تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - good days come soon_15

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

good days come soon_15

نویسنده :Asra Dn
تاریخ:شنبه 27 شهریور 1395-07:57 ب.ظ

اهم اهم...
بازم سلام به آلوچه ها...
می خواستم درباره ی یه چیزی باهاتون صحبت کنم...
می دونید که نزدیک فصل مدارس هستیم...
و منم یه دانش آموزم...
و اینکه امتحانا از هفته ی دوم مدارس شروع میشه 
حالا شاید بعضی هاتون از آخر ماه امتحان بدین ولی خب شرایط منه بدبخت این شکلیه...
واینکه این فیکی که من زحمتشو کشیدم و شما می خونین و لطف می کنید و بسی نظر می دهید(زرشک)بسی طولانی هم می باشد...
تقریبا نزدیکای سی و خورده ای قسمت داره من تصمیم گرفتم برنامه آپم رو توی این روزای آخر تابستون عزیز عوض کنم و یه کمی سریعتر آپ کنم و موقع مدارس هم به همین شکله و اگر تا هفته ی دوم باز هم ادامه داشت آخر هفته می ذاریم که سریعتر تموم شه و به امتحانا نکشه پس شما عشخولا هم همکاری کنید و نظر بزارید تا من بسی انرژی بگیرم اما نظرای طولانی فقط عالی و خوب بود و منتظر قسمت بعد هستیم که نشد نظر باید یه نظر کلی بدید امیدوارم حداقل اگه تو تابستون نترکوندین بتونین تو فصل مدارس بترکونین
مرسی از شما ها...
برید ادومه...


قسمت پانزدهم

جونگ کوک خواست لباشو از هم باز کنه و از جیمین عذرخواهی کنه
که جیمین خودشو پرت کرد و همه جیغ کشیدن و جی هوپ با داد گفت:
«نه!!!»و به سمته ساختمان دوید...
که ناگهان معجزه ای شد و دست هایی مانع افتادن جیمین شد...
جونگ کوک هنوز توی شوک اتفاق بود و دستشوروی قلبش گذاشته بود
و بریده بریده نفس می کشید...
جی هوپ نفسه عمیقی کشید و برگشت و با دیدن حاله جونگ کوک
به سمتش دوید وگفت:چی شد پسر؟؟؟چرا یهو وا رفتی؟؟؟
جونگ کوک درحالی که پلکاش می لرزید و می خواست بسته بشه 
با سمجات چشم هاشو باز نگه داشته بود و جعبه قرصی از توی جیبش
وبا اشاره به جی هوپ فهموند که درشو باز کنه...
جی هوپ سریع جعبه قرص هارو گرفت و یکی انداخت توی دهن جونگ کوک
و از کولش آب درآورد و بهش داد وگفت:ببین کوکی جیمین نجات پیدا
کرد ببین...اون هیچیش نیست....
جونگ کوک لبخنده بی جونی زد وبا دستش سعی کرد جلوی فشاره 
تپش های سریع قلبشو بگیره وسینشو محکم فشار می داد....


جیمین تا به خودش اومد دید یکی دستاشو گرفت و بازور به عقب 
می کشونتش و در یه آن روی زمین پرت شد تا سرش و بالا گرفت
دید که وی خشمگین بهش خیره شده...
جیمین زیره لب گفت:ته هیونگ تو منو...
که وی گفت:آره...من تورو نجات دادم....می خواستی خودتو بکشی که 
عذاب وجدانت بیفته گردن ما؟؟؟میخواستی مادرت مرگ تک پسر جوونشو
جلوی چشماش ببینه؟؟؟میخواستی روان ماهارو داغون کنی؟؟؟به چه گناهی جیمین؟؟؟
چون عاشق بودی؟؟؟
جیمین جلوی بغضی که توی گلوش چمپره زد بود رو گرفت وگفت:چرا
نذلشتی یمیرم و راحت شم؟؟؟وبعد بلندتر داد زد:چرا؟؟؟
وی به سمتش رفت و یقشو گرفت و گفت:چون رفیقم بودی لعنتی
چون دوست داشتم تو همیشه هرجا با من بودی بعد من بزارم بهترین
دوستم به همین سادگی بمیره؟؟؟
جیمین دادزد:به من دروغ نگو وی...تو ازمن متنفر بودی و هستی من برای
هیچکدومتون معنی ندارم...من براتون مهم نیستم منو گول نزن من دیگه
اون بچه هشت ساله احمق نیستم و دوباره داد زد:نیستم..
وی محکمتر یقه جیمینو گرفت و تکونش داد:چرا اینطوری فکر میکنی؟؟؟
میخوای رفاقت چندین و چندسالمونو به باد بدی؟؟؟ماباهم دوست بودیم...
یادته؟؟؟همیشه باهم بازی می کردیم و مسخره بازی در می آوردیم؟؟؟
یادت نیست همه بهمون می گفتن تنبلای کلاس؟؟؟یادته من سر کلاس 
نقاشی به سبز میگفتم سزب و همه می خندیدیم؟؟؟
جیمین من هنوز همون ته هیونگم و توهم همون جیمین....
فقط...فقط روزگار بهمون نساخت...
ماهمونیم جیمین ما هنوز دوستای قدیمیم...
جیمین پوزخندی زد وگفت:نمی خواد خرم کنی ته هیونگ ادای آدم 
خوبا رو درنیار...بهت نمیاد...
وی محکم زد تو دهن جیمین و عربده زد:به خودت بیا پسر....
خودتو مسخره نکن...
مگه تو جونگ کوک رو دوست نداری؟؟؟مگه ماها رفقات نیستیم...
میدونی اگه بری جونگ کوک چه حالی میشه؟؟؟
جونگ کوک باید هرشب کابوس مرگه تورو ببینه؟؟؟
اینو میخوای؟؟؟میخوای جونگ کوکو با اون مریضیش اذیت کنی؟؟؟هان؟؟؟
جیمین سرشو انداخت پایین و قطره خونی از لبش چکه کرد...
زیر لب گفت:نه نمی خوام...
ته هیونگ کنارش زانو زد وگفت:پس بلندشو و بعد دستشو به سمته جیمین
گرفت وگفت:بلندشو پسر...
جیمین سرشو آورد بالا و تو چشمای وی زل زد...
چیزی جز صداقت و پاکی نمی دید....
دسته وی رو گرفت و بلند شد...
جی هوپ نفس زنان به بالا رسید و روبه جیمین گفت:آه پسر سکتمون دادی...
وبعد رو به وی کرد و گفت:دمت گرم داداش
جونگ کوک سلانه سلانه بالا اومد وبا دیدن وی کمی جا خورد
جیمین به جونگ کوک خیره شد...
جونگ کوک آروم آروم به سمته جیمین می رفت و سعی می کرد چهرشو 
متعادل نشون بده...
در دوقدمی جیمین ایستاد وسرشو پایین انداخت وگفت:جیمین من....من
متاسفم...
وبعد جلوتر رفت و جیمین رو بغل کرد اشکاش آروم و بی صدا می ریخت:
منو ببخش...من تورو نادیده گرفتم...یه اشتباه بزرگ...
جیمین اول کمی شوک شد ولی محکمتر از جونگ کوک اونو در آغوش گرفت
جی هوپ با لبخند به داداشای کوچیک نگاه کرد و بعد به وی نگاه کرد 
که با حسادت به جونگ کوک و جیمین خیره شده بود...
از قیافه ی وی خندش گرفت و سری تکون داد و دوباره خندید...


یک هفته بعد:
جونگ کوک با دقت دارو رو آزمایش می کرد و نامجونم بهش کمک می کرد
وبهش می گفت که چه کار کنه و چه کار نکنه...
توی اون موقعیت پسری که ماسک زده بود به حرکات اون ها و چیزایی که
می گفتن خیره شده بود که نامجون رو بهش گفت:هی پسر...کارت تموم شده
میتونی بری ....
پسر تعظیمی کرد و آهسته آهسته از اتاق بیرون رفت وگوشیشو از توجیبش
درآورد و همه چیز رو برای کسی که پشت خط بود توضیح داد وگفت که چه
چیزهایی دیده و شنیده...
صدای کسی که پشت خط بود گفت:اون دارو رو هرطور شده برام بیار و کاره
اون پسره ی مامانی رو تموم کن نمی خوام ماجرا کش دار بشه اون بیماری
قلبی و نقطه ضعفه خوبیه که ازش استفاده کنی تا همه چی طبیعی جلوه کنه
ببینم چه کار میکنی...
پسر پوزخند شیطانی زد و گوشی رو قطع کرد...


شب شده بود وبالاخره جونگ کوک کارشو تمام کرد و زنگ زد به وی که بیاد
دنبالش و روپوشش رو عوض کرد و دارو رو برداشت...
تا خواست به سمت در خروجی سالن آزمایشگاه بره در باز شد وهمون پسری
که ماسک زده بود اومد تو که جونگ کوک گفت:هی تو...مگه نگفتم وقته
کاریت تمام شده چرا هنوز اینجایی؟؟؟
پسری که ماسک زده بود به جونگ کوک نزدیک شد و جونگ کوک عقبتر
می رفت تا اینکه جونگ کوک به دیوار برخورد کرد و اطرافشو برانداز کرد و
آب دهنشو با ترس قورت داد...
پسره ماسک دار دست به سمته جیبش برد و چاقوی تیزی رو از جیبش درآورد
جونگ کوک جا خورد و چشم هاش گرد شد...
احساس می کرد توی رگای قلبش به جای خونه آب یخه یخ جریان داره
بریده بریده گفت:چ.چکار میکنی؟؟؟
پسر نزدیکتر اومد و در یک حرکت لبه ی چاقو رو روی گردن جونگ کوک
گذاشت...
جونگ کوک به لبه ی تیز چاقو که برق میزد نگاه کرد و چشماشو بستو
احساس کرد اینجا آخرشه تمام صحنه های زندگیش جلوی چشماش
قدم میزدن و رد میشدن از بچگی تا الانش لباشو به هم فشرد وبعد
نفسه عمیقی کشید و به پسره خیره شد که پسر ماسکشو درآورد و بهش
پوزخند زدوگفت:ترسیدی مستر جئون؟؟؟
که صدایی گفت:ولش کن...پسرمونو اذیت نکن...
جونگ کوک چشماشو ریز کرد تا طرف مقابلشو ببینه و با دیدن رئیس
جانگ٬رئیس پزوژه ها که جونگ کوک چند روز پیش باهاش جلسه داشت
جا خورد وگفت:تو؟؟؟
رئیس خنده ای کرد و دستاشو بالا گرفت وگفت:آره...من...چیه؟؟؟
انگار از دیدنم خوشحال نیستی؟؟؟ببخشید بدونه دعوت اومدم
چون یه کار مهم اینجا داشتم....
جونگ کوک دادزد:عوضی نامرد...
پسری که ماسک زده بود با مشت زد تو قفسه ی سینه چپه جونگ کوک...
درست جایی که قلبه بیمارش قرار داشت...
جونگ کوک دستشو رو قلبش گذاشت و درحالی که می لرزید روی
زمین افتاد...
رئیس به سمت جونگ کوک اومد و چونش رو گرفت و سرشو آورد
بالا و گفت:بهت گفته بودم خودتو توی دردسر ننداز ولی تو کله شقی کردی 
و خواستی برای مردم فداکاری کنی...پوزخندی زدوگفت:چیه جئون؟؟؟چرا 
حرف نمیزنی؟؟؟اون روز خوب بلبل زبونی میکردی؟؟؟
آها...باشه باشه...میدونم چی میخوای...
وبا لحن تمسخر گغت:نترس بعد از اینکه دارو رو برداشتم وتو مردی قول میدم
بگم توهم توی این راه فداکاری کردی ...وبعد خبیثانه خندید...
جونگ کوک چشماشو بی حال باز و بسته کرد وگفت:کثافته کثیف نمیزارم
دستت به اون دارو برسه...
که رئیس یه مشت خوابوند توی دهنی جونگ کوک طوری که جونگ کوک کاملا
درحالی که نشسته بود خم شد...
رئیس داد زد:یه بار دیگه اون حرفا از دهنت خارج بشه خودم دهنتو گل
می گیرم...
به سمت داروی روی میز رفت جونگ کوک بلند شد تا نزاره دارو رو برداره
که پسر از پشت با پا محکم به کمرش کوبید و جونگ کوم با داده بلندی 
روی زمین پخش شد...
جونگ کوک نگاهی به رئیس کرد...اونو دوتا می دید بریده بریده و آروم
گفت:تو اونو برنمیداری من ازت می گیرمش‌ ...
رئیس دارو رو برداشت وسیگارشو روشن کرد وخواست به سمت دربره
که برگشت و پاشو روی سینه جونگ کوک محکم فشار داد وگفت:
امیدوارم سفره خوبی داشته باشی...
جونگ کوک پای رئیس رو گرفت و محکم کشید و رئیس افتاد روی
زمین ولی از اونور پسری که ماسک زده بود محکم به کمرش کوبید
و باعث شد جونگ کوک از درد به خودش بپیچه...
رئیس از جاش بلند شد ولباساشو تکون داد و درحالی که سیگار توی
دهنش بود گفت:پسره ی احمق خودت خواستی....
بعد به بادیگارد هاش اشاره کرد تا بزننش...
بعد ازاینکه جونگ کوک حسابی کتک خورد دستور داد تا بادیگارداش
به عقب برگردن و از اتاق خارج شدن...
جونگ کوک خواست بلند شه که چشماش سیاهی رفت و دوباره
خوابید قلبش سوزه وحشتناکی می داد...
آهسته آهسته خودشو روی زمین می کشوند تا به در برسه که با
چهره ی وی مواجه شد واونو دوتا می دید و همینطور تار...
گوشاش کیپ شده بود وهیچی نمی شنید...
وی سریع به سمت جونگ کوک دوید و گفت:کوکی جونگ کوک...
کی این بلا رو سرت آورده؟؟؟
جونگ کوک که متوجه ی صدای وی نمیشد و نمی فهمید چی میگه
فقط سعی می کرد چیزی که توی ذهنشه رو با آخرین توان بیان کنه...
به زور لبای خونیشو از هم باز کرد وگفت:نزار رئیس جانگ اون دارو روببره
ودوباه تکرار کرد:نزار رئیس جا...که مردمک چشماش بالا رفت و چشماش
بسته شد و ازهوش رفت...
وی چندبار کوکی رو تکون داد وگفت:کوکی بلند شو...کوکی با توام...
توروخدا بلند شو...
وی سرشو بلند کرد و پریشون به اینور و اونور نگاه می کرد...
از سالن سریع خارج شد و توی راهرو داد زد:کمک...کمک...کسی اینجا
نیست؟؟؟
صدایی نشنید و فقط چراغی که خراب بود چشمک کوتاهی زد و خاموش
شد...
امشب شبه تعطیلی  بوده و کارمندا زودتر خارج شدن وکسی توی
آزمایشگاه نبوده ...
وی نگاهی به اطراف انداخت که دره سالن باز شد و سرایدر اومد تو..
وی با دیدنش جرقه امیدی تو دلش روشن شد و سریع به سمته سرایدار
دوید...
سریدار با نگرانی گفت:دکتر کیم اتفاقی افتاده؟؟؟
وی دستپاچه شد و گفت:کوکی....کوکی آقای پارک...جونگ کوک حالش بده...
آقای پارک متعجب گفت:چی؟؟؟آقای جئون؟؟؟
پس چرا زنگ نزدی به آمبولانس پسر؟؟؟زود باش زنگ بزن...

وی سریع به سمت تلفن روی میز رفت وبه آمبولانس زنگ زد و اونا اومدن...
تا اومدن وی بهشون گفت به نزدیکترین بیمارستان یعنی بیمارستان‌خودشون
ببرنش...
توی راه وی دسته جونگ کوک رو گرفته بود وگریه می کرد وهرچندوقت
یک بار صداش میزد...
به بیمارستان که رسیدن وی دکتر همیشگی جونگ کوک رو درخواست کرد
و دکتر جونگ کوک بعد از معاینه اون گفت:ته هیونگ متاسفم
که اینو میگم رفیق...ولی جونگ کوک اصلا حالش خوب نیست و اگر
دیربجمبیی از دست میره...
قلبش تقریبا داره از کار می افته و به زور این دستگاه ها که میبینی
زندست...
درواقع باید بهت بگم همون لحظه ای که سال ها ازش میترسیدی
رسیده و تنها راه زنده موندن جونگ کوک یه قلبه سالمه...
پس دنبال یه قلب براش باش...
بعد روی شونه وی ضربه دوستانه ای زد ورفت...
وی آروم به سمته اتاق کوکی رفت واز پشت شیشه بهش خیره شدوگفت:
قرارمون این نبود جونگ کوک ما می خواستیم همیشه باهم باشیم...
من برات هرچی زودتر قلب جور میکنم فقط ازت خواهش میکنم صبرکن...
تحمل داشته باش....قوی باش...تو میتونی ...تا موقع ای که برات قلب
پیدا کردم دووم بیار ...
وبعد دستشو روی شیشه کشید وگفت:ازت خواهش میکنم جونگ کوک
وبعد آروم آروم روی دیوار سر خورد و افتاد پایین و شروع کرد به گریه
کردن واسمه جونگ کوک رو صدا میزد...
اما جونگ کوک بی رمق روی تخت خوابیده بود و صدای التماس های
وی رو نمی شنید....

نوع مطلب : Good days come soon 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
RXZ Male Enhancement Pill
شنبه 12 مرداد 1398 07:34 ق.ظ
I do not know if it's just me or if everybody else experiencing
issues with your site. It seems like some of
the written text in your content are running off the screen.
Can someone else please comment and let me know
if this is happening to them too? This might
be a issue with my browser because I've had this happen before.
Thanks
http://viagrawwithoutdoctor.com/
چهارشنبه 9 مرداد 1398 12:54 ق.ظ

Really all kinds of superb information.
discount canadian pharmacies canadian pharmaceuticals canadian pharmacy online 24 canadian medications buy vistagra usa canadian pharmaceuticals for usa sales buy viagrow pro canadian pharmacy cialis canadian drugs drugstore online india
RXZ Male Enhancement
پنجشنبه 3 مرداد 1398 05:26 ب.ظ
Good day! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through some of the post
I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!
RXZ Male Enhancement Ingredients
شنبه 22 تیر 1398 09:39 ق.ظ
Simply want to say your article is as amazing.
The clearness in your post is simply cool and i can assume you are an expert on this subject.
Fine with your permission let me to grab your feed to keep
up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the
rewarding work.
https://www.datafilehost.com/d/5c61546c
پنجشنبه 13 تیر 1398 03:21 ق.ظ
I always was interested in this topic and stock still am, thanks for
posting.
https://diigo.com/0ew3e7
پنجشنبه 13 تیر 1398 12:00 ق.ظ
I believe this web site holds very good written written content
articles.
https://georgetrue988.shutterfly.com/21
چهارشنبه 12 تیر 1398 05:20 ب.ظ
Thanks to my father who informed me on the topic of this web site,
this website is really amazing.
http://www.feedbooks.com/user/5312410/profile
چهارشنبه 12 تیر 1398 03:06 ب.ظ
Good ? I should certainly pronounce, impressed with your website.

I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly easy to do to access.
I recently found what I hoped for before you know it at all.
Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme .

a tones way for your customer to communicate. Excellent task.
http://idymcil.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 08:49 ق.ظ

Wow quite a lot of fantastic material!
tadalafil 5mg cialis generic availability comprar cialis navarr rezeptfrei cialis apotheke generic cialis at walmart acquisto online cialis wow look it cialis mexico look here cialis order on line cialis y deporte callus
http://ranconsmed.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 04:51 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
dosagem ideal cialis purchasing cialis on the internet viagra vs cialis vs levitra cialis generico postepay cialis price thailand cialis without a doctor's prescription estudios de cialis genricos cialis italia gratis 200 cialis coupon fast cialis online
cialis tadalafil cheapest online
یکشنبه 2 تیر 1398 02:20 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
generic cialis in vietnam cialis generika cialis daily reviews cialis italia gratis cialis 5mg billiger estudios de cialis genricos cialis prezzo al pubblico cialis e hiv prices for cialis 50mg tadalafil tablets
http://propinra.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:17 ق.ظ

You said that terrifically.
callus viagra or cialis we choice cialis pfizer india cialis australian price cialis italia gratis cialis kaufen wo prescription doctor cialis tadalafil generic generico cialis mexico viagra or cialis
http://florerchen.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 05:06 ب.ظ

With thanks, Loads of forum posts!

cilas cialis canadian drugs comprar cialis navarr cialis australia org ou acheter du cialis pas cher cialis dosage amounts how do cialis pills work precios cialis peru calis generic cialis soft gels
prescription doctor cialis
جمعه 31 خرداد 1398 01:35 ق.ظ

This is nicely expressed! !
cialis generico en mexico cialis 20 mg effectiveness cialis generique 5 mg compare prices cialis uk cialis generisches kanada il cialis quanto costa cost of cialis cvs cialis with 2 days delivery buy generic cialis cialis prezzo al pubblico
buying cialis online canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:39 ق.ظ

Excellent forum posts. Thank you!
ou acheter du cialis pas cher cialis patent expiration weblink price cialis cialis usa cost canadian discount cialis sialis tadalafil generic buy name brand cialis on line cialis australia org cialis tablets australia
http://pithuna.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:23 ب.ظ

You said it very well..
we like it cialis soft gel dosagem ideal cialis buy cheap cialis in uk cialis lilly tadalafi cialis lilly tadalafi we like it safe cheap cialis tarif cialis france viagra vs cialis cialis 20 mg cost safe site to buy cialis online
http://reikeyge.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:02 ب.ظ

Awesome tips. Appreciate it!
cuanto cuesta cialis yaho cialis taglich cialis 20 mg best price canada discount drugs cialis cialis generic tadalafil buy canadian drugs generic cialis buy original cialis buying cialis on internet acheter cialis meilleur pri overnight cialis tadalafil
http://uninspar.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:57 ب.ظ

Cheers! I like it!
enter site natural cialis rx cialis para comprar cialis 100 mg 30 tablet cialis online deutschland buy cialis cheap 10 mg cialis 20mg preis cf cialis italia gratis enter site 20 mg cialis cost cialis uk next day cialis professional from usa
http://mondlode.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:24 ب.ظ

You revealed that really well.
cialis generico lilly tesco price cialis comprar cialis navarr cialis 30 day trial coupon cialis taglich cialis name brand cheap enter site very cheap cialis non 5 mg cialis generici american pharmacy cialis tadalafilo
http://wakiclock.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:44 ق.ظ

You stated that very well!
cialis generika in deutschland kaufen click now buy cialis brand cialis pills boards are there generic cialis cialis 100mg suppliers cialis 10mg prix pharmaci cilas cialis for sale south africa cialis en 24 hora only now cialis 20 mg
http://barciro.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 02:58 ب.ظ

You actually suggested this superbly.
cialis generika click now buy cialis brand cialis 20 mg cost buying brand cialis online cialis pills in singapore if a woman takes a mans cialis cilas non 5 mg cialis generici cialis daily new zealand side effects for cialis
cialis prezzo di mercato
شنبه 25 خرداد 1398 12:40 ق.ظ

You have made your position pretty nicely!.
legalidad de comprar cialis cialis in sconto where do you buy cialis cialis side effects estudios de cialis genricos sialis female cialis no prescription generic cialis 20mg uk tadalafilo cialis 5 mg
acheter cialis meilleur pri
جمعه 24 خرداد 1398 10:26 ق.ظ

Many thanks. Very good stuff!
cialis pills in singapore rezeptfrei cialis apotheke cialis rezeptfrei cialis bula walgreens price for cialis cialis 5 effetti collaterali cialis authentique suisse cialis kaufen 40 mg cialis what if i take if a woman takes a mans cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:52 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis coupons printable tadalafil 10 mg buying cialis overnight price cialis best acheter du cialis a geneve cialis great britain sialis precios cialis peru buy cialis cheap 10 mg i recommend cialis generico
http://viamuugo.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:48 ب.ظ

You actually stated this very well.
cialis manufacturer coupon cialis patent expiration cialis canadian drugs tadalafil 20 mg we like it safe cheap cialis cialis for sale south africa cialis 30 day trial coupon generic cialis with dapoxetine cialis from canada buy online cialis 5mg
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:20 ق.ظ

Amazing material. Thanks.
buy online cialis 5mg cialis 20 mg cut in half cialis tablets australia cialis billig cialis 20 mg cheap cialis recommended site cialis kanada american pharmacy cialis get cheap cialis safe dosage for cialis
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:35 ق.ظ

Incredible a lot of helpful tips.
tadalafil generic weblink price cialis cialis generika in deutschland kaufen effetti del cialis prices on cialis 10 mg cialis 30 day sample canadian cialis cialis from canada cialis kamagra levitra viagra vs cialis
viagra and nitrates
شنبه 18 خرداد 1398 07:12 ق.ظ

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I'm hoping you write again soon!
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 12:15 ق.ظ

Kudos! I value this.
cialis pills bulk cialis cialis 20 mg cost cialis online deutschland cialis rezeptfrei sterreich click here to buy cialis price cialis per pill prices for cialis 50mg cialis generisches kanada cialis online napol
https://executiveholidays.com.mt/contact-us
شنبه 31 فروردین 1398 04:01 ق.ظ
スーパーコピー時計、精巧に作られたのスーパーコピーブランド時計、ロレックスコピー、時計スーパーコピー
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30