تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - good days come soon_17

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

good days come soon_17

نویسنده :Asra Dn
تاریخ:پنجشنبه 8 مهر 1395-01:39 ب.ظ

سلام سلام...
میدونم خیلی دیر آپ کردم...
این چند وقت مشکلی برای اینترنتم پیش اومده بود و تا درست شد مدرسه هاشروع شد-_-این دبیرای بوزینه ما هم اول بسم الله درس دادن و امتحان گرفتن...
خلاصه این هفته پدرم دراومد و نشد که بشه آپ کنم شرمنده همتونم...
حالا برید ادامه^_^

قسمت هفدهم
نامجون بلافاصله بعد از خوردن دوتا بوق گوشی رو برداشت و
گفت:الو وی مشکلی پیش اومده؟؟؟
وی دستشو به کمرش تکیه زد وگفت:نمیدونم بهش میشه گفت 
مشکل یا نه ولی خیلی مهمه میتونی بیای بیمارستان تا دربارش
حرف بزنیم؟؟؟
نامجون گفت:چرا که نه تاربع ساعت دیگه اونجام 
وی لبخندی زد وگفت:پس منتظرت هستم و بعد گوشی رو قطع...


ربع ساعت بعد:
نامجون دستشو زیره چونش گذاشته بود و به میز زل زده بود 
بعد از چند ثانیه که توی همین حالت مونده بود سرشو سمت وی 
چرخوند وگفت:اون شب٬یعنی شب آخری که من جونگ کوک رو دیدم
ازم کمک خواست تا داروشو بررسی کنیم...
وی:خیلی خب ازت می خوام ماجرا رو واضح و مو به مو تعریف کنی...
نامجون صندلیشو به سمت جلو کشید و به وی نزدیکتر شد وگفت:
منم قبول کردم وطبق خواستش به سمت آزمایشگاه رفتیم...
داروش تقریبا بی نقص بودویه سری چیزا کم داشت که باهم روش
کار کردیم...
ساعت نزدیکای ۱۰بود وما باید دره آزمایشگاه رو می بستیم و من 
از جام بلند شدم تا مطمن باشم که کسی نیست تا دروقفل کنم و
دیدم که یه پسر اون سمت سالن ایستاده وبهش گفتم که وقت کاریش
تمام شده و بیرون رفت و بقیه اتاقا رو چک کردم وهرکسی که بود رو بیرون
کردم و خواستم برم درو قفل کنم که جونگ کوک گفت:نه چیزی نمونده
روی این کار می کنیم و سریع تمام میشه و بعد که خواستیم بریم درو
قفل می کنیم دیگه...
بالاخره کار تمام شد و من از جونگ کوک خواستم که برسونمش ولی اون
قبول نکرد وگفت که توبهش گفتی که امشب میخوای بری دنبالش چندبار
بهش اصرار کردم که اون قبول نکرد و منم رفتم و دیگه از اون به بعد توی
هیچ اتفاقی نبودم...
وی سرشو خاروند و گفت:اون پسره چه شکلی بود؟؟؟
نامجون یه تای ابروشو بالا داد وگفت:کدوم پسره؟؟؟
وی دستشو تو سرش کشید وگفت:آههه همون که تو سالن بود دیگه...
نامجون گفت:آهاااان٬دقیق یادم نیست٬تقریبا قدش بلند بود و موهاشم 
فک کنم بلوند بود...
وی گفت:حالته چشماش٬لباش٬بینیش٬هیچکدومو یادت نیست؟؟؟
نامجون گفت:ای بابا٬نمی خواستم برم خواستگاری که فقط یه لحظه بهش
گفتم وقته کاریت تموم شده٬همین٬تازه ماسکم زده بود من از کجا بدونم 
چه شکلیه آخه...
وی مشکوک به نامجون نگاه کرد وگفت:ماسک؟؟؟
نامجون:آره یه ماسک سفید٬شاید داشته با مواد شیمیایی کار می کرده...
وی:گمون نکنم همچین قصدی داشته باشه....
تاحالا توی آزمایشگاه دیده بودیش؟؟؟قبلا اونجا کار می کرده؟؟؟اصن
داشت چه کار می کرد؟؟؟
نامجون:من زیاد آزمایشگاه نمیرم و ایندفعه هم به خاطر جونگ کوک رفتم
اکثره وقتا مطبم برای همین چیزه خاصی نمیدونم اما اکثره چهره ها برام
آشنا بود به جز این پسره و یکی دوتا دیگه که جونگ کوک گفت جدیدن...
وی:جونگ کوک چیزی درباره ی این پسره نگفته بود؟؟؟
نامجون:نه جونگ کوک وقت نداشت دستشو بیاره بالا زیر بغلش هوا بخوره
چه فرضی بخواد برای من این چیزا رو توضیح بده...میگم یه چیزی وی...
ما می تونیم از پلیس کمک بگیریم....
وی نگاه احمقانه ای به نامجون انداخت و گفت:وقتی خودمون هنوز نمی
دونیم جربان چیه بریم به پلیس چی بگیم؟؟؟
نامجون:خب....اینم حرفیه....اما یه چیزی....
وی:چه چیزی؟؟؟
نامجون:جی هوپ شبانه روزی توی اون آزمایشگاه کار میکنه (بچه ها اینجا
منظورش این نیست که دوشیفت شبانه و روز کار می کنه منظورش اینه بیشتره
وقتش آزمایشگاه کار میکنه اشتباه برداشت نکنین که وسطای داستان قاطی
کنین)وتقریبا دو سومه(همون۷۵٪خودمون)وقتی که جونگ کوک اونجا بوده
کنارش بوده وهمه ی کارکنا و دانشجوهای اونجا رو میشناسه....
می تونیم ازش کمک بگیریم...
وی لبخندی زد وگفت:راست میگی....وبعد به جی هوپ زنگ زد...
جین آروم درو باز کرد و به مطب نگاه کرد و دید که خالیه ....
رفت واتاقا رو چک کرد ودید مری اونجا هم نیست...
به ساعت روی دیوار نگاه کرد و دید ساعت هشت و ربعه....
دستی به صورتش کشید وگفت:عجیبه چرا هنوز این دختر نیومده؟؟؟
هیچ وقت انقدر دیر نمی کرد...
سرشو تکون داد و به سمت اتاقش رفت...
تا خواست کیفشو رو میز بزاره زنگ مطب به صدا دراومد...
کیفشو رو میز گذاشت و رفت درو باز کرد که دید یه آقا با لباس اداره
پست پشت در ایستاده مرد با لبخند سلام و صبح به خیر گفت و بعدش
گفت:یه بسته برای خانوم چا مری اومده آدرس اینجا رو داده بودن ...
جین لبخندی زد وگفت:منشیم هستن ولی امروز دیر کردن بسته رو
بدید به من خودم بهشون میدم....
پستچی از جین امضا گرفت وبسته رو تحویل داد...
جین نگاهی بهش کرد وگفت:نامه؟؟؟برای مری نامه اومده؟؟؟
خواست پشتشو بخونه که درباز شد و مری با قیافه نا مرتب وارد شد...
جین نگاهی به سر تاپای مری انداخت و گفت:مری چیزی شده؟؟؟
مری لبخندی زد و‌موهاشو عقب داد وگفت:اوه نه فقط یه تصادفی
کردم و دعوا شد...
جین با تعجب گفت:دعوا؟؟؟
مری قیافه آدمای لات و به خودش گرفت وگفت:آره مردتیکه بی فرهنگ
از پشت زده به ماشین من تازه طلبکارم هست و بعد موهاشو عصبی عقب 
داد و گفت:هوووف از دست این مردای زبون نفهم وبعد قیافه ی
اخمو جین رو که دید گفت:البنه دور ازجون شما...
وبعد به نامه ی توی دست جین‌نگاه کرد وگفت:میتونم بپرسم این چیه؟؟؟
جین به نامه نگاه کرد وگفت:آه بجث سر تصادف و این چیزا شد یادم رفت
درباره ی این موضوع بهت توضیح بدم...
مری که درحال درست کردن موهاش بود(کلا بدجور گیر دادم به موهاش)گفت:
خب...توضیح بدید...
جین گفت:این نامه ماله شماست صبح که اومدم از اداره پست اینو آوردن
مری نامه رو از دست جین کشید وگفت:بزار ببینم چیه...
قیافه ی مری از اخمه غلیظی که روی پیشونیش داشت به لبخندتبدیل
شد و کم کم داشت به نیشخند تبدیل میشد...
جین خم شده بود و سرشو نزدیک نامه برده بود تا ببینه چی توش نوشته
که مری نیشش شل شده...
که یهو مری سرشو بالا آورد و داد زد:قبوووول شدم قبوووول
جین از ترس سریع سرشو به سمته عقب برد...
یکدفعه مری پرید توی بغل جین وگفت:قبول شدم جین قبول شدم
جین دستاش تو هوا معلق شده بود و با تعجب به روبه روش خیره
شده بود...
مری که فهمید چه خرابکاری کرده لبشو گاز گرفت و سریع از بغل 
جین پرید بیرون و دستی به گونه هاش کشید وگفت:اوه دکتر کیم
اونقدر ذوق کرده بودم که نفهمیدم دارم چه کار میکنم...
جین که تازه از شوک دراومده بود به تکون دادن سر به علامت نفی 
اکتفا کرد...
جین پشت میزش نشست و گفت:قشنگ توضیح بده ببینم چی شده
که انقدر خوشحالی...
مری دوباره لبخندی عریضش رو لبش نشست وگفت:بالاخره بعد از کلی
درس خوندن مدرکمو گرفتم و میتونم دکتر دارو ساز بشم...
جین برای یک لحظه قیافش توی هم رفت و یاده آخرین باری افتاد که
با جونگ کوک داشت توی آزمایشگاه حرف میزد که جونگ کوک دقیقا
با همون لبخندی که مری زده بود رو به جین گفت:بالاخره دیگه میتونم
بعد از کلی درس خوندن و دردسر مدرکمو بگیرم و دکتر دارو ساز بشم...
حرف ها...لبخندای خرگوشی جونگ کوک مثل نوار فیلمی از دید جین
می گذشت و جینو به خاطرات قدیمی میبرد حالا که فکرشو می کرد
دلش خیلی برای جونگ کوک تنگ شده و خودش نمیدونسته...
با یادآوری روزای خوبی که دوران بچگی باهم داشتن قلبش می سوخت
که چرا گذشته ها هیچ وقت بر نمی گردن ....
جین با صدای مری به خودش اومد:دکتر خوشحال نیستین؟؟؟
شما که برای مدرک گرفتن من خیلی تلاش کردین...
جین لبخنده دست و پا افتاده ای زد وگفت:اوه نه نه
خیلی خوشحالم داشتم به یه چیزی فکر می کردم
جین لبخندشو کمی طبیعی تر کرد وگفت:خب حالا من بدون منشی
چه کار کنم خانوم چا؟؟؟
مری لبخندی زد وگفت...


اوخیییییش تمام شد...
مردم مامان....
باره اول پاک شد دوباره تایپش کردم خفه شدم...
خواهشا ناموسا پابوسا نظر بدید اونم از نوع طولانی


نوع مطلب : Good days come soon 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
https://dailyuploads.net/51jkj7wyg6z9
جمعه 11 مرداد 1398 11:35 ب.ظ
That is a really good tip particularly to those new to the blogosphere.
Brief but very precise info? Many thanks for sharing this one.
A must read post!
http://viagrawwithoutdoctor.com/
چهارشنبه 9 مرداد 1398 12:49 ق.ظ

Whoa all kinds of great material!
pharmacy canada plus canada vagra northwest pharmacy canada drugs for sale in uk most reliable canadian online pharmacies canadian pharmacies stendra drugstore online shopping reviews canadianpharmacyusa24h is it legal cialis from canada drugs for sale in mexico
Generic cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 08:47 ق.ظ

Thanks, I value it!
canada discount drugs cialis american pharmacy cialis sublingual cialis online opinioni cialis generico recommended site cialis kanada cheap cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis generic tadalafil buy generic for cialis cialis kaufen bankberweisung
Online cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 04:49 ب.ظ

Thank you, Numerous forum posts!

wow look it cialis mexico cialis cuantos mg hay cialis cipla best buy cialis rezeptfrei cialis 200 dollar savings card cialis online deutschland cialis 10mg prix pharmaci cialis generico en mexico cialis en mexico precio we choice cialis pfizer india
http://montwordric.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 02:18 ق.ظ

This is nicely put. !
cialis wir preise order a sample of cialis where cheapest cialis cialis name brand cheap buy online cialis 5mg we choice free trial of cialis deutschland cialis online buying brand cialis online price cialis per pill buy cialis sample pack
Buy generic cialis
شنبه 1 تیر 1398 09:15 ق.ظ

Thanks a lot. Loads of postings.

cialis prezzo di mercato the best site cialis tablets tesco price cialis cialis authentique suisse generico cialis mexico does cialis cause gout cialis 5 mg effetti collateral canadian discount cialis where to buy cialis in ontario prescription doctor cialis
http://tisignli.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 05:04 ب.ظ

You explained it terrifically!
cialis cost cialis savings card generic cialis with dapoxetine click here cialis daily uk canadian discount cialis cialis online deutschland generic cialis tadalafil order cialis from india cialis canada side effects for cialis
Cialis 20 mg
جمعه 31 خرداد 1398 01:33 ق.ظ

Wonderful knowledge. Many thanks!
achat cialis en itali cialis with 2 days delivery tadalafil tablets cialis generic cialis daily ou trouver cialis sur le net only best offers cialis use cialis billig buy name brand cialis on line cialis 5 mg effetti collateral
Cialis pills
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:37 ق.ظ

You said it very well..
ou trouver cialis sur le net cialis daily new zealand cialis for daily use prices for cialis 50mg price cialis best cialis prezzo in linea basso cialis 5mg when can i take another cialis effetti del cialis wow look it cialis mexico
Buy cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:20 ب.ظ

Nicely put. Regards.
trusted tabled cialis softabs tesco price cialis cialis in sconto cialis bula cialis without a doctor's prescription callus cialis 10 doctissimo cialis uk next day cialis coupons printable overnight cialis tadalafil
http://wohnwaman.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:00 ب.ظ

Truly loads of very good material.
buying cialis on internet generic cialis with dapoxetine only now cialis 20 mg buy cialis online cheapest generic cialis levitra cialis manufacturer coupon rx cialis para comprar non 5 mg cialis generici generic cialis 20mg tablets usa cialis online
Cialis pills
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:54 ب.ظ

Incredible a good deal of superb tips.
acheter du cialis a geneve buy cialis uk no prescription cialis price thailand tadalafil 20 mg side effects for cialis recommended site cialis kanada cialis wir preise acquistare cialis internet brand cialis nl cialis 10mg prix pharmaci
Online cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:42 ق.ظ

Kudos! Helpful stuff!
tarif cialis france achat cialis en itali click here cialis daily uk buy online cialis 5mg order cialis from india overnight cialis tadalafil tadalafil 20mg 200 cialis coupon viagra vs cialis vs levitra we like it cialis soft gel
http://citnalo.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:22 ب.ظ

You said it adequately.!
callus cialis 20 mg best price cialis daily dose generic deutschland cialis online cialis kaufen cilas if a woman takes a mans cialis cialis therapie cialis soft tabs for sale only now cialis for sale in us
Cialis canada
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:42 ق.ظ

Superb stuff. Thanks a lot.
the best choice cialis woman cialis dosage recommendations cialis generisches kanada cialis tadalafil online cialis billig cialis para que sirve cialis generico milano achat cialis en suisse look here cialis order on line precios de cialis generico
http://impresiz.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 12:39 ق.ظ

With thanks! Loads of material.

cialis side effects cialis canada on line cialis rckenschmerzen cialis generico postepay cialis australia org cialis italia gratis free cialis buy cialis uk no prescription generic cialis 20mg tablets cialis tablets for sale
http://bosdaefran.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 10:24 ق.ظ

You actually revealed this wonderfully.
look here cialis order on line precios de cialis generico cialis 30 day sample ou trouver cialis sur le net we recommend cialis info online cialis wow look it cialis mexico venta de cialis canada cialis daily reviews cialis 200 dollar savings card
http://kleenwisbe.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:50 ب.ظ

Info effectively applied!.
canadian discount cialis cialis pas cher paris cuanto cuesta cialis yaho does cialis cause gout generic cialis levitra cialis prezzo di mercato cialis prezzo di mercato side effects of cialis canadian discount cialis cialis uk
Buy cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:52 ق.ظ

Thank you. I value this.
cialis generico postepay weblink price cialis cialis generico milano wow cialis 20 cialis daily new zealand cialis tablets cialis e hiv generic cialis at walmart miglior cialis generico prices for cialis 50mg
discount cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:46 ب.ظ

You stated it adequately!
cialis pills cialis without a doctor's prescription cialis professional yohimbe cialis lowest price canadian discount cialis cialis prezzo di mercato cialis generic availability bulk cialis female cialis no prescription cialis tablets australia
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:16 ق.ظ

Fantastic material. Kudos.
dose size of cialis dosagem ideal cialis tadalafil 5mg free generic cialis chinese cialis 50 mg cialis online napol cialis rezeptfrei sterreich we use it cialis online store canadian cialis generic cialis 20mg uk
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:31 ق.ظ

Thanks a lot! I enjoy it.
we recommend cialis best buy we like it cialis soft gel achat cialis en suisse cialis cuantos mg hay cialis 10 doctissimo cialis online holland cialis free trial cialis authentique suisse enter site 20 mg cialis cost generic cialis at the pharmacy
buy viagra nashville
شنبه 18 خرداد 1398 07:12 ق.ظ

Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice procedures and we are looking to exchange strategies with other folks, please shoot me an e-mail if interested.
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 12:11 ق.ظ

Thanks! Good information.
cuanto cuesta cialis yaho cialis dose 30mg cialis for sale buy original cialis cialis for sale in europa generico cialis mexico cialis official site wow cialis 20 cialis 20 mg best price cialis kamagra levitra
https://www.nederlandinn.nl/algemene-voorwaarden/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 10:10 ق.ظ
ロレックス スーパーコピーとロレックス 韓国 コピー専門通販店
http://www.siv-marsens.ch/node/649
جمعه 6 اردیبهشت 1398 10:09 ق.ظ
ブランドスーパーコピー代引き当店はブランドスーパーコピー財布代引き 国内発送の専門店です,ブランドコピー財布
http://sewingbymoonlight.com/sewn-by-moonlight/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 10:09 ق.ظ
スーパーコピーブランド代引き安全日本国内発送後払い口コミ専門店
http://evreux-nature-environnement.org
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 06:27 ب.ظ
ブランド偽物,激安,コピー?ルイヴィトンバッグ,偽物コピー財布,時計の專門店
http://canadianorderpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 01:19 ب.ظ

Appreciate it. Ample stuff.

online pharmacies tech school no 1 canadian pharcharmy online canadian drug store canadianpharmacyusa24h canadian pharmaceuticals nafta canada pharmaceuticals online online drug store canadian pharmacys reputable canadian prescriptions online online pharmacies of canada
http://canadianpharmacyonl.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 10:16 ب.ظ

Thanks a lot! I enjoy this!
drugs for sale in mexico canadian cialis canadian pharmaceuticals reviews drugs for sale in mexico canadian medications online northwestpharmacy Canadian Pharmacy USA buy vistagra online safe canadian online pharmacies legitimate canada online pharmacies
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30