نمیشد.. یعنی همه چیز تموم شد؟؟ یعنی جیمین برای همیشه میره؟؟ ترسیدم از نبودش و محکم دست جیمینو گرفتم.. عمو اومد بیرون و با یه پوزخند نگام کرد.. به جیمین نگاهی کرد و با لبخند بهش گفت بریم.. اما هیچکدوممون هیچ عکس العملی نداشتیم.. عمو برگشت و نگاش رو دستامون ثابت موند.. با حرص نگام کرد و با قدرت دست جیمینو از تو دستم بیرون کشید.. 
داد زدم: من نمیذارم بازم جدامون کنید..
رفتم سمتش که بابا و وکیلمون گرفتنم.. 
عمو: اگر دستت به من یا پسرم بخوره کاری میکنم بابات به دست و پام بیفته واسه رضایت..
اومد و ایستاد روبروم و گفت: بزن..
با حرص تو چشماش زل زدم.. یه لحظه به بابام فکر کردم.. اما حداقل یه مشت باید بهش بزنم.. باید..
آماده شدم بزنم که یهو جیمین اومدو بین من و پدرش ایستاد.. دست پدرشو گرفت و با خودش برد.. بعد رفتنشون بابا و وکیلمون ولم کردن.. به بابا نگاه کردم و گفتم: بابا تو یه بار دیگه جیمینو ازم گرفتی.. دیگه اونجا نموندم و رفتم..
از دید پدر جیمین:
ماشینو نگه داشتم و به جیمین که حتی یه کلمه حرف نمیزد نگاهی کردم و گفتم: من میرم بلیط بگیرم زود برمیگردم.. 
جیمین: بابا من با شما هیچ جا نمیام.. من و شوگا..
سیلی محکمی بهش زدم و گفتم: اسم اون پسره ی احمقو به زبون نیار.. 
سریع پیاده شدم..  یه خانوم ایستاده بود روبروی میز..
آروم گفتم: ببخشید خانوم من فقط..
با دیدنش دهنم باز موند.. با لبخند نگام کرد.. هنوزم مثل قبل عاشقانه‌ نگام میکرد.. 
- توووو.. اینجا...
گااین یه لحظه هم مکث نکرد و بغلم کرد.. حسش به من تغییری نکرده بود.. نشستیم رو صندلی با دیدنش یاد بدترین خاطره ی زندگیم افتادم..
""""" با اخم نشستم.. 
- بابا من دوسش دارم..
- اونا فقیرن.. اصلا در حد ما نیستن.. اون دختر لیاقتتو نداره..
- من از این خونه متنفرم.. از این ثروت.. از این زندگی متنفرم.. من همه چیز این زندگیو نابود میکنم.."""""
سرمو انداختم پایین و گفتم: همش تقصیر پدرمه.. اگه اون.. لعنت بهش.. اون..
گااین: پدرت یه مرد بود... بهترین و شریف ترین مردی که تو همه ی عمرم دیدم..
با دهن باز نگاش کردم و گفتم: اما..
دستشو به علامت سکوت گرفت جلوی صورتم.. دیگه چیزی نگفتم و فقط منتظر نگاش کردم.. 
گااین: اون روزا ما خیلی عاشق بودیم.. من میترسیدم بهت بگم نمیتونم باردار بشم.. میدونستم تو انقدر عاشقمی که برات مهم نیست اما پدرت.. اون آدم بزرگی بود و اگه با ازدواجمون مخالفت میکرد تو خیلی اذیت میشدی.. پس اول خودم رفتم دفترش و همه چیزو بهش گفتم.. همینطور اینکه باردار نمیشم.. انتظار داشتم از دفترش پرتم کنه بیرون اما اون در مقابل همه ی حرفام فقط لبخند زد و گفت مشتاق دیدارم بود چون تو خیلی از من تعریف میکردی.. گفت همه ی پول درمانمو میده تا پیگیری کنم شاید مداوا بشم اما وقتی آزمایش های مختلفو میدادم پزشکا متوجه شدن که من سرطان دارم.. همه ی دنیا رو سرم خراب شد.. میخواستم خودکشی کنم اما پدرت نمیذاشت.. اومد دنبالم و گفت همه ی هزینه ی درمانمو میده تا با بیماریم بجنگم اما من نمیتونستم تورو وارد بدبختی هام کنم.. از پدرت خواستم که بهت بگه من یه زن بد بودم و بهت خیانت کردم اما اون بازم قبول نکرد و گفت به بهونه ی فقرم تورو منتظر نگه میداره تا درمانم تموم بشه..
من ازش خواهش کردم برای درمان منو بفرسته یه کشور دیگه.. نمیخواستم پیدام کنی.. وقتی درمانمو شروع کردم هر روز حالم بدتر میشد.. خیلی بد.. به خواهرم گفتم که خبر مرگمو به پدرت بده و بگه آخرین خواستم این بود که تو ازدواج کنی.. دلم میخواست قبل مرگم مطمئن باشم که یه زندگیه خوب داری و تنها نمیمونی.. پدرتم مجبورت کرد ازدواج کنی.. وقتی فهمیدم ازدواج کردی خیالم راحت شد اما برعکس چیزی که انتظار داشتم بعد دو سال کاملا سلامتیمو بدست آوردم.. اما نمیتونستم برگردم.. تو ازدواج کرده بودی پس برای فراموش کردنت منم ازدواج کردم.. بعد چند سال دیدم نمیتونم و ازش جدا شدم.. وقتی فهمیدم پدرت فوت کرده..
با دهن باز نگاش میکردم.. آروم گفتم: گااین.. داری چی میگی؟ من همه ی زندگیمو با نفرت از پدرم..
گااین: پدرت گفته بود میبخشتت و از رفتارت ناراحت نمیشه چون خودشم یه تجربه ی عاشقیه ی بد داشته و..
- اما من... پدرم..
گااین: متاسفم..
از دید جیمین:
نزدیک اتاق تمرین بودم که دوباره همون صدای پیانو.. لبخندی زدم و درو باز کردم.. همینکه درو باز کردم صدای پیانو قطع شد شوگا بلند شد و اومد سمتم..
- خیلی خوب میزنیش..
شوگا: اره چون واسه تو میزنمش..
- خب.. حالا که کوکی و تهیونگ خوشحالن.. بابا هم دیگه تنها نیست.. شما هم که قراره بیایید و تو خونه ی بابا بزرگ زندگی کنید و قراره هر روز همو ببینیم.. حالا که قراره برای همیشه باهم باشیم.. حالا که همه چیز خوب شده من و تو..
شوگا نذاشت دیگه حرف بزنم و منو کوبوند به در و لباشو گذاشت رو لبام.. حتی وسط اون بوسه هم میشد لبخندشو حس کرد.. همونطور که لبامو به بازی گرفته بود آروم دستشو آورد پایین و درو قفل کرد ازم فاصله گرفت و نگام کرد دوباره دیوونه وار همو میبوسیدیم.. آروم دستشو برد زیر تیشرتم و...
 
پایان داستان..

مرسی از همراهیتون..داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
download this file
پنجشنبه 24 مرداد 1398 01:13 ق.ظ
Merely wanna comment on few general things, The website design and style
is perfect, the subject material is real wonderful
:D.
Cure Soft Serum Review
دوشنبه 21 مرداد 1398 04:48 ق.ظ
Hello there! This post could not be written any better!

Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this.

I will forward this post to him. Pretty sure he will have a
good read. Thank you for sharing!
http://gtublog.com/index.php?a=profile&u=halliewhitt
دوشنبه 21 مرداد 1398 04:03 ق.ظ
Very interesting information!Perfect just what I was searching for!
Le Peau Organics Cream
پنجشنبه 17 مرداد 1398 10:06 ق.ظ
Superb, what a webpage it is! This web site presents useful data to us, keep it up.
Cure Soft Reviews
چهارشنبه 16 مرداد 1398 03:47 ب.ظ
I like this weblog very much so much great information.
Mega 10 Boost Reviews
چهارشنبه 16 مرداد 1398 05:22 ق.ظ
I really like what you guys tend to be up too. This type of clever work and coverage!
Keep up the excellent works guys I've added you guys to our blogroll.
http://viagrawwithoutdoctor.com/
چهارشنبه 9 مرداد 1398 01:27 ق.ظ

Cheers. I enjoy this.
canada medications buy buy viagrow pro north west pharmacy canada canadian pharmacies without an rx canadian pharcharmy online24 reputable canadian prescriptions online drugs for sale in uk canadian pharmacycanadian pharmacy north west pharmacies canada drugs for sale usa
lranielwdgkbv
سه شنبه 8 مرداد 1398 06:40 ق.ظ
okqxbbsstetc buy cialis from canada [url=http://atozbookmarks.xyz/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss]viagra from canada[/url] where can you buy viagra <a href="http://www.hsambiente.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1795432">cialis online canada without a prescription</a>
kxanieljnykux
سه شنبه 11 تیر 1398 03:57 ق.ظ
qpsdphfgftsx cialis coupon for pharmacy [url=http://northwestpharmacyph.com/]free samples of viagra[/url] viagra generic <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cost of 30 5mg cialis canada</a>
lowest price viagra
elanielqkhbbd
سه شنبه 4 تیر 1398 02:00 ق.ظ
kinehzonqrfs side effects viagra [url=http://northwestpharmaciest.com/]order viagra from canada[/url] order cialis <a href="http://healthviagracialisincanada.com/">canadian pharmacies for viagra</a>
http://stomenpu.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 09:05 ق.ظ

Awesome stuff. Appreciate it!
cialis kaufen bankberweisung cialis y deporte when can i take another cialis cialis tablets for sale how do cialis pills work cialis tadalafil price cialis per pill get cheap cialis cialis generico milano cialis authentique suisse
http://scaneger.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 05:06 ب.ظ

Kudos! I value this.
buy online cialis 5mg generic for cialis buy cialis online nz cialis kaufen price cialis best cialis with 2 days delivery recommended site cialis kanada cialis dose 30mg cialis venta a domicilio generic cialis 20mg uk
Cialis prices
یکشنبه 2 تیر 1398 02:35 ق.ظ

Seriously all kinds of very good info.
cialis daily dose generic cialis for sale south africa cheap cialis cialis super acti when can i take another cialis buy original cialis cialis pills in singapore we choice cialis uk import cialis generico cialis mexico
is there generic cialis
شنبه 1 تیر 1398 09:31 ق.ظ

Amazing all kinds of fantastic knowledge!
non 5 mg cialis generici cialis sicuro in linea online cialis generic cialis tadalafil cialis uk tadalafilo cialis generic cialis 200 dollar savings card purchasing cialis on the internet order a sample of cialis
http://subjoypo.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 05:21 ب.ظ

You explained this superbly!
cialis para que sirve cialis 5mg prix look here cialis order on line precios de cialis generico cialis dosage recommendations cialis for sale cialis tadalafil online tadalafil 20mg cialis generisches kanada cialis prices
Buy cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 01:48 ق.ظ

You mentioned this really well!
fast cialis online we recommend cialis info we recommend cialis best buy cialis prices 5 mg cialis coupon printable cialis patentablauf in deutschland generic low dose cialis wow cialis tadalafil 100mg achat cialis en itali buy cheap cialis in uk
http://frednomul.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:51 ق.ظ

Kudos. I value it!
cialis coupons generic for cialis cialis kamagra levitra cialis venta a domicilio tadalafil 20mg cialis 5 mg funziona safe dosage for cialis acheter cialis meilleur pri cialis purchasing cialis en mexico precio
http://earneven.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:41 ب.ظ

Really plenty of good advice!
cialis ahumada cialis daily canadian discount cialis buy cheap cialis in uk order a sample of cialis cialis 200 dollar savings card generic cialis pro buy generic cialis cost of cialis cvs how much does a cialis cost
Cialis 20 mg
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:19 ب.ظ

You actually revealed it wonderfully.
only best offers cialis use female cialis no prescription cialis e hiv only best offers 100mg cialis 5 mg cialis coupon printable rx cialis para comprar cialis online nederland sialis comprar cialis 10 espa241a cialis dosage recommendations
http://masocus.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:59 ق.ظ

You actually reported it well.
no prescription cialis cheap cialis canada cialis therapie warnings for cialis cialis prices online cialis cialis price thailand cialis sans ordonnance generic cialis review uk viagra or cialis
http://keicleroph.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:35 ب.ظ

Superb content. With thanks!
tadalafil best generic drugs cialis cialis uk next day cialis rezeptfrei generic cialis callus cialis y deporte free cialis only now cialis 20 mg cialis 100 mg 30 tablet
http://neuprennald.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 12:55 ق.ظ

Valuable postings. Thank you!
where cheapest cialis price cialis wal mart pharmacy click here cialis daily uk how to buy cialis online usa cialis patent expiration we use it cialis online store buy cialis sample pack wow look it cialis mexico cialis without a doctor's prescription how to purchase cialis on line
Cialis 20 mg
جمعه 24 خرداد 1398 10:40 ق.ظ

Superb stuff. Regards.
cialis 5 effetti collaterali wow cialis 20 cialis cuantos mg hay discount cialis cialis online deutschland cialis free trial cuanto cuesta cialis yaho best generic drugs cialis cialis authentique suisse cialis canada
weblink price cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:02 ب.ظ

You stated that exceptionally well!
try it no rx cialis cialis 5 mg funziona cialis sans ordonnance venta cialis en espaa if a woman takes a mans cialis cialis para que sirve we choice free trial of cialis cialis daily reviews cialis 200 dollar savings card buying cialis in colombia
http://pocasent.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:07 ق.ظ

Regards! I value it.
cialis daily dose generic cialis 20 mg cost cialis 20 mg cost cialis prices in england viagra vs cialis buy cialis online legal cialis online nederland generic cialis cialis en 24 hora generic cialis in vietnam
rmanielfepcql
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:02 ب.ظ
tvczifaugwwr what would happen if a girl took viagra <a href=http://northwestpharmacyc.com/>viagra free trial</a> canada cialis <a href="http://northwestpharmacyc.com/">godd canadian online pharmacy for cialis without a prescription</a>
canadian generic pharmacy
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:50 ق.ظ

Wow tons of helpful tips!
cialis 100 mg 30 tablet cilas cialis daily new zealand american pharmacy cialis generic cialis review uk generic cialis review uk cialis 200 dollar savings card cialis great britain buy cialis cheap 10 mg cialis australian price
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:59 ق.ظ

You mentioned that very well!
purchase once a day cialis price cialis wal mart pharmacy cialis mit grapefruitsaft how to purchase cialis on line look here cialis cheap canada female cialis no prescription buy cialis online nz cialis prices in england generic cialis soft gels import cialis
viagra rezeptpflichtig
شنبه 18 خرداد 1398 07:12 ق.ظ

I'm gone to inform my little brother, that he should also go to see this weblog on regular basis to get updated from most up-to-date gossip.
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 12:47 ق.ظ

Incredible lots of beneficial knowledge!
precios cialis peru venta de cialis canada buying brand cialis online cialis pas cher paris prescription doctor cialis cialis australia org acquisto online cialis cialis without a doctor's prescription miglior cialis generico sialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30