تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - good days come soon_15

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

good days come soon_15

نویسنده :Asra Dn
تاریخ:شنبه 27 شهریور 1395-06:57 ب.ظ

اهم اهم...
بازم سلام به آلوچه ها...
می خواستم درباره ی یه چیزی باهاتون صحبت کنم...
می دونید که نزدیک فصل مدارس هستیم...
و منم یه دانش آموزم...
و اینکه امتحانا از هفته ی دوم مدارس شروع میشه 
حالا شاید بعضی هاتون از آخر ماه امتحان بدین ولی خب شرایط منه بدبخت این شکلیه...
واینکه این فیکی که من زحمتشو کشیدم و شما می خونین و لطف می کنید و بسی نظر می دهید(زرشک)بسی طولانی هم می باشد...
تقریبا نزدیکای سی و خورده ای قسمت داره من تصمیم گرفتم برنامه آپم رو توی این روزای آخر تابستون عزیز عوض کنم و یه کمی سریعتر آپ کنم و موقع مدارس هم به همین شکله و اگر تا هفته ی دوم باز هم ادامه داشت آخر هفته می ذاریم که سریعتر تموم شه و به امتحانا نکشه پس شما عشخولا هم همکاری کنید و نظر بزارید تا من بسی انرژی بگیرم اما نظرای طولانی فقط عالی و خوب بود و منتظر قسمت بعد هستیم که نشد نظر باید یه نظر کلی بدید امیدوارم حداقل اگه تو تابستون نترکوندین بتونین تو فصل مدارس بترکونین
مرسی از شما ها...
برید ادومه...


قسمت پانزدهم

جونگ کوک خواست لباشو از هم باز کنه و از جیمین عذرخواهی کنه
که جیمین خودشو پرت کرد و همه جیغ کشیدن و جی هوپ با داد گفت:
«نه!!!»و به سمته ساختمان دوید...
که ناگهان معجزه ای شد و دست هایی مانع افتادن جیمین شد...
جونگ کوک هنوز توی شوک اتفاق بود و دستشوروی قلبش گذاشته بود
و بریده بریده نفس می کشید...
جی هوپ نفسه عمیقی کشید و برگشت و با دیدن حاله جونگ کوک
به سمتش دوید وگفت:چی شد پسر؟؟؟چرا یهو وا رفتی؟؟؟
جونگ کوک درحالی که پلکاش می لرزید و می خواست بسته بشه 
با سمجات چشم هاشو باز نگه داشته بود و جعبه قرصی از توی جیبش
وبا اشاره به جی هوپ فهموند که درشو باز کنه...
جی هوپ سریع جعبه قرص هارو گرفت و یکی انداخت توی دهن جونگ کوک
و از کولش آب درآورد و بهش داد وگفت:ببین کوکی جیمین نجات پیدا
کرد ببین...اون هیچیش نیست....
جونگ کوک لبخنده بی جونی زد وبا دستش سعی کرد جلوی فشاره 
تپش های سریع قلبشو بگیره وسینشو محکم فشار می داد....


جیمین تا به خودش اومد دید یکی دستاشو گرفت و بازور به عقب 
می کشونتش و در یه آن روی زمین پرت شد تا سرش و بالا گرفت
دید که وی خشمگین بهش خیره شده...
جیمین زیره لب گفت:ته هیونگ تو منو...
که وی گفت:آره...من تورو نجات دادم....می خواستی خودتو بکشی که 
عذاب وجدانت بیفته گردن ما؟؟؟میخواستی مادرت مرگ تک پسر جوونشو
جلوی چشماش ببینه؟؟؟میخواستی روان ماهارو داغون کنی؟؟؟به چه گناهی جیمین؟؟؟
چون عاشق بودی؟؟؟
جیمین جلوی بغضی که توی گلوش چمپره زد بود رو گرفت وگفت:چرا
نذلشتی یمیرم و راحت شم؟؟؟وبعد بلندتر داد زد:چرا؟؟؟
وی به سمتش رفت و یقشو گرفت و گفت:چون رفیقم بودی لعنتی
چون دوست داشتم تو همیشه هرجا با من بودی بعد من بزارم بهترین
دوستم به همین سادگی بمیره؟؟؟
جیمین دادزد:به من دروغ نگو وی...تو ازمن متنفر بودی و هستی من برای
هیچکدومتون معنی ندارم...من براتون مهم نیستم منو گول نزن من دیگه
اون بچه هشت ساله احمق نیستم و دوباره داد زد:نیستم..
وی محکمتر یقه جیمینو گرفت و تکونش داد:چرا اینطوری فکر میکنی؟؟؟
میخوای رفاقت چندین و چندسالمونو به باد بدی؟؟؟ماباهم دوست بودیم...
یادته؟؟؟همیشه باهم بازی می کردیم و مسخره بازی در می آوردیم؟؟؟
یادت نیست همه بهمون می گفتن تنبلای کلاس؟؟؟یادته من سر کلاس 
نقاشی به سبز میگفتم سزب و همه می خندیدیم؟؟؟
جیمین من هنوز همون ته هیونگم و توهم همون جیمین....
فقط...فقط روزگار بهمون نساخت...
ماهمونیم جیمین ما هنوز دوستای قدیمیم...
جیمین پوزخندی زد وگفت:نمی خواد خرم کنی ته هیونگ ادای آدم 
خوبا رو درنیار...بهت نمیاد...
وی محکم زد تو دهن جیمین و عربده زد:به خودت بیا پسر....
خودتو مسخره نکن...
مگه تو جونگ کوک رو دوست نداری؟؟؟مگه ماها رفقات نیستیم...
میدونی اگه بری جونگ کوک چه حالی میشه؟؟؟
جونگ کوک باید هرشب کابوس مرگه تورو ببینه؟؟؟
اینو میخوای؟؟؟میخوای جونگ کوکو با اون مریضیش اذیت کنی؟؟؟هان؟؟؟
جیمین سرشو انداخت پایین و قطره خونی از لبش چکه کرد...
زیر لب گفت:نه نمی خوام...
ته هیونگ کنارش زانو زد وگفت:پس بلندشو و بعد دستشو به سمته جیمین
گرفت وگفت:بلندشو پسر...
جیمین سرشو آورد بالا و تو چشمای وی زل زد...
چیزی جز صداقت و پاکی نمی دید....
دسته وی رو گرفت و بلند شد...
جی هوپ نفس زنان به بالا رسید و روبه جیمین گفت:آه پسر سکتمون دادی...
وبعد رو به وی کرد و گفت:دمت گرم داداش
جونگ کوک سلانه سلانه بالا اومد وبا دیدن وی کمی جا خورد
جیمین به جونگ کوک خیره شد...
جونگ کوک آروم آروم به سمته جیمین می رفت و سعی می کرد چهرشو 
متعادل نشون بده...
در دوقدمی جیمین ایستاد وسرشو پایین انداخت وگفت:جیمین من....من
متاسفم...
وبعد جلوتر رفت و جیمین رو بغل کرد اشکاش آروم و بی صدا می ریخت:
منو ببخش...من تورو نادیده گرفتم...یه اشتباه بزرگ...
جیمین اول کمی شوک شد ولی محکمتر از جونگ کوک اونو در آغوش گرفت
جی هوپ با لبخند به داداشای کوچیک نگاه کرد و بعد به وی نگاه کرد 
که با حسادت به جونگ کوک و جیمین خیره شده بود...
از قیافه ی وی خندش گرفت و سری تکون داد و دوباره خندید...


یک هفته بعد:
جونگ کوک با دقت دارو رو آزمایش می کرد و نامجونم بهش کمک می کرد
وبهش می گفت که چه کار کنه و چه کار نکنه...
توی اون موقعیت پسری که ماسک زده بود به حرکات اون ها و چیزایی که
می گفتن خیره شده بود که نامجون رو بهش گفت:هی پسر...کارت تموم شده
میتونی بری ....
پسر تعظیمی کرد و آهسته آهسته از اتاق بیرون رفت وگوشیشو از توجیبش
درآورد و همه چیز رو برای کسی که پشت خط بود توضیح داد وگفت که چه
چیزهایی دیده و شنیده...
صدای کسی که پشت خط بود گفت:اون دارو رو هرطور شده برام بیار و کاره
اون پسره ی مامانی رو تموم کن نمی خوام ماجرا کش دار بشه اون بیماری
قلبی و نقطه ضعفه خوبیه که ازش استفاده کنی تا همه چی طبیعی جلوه کنه
ببینم چه کار میکنی...
پسر پوزخند شیطانی زد و گوشی رو قطع کرد...


شب شده بود وبالاخره جونگ کوک کارشو تمام کرد و زنگ زد به وی که بیاد
دنبالش و روپوشش رو عوض کرد و دارو رو برداشت...
تا خواست به سمت در خروجی سالن آزمایشگاه بره در باز شد وهمون پسری
که ماسک زده بود اومد تو که جونگ کوک گفت:هی تو...مگه نگفتم وقته
کاریت تمام شده چرا هنوز اینجایی؟؟؟
پسری که ماسک زده بود به جونگ کوک نزدیک شد و جونگ کوک عقبتر
می رفت تا اینکه جونگ کوک به دیوار برخورد کرد و اطرافشو برانداز کرد و
آب دهنشو با ترس قورت داد...
پسره ماسک دار دست به سمته جیبش برد و چاقوی تیزی رو از جیبش درآورد
جونگ کوک جا خورد و چشم هاش گرد شد...
احساس می کرد توی رگای قلبش به جای خونه آب یخه یخ جریان داره
بریده بریده گفت:چ.چکار میکنی؟؟؟
پسر نزدیکتر اومد و در یک حرکت لبه ی چاقو رو روی گردن جونگ کوک
گذاشت...
جونگ کوک به لبه ی تیز چاقو که برق میزد نگاه کرد و چشماشو بستو
احساس کرد اینجا آخرشه تمام صحنه های زندگیش جلوی چشماش
قدم میزدن و رد میشدن از بچگی تا الانش لباشو به هم فشرد وبعد
نفسه عمیقی کشید و به پسره خیره شد که پسر ماسکشو درآورد و بهش
پوزخند زدوگفت:ترسیدی مستر جئون؟؟؟
که صدایی گفت:ولش کن...پسرمونو اذیت نکن...
جونگ کوک چشماشو ریز کرد تا طرف مقابلشو ببینه و با دیدن رئیس
جانگ٬رئیس پزوژه ها که جونگ کوک چند روز پیش باهاش جلسه داشت
جا خورد وگفت:تو؟؟؟
رئیس خنده ای کرد و دستاشو بالا گرفت وگفت:آره...من...چیه؟؟؟
انگار از دیدنم خوشحال نیستی؟؟؟ببخشید بدونه دعوت اومدم
چون یه کار مهم اینجا داشتم....
جونگ کوک دادزد:عوضی نامرد...
پسری که ماسک زده بود با مشت زد تو قفسه ی سینه چپه جونگ کوک...
درست جایی که قلبه بیمارش قرار داشت...
جونگ کوک دستشو رو قلبش گذاشت و درحالی که می لرزید روی
زمین افتاد...
رئیس به سمت جونگ کوک اومد و چونش رو گرفت و سرشو آورد
بالا و گفت:بهت گفته بودم خودتو توی دردسر ننداز ولی تو کله شقی کردی 
و خواستی برای مردم فداکاری کنی...پوزخندی زدوگفت:چیه جئون؟؟؟چرا 
حرف نمیزنی؟؟؟اون روز خوب بلبل زبونی میکردی؟؟؟
آها...باشه باشه...میدونم چی میخوای...
وبا لحن تمسخر گغت:نترس بعد از اینکه دارو رو برداشتم وتو مردی قول میدم
بگم توهم توی این راه فداکاری کردی ...وبعد خبیثانه خندید...
جونگ کوک چشماشو بی حال باز و بسته کرد وگفت:کثافته کثیف نمیزارم
دستت به اون دارو برسه...
که رئیس یه مشت خوابوند توی دهنی جونگ کوک طوری که جونگ کوک کاملا
درحالی که نشسته بود خم شد...
رئیس داد زد:یه بار دیگه اون حرفا از دهنت خارج بشه خودم دهنتو گل
می گیرم...
به سمت داروی روی میز رفت جونگ کوک بلند شد تا نزاره دارو رو برداره
که پسر از پشت با پا محکم به کمرش کوبید و جونگ کوم با داده بلندی 
روی زمین پخش شد...
جونگ کوک نگاهی به رئیس کرد...اونو دوتا می دید بریده بریده و آروم
گفت:تو اونو برنمیداری من ازت می گیرمش‌ ...
رئیس دارو رو برداشت وسیگارشو روشن کرد وخواست به سمت دربره
که برگشت و پاشو روی سینه جونگ کوک محکم فشار داد وگفت:
امیدوارم سفره خوبی داشته باشی...
جونگ کوک پای رئیس رو گرفت و محکم کشید و رئیس افتاد روی
زمین ولی از اونور پسری که ماسک زده بود محکم به کمرش کوبید
و باعث شد جونگ کوک از درد به خودش بپیچه...
رئیس از جاش بلند شد ولباساشو تکون داد و درحالی که سیگار توی
دهنش بود گفت:پسره ی احمق خودت خواستی....
بعد به بادیگارد هاش اشاره کرد تا بزننش...
بعد ازاینکه جونگ کوک حسابی کتک خورد دستور داد تا بادیگارداش
به عقب برگردن و از اتاق خارج شدن...
جونگ کوک خواست بلند شه که چشماش سیاهی رفت و دوباره
خوابید قلبش سوزه وحشتناکی می داد...
آهسته آهسته خودشو روی زمین می کشوند تا به در برسه که با
چهره ی وی مواجه شد واونو دوتا می دید و همینطور تار...
گوشاش کیپ شده بود وهیچی نمی شنید...
وی سریع به سمت جونگ کوک دوید و گفت:کوکی جونگ کوک...
کی این بلا رو سرت آورده؟؟؟
جونگ کوک که متوجه ی صدای وی نمیشد و نمی فهمید چی میگه
فقط سعی می کرد چیزی که توی ذهنشه رو با آخرین توان بیان کنه...
به زور لبای خونیشو از هم باز کرد وگفت:نزار رئیس جانگ اون دارو روببره
ودوباه تکرار کرد:نزار رئیس جا...که مردمک چشماش بالا رفت و چشماش
بسته شد و ازهوش رفت...
وی چندبار کوکی رو تکون داد وگفت:کوکی بلند شو...کوکی با توام...
توروخدا بلند شو...
وی سرشو بلند کرد و پریشون به اینور و اونور نگاه می کرد...
از سالن سریع خارج شد و توی راهرو داد زد:کمک...کمک...کسی اینجا
نیست؟؟؟
صدایی نشنید و فقط چراغی که خراب بود چشمک کوتاهی زد و خاموش
شد...
امشب شبه تعطیلی  بوده و کارمندا زودتر خارج شدن وکسی توی
آزمایشگاه نبوده ...
وی نگاهی به اطراف انداخت که دره سالن باز شد و سرایدر اومد تو..
وی با دیدنش جرقه امیدی تو دلش روشن شد و سریع به سمته سرایدار
دوید...
سریدار با نگرانی گفت:دکتر کیم اتفاقی افتاده؟؟؟
وی دستپاچه شد و گفت:کوکی....کوکی آقای پارک...جونگ کوک حالش بده...
آقای پارک متعجب گفت:چی؟؟؟آقای جئون؟؟؟
پس چرا زنگ نزدی به آمبولانس پسر؟؟؟زود باش زنگ بزن...

وی سریع به سمت تلفن روی میز رفت وبه آمبولانس زنگ زد و اونا اومدن...
تا اومدن وی بهشون گفت به نزدیکترین بیمارستان یعنی بیمارستان‌خودشون
ببرنش...
توی راه وی دسته جونگ کوک رو گرفته بود وگریه می کرد وهرچندوقت
یک بار صداش میزد...
به بیمارستان که رسیدن وی دکتر همیشگی جونگ کوک رو درخواست کرد
و دکتر جونگ کوک بعد از معاینه اون گفت:ته هیونگ متاسفم
که اینو میگم رفیق...ولی جونگ کوک اصلا حالش خوب نیست و اگر
دیربجمبیی از دست میره...
قلبش تقریبا داره از کار می افته و به زور این دستگاه ها که میبینی
زندست...
درواقع باید بهت بگم همون لحظه ای که سال ها ازش میترسیدی
رسیده و تنها راه زنده موندن جونگ کوک یه قلبه سالمه...
پس دنبال یه قلب براش باش...
بعد روی شونه وی ضربه دوستانه ای زد ورفت...
وی آروم به سمته اتاق کوکی رفت واز پشت شیشه بهش خیره شدوگفت:
قرارمون این نبود جونگ کوک ما می خواستیم همیشه باهم باشیم...
من برات هرچی زودتر قلب جور میکنم فقط ازت خواهش میکنم صبرکن...
تحمل داشته باش....قوی باش...تو میتونی ...تا موقع ای که برات قلب
پیدا کردم دووم بیار ...
وبعد دستشو روی شیشه کشید وگفت:ازت خواهش میکنم جونگ کوک
وبعد آروم آروم روی دیوار سر خورد و افتاد پایین و شروع کرد به گریه
کردن واسمه جونگ کوک رو صدا میزد...
اما جونگ کوک بی رمق روی تخت خوابیده بود و صدای التماس های
وی رو نمی شنید....

نوع مطلب : Good days come soon 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 16 آذر 1397 03:39 ق.ظ

Seriously a lot of very good tips!
cialis 200 dollar savings card prices on cialis 10 mg cialis 50 mg soft tab only here cialis pills buy cialis cheap 10 mg cialis manufacturer coupon prescription doctor cialis cialis authentique suisse overnight cialis tadalafil when will generic cialis be available
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:17 ق.ظ

Cheers! I value this!
cialis sicuro in linea acheter du cialis a geneve only best offers 100mg cialis trusted tabled cialis softabs price cialis best cialis online deutschland tesco price cialis generic cialis buy cialis online cheapest ou trouver cialis sur le net
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:03 ب.ظ

Terrific data, Regards!
rx cialis para comprar comprar cialis 10 espa241a we use it 50 mg cialis dose prix de cialis best generic drugs cialis cialis venta a domicilio price cialis per pill cialis flussig cialis generic buy cheap cialis in uk
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:34 ق.ظ

Whoa plenty of great data!
order cialis from india sialis what is cialis we choice free trial of cialis we choice cialis uk side effects of cialis deutschland cialis online wow cialis 20 buy name brand cialis on line cialis free trial
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 02:36 ب.ظ

Seriously many of wonderful information.
cialis 5 mg para diabeticos cialis generic achat cialis en itali cialis coupons printable cialis 20mg prix en pharmacie online cialis cialis for sale south africa legalidad de comprar cialis cialis y deporte cialis authentique suisse
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 03:10 ق.ظ

Amazing plenty of good advice!
where cheapest cialis cialis pills boards cialis manufacturer coupon opinioni cialis generico cialis side effects dangers weblink price cialis cialis kamagra levitra how much does a cialis cost cialis manufacturer coupon cialis daily new zealand
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 02:05 ب.ظ

Awesome stuff. With thanks!
cialis 5mg billiger buy cheap cialis in uk cialis tablets we recommend cheapest cialis tadalafil 10 mg cialis therapie rezeptfrei cialis apotheke we recommend cheapest cialis prices for cialis 50mg acquistare cialis internet
buy cheap cialis coupon
دوشنبه 12 آذر 1397 02:52 ق.ظ

Incredible quite a lot of wonderful info.
what is cialis american pharmacy cialis cialis online deutschland we recommend cheapest cialis cialis et insomni cialis cost cialis in sconto venta de cialis canada cialis savings card acheter cialis meilleur pri
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:11 ب.ظ

Incredible all kinds of valuable knowledge!
where do you buy cialis cialis without a doctor's prescription viagra vs cialis purchasing cialis on the internet cialis daily new zealand cialis rckenschmerzen prezzo di cialis in bulgaria acquisto online cialis tesco price cialis click now buy cialis brand
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:37 ق.ظ

With thanks! Lots of write ups!

cialis savings card cialis tadalafil viagra cialis levitra cialis kaufen generic cialis 20mg uk cialis mit grapefruitsaft cialis in sconto generic cialis review uk wow cialis 20 tadalafil generic
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 02:12 ق.ظ

Wonderful material. Kudos!
cialis online cialis generique 5 mg cialis generisches kanada cialis usa cost cialis wir preise precios de cialis generico no prescription cialis cheap cialis 200 dollar savings card cialis kaufen bankberweisung purchase once a day cialis
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 02:51 ب.ظ

Effectively voiced of course. !
cialis coupon cialis cuantos mg hay cialis prices in england order generic cialis online costo in farmacia cialis cialis without a doctor's prescription cialis coupons comprar cialis 10 espa241a click now buy cialis brand cialis patent expiration
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 03:05 ق.ظ

Useful advice. Many thanks!
sialis dosagem ideal cialis legalidad de comprar cialis cialis rezeptfrei only now cialis 20 mg buy cialis online legal canadian drugs generic cialis generic cialis 20mg tablets cialis cuantos mg hay only now cialis for sale in us
buy cialis no rx
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:46 ب.ظ

With thanks! I like this!
only now cialis for sale in us cialis 20 mg effectiveness miglior cialis generico generic cialis we choice cialis pfizer india cialis kaufen bankberweisung acheter cialis meilleur pri achat cialis en itali cialis 10mg prix pharmaci does cialis cause gout
buy cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:42 ق.ظ

Good stuff. Cheers!
cialis 20 mg effectiveness only now cialis for sale in us cialis side effects dangers prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg side effects of cialis venta de cialis canada buy cialis online legal dose size of cialis callus
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:12 ب.ظ

Amazing plenty of great material!
ou trouver cialis sur le net cialis generico in farmacia interactions for cialis cialis 20mg preis cf wow cialis 20 cialis prezzo di mercato cialis en mexico precio generic cialis in vietnam cialis 5mg prix purchase once a day cialis
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:11 ق.ظ

You actually expressed that wonderfully.
online prescriptions cialis canadian discount cialis cialis daily new zealand cialis 20mg preis cf generic cialis levitra cialis generic tadalafil buy we recommend cialis best buy buying cialis on internet callus trusted tabled cialis softabs
buy generic levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:02 ب.ظ

Amazing postings, Many thanks.
levitra online levitra without a doctor prescription buy levitra generic levitra 20mg generic levitra generic levitra levitra 10 mg prezzo buy levitra generic vardenafil 20mg levitra 10 mg kopen
buy tadalafil
سه شنبه 10 مهر 1397 10:51 ق.ظ

Kudos. I enjoy this!
cialis dosage amounts trusted tabled cialis softabs low cost cialis 20mg cialis rckenschmerzen buy cialis sample pack import cialis cialis et insomni cialis online deutschland cost of cialis cvs comprar cialis navarr
canadian pharmacy viagra
شنبه 31 شهریور 1397 08:22 ب.ظ

Thank you, Fantastic information.
canada vagra canadian online pharmacy canadian pharmacy drugs for sale deep web canada pharmacies account pharmacy canada online prescriptions trust pharmacy canada canada online pharmacies legitimate trusted pharmacy canada discount canadian pharmacies
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:35 ب.ظ

Cheers, I value this.
tadalafil generic cialis dosage amounts cialis sale online cialis dosage cialis generico postepay wow cialis 20 cialis 5mg billiger prix de cialis generic for cialis cialis italia gratis
http://cialisyoues.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:33 ب.ظ

Appreciate it! Plenty of tips!

brand cialis generic click here cialis daily uk generic cialis review uk price cialis per pill american pharmacy cialis cialis with 2 days delivery india cialis 100mg cost cialis venta a domicilio cialis 20 mg cut in half brand cialis generic
http://viagravonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:46 ق.ظ

Amazing advice. Many thanks!
cialis flussig weblink price cialis cialis name brand cheap click here take cialis tadalafil we recommend cheapest cialis cialis kaufen wo cialis canada prix cialis once a da cialis 5 mg scheda tecnica
http://canadianpharmacyonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:41 ب.ظ

Cheers, Awesome information.
canadian pharmacy cialis global pharmacy canada reputable canadian prescriptions online northwest pharmacies trust pharmacy canadian canada pharmacies account canada medications cheap canadian pharmacys canadian online pharmacies legal reputable canadian prescriptions online
Cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:26 ب.ظ

Lovely content. Cheers.
cialis 20 mg cut in half only now cialis for sale in us prix de cialis cialis 5 mg scheda tecnica we use it cialis online store we like it safe cheap cialis cialis alternative achat cialis en itali tadalafil 5mg cialis daily reviews
cialissv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:30 ق.ظ

Thank you! An abundance of forum posts.

cialis cost click here to buy cialis viagra vs cialis vs levitra cialis coupons cialis generika in deutschland kaufen generic cialis with dapoxetine acheter cialis kamagra cialis online napol buying cialis in colombia cialis en mexico precio
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:34 ب.ظ

Great data, Many thanks.
buying brand cialis online where cheapest cialis cialis mit grapefruitsaft cialis sale online cialis italia gratis cialis super kamagra cialis online deutschland acquistare cialis internet generic cialis review uk overnight cialis tadalafil
Robert's BJ boy
شنبه 10 شهریور 1397 02:48 ق.ظ
Discover development from skillfully developed from Bing, Facebook yet others.
These websites will turbocharge your programming knowledge base.
Bungling Ben
شنبه 27 مرداد 1397 12:24 ق.ظ
I scarcely have hatred for people. I've hatred (and then not really that, as that is a pretty strong term We seldom utilize)
for ignorance in humans.
Blundering Ben
شنبه 27 مرداد 1397 12:22 ق.ظ
If yes, listed here are my 2 methods for you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30