تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - 10 true love

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

10 true love

نویسنده :AYNAZ K.T.H(V.F.S.S)
تاریخ:جمعه 9 تیر 1396-07:45 ب.ظ

silaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam man bargashtaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
yuhuuuuuuu akhar emtehanamo dadam khalas shodammmmmmm
dg harruz up darim bdune estesna
sai mikonm ba barname pish beram ama shayad nashod dg uno qol nmidm 
bfrmaid inma true love 10


 • راوی:
  شوگا با آخرین سرعت میدوید اینقدر تند ک حتی متوجه نشد ک وی کنارش نیست!
  تا اونجا ک یادشه تو عمرش اینقدر تند حرکت نکرده بود حدی ک حتی یوز پلنگم کم آورده بود!!!
  همینطور میدوید حتی جلوشم درست نمیدید فقط میخواست زنده بمونه ک ناگهان...
  پاهاش ب سنگ گیر کرد و ب زمین افتاد...
  برگشت تا وضعیتشو کنترل کنه ولی...
  یوزپلنگ با دهنی باز  و پنجه هایی بزرگ روبروش بود!
  آب دهنش آروم ب شکل چندش آور رو گونه شوگا ریخت و شوگا میتونست نفسای گرم اون حیوونو رو پوست گردنش حس کنه!
  احساس کرد لحظات آخرشه و میتونه نفس بکشه پس آب دهنشو ب زور قورت داد و آهسته زیر لب زمزمه کرد:کمک!
  اما دیگه دیر شده بود و یوز پلنگ ب سمتش حمله کرد و شوگا چشماشو محکم بهم فشار داد ک یهو... بعد صدای فشنگ چیز سنگینی رو روی خودش حس کرد...
  چشاشو باز کرد و بلافاصله :عررررررررررررررررررررررررر!!
  یوز پلنگ گرچه خونی و مردست اما با همون دندونای تیزش درست بغل صورت شوگا افتاده بود و چهره ترسناکش کنار صورت ترسون و رنگ پریده ی شوگا بود!
  شوگا گرچه میترسید ولی با همون دستای لرزونش سعی کرد یوز پلنگو کنار بزنه اما موفق نشد و بلند داد زد :کسی هست؟
  و یهو یوز پلنگ ب سمتی کشیده شد...
  شوگا از جاش بلند نشده بود ک....
  ناگهان خودشو تو بغل جی هوپ پیدا کرد!!
  سعی کرد جی هوپو ک داشت گریه میکرد از خودش جدا کنه :من حالم خوبه عین بچه ها گریه نکن...
  ولی جی هوپ کنه تر از این حرفا بود و این باعث شد شوگا کفری بشه :گففففتم وللللم کن خوابم میاد!...
  و با زانوش ب شکم جی هوپ ضربه زد!
  جی هوپ کمی عقب رفت و اشکاشو پاک کرد :عوضی بی احس

  • جیمین جلو اومد :خود شوگا داشت از ترس میلرزید!
   شوگا:اصلا هم!!
   جی هوپ صورتشو نزدیک صورت شوگا کرد :اگه چیزیت میشد من چی کا میکردم!؟
   شوگا ک حالا لپاش ب شدت سرخ شده بود ب سینه ی جی هوپ ضربه زد و اونو عقب هل داد :خفففه؟
   جونکوک از پشت بوته ها بیرون اومد :ببین سرخ شد!
   جی هوپ خرکیفانه ب سمت شوگا برگشت :کو ببینم سرتو بیار بالا!؟
   ولی شوگا دوباره اونو عقب هل داد :چون خوابم میاد!!
   جین و رپ مانم در حالی ک تفنگشونو پشتشون میذاشتن ب اونا ملحق شدن ک جین بالافاصله متوجه شد ک یه نفر کمه و در حالی ک استرس شدیدی ب جونش افتاده بود ب سمت شوگا رفت و شونه های شوگا رو گرفت :پس تهیونگ کو اون کجاست!؟
   شوگا ک تازه متوجه شده بود با نگرانی از جاش بلند شد و ب مسیری ک ازش اومده بود خیره شد :مگه اون نیومد مطمعنم پشتم بود؟!
   همه با نگرانی ب شوگا خیره شدن!
   جین با نگرانی رو زمین نشست و تو دلش خدا خدا میکرد ک حال وی خوب باشه و دنبال نقشه ای برای پیدا کردن وی بود!
   پس از جاش بلند شد :باید بریم دنبالش!
   جی هوپ :الان شبه!!
   جین برگشت سمتش :شماها برید برا خودتون چراغ و تفنگ بیارید من و رپ مان جدا جدا دنبالشیم گوشیاتونم روشن باشه!
   و بدون شنیدن جوابی با عجله ب سمت  جنگل حرکت کرد!
   اینقدر عجله داشت ک فراموش کرده بود گوشی خودش همراهش نیست!
   ............................................................
   وی :
   چشمامو آروم باز کردم....
   سرم ب شدت درد میکرد و بدنم انگار بی حس شده بود!
   و از همه بدتر!
   هیچی جز سیاهی نمیدیدم!!!
   آروم ب یه درخت تکیه کردم و آهسته بلند شدم هیچی نمیدیدم حس پرنده ای داشتم ک بال داره ولی نمیتونه پرواز بکنه!
   یا موشی ک نمیتونه بو کنه! مثالام تو حلق خودم خلاصه حس مزخرفی داشتم!
   معلوم نیس الان اصلا روبروم چی هس دیدی ی خرس گنده در اومد جلوم!
   دستمو تو جیبم فرو کردم و گوشیمو بیرون آوردم...
   شماره شوگا رو پیدا کردم و روش کلید کردم ولی...
   نمیگرفت

   • لعنتی ب این سیم کارتم فرستادم و گوشیمو دستم گرفتم...
    حداقل باید تا صبح ی جور سر کنم یا فوقش باید زنده بمونم!
    پس چراغ گوشیمو روشن کردم و جلومو باهاش روشن کردم...
    یا خدا اینجا کجاست !!
    یه نگاهم ب هیکل خودم کردم از بو انی ک ازم میومد مشخص بود رو یه گوهی فرود اومدم و بعد مدتی ب درستی فرضیم پی بردم...
    بیش از نصفم تو گوه بود خدا اون موجودو با این گوهش منقرض کنه!
    سعی کردم پامو بیرون بکشم  و خودمو از گوه خلاص کنم و موفقم شدم...
    هوفی کردم و ب روبروم خیره شدم الان فقط ی سوال دارم !؟
    من کجا باید برم یا فوقش چیکار باید بکنم؟!
    چشمم ب یه تکه سنگ افتاد ب سمتش رفتم و کنارش نشستم ...
    خودمو یه گوشه جمع و جور کردم و صفحه گوشیمو خاموش کردم سرمو میون زانوهام گذاشتم نمیدونم چرا ولی دلم میخواست جین هم اینجا بود حداقل احساس آرامش بیشتری داشت!!!
    چند لحظه ب چیزی ک گفتم فکر کردم !
    جین چرا باید اینجا باشه...
    چرا اون و کس دیگه ای نه..؟
    اصلا چرا حس میکنم بهش نیاز دارم؟
    و مهم تر از همه اصلا اون نگرانمه!؟
    لبخندی زدم صد در صد نگرانمه محاله الان نگرانم نباشه!
    صدای زوزه های گرگ منو از افکارم بیرون کرد و باعث شد چند لحظه ب وضعیت کنونیم فکر بکنم!
    چیزی که الان مهمه جین و خاطراتش نیستن فعلا باید زنده بمونم...
    دستمو رو قلبم گذاشتم و آروم زمزمه کردم:کاش زنده بمونم خدایا....
    همش دعا میکردم ک زنده بمونم ب غلط کردم افتاده بودم داشتم با خدا شرط و شروط میبستم اگه زنده بمونم آدم میشم میرم بابت حرفام از جین معذرت خواهی میکنم پسر خوبی میشم و خیلی چیزای دیگه!!
    اشک هام گلوله گلوله از لبه چشام سرازیر میشدن !
    می ترسم اینقدر زیاد ک دست و پاهام می لرزید و همه اینا منو یاد یه چیز مینداخت!
    روزی ک ترسو ب معنای واقعی تجربه کردم

    • ............فلش بک:.........
     هوا سرد بود اینقدر ک نمیتونستم نفس بکشم...
     سرمو محکم ب سینه مامانم فشردم...
     حتی تو این سرمام انگار از قلبش حرارت تولید میشد !
     تنها بخاری ک منو گرم میکرد قلب خوشگل مامانی!!
     چشمامو بستم و سعی کردم ب همین قلب تکیه کنم!
     این فرارا عادتامون بودن شریکای پدرم دنبالمون بودن ولی اینبار!
     میترسیدم!
     برعکس همیشه نمیتونستم ب مامانم اعتماد کنم!
     نگران بودم!
     گریه میکردم و خوابم میومد!
     لبامو غنچه کردم و سرمو از سینه مامانم بیرون آوردم:مامی؟
     سرشو خم کرد و در عین حال ک عجله داشت برای چند لحظه ب چشام خیره شد:جانم ؟
     اشکامو با مچ دستم پاک کردم :کجا میرییم؟
     لبخند گرمشو بهم نشون داد با این تفاوت ک منوبیشتر میترسوند!
     :میریم ی جای خوب دوتایی تو و مامانی!
     سرمو تکون دادم و دوباره رو سینش فشردم:باشه مامی!
     محکم منو بین دستاش فشرد و دوباره شروع کرد ب دویدن...
     تو بغلش پایین و بالا میمیرفت میتونستم حس کنم سینه مامانم تند میزد !
     و بدتر میمیرفت سینه مامانم هر لحظه گرما شو بیشتر از دست میداد...
     زیر چشمی ب شکم قرمز مامانم خیره شدم گرماش انگار تخلیه میشدن!!
     چشمامو محکم فشردم و زدم زیر گریه گونه هام خیس شده بودن !
     مامانم دستشو رو سرم کشی. :گلم گریه نکن الان میرسیم...
     ولی...
     قبلش صدای چندتا مردو شنیدم :برید اونطرف !
     صداش شبیه صدای غول کارتونامه!!
     میخواستم محکم مامانمو بچسبم ک...
     یهو مامانم منو از خودش جدا کرد و منو زمین گذاشت ...
     شال دور شونشو محکم دورم پیچید و جا گردنبندشو داد دستم :اینو هرجا ببینم میام دنبالت ولی الان باید از هم جدا شیم مامی زود میاد...
     ولی من زود دامنشو گرفتم :ننننه منم میخوام بیاممم!
     مامانم دستمو کشید :پسر خوبی باش اگه ساکت باشی زود میام.
     و بعد چشمکی انگشت کوچیکشو جلو آورد :قوول!
     منم انگشتامو باز کردم و آروم انگشت کوچیکمو جلو آوردم :قول...
     و اونا بهم گره خوردن...
     مامانم زود منو طرف خودش کشید و چند بار منو بوسید و بعد اینکه منو بین آشغالا قایم کرد :زود میام فقط هرچیم شد بیرون نیا!
     و رفت...
     ..............پایان فلش بک......

     • اشکامو قورت میدادم و سعی میکردم بلند گریه نکنم...
      بغض داشت خفم میکرد....
      گردنبند مادرمو بیرون آوردم و تو دستم فشردم ...
      خاطرات 7 سالگیم تو ذهنم مرور شد....
      رفت و دیگه برنگشت، قولی ک مادرم هیچ وقت بهش عمل نکرد و منو تنها گذاشت...
      لبمو گزیدم دیگه طاقت نیاوردم و بلند زدم زیر گریه و سعی میکردم خودمو از شر این خاطرات خلاص کنم که...
      صدای غرش های پشت سر هم منو ب خودم آوردم...
      ب خودم ک اومدم خودمو تو محاصره ی سه تا گرگ با چشمایی وحشتناک دیدم!چشمایی گرسنه و وحشی ک تو تاریکی شب از ماه درخشان تر بودن!
      و حالا من نه مادری داشتم ازم محافظت کنه نه پدری و نه جینینوع مطلب : true love 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 03:52 ق.ظ

Incredible plenty of wonderful information!
cialis ahumada cialis 200 dollar savings card only best offers 100mg cialis cialis authentique suisse tadalafil 20mg only here cialis pills usa cialis online i recommend cialis generico generic cialis review uk where cheapest cialis
buy cialis germany
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:31 ق.ظ

Seriously plenty of beneficial info!
cialis super kamagra side effects for cialis cialis 5 effetti collaterali tadalafil tablets look here cialis cheap canada venta de cialis canada india cialis 100mg cost how do cialis pills work cialis online deutschland buying brand cialis online
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:10 ب.ظ

This is nicely expressed. .
buy brand cialis cheap tadalafil 10 mg cialis ahumada cialis in sconto tadalafil tadalafil cialis professional yohimbe cialis daily buy online cialis 5mg cialis wir preise
buy cialis cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:42 ق.ظ

With thanks! I appreciate this!
cialis australian price cialis for daily use where cheapest cialis click now cialis from canada cialis tablets for sale low dose cialis blood pressure cialis pills viagra vs cialis vs levitra cialis soft tabs for sale cialis 5 mg scheda tecnica
buy cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 02:43 ب.ظ

Cheers, I appreciate it!
cialis generico online we like it cialis soft gel cialis patent expiration cialis qualitat we choice cialis pfizer india buy cialis online nz precios cialis peru cipla cialis online cheap cialis cialis usa cost
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 03:18 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
prescription doctor cialis buy cialis online cialis kaufen only here cialis pills cialis 20 mg effectiveness cialis kaufen bankberweisung calis cialis generico milano cialis dose 30mg buying brand cialis online
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:13 ب.ظ

Regards, Useful information!
cialis sans ordonnance low cost cialis 20mg cialis sicuro in linea we recommend cialis best buy cialis patentablauf in deutschland 5 mg cialis coupon printable link for you cialis price legalidad de comprar cialis how does cialis work cialis 200 dollar savings card
buy cialis online cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 03:00 ق.ظ

You said that perfectly!
cialis dosage amounts cialis cost cialis preise schweiz if a woman takes a mans cialis price cialis wal mart pharmacy free cialis cialis 20mg tadalafil 5mg prescription doctor cialis free cialis
buy cialis us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 02:21 ب.ظ

Thanks a lot, Plenty of write ups!

cialis tablets for sale cialis billig enter site natural cialis cialis prices dosagem ideal cialis does cialis cause gout cialis side effects dangers achat cialis en europe cialis en mexico precio usa cialis online
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 02:45 ق.ظ

Really all kinds of superb facts.
cialis generika in deutschland kaufen how to buy cialis online usa fast cialis online prescription doctor cialis cialis authentique suisse cialis coupon cialis en mexico precio prices on cialis 10 mg cialis generico lilly generic cialis 20mg uk
buy tadalafil
شنبه 10 آذر 1397 02:35 ب.ظ

Thank you, Very good stuff!
cialis e hiv side effects of cialis cialis wir preise we like it cialis price cialis mit grapefruitsaft cialis generika viagra vs cialis vs levitra viagra or cialis trusted tabled cialis softabs cialis 200 dollar savings card
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 02:19 ق.ظ

Wow all kinds of excellent info.
cialis super kamagra cialis 20 mg cost interactions for cialis cialis purchasing prices on cialis 10 mg prices for cialis 50mg cialis generique 5 mg cuanto cuesta cialis yaho venta cialis en espaa best generic drugs cialis
buy cialis online no prescription
جمعه 9 آذر 1397 03:00 ب.ظ

Very well expressed certainly. .
cialis 5 effetti collaterali cialis cipla best buy cialis patentablauf in deutschland 40 mg cialis what if i take usa cialis online how much does a cialis cost tadalafil 20 mg we recommend cialis info cialis for sale cost of cialis per pill
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:13 ق.ظ

Thank you! I value this!
cialis 20 mg best price safe site to buy cialis online best generic drugs cialis cialis flussig cialis 20 mg best price cialis generico online cialis rezeptfrei does cialis cause gout cialis e hiv cialis side effects
buy cials online
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:51 ق.ظ

Thanks a lot, I appreciate it.
cialis cipla best buy precios cialis peru tadalafil generic comprar cialis 10 espa241a cialis side effects dangers cialis per paypa cialis generisches kanada precios de cialis generico cialis therapie look here cialis cheap canada
buy cialis uk
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:20 ب.ظ

This is nicely put! .
buy cialis uk no prescription cialis free trial venta de cialis canada if a woman takes a mans cialis cialis from canada cilas cialis daily new zealand acquistare cialis internet what is cialis miglior cialis generico
buy cialis online safely
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:19 ق.ظ

You stated this exceptionally well!
i recommend cialis generico 5 mg cialis coupon printable tadalafil 10 mg cialis generico lilly cialis bula cialis lilly tadalafi how do cialis pills work cialis wir preise cialis 50 mg soft tab cialis 20mg preis cf
buy levitra 10mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:55 ب.ظ

Nicely put, Regards!
levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online levitra prices levitra without a doctor prescription levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra generic levitra 20 mg bayer prezzo levitra prices vardenafil levitra 10 mg kopen
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 11:22 ق.ظ

Fantastic facts, With thanks.
cialis en 24 hora cialis generic availability generic cialis comprar cialis navarr cialis professional from usa cialis great britain how to purchase cialis on line tadalafil generic when will generic cialis be available price cialis best
http://buycialisky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:53 ب.ظ

Thanks a lot, I value it.
tesco price cialis we recommend cialis info generic cialis pro cialis 20 mg cost acheter cialis meilleur pri buy cialis sample pack cialis tablets for sale cialis patent expiration enter site 20 mg cialis cost online cialis
viagrayosale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:52 ب.ظ

With thanks! Lots of advice!

cialis generika cialis sale online cialis online nederland dose size of cialis generic cialis review uk ou acheter du cialis pas cher cialis flussig canada discount drugs cialis enter site very cheap cialis cialis tablets australia
cialisyoues.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:07 ق.ظ

With thanks. I enjoy this.
acquistare cialis internet enter site very cheap cialis tadalafil 5mg canadian cialis cialis dosage recommendations prescription doctor cialis click here take cialis cialis pills in singapore cialis patent expiration how to purchase cialis on line
canadianpharmacytousa.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:04 ق.ظ

Thanks! Great stuff.
online pharmacies of canada canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacy king aarp recommended canadian pharmacies northwest pharmacies online canadian pharmaceuticals buy vistagra online safe canadian medications pharmacy canada online pharmacies medication canadian pharmaceuticals
http://rldta.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:28 ق.ظ

You've made your point.
is it illegal to buy viagra online buy real viagra online uk viagr buy viagra sample buy cheap viagra pills online online pharmacy viagra uk how buy viagra online viagra online with prescription order sildenafil buy viagra uk pharmacy
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:38 ب.ظ

Really lots of useful information!
where to buy cialis in ontario cialis dosage cialis preise schweiz cialis free trial click here take cialis estudios de cialis genricos cialis usa cost achat cialis en suisse non 5 mg cialis generici cialis generico in farmacia
http://babecolate.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:45 ق.ظ

Thanks, I value this.
cialis sicuro in linea cialis 100 mg 30 tablet how much does a cialis cost effetti del cialis cialis side effects dangers tadalafil 10 mg cialis flussig cialis side effects only here cialis pills cialis e hiv
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:41 ب.ظ

This is nicely put. !
the best choice cialis woman only now cialis for sale in us cialis alternative callus safe dosage for cialis best generic drugs cialis cialis italia gratis cialis generico milano cialis y deporte generic cialis soft gels
buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:29 ق.ظ

Thanks a lot! An abundance of info!

canadian pharmacy generic viagra buy online generic levitra cheap viagra online pharmacy buy generic viagra online how to buy viagra online without prescription buy viagra soft online uk online pharmacy viagra buy viagra now online can you buy viagra at cvs
generic cialis pharmacy
دوشنبه 22 مرداد 1397 06:03 ب.ظ

You expressed this terrifically!
enter site natural cialis generic cialis pro pastillas cialis y alcoho canadian drugs generic cialis purchasing cialis on the internet generic cialis review uk cheap cialis cialis uk next day cialis tablets australia cialis per paypa
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:48 ق.ظ

Good facts, Thanks!
cialis 20 mg buy brand cialis cheap cialis cipla best buy cialis 5 mg does cialis cause gout prescription doctor cialis tadalafil cialis super kamagra cialis 20 mg cost cipla cialis online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30