تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - good days come soon_17

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

good days come soon_17

نویسنده :Asra Dn
تاریخ:پنجشنبه 8 مهر 1395-12:39 ب.ظ

سلام سلام...
میدونم خیلی دیر آپ کردم...
این چند وقت مشکلی برای اینترنتم پیش اومده بود و تا درست شد مدرسه هاشروع شد-_-این دبیرای بوزینه ما هم اول بسم الله درس دادن و امتحان گرفتن...
خلاصه این هفته پدرم دراومد و نشد که بشه آپ کنم شرمنده همتونم...
حالا برید ادامه^_^

قسمت هفدهم
نامجون بلافاصله بعد از خوردن دوتا بوق گوشی رو برداشت و
گفت:الو وی مشکلی پیش اومده؟؟؟
وی دستشو به کمرش تکیه زد وگفت:نمیدونم بهش میشه گفت 
مشکل یا نه ولی خیلی مهمه میتونی بیای بیمارستان تا دربارش
حرف بزنیم؟؟؟
نامجون گفت:چرا که نه تاربع ساعت دیگه اونجام 
وی لبخندی زد وگفت:پس منتظرت هستم و بعد گوشی رو قطع...


ربع ساعت بعد:
نامجون دستشو زیره چونش گذاشته بود و به میز زل زده بود 
بعد از چند ثانیه که توی همین حالت مونده بود سرشو سمت وی 
چرخوند وگفت:اون شب٬یعنی شب آخری که من جونگ کوک رو دیدم
ازم کمک خواست تا داروشو بررسی کنیم...
وی:خیلی خب ازت می خوام ماجرا رو واضح و مو به مو تعریف کنی...
نامجون صندلیشو به سمت جلو کشید و به وی نزدیکتر شد وگفت:
منم قبول کردم وطبق خواستش به سمت آزمایشگاه رفتیم...
داروش تقریبا بی نقص بودویه سری چیزا کم داشت که باهم روش
کار کردیم...
ساعت نزدیکای ۱۰بود وما باید دره آزمایشگاه رو می بستیم و من 
از جام بلند شدم تا مطمن باشم که کسی نیست تا دروقفل کنم و
دیدم که یه پسر اون سمت سالن ایستاده وبهش گفتم که وقت کاریش
تمام شده و بیرون رفت و بقیه اتاقا رو چک کردم وهرکسی که بود رو بیرون
کردم و خواستم برم درو قفل کنم که جونگ کوک گفت:نه چیزی نمونده
روی این کار می کنیم و سریع تمام میشه و بعد که خواستیم بریم درو
قفل می کنیم دیگه...
بالاخره کار تمام شد و من از جونگ کوک خواستم که برسونمش ولی اون
قبول نکرد وگفت که توبهش گفتی که امشب میخوای بری دنبالش چندبار
بهش اصرار کردم که اون قبول نکرد و منم رفتم و دیگه از اون به بعد توی
هیچ اتفاقی نبودم...
وی سرشو خاروند و گفت:اون پسره چه شکلی بود؟؟؟
نامجون یه تای ابروشو بالا داد وگفت:کدوم پسره؟؟؟
وی دستشو تو سرش کشید وگفت:آههه همون که تو سالن بود دیگه...
نامجون گفت:آهاااان٬دقیق یادم نیست٬تقریبا قدش بلند بود و موهاشم 
فک کنم بلوند بود...
وی گفت:حالته چشماش٬لباش٬بینیش٬هیچکدومو یادت نیست؟؟؟
نامجون گفت:ای بابا٬نمی خواستم برم خواستگاری که فقط یه لحظه بهش
گفتم وقته کاریت تموم شده٬همین٬تازه ماسکم زده بود من از کجا بدونم 
چه شکلیه آخه...
وی مشکوک به نامجون نگاه کرد وگفت:ماسک؟؟؟
نامجون:آره یه ماسک سفید٬شاید داشته با مواد شیمیایی کار می کرده...
وی:گمون نکنم همچین قصدی داشته باشه....
تاحالا توی آزمایشگاه دیده بودیش؟؟؟قبلا اونجا کار می کرده؟؟؟اصن
داشت چه کار می کرد؟؟؟
نامجون:من زیاد آزمایشگاه نمیرم و ایندفعه هم به خاطر جونگ کوک رفتم
اکثره وقتا مطبم برای همین چیزه خاصی نمیدونم اما اکثره چهره ها برام
آشنا بود به جز این پسره و یکی دوتا دیگه که جونگ کوک گفت جدیدن...
وی:جونگ کوک چیزی درباره ی این پسره نگفته بود؟؟؟
نامجون:نه جونگ کوک وقت نداشت دستشو بیاره بالا زیر بغلش هوا بخوره
چه فرضی بخواد برای من این چیزا رو توضیح بده...میگم یه چیزی وی...
ما می تونیم از پلیس کمک بگیریم....
وی نگاه احمقانه ای به نامجون انداخت و گفت:وقتی خودمون هنوز نمی
دونیم جربان چیه بریم به پلیس چی بگیم؟؟؟
نامجون:خب....اینم حرفیه....اما یه چیزی....
وی:چه چیزی؟؟؟
نامجون:جی هوپ شبانه روزی توی اون آزمایشگاه کار میکنه (بچه ها اینجا
منظورش این نیست که دوشیفت شبانه و روز کار می کنه منظورش اینه بیشتره
وقتش آزمایشگاه کار میکنه اشتباه برداشت نکنین که وسطای داستان قاطی
کنین)وتقریبا دو سومه(همون۷۵٪خودمون)وقتی که جونگ کوک اونجا بوده
کنارش بوده وهمه ی کارکنا و دانشجوهای اونجا رو میشناسه....
می تونیم ازش کمک بگیریم...
وی لبخندی زد وگفت:راست میگی....وبعد به جی هوپ زنگ زد...
جین آروم درو باز کرد و به مطب نگاه کرد و دید که خالیه ....
رفت واتاقا رو چک کرد ودید مری اونجا هم نیست...
به ساعت روی دیوار نگاه کرد و دید ساعت هشت و ربعه....
دستی به صورتش کشید وگفت:عجیبه چرا هنوز این دختر نیومده؟؟؟
هیچ وقت انقدر دیر نمی کرد...
سرشو تکون داد و به سمت اتاقش رفت...
تا خواست کیفشو رو میز بزاره زنگ مطب به صدا دراومد...
کیفشو رو میز گذاشت و رفت درو باز کرد که دید یه آقا با لباس اداره
پست پشت در ایستاده مرد با لبخند سلام و صبح به خیر گفت و بعدش
گفت:یه بسته برای خانوم چا مری اومده آدرس اینجا رو داده بودن ...
جین لبخندی زد وگفت:منشیم هستن ولی امروز دیر کردن بسته رو
بدید به من خودم بهشون میدم....
پستچی از جین امضا گرفت وبسته رو تحویل داد...
جین نگاهی بهش کرد وگفت:نامه؟؟؟برای مری نامه اومده؟؟؟
خواست پشتشو بخونه که درباز شد و مری با قیافه نا مرتب وارد شد...
جین نگاهی به سر تاپای مری انداخت و گفت:مری چیزی شده؟؟؟
مری لبخندی زد و‌موهاشو عقب داد وگفت:اوه نه فقط یه تصادفی
کردم و دعوا شد...
جین با تعجب گفت:دعوا؟؟؟
مری قیافه آدمای لات و به خودش گرفت وگفت:آره مردتیکه بی فرهنگ
از پشت زده به ماشین من تازه طلبکارم هست و بعد موهاشو عصبی عقب 
داد و گفت:هوووف از دست این مردای زبون نفهم وبعد قیافه ی
اخمو جین رو که دید گفت:البنه دور ازجون شما...
وبعد به نامه ی توی دست جین‌نگاه کرد وگفت:میتونم بپرسم این چیه؟؟؟
جین به نامه نگاه کرد وگفت:آه بجث سر تصادف و این چیزا شد یادم رفت
درباره ی این موضوع بهت توضیح بدم...
مری که درحال درست کردن موهاش بود(کلا بدجور گیر دادم به موهاش)گفت:
خب...توضیح بدید...
جین گفت:این نامه ماله شماست صبح که اومدم از اداره پست اینو آوردن
مری نامه رو از دست جین کشید وگفت:بزار ببینم چیه...
قیافه ی مری از اخمه غلیظی که روی پیشونیش داشت به لبخندتبدیل
شد و کم کم داشت به نیشخند تبدیل میشد...
جین خم شده بود و سرشو نزدیک نامه برده بود تا ببینه چی توش نوشته
که مری نیشش شل شده...
که یهو مری سرشو بالا آورد و داد زد:قبوووول شدم قبوووول
جین از ترس سریع سرشو به سمته عقب برد...
یکدفعه مری پرید توی بغل جین وگفت:قبول شدم جین قبول شدم
جین دستاش تو هوا معلق شده بود و با تعجب به روبه روش خیره
شده بود...
مری که فهمید چه خرابکاری کرده لبشو گاز گرفت و سریع از بغل 
جین پرید بیرون و دستی به گونه هاش کشید وگفت:اوه دکتر کیم
اونقدر ذوق کرده بودم که نفهمیدم دارم چه کار میکنم...
جین که تازه از شوک دراومده بود به تکون دادن سر به علامت نفی 
اکتفا کرد...
جین پشت میزش نشست و گفت:قشنگ توضیح بده ببینم چی شده
که انقدر خوشحالی...
مری دوباره لبخندی عریضش رو لبش نشست وگفت:بالاخره بعد از کلی
درس خوندن مدرکمو گرفتم و میتونم دکتر دارو ساز بشم...
جین برای یک لحظه قیافش توی هم رفت و یاده آخرین باری افتاد که
با جونگ کوک داشت توی آزمایشگاه حرف میزد که جونگ کوک دقیقا
با همون لبخندی که مری زده بود رو به جین گفت:بالاخره دیگه میتونم
بعد از کلی درس خوندن و دردسر مدرکمو بگیرم و دکتر دارو ساز بشم...
حرف ها...لبخندای خرگوشی جونگ کوک مثل نوار فیلمی از دید جین
می گذشت و جینو به خاطرات قدیمی میبرد حالا که فکرشو می کرد
دلش خیلی برای جونگ کوک تنگ شده و خودش نمیدونسته...
با یادآوری روزای خوبی که دوران بچگی باهم داشتن قلبش می سوخت
که چرا گذشته ها هیچ وقت بر نمی گردن ....
جین با صدای مری به خودش اومد:دکتر خوشحال نیستین؟؟؟
شما که برای مدرک گرفتن من خیلی تلاش کردین...
جین لبخنده دست و پا افتاده ای زد وگفت:اوه نه نه
خیلی خوشحالم داشتم به یه چیزی فکر می کردم
جین لبخندشو کمی طبیعی تر کرد وگفت:خب حالا من بدون منشی
چه کار کنم خانوم چا؟؟؟
مری لبخندی زد وگفت...


اوخیییییش تمام شد...
مردم مامان....
باره اول پاک شد دوباره تایپش کردم خفه شدم...
خواهشا ناموسا پابوسا نظر بدید اونم از نوع طولانی


نوع مطلب : Good days come soon 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Online cialis
جمعه 16 آذر 1397 03:37 ق.ظ

Amazing facts. Cheers!
cialis bula free cialis cialis et insomni enter site 20 mg cialis cost look here cialis cheap canada cialis australia org if a woman takes a mans cialis if a woman takes a mans cialis how to buy cialis online usa cialis dosage
buy cialis medication
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:14 ق.ظ

You've made your stand pretty well..
only now cialis 20 mg cialis 30 day sample we recommend cialis info side effects of cialis tadalafil generic sublingual cialis online import cialis generic cialis review uk we like it cialis price cialis uk next day
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:01 ب.ظ

Superb data, Thanks a lot.
buy cialis cheap 10 mg cialis price thailand cost of cialis per pill cialis savings card no prescription cialis cheap tadalafil tablets does cialis cause gout cialis daily new zealand sialis cialis 5 effetti collaterali
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:32 ق.ظ

Very good data, With thanks.
cialis generika cialis without a doctor's prescription cialis 20 mg cost tesco price cialis only here cialis pills costo in farmacia cialis cialis canada on line we choice cialis pfizer india cialis en 24 hora cialis generico lilly
buy cheap cialis no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 02:34 ب.ظ

Great information. With thanks!
does cialis cause gout free cialis order cialis from india cialis coupons printable prices on cialis 10 mg canadian drugs generic cialis generic cialis 20mg tablets cialis canada on line cialis generico in farmacia cialis patent expiration
cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:08 ق.ظ

Wonderful info. Thanks a lot!
cialis side effects dangers cialis diario compra cialis diario compra cialis herbs cilas estudios de cialis genricos cialis efficacit cialis tablets enter site natural cialis cialis herbs
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:04 ب.ظ

This is nicely said! .
cialis kaufen wo side effects for cialis costo in farmacia cialis tesco price cialis cialis 10 doctissimo achat cialis en europe we use it 50 mg cialis dose cialis generic tadalafil buy cialis rckenschmerzen when can i take another cialis
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 02:51 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
miglior cialis generico canadian discount cialis opinioni cialis generico cialis farmacias guadalajara brand cialis nl acquistare cialis internet opinioni cialis generico cialis 20 mg best price cheap cialis where cheapest cialis
buy cialis delhi
یکشنبه 11 آذر 1397 02:09 ب.ظ

You actually reported it wonderfully!
sialis cialis tadalafil cialis savings card cialis 05 are there generic cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis generisches kanada we recommend cialis info cialis kaufen wo cialis generika
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 02:36 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
canadian drugs generic cialis cialis generika click here to buy cialis wow cialis tadalafil 100mg how much does a cialis cost venta de cialis canada cialis 10 doctissimo viagra vs cialis cialis generique preis cialis 20mg schweiz
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 02:17 ب.ظ

You explained that terrifically.
cialis en 24 hora cialis side effects the best site cialis tablets prescription doctor cialis cialis kaufen wo canada discount drugs cialis cialis rezeptfrei sterreich only here cialis pills cialis 5 mg effetti collateral wow cialis tadalafil 100mg
buy cialis with no prescription
شنبه 10 آذر 1397 02:10 ق.ظ

Regards. A good amount of postings!

are there generic cialis cialis in sconto only best offers cialis use cialis tablets for sale cialis dosage amounts free cialis cialis per paypa recommended site cialis kanada callus low dose cialis blood pressure
buy cialis us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 02:50 ب.ظ

Effectively spoken indeed! .
we choice cialis uk import cialis cialis pills in singapore cialis prezzo in linea basso viagra or cialis legalidad de comprar cialis how much does a cialis cost fast cialis online link for you cialis price link for you cialis price
buy cheap cialis coupon
جمعه 9 آذر 1397 03:03 ق.ظ

Valuable data. Thank you.
cialis vs viagra cialis for daily use cialis 5mg billiger when will generic cialis be available cialis purchasing prezzo cialis a buon mercato generic cialis at walmart where to buy cialis in ontario viagra vs cialis vs levitra cialis online holland
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:45 ب.ظ

Wonderful forum posts. Thanks a lot!
acheter cialis kamagra generic cialis we recommend cheapest cialis tadalafil tablets canadian discount cialis cialis per paypa miglior cialis generico cialis purchasing generic cialis soft gels dosagem ideal cialis
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:40 ق.ظ

Fantastic forum posts, Thanks a lot.
chinese cialis 50 mg cialis pills boards cialis e hiv buy cialis online cheapest cialis 100 mg 30 tablet cialis prezzo al pubblico order generic cialis online import cialis generic cialis review uk cialis 20 mg cost
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:11 ب.ظ

You stated that fantastically.
cialis venta a domicilio cialis online nederland cialis dosage recommendations cialis canada tadalafilo we choice cialis uk comprar cialis navarr cialis 5 mg effetti collateral buying cialis on internet cialis prezzo al pubblico
buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:09 ق.ظ

Wow a good deal of superb advice.
generic cialis pro cialis herbs enter site natural cialis cialis farmacias guadalajara can i take cialis and ecstasy cialis kamagra levitra il cialis quanto costa cialis en mexico precio cialis herbs acquistare cialis internet
levitra 20mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:51 ب.ظ

Cheers, Plenty of write ups.

cheap 20mg levitra buy levitra 10mg levitra 10 mg kopen buy levitra 10mg levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra online buy 10 mg levitra levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra 20 mg
buy generic cialis pills
سه شنبه 10 مهر 1397 10:45 ق.ظ

You've made your position very nicely..
brand cialis nl cialis 5 mg effetti collateral dose size of cialis weblink price cialis pastillas cialis y alcoho comprar cialis navarr cialis 20mg preis cf cost of cialis per pill when can i take another cialis cialis taglich
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 06:33 ق.ظ

Really a lot of terrific facts.
prezzo di cialis in bulgaria cialis generico online how to buy cialis online usa cialis prezzo al pubblico only best offers 100mg cialis cost of cialis per pill generic cialis at the pharmacy prices for cialis 50mg cialis dosage amounts cialis professional from usa
buy tadalafil pills
شنبه 7 مهر 1397 05:40 ق.ظ

You have made the point.
how to buy cialis online usa acheter cialis meilleur pri generic cialis pill online estudios de cialis genricos pastillas cialis y alcoho cialis super acti buying cialis overnight canadian drugs generic cialis cialis tadalafil dose size of cialis
canada pharmacies online
شنبه 31 شهریور 1397 08:18 ب.ظ

This is nicely said. !
drugs for sale on internet most reliable canadian pharmacies pharmacy onesource canada online pharmacy online pharmacies tech school best canadian mail order pharmacies drugs for sale usa viagra canadiense canada medication canadian pharmacy viagra
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:32 ب.ظ

You said this very well!
cialis qualitat cialis online napol cialis super kamagra cialis lowest price dosagem ideal cialis preis cialis 20mg schweiz venta cialis en espaa cialis australian price canadian cialis prescription doctor cialis
http://viagravonline.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:30 ب.ظ

Great forum posts. Kudos!
generic cialis tadalafil buy brand cialis cheap cialis dose 30mg cialis per paypa what is cialis cialis cost cialis online nederland when can i take another cialis we choice cialis pfizer india cialis price in bangalore
cialisda.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:42 ق.ظ

You said it perfectly!
cialis efficacit side effects of cialis cialis kaufen bankberweisung achat cialis en suisse we choice cialis uk cialis prezzo in linea basso we like it safe cheap cialis purchasing cialis on the internet costo in farmacia cialis cialis canada on line
http://buycialisonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:13 ق.ظ

You said it nicely.!
buy cheap viagra buying viagra ireland how to get viagra free buy viagra without a prescription buy viagra pills online how can you buy viagra online viagra how to buy viagra online viagra for sale how to buy viagra online uk
Buy cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:24 ب.ظ

Lovely write ups, Thanks.
cialis 5mg billiger comprar cialis navarr buy cialis online legal preis cialis 20mg schweiz cialis professional yohimbe rezeptfrei cialis apotheke online prescriptions cialis cialis wir preise walgreens price for cialis cialis 5 mg para diabeticos
buycialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:28 ق.ظ

Thanks. Great information!
cialis lowest price cialis soft tabs for sale cialis 05 cialis prices in england tadalafil 20mg cialis generico achat cialis en itali cialis farmacias guadalajara cialis 5mg prix prix de cialis
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:32 ب.ظ

Thank you. I appreciate this!
deutschland cialis online generic for cialis cialis dosage what is cialis 40 mg cialis what if i take online prescriptions cialis cialis 20 mg best price free generic cialis weblink price cialis get cheap cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30